Giải bài tập lập bảng cân đối kế toán chi tiết

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC có tình hình tài chính như sau (đơn vị: nghìn đồng):

Tài sản Số dư cuối kỳ
Tiền mặt 100
Tiền gửi ngân hàng 200
Phải thu của khách hàng 300
Tài sản cố định hữu hình 400
Nguyên liệu, vật liệu 500
Thành phẩm 600

Tính tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty ABC. Lập bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối kỳ.

Giải:

Tổng tài sản của công ty ABC được tính như sau:

Tổng tài sản = Tiền mặt + Tiền gửi ngân hàng + Phải thu của khách hàng + Tài sản cố định hữu hình + Nguyên liệu, vật liệu + Thành phẩm

Tổng tài sản = 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 = 2.100

Tổng nguồn vốn của công ty ABC được tính như sau:

Tổng nguồn vốn = Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả

Nguồn vốn chủ sở hữu = Vốn góp của chủ sở hữu + Lợi nhuận chưa phân phối

Tổng nguồn vốn = Vốn góp của chủ sở hữu + Lợi nhuận chưa phân phối + Nợ phải trả

Tổng nguồn vốn = 1.000 + 1.000 + 100 = 2.100

Vậy, tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty ABC là 2.100 nghìn đồng.

Bảng cân đối kế toán tại thời điểm cuối kỳ:

Tài sản Số dư cuối kỳ
Tiền và các khoản tương đương tiền 300
Tài sản ngắn hạn khác 100
Tài sản cố định hữu hình 400
Tài sản dở dang 500
Tài sản ngắn hạn khác 100
Tổng tài sản 2.100
Nguồn vốn chủ sở hữu 1.000
Nợ phải trả ngắn hạn 1.100
Tổng nguồn vốn 2.100

Lời giải chi tiết:

Tài sản ngắn hạn:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền = Tiền mặt + Tiền gửi ngân hàng = 100 + 200 = 300
 • Tài sản ngắn hạn khác = Phải thu của khách hàng = 300

Tài sản dài hạn:

 • Tài sản cố định hữu hình = 400

Tài sản dở dang:

 • Nguyên liệu, vật liệu = 500

Tổng tài sản: 300 + 300 + 400 + 500 = 2.100

Nguồn vốn chủ sở hữu:

 • Vốn góp của chủ sở hữu = 1.000
 • Lợi nhuận chưa phân phối = 1.000

Nợ phải trả ngắn hạn:

 • Phải trả cho người bán = 100
 • Phải trả công nhân viên = 100

Như vậy, tổng tài sản và tổng nguồn vốn của công ty ABC là bằng nhau, đảm bảo tính cân đối của bảng cân đối kế toán.

Bài tập 2

Bài tập: Lập bảng cân đối kế toán

Hãy lập Bảng cân đối kế toán cho Công ty XYZ dựa trên thông tin sau:

 1. Tài sản cố định của công ty XYZ có giá trị 200.000.000 VND.
 2. Công ty nợ một khoản vay ngân hàng trị giá 50.000.000 VND.
 3. Trong tài khoản người mua nợ (khách hàng), công ty có tổng cộng 80.000.000 VND.
 4. Công ty nợ cho nhà cung cấp 40.000.000 VND.
 5. Công ty đã hoàn thành dự án và có 10.000.000 VND trong tài khoản tiền mặt.

Lập Bảng cân đối kế toán với thông tin trên và xác định số dư của các tài khoản Tài sản, Nợ, và Vốn sở hữu.

Bảng cân đối kế toán

Tài khoản Số dư (VND)
Tài sản cố định 200.000.000
Tiền mặt 10.000.000
Người mua nợ (khách hàng) 80.000.000
Tổng Tài sản 290.000.000
Nợ ngân hàng 50.000.000
Nợ nhà cung cấp 40.000.000
Tổng Nợ 90.000.000
Vốn sở hữu 200.000.000
Tổng Tài sản và Nợ 290.000.000

Giải thích:

 • Tài sản cố định của công ty là 200.000.000 VND.
 • Công ty nợ ngân hàng 50.000.000 VND và nợ cho nhà cung cấp 40.000.000 VND, tổng cộng nợ là 90.000.000 VND.
 • Công ty có 80.000.000 VND từ người mua nợ (khách hàng) và 10.000.000 VND trong tài khoản tiền mặt.
 • Tổng tài sản của công ty là 290.000.000 VND (200.000.000 VND tài sản cố định + 10.000.000 VND tiền mặt + 80.000.000 VND người mua nợ).
 • Vốn sở hữu của công ty là 200.000.000 VND.
 • Tổng tài sản và nợ của công ty cũng là 290.000.000 VND.

Bài tập 3

Công ty ABC đã hoàn thành kỳ kế toán của họ vào cuối năm 20X3. Bạn được yêu cầu lập Bảng Cân đối Kế toán dựa trên thông tin sau:

 1. Tài khoản tiền mặt (TK 111) có số dư là 25.000.000 VND.
 2. Tài khoản khoản phải đối với người cung cấp (TK 211) có số dư là 10.000.000 VND.
 3. Tài khoản cổ phiếu phát hành (TK 311) có số dư là 30.000.000 VND.
 4. Tài khoản Nợ đối với người mua (TK 121) có số dư là 15.000.000 VND.
 5. Tài khoản Vay ngân hàng (TK 221) có số dư là 50.000.000 VND.
 6. Tài khoản Thuế thu nhập doanh nghiệp (TK 132) có số dư là 7.000.000 VND.
 7. Tài khoản Lợi nhuận sau thuế (TK 331) có số dư là 20.000.000 VND.

Hãy lập Bảng Cân đối Kế toán cho Công ty ABC sử dụng thông tin trên.

Lời giải:

Bảng Cân đối Kế toán là công cụ quan trọng giúp kiểm tra tính cân đối giữa tài sản, nguồn vốn và nguồn lực của công ty. Dựa trên thông tin đã cho, ta có Bảng Cân đối Kế toán như sau:

Tài khoản Số dư (VND)
Tài sản
– Tiền mặt (TK 111) 25.000.000
– Cổ phiếu (TK 311) 30.000.000
– Tài khoản nợ (TK 121) 15.000.000
Tổng tài sản 70.000.000
Nguồn vốn
– Cung cấp (TK 211) 10.000.000
– Vay ngân hàng (TK 221) 50.000.000
– Thuế (TK 132) 7.000.000
Tổng nguồn vốn 67.000.000
Lợi nhuận chưa phân phối
– Lợi nhuận sau thuế (TK 331) 20.000.000
Tổng 70.000.000

Theo bảng cân đối kế toán trên, tổng tài sản (70.000.000 VND) bằng tổng nguồn vốn (67.000.000 VND), thể hiện tính cân đối trong tài khoản. Công ty có lợi nhuận sau thuế là 20.000.000 VND, nằm trong nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Bài tập 4

Hãy lập Bảng Cân Đối Kế Toán cho Công ty ABC dựa trên thông tin sau:

 1. Vốn điều lệ ban đầu: 1 tỷ đồng.
 2. Doanh thu thuần trong năm: 800 triệu đồng.
 3. Chi phí vốn: 300 triệu đồng.
 4. Chi phí hoạt động tài chính: 50 triệu đồng.
 5. Chi phí bán hàng: 100 triệu đồng.
 6. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 30 triệu đồng.
 7. Lãi ròng trong năm: 150 triệu đồng.
 8. Kết quả hoạt động khác: -10 triệu đồng.
 9. Cổ tức đã chia: 20 triệu đồng.

Yêu cầu:

 1. Lập Bảng Cân Đối Kế Toán cho Công ty ABC bao gồm cả Bảng Cân Đối Kế Toán Đầu Kỳ và Bảng Cân Đối Kế Toán Cuối Kỳ.
 2. Xác định xem công ty có lãi hay lỗ trong năm và số tiền là bao nhiêu.

Lời giải:

Bảng Cân Đối Kế Toán Đầu Kỳ (Đầu năm)

Mục Dư đầu kỳ (Triệu đồng)
Tài sản
Vốn cổ phần 1,000
Các khoản phải thu
Các khoản nợ
Lợi nhuận chưa phân phối
Thuế và phí khác
Tổng cộng 1,000

Bảng Cân Đối Kế Toán Cuối Kỳ (Cuối năm)

Mục Dư cuối kỳ (Triệu đồng)
Tài sản
Vốn cổ phần 1,000
Các khoản phải thu 750
Các khoản nợ 480
Lợi nhuận chưa phân phối 220
Thuế và phí khác 10
Tổng cộng 1,000

Trong năm, công ty ABC đã có lãi ròng 150 triệu đồng và kết quả hoạt động khác -10 triệu đồng, tổng cộng là 140 triệu đồng. Công ty đã chia cổ tức 20 triệu đồng.

Vậy, lãi sau thuế của công ty trong năm là 120 triệu đồng. Bảng cân đối kế toán cuối kỳ thể hiện rằng tổng tài sản của công ty bằng tổng vốn cổ phần và lợi nhuận chưa phân phối, và công ty đang duy trì cân đối kế toán.

Bài tập 5

Công ty ABC có sổ cái sau cuối kỳ như sau:

 1. Tiền mặt: 50.000.000 VND
 2. Tài sản cố định: 150.000.000 VND
 3. Các khoản phải thu từ khách hàng: 80.000.000 VND
 4. Hàng tồn kho: 60.000.000 VND
 5. Vốn chủ sở hữu: 180.000.000 VND
 6. Các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp: 70.000.000 VND

Số dư lãi/lỗ của công ty ABC trước kỳ tính toán là -10.000.000 VND.

Hãy lập bảng cân đối kế toán cho công ty ABC và tính toán lãi/lỗ của công ty sau cuối kỳ.

Lời giải:

Bảng cân đối kế toán của công ty ABC tại cuối kỳ:

Tài sản (VND) Nguồn vốn (VND)
Tiền mặt: 50,000,000 Vốn chủ sở hữu: 180,000,000
Tài sản cố định: 150,000,000 Các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp: 70,000,000
Các khoản phải thu từ khách hàng: 80,000,000 Lãi/lỗ chưa phân phối: ?
Hàng tồn kho: 60,000,000 Tổng cộng: ?

Để cân đối bảng cân đối kế toán, ta cần tính lãi/lỗ chưa phân phối, sau đó tính tổng cộng cho cả hai phía của bảng.

Bước 1: Tính lãi/lỗ chưa phân phối:

Lãi/lỗ chưa phân phối = (Tài sản – Nguồn vốn) = (50,000,000 + 150,000,000 + 80,000,000 + 60,000,000) – (180,000,000 + 70,000,000) = 360,000,000 – 250,000,000 = 110,000,000 VND

Bước 2: Cân đối bảng cân đối kế toán:

Tài sản (VND) Nguồn vốn (VND)
Tiền mặt: 50,000,000 Vốn chủ sở hữu: 180,000,000
Tài sản cố định: 150,000,000 Các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp: 70,000,000
Các khoản phải thu từ khách hàng: 80,000,000 Lãi/lỗ chưa phân phối: 110,000,000
Hàng tồn kho: 60,000,000 Tổng cộng: 360,000,000

Bây giờ, bảng cân đối kế toán đã được cân đối. Số dư lãi/lỗ chưa phân phối là 110,000,000 VND, và tổng giá trị tài sản bằng tổng giá trị nguồn vốn, là 360,000,000 VND.

Bài tập 6

Công ty ABC đã kết thúc kỳ kế toán và cung cấp cho bạn thông tin sau đây:

 1. Tiền mặt: 20.000.000 VND
 2. Tài sản cố định: 80.000.000 VND
 3. Nợ ngắn hạn: 15.000.000 VND
 4. Nợ dài hạn: 45.000.000 VND
 5. Vốn chủ sở hữu (vốn điều lệ): 40.000.000 VND
 6. Lãi ròng trong kỳ: 10.000.000 VND

Yêu cầu:

a) Lập Bảng Cân Đối Kế Toán cho công ty ABC dựa trên thông tin trên.

b) Tính tổng tài sản và tổng nợ.

c) Tính vốn chủ sở hữu.

Lời giải:

a) Bảng Cân Đối Kế Toán:

Debit (VND) Credit (VND)
Tiền mặt 20,000,000
Tài sản cố định 80,000,000
Nợ ngắn hạn 15,000,000
Nợ dài hạn 45,000,000
Vốn chủ sở hữu
Lãi ròng trong kỳ 10,000,000
Tổng 110,000,000 110,000,000

b) Tổng tài sản: 110,000,000 VND

c) Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu ban đầu (vốn điều lệ) + Lãi ròng trong kỳ = 40,000,000 VND + 10,000,000 VND = 50,000,000 VND

Bảng cân đối kế toán cho thấy tổng tài sản và tổng nợ của công ty đều là 110,000,000 VND, và vốn chủ sở hữu là 50,000,000 VND. Bảng này cho thấy rằng tài sản của công ty bằng tổng số nợ và vốn chủ sở hữu, cho thấy tính cân đối của tài chính.

Bài tập 7

Công ty ABC là một công ty sản xuất và kinh doanh sản phẩm điện tử. Dưới đây là sổ cái của công ty ABC cho năm 20X1:

Sổ cái Công ty ABC – Năm 20X1

Tài khoản Nợ (VNĐ) Có (VNĐ)
Tiền mặt 150,000,000
Tài sản cố định 1,200,000,000
Hàng tồn kho 350,000,000
Công nợ phải thu 180,000,000
Vốn chủ sở hữu 1,000,000,000
Doanh thu 500,000,000
Chi phí lương 80,000,000
Lãi cổ phiếu 60,000,000
Công nợ phải trả 240,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối 70,000,000
Lãi vay 30,000,000

Yêu cầu: Lập bảng cân đối kế toán cho công ty ABC cho năm 20X1.

Lời giải:

Bảng cân đối kế toán Công ty ABC – Năm 20X1

Tài khoản Nợ (VNĐ) Có (VNĐ)
Tiền mặt 150,000,000
Tài sản cố định 1,200,000,000
Hàng tồn kho 350,000,000
Công nợ phải thu 180,000,000
Vốn chủ sở hữu 1,000,000,000
Doanh thu 500,000,000
Chi phí lương 80,000,000
Lãi cổ phiếu 60,000,000
Công nợ phải trả 240,000,000
Lợi nhuận chưa phân phối 70,000,000
Lãi vay 30,000,000
Tổng cộng 2,200,000,000 2,200,000,000

Bảng cân đối kế toán trên cho thấy tổng số tiền nợ bằng tổng số tiền có, cho nên bảng cân đối kế toán hoàn toàn cân đối.

Bài tập 8:

Cho công ty DTC thành lập tháng 3/2017, cho số liệu Tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có trên Bảng cân đối số phát sinh tại công ty DTC tại 31/12/2017: (ĐVT: 1.000đ)

Bên Nợ Số tiền Bên Có Số tiền
Tiền mặt 8.300 HMTSCĐ 134.080
Tiền gửi ngân hàng 24.900 Phải trả NB 34.000
Phải thu khách hàng 40.000 Phải trả NLĐ 67.000
Nguyên Vật Liệu 15.600 Nợ vay ngắn hạn 60.000
TSCD – HH 910.000 Nợ vay dài hạn 445.800
TSCD – VH 260.900 Nguồn Vốn Kinh Doanh 450.000
Giá vốn hàng bán 308.300 LNCPP 0
Chi phí bán hàng 56.700 Doanh thu bán hàng 568.900
Chi phí QLDN 116.000 Doanh thu tài chính 13.000
Chi phí tài chính 32.080
Tổng PS Nợ 1.772.780 Tổng PS Có 1.772.780

Yêu cầu: Hãy thực hiện các bút toán kết chuyển và lập Bảng cân đối kế toán tại công ty DTC ngày 31/12/2017

Giải:
Bút toán kết chuyển doanh thu
Nợ TK Doanh thu bán hàng: 568.900
Nợ TK Doanh thu tài chính: 13.000
Có TK Xác định kết quả kinh doanh: 581.900

Bút toán kết chuyển chi phí
Nợ TK Xác định kết quả kinh doanh: 513.080
Có TK Giá vốn hàng bán: 308.300
Có TK Chi phí bán hàng: 56.700
Có TK Chi phí QLDN: 116.000
Có TK Chi phí tài chính: 32.080

Bút toán kết chuyển lãi lỗ
Nợ TK Xác định kết quả kinh doanh: 68.820
Có TK LNCPP: 68.820

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31/12/2017
Đvt: 1.000đ

TÀI SẢN THÀNH TIỀN NGUỒN VỐN THÀNH TIỀN
Tiền mặt            8.300 Phải trả NB          34.000
Tiền gửi ngân hàng          24.900 Phải trả NLĐ          67.000
Phải thu khách hàng          40.000 Nợ vay ngắn hạn          60.000
Nguyên Vật Liệu          15.600 Nợ vay dài hạn        445.800
TSCD – HH        910.000 Nguồn Vốn Kinh Doanh        450.000
TSCD – VH        260.900 LNCPP          68.820
HMTSCĐ       (134.080)
 TỔNG TÀI SẢN         1.125.620  TỔNG NGUỒN VỐN        1.125.620

Bài tập 9: Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Cơ Bản

Hãy xem xét sổ cái sau đây của Công ty ABC để lập bảng cân đối kế toán cơ bản:

Tài khoản Nợ (VNĐ) Có (VNĐ)
Tiền mặt 20,000,000
Tài sản cố định 150,000,000
Nguồn vốn 100,000,000
Hàng tồn kho 30,000,000
Công nợ phải trả 40,000,000
Doanh thu 80,000,000
Chi phí 70,000,000
Tổng 270,000,000 270,000,000

Bước 1: Tổng hợp tất cả các tài khoản nợ và cơ (có) để xác định xem tổng nợ có bằng tổng cơ không. Trong trường hợp này, tổng nợ và cơ đều là 270,000,000 VNĐ, do đó sổ cái của Công ty ABC cân đối.

Bước 2: Xác định lợi nhuận hoặc lỗ lực bằng cách tính chênh lệch giữa tổng cơ (có) và tổng nợ. Trong trường hợp này, lợi nhuận là 270,000,000 VNĐ (tổng cơ) trừ đi 270,000,000 VNĐ (tổng nợ), tức là 0 VNĐ.

Bài tập 10: Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Nâng Cao

Giả sử bạn làm cho một công ty thương mại và có các thông tin sau:

Tài khoản Nợ (VNĐ) Có (VNĐ)
Tiền mặt 25,000,000
Tài sản cố định 180,000,000
Nguồn vốn 120,000,000
Hàng tồn kho 35,000,000
Công nợ phải trả 50,000,000
Doanh thu 100,000,000
Chi phí 80,000,000
Tổng 320,000,000 320,000,000

Bước 1: Kiểm tra sổ cái để đảm bảo rằng tổng nợ bằng tổng cơ. Trong trường hợp này, tổng nợ và cơ đều là 320,000,000 VNĐ.

Bước 2: Tính lợi nhuận hoặc lỗ lực bằng cách tính chênh lệch giữa tổng cơ (có) và tổng nợ. Trong trường hợp này, lợi nhuận là 320,000,000 VNĐ (tổng cơ) trừ đi 320,000,000 VNĐ (tổng nợ), tức là 0 VNĐ.

Bước 3: Phân tích chi tiết để xem xét hiệu suất kinh doanh và tình hình tài chính của công ty. Điều này bao gồm việc xem xét biểu đồ lợi nhuận và lỗ lực, đánh giá các chi phí cụ thể, và xem xét các khoản doanh thu và chi phí để hiểu rõ hơn về nguồn gốc của lợi nhuận hoặc lỗ lực.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, lập bảng cân đối kế toán là một phần quan trọng của kế toán doanh nghiệp. Bằng cách hiểu rõ về cách lập bảng cân đối kế toán và giải quyết các bài tập liên quan, bạn có thể kiểm soát tài chính doanh nghiệp một cách chính xác. Hãy tự tin trong việc quản lý tài sản, nợ, và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, và đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán của bạn luôn cân đối và chính xác!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000