087.790.7790

Giải bài tập kế toán ngân hàng chương 2 chi tiết

Trong lĩnh vực ngân hàng, kế toán đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Để có được hệ thống ghi chép tài chính chính xác, ngân hàng cần có những chuyên viên kế toán có kiến thức sâu rộng và khả năng giải quyết các bài tập kế toán phức tạp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc giải bài tập kế toán ngân hàng trong chương 2 và tại sao điều này lại quan trọng đối với sự phát triển của ngành ngân hàng.

Giải bài tập kế toán ngân hàng chương 2
Giải bài tập kế toán ngân hàng chương 2

Bài tập 1: Bài tập kế toán ngân hàng chương 2 huy động vốn

Ngày 01/01/2023, Ngân hàng ABC nhận tiền gửi tiết kiệm 6 tháng của bà A số tiền 60.000.000 đồng với lãi suất 6%/năm.

Hướng dẫn giải:

Ngày 01/01/2023, Ngân hàng ABC nhận tiền gửi tiết kiệm của bà A và hạch toán như sau:

 • Nợ TK 423 – Tiền gửi tiết kiệm bằng VND
 • Có TK 1011 – Tiền mặt tại quỹ

Lãi suất tiết kiệm 6%/năm được tính theo công thức sau:

 • Lãi suất = (Số tiền gửi * Lãi suất * Thời gian)/100

Số tiền lãi phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023:

 • Lãi suất = (60.000.000 * 6% * 6/12)/100 = 2.100.000 đồng

Ngân hàng ABC hạch toán lãi phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

 • Nợ TK 4911 – Lãi phải trả cho tiền gửi bằng VND
 • Có TK 423 – Tiền gửi tiết kiệm bằng VND

Bài tập 2:

Ngân hàng A có chính sách tín dụng như sau:

Cho vay 12 tháng, lãi suất 1%/tháng, trả lãi mỗi tháng , lãi suất phạt chậm thanh toán là 150% lãi suất thông thường.

Khách hàng C (không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng A) đến vay 500 triệu đồng với điều khoản tín dụng như NH đưa ra, thời gian từ 1/10/2022 đến 1/10/2023. Trong 9 kỳ lãi đầu, khách hàng đến thanh toán lãi đúng hạn bằng tiền mặt.Nhưng đến 20/9/2023 khách hàng mới đến thanh toán lãi kỳ 10 và 11. Ngày 1/10/2024, khách hàng đến trả tiền lãi kỳ cuối và nợ gốc. Xử lý kế toán trong những trường hợp trên.

Lời giải chi tiết:

1. Trong 9 kỳ lãi đầu:

 • Mỗi kỳ lãi, Khách hàng A phải trả lãi hàng tháng với lãi suất 1% trên số tiền vay ban đầu là 500 triệu đồng.
 • Lãi hàng tháng = (Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng) = (500 triệu x 0.01) = 5 triệu đồng.

2. Ngày 20/9/2024:

 • Khách hàng A đến thanh toán lãi cho kỳ 10 và 11, tức là 2 kỳ lãi gần nhất.
 • Tổng lãi cần trả cho 2 kỳ lãi này là 2 x 5 triệu = 10 triệu đồng.

3. Ngày 1/10/2024:

 • Khách hàng A đến trả tiền lãi cho kỳ cuối và nợ gốc.
 • Tổng số tiền cần trả bao gồm lãi kỳ cuối và nợ gốc.
 • Lãi kỳ cuối = Số tiền vay x Lãi suất hàng tháng = 500 triệu x 0.01 = 5 triệu đồng.
 • Nợ gốc = Số tiền vay ban đầu – Số tiền đã trả trong 9 kỳ lãi đầu – Lãi đã trả cho kỳ 10 và 11. Nợ gốc = 500 triệu – (9 kỳ lãi x 5 triệu) – 10 triệu = 500 triệu – 45 triệu – 10 triệu = 445 triệu đồng.

Tổng số tiền Khách hàng A cần trả vào ngày 1/10/2014 là: 5 triệu (lãi cuối) + 445 triệu (nợ gốc) = 450 triệu đồng.

Kế toán:

 • Trong 9 kỳ lãi đầu, ghi nhận lãi hàng tháng:
  • Nợ: Lãi phải trả: 5 triệu đồng
  • Có: Khoản mục khoản vay của Khách hàng A: 5 triệu đồng
 • Ngày 20/9/2014, ghi nhận thanh toán lãi cho kỳ 10 và 11:
  • Nợ: Lãi phải trả: 10 triệu đồng
  • Có: Khoản mục khoản vay của Khách hàng A: 10 triệu đồng
 • Ngày 1/10/2014, ghi nhận thanh toán lãi cuối và nợ gốc:
  • Nợ: Lãi phải trả: 5 triệu đồng (lãi cuối)
  • Nợ: Khoản vay của Khách hàng A: 445 triệu đồng (nợ gốc)
  • Có: Tiền mặt hoặc tài khoản gửi của Khách hàng A: 450 triệu đồng

Như vậy, sau khi Khách hàng A trả nợ gốc và lãi cuối, khoản vay của họ sẽ được thanh toán hoàn toàn và ghi sổ kế toán tương ứng với các giao dịch trên.

Bài tập 3

Tính lãi suất cho vay Ngân hàng A vay ngân hàng B 100 triệu đồng với lãi suất 5% mỗi năm. Hãy tính lãi phải trả sau 2 năm và tổng số tiền phải trả sau thời gian vay.

Lời giải: 

Sau 2 năm, lãi phải trả sẽ được tính như sau:
Lãi suất hàng năm: 5%
Số tiền vay ban đầu: 100 triệu đồng
Lãi sau 2 năm = Số tiền vay x Lãi suất x Số năm
Lãi sau 2 năm = 100 triệu đồng x 0.05 x 2 = 10 triệu đồng
Tổng số tiền phải trả sau 2 năm = Số tiền vay ban đầu + Lãi sau 2 năm
Tổng số tiền phải trả sau 2 năm = 100 triệu đồng + 10 triệu đồng = 110 triệu đồng

Bài tập 4

Ghi sổ cái Một khách hàng gửi 50 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm của ngân hàng. Hãy ghi sổ cái cho giao dịch này.

Sổ cái cho giao dịch gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm của khách hàng sẽ được ghi như sau:

Ngày Sổ Cái Nợ (VND) Có (VND)
26/10/2023 Khách hàng 50,000,000
Tiền gửi 50,000,000

Bài tập 5

Tính lãi suất tiết kiệm Một khách hàng gửi 10 triệu đồng vào tài khoản tiết kiệm với lãi suất 4% mỗi năm. Hãy tính lãi phải trả sau 1 năm và tổng số tiền sau 1 năm.

Lời giải:

Sau 1 năm, lãi phải trả cho khách hàng sẽ được tính như sau:
Lãi suất hàng năm: 4%
Số tiền gửi ban đầu: 10 triệu đồng
Lãi sau 1 năm = Số tiền gửi x Lãi suất x Số năm
Lãi sau 1 năm = 10 triệu đồng x 0.04 x 1 = 400,000 đồng
Tổng số tiền sau 1 năm = Số tiền gửi ban đầu + Lãi sau 1 năm
Tổng số tiền sau 1 năm = 10 triệu đồng + 400,000 đồng = 10,400,000 đồng

Bài tập 6

Ghi nợ xấu Ngân hàng ghi nhận một khoản nợ xấu trị giá 500 triệu đồng từ một khách hàng. Hãy ghi sổ cái cho khoản nợ xấu này và xem xét cách ngân hàng có thể xử lý nó.

Lời giải:

Ghi sổ cái cho khoản nợ xấu sẽ được thực hiện bằng cách thực hiện ghi nợ:

Ngày Sổ Cái Nợ (VND) Có (VND)
26/10/2023 Khách hàng 500,000,000
Nợ xấu 500,000,000

Ngoài việc ghi sổ cái, ngân hàng cần xem xét các biện pháp để xử lý khoản nợ xấu này, bao gồm việc liên hệ với khách hàng để thu nợ, xem xét các biện pháp pháp lý hoặc tiến hành tùy thuộc vào quy định cụ thể của ngân hàng và pháp luật liên quan.

Bài tập 7: Ghi sổ ngân hàng và tính lãi suất

Hãy giả sử bạn có một tài khoản ngân hàng với số dư ban đầu là 10,000,000 VND. Trong tháng này, bạn thực hiện các giao dịch như sau:

 1. Ngày 1: Gửi thêm 5,000,000 VND vào tài khoản.
 2. Ngày 15: Rút 3,000,000 VND từ tài khoản.
 3. Ngày 25: Nhận lãi suất 0.5% theo tháng.

Hãy thực hiện việc ghi sổ ngân hàng và tính toán số dư cuối kỳ cùng với lãi suất đã nhận được.

Lời giải:

 • Giao dịch 1 (Ngày 1):
  • Số dư ban đầu: 10,000,000 VND
  • Gửi thêm: +5,000,000 VND
  • Số dư sau giao dịch 1: 15,000,000 VND
 • Giao dịch 2 (Ngày 15):
  • Số dư trước giao dịch 2: 15,000,000 VND
  • Rút: -3,000,000 VND
  • Số dư sau giao dịch 2: 12,000,000 VND
 • Giao dịch 3 (Ngày 25):
  • Số dư trước giao dịch 3: 12,000,000 VND
  • Nhận lãi suất: +60,000 VND (0.5% của 12,000,000)
  • Số dư cuối kỳ: 12,060,000 VND

Bài tập 8: Tính toán lãi suất đơn giản và lãi suất hợp nhất

Giả sử bạn vay một khoản vay 100,000,000 VND từ ngân hàng với lãi suất 12% mỗi năm. Hãy thực hiện các bước sau:

 1. Tính toán lãi suất đơn giản sau 2 năm.
 2. Tính toán lãi suất hợp nhất sau 2 năm.

Lời giải:

 1. Tính toán lãi suất đơn giản:
  • Lãi suất đơn giản = Số tiền vay * Lãi suất * Số năm
  • Lãi suất = 100,000,000 VND * 0.12 * 2 = 24,000,000 VND
  • Tổng trả: 100,000,000 VND + 24,000,000 VND = 124,000,000 VND
 2. Tính toán lãi suất hợp nhất:
  • Số dư cuối kỳ = Số tiền vay * (1 + Lãi suất/n)^(n*Số năm)
  • Số dư cuối kỳ = 100,000,000 VND * (1 + 0.12/1)^(1*2) = 124,000,000 VND

Như vậy, bạn có thể thấy rằng kết quả của cả hai phương pháp đều là 124,000,000 VND sau 2 năm, tuy nhiên, cách tính toán lãi suất đơn giản và lãi suất hợp nhất là khác nhau.

Bài tập 9: Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất đơn

Hãy giả sử bạn là kế toán trưởng của một ngân hàng và cần ghi sổ cho một khoản vay của khách hàng. Dưới đây là thông tin chi tiết:

Ngày: 01/01/2023 Khách hàng: ABC Company Số tiền vay: 1,000,000 VND Thời hạn vay: 6 tháng Lãi suất: 5% mỗi tháng

Bước 1: Ghi sổ

 • Nợ: ABC Company (Nợ vay) 1,000,000
 • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ vay) 1,000,000

Bước 2: Tính toán Lãi suất đơn

Lãi suất đơn = Số tiền vay × Lãi suất × Thời hạn vay = 1,000,000 × 0.05 × 6 = 300,000 VND

Bước 3: Ghi sổ Lãi suất

 • Nợ: Chi phí lãi (Chi phí lãi) 300,000
 • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ lãi) 300,000

Bài tập 10: Ghi sổ và Tính toán Lãi suất theo phương pháp Lãi suất phức tạp

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét một khoản vay khác với lãi suất phức tạp:

Ngày: 01/02/2023 Khách hàng: XYZ Corporation Số tiền vay: 2,000,000 VND Thời hạn vay: 12 tháng Lãi suất: 8% mỗi tháng

Bước 1: Ghi sổ

 • Nợ: XYZ Corporation (Nợ vay) 2,000,000
 • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ vay) 2,000,000

Bước 2: Tính toán Lãi suất phức tạp

Lãi suất phức tạp = Số tiền vay × ((1 + Lãi suất)^Thời hạn – 1) = 2,000,000 × ((1 + 0.08)^12 – 1) = 2,000,000 × (2.158924 – 1) = 2,000,000 × 1.158924 = 2,317,848 VND

Bước 3: Ghi sổ Lãi suất

 • Nợ: Chi phí lãi (Chi phí lãi) 2,317,848
 • Có: Tiền gửi ngân hàng (Dư nợ lãi) 2,317,848

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, bài tập kế toán ngân hàng chương 2 mang lại cho bạn cái nhìn sâu hơn về cách kế toán hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Qua việc giải quyết các bài tập này, bạn sẽ cải thiện kỹ năng và nắm vững lý thuyết kế toán liên quan đến ngành này. Hãy tận dụng cơ hội để nâng cao trình độ và đạt được sự thành công trong sự nghiệp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng