087.790.7790

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn thông tư 39

Đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39 là văn bản do tổ chức, cá nhân kinh doanh lập và gửi cho cơ quan thuế để đề nghị mua hóa đơn bán hàng, hóa đơn ghi chép, kê khai thuế theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Bài viết sau đây, ACC sẽ cung cấp cho bạn mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo thông tư 39, mục đích và cách điền đơn chính xác nhất.

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn thông tư 39
Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn thông tư 39

1. Hóa đơn là gì?

Có thể hiểu hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của bộ tài chính mới nhất năm 2021 thì hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan

– Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động bán hàng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

– Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nước, cho khu phi thuế quan, khi xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng.

Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức sau:

Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định tại Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Hóa đơn đặt in là hóa đơn do các tổ chức đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hoặc do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho các tổ chức, hộ, cá nhân.

Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

2. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn được sử dụng khi nào?

Những đối tượng sẽ không được phép đặt in hóa đơn hoặc tự in hóa đơn nên sẽ phải lên cơ quan thuế đang quản lý mua hóa đơn sau đây:

+ Hộ kinh doanh cá thể, theo hình thức cá nhân kinh doanh

+ Doanh nghiệp bao gồm các loại hình hoạt động theo luật doanh nghiệp , tổ chức kinh donah nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % trên doanh thu

+ Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng lại có khả năng kinh doanh, ban quản lý dự án, nhà thầu nước ngoài, hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn đặt in, tự in có độ rủi ro cao về thuế.

+ Tổ chức không phải là doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh. Nhưng không được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

+ Doanh nghiệp đang sử dụn hóa đơn đặt in, tự in có hành vi vi phạm về hóa đơn ví dụ như trốn thuế, gian lận thuế

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 39/2014/TT-BTC về thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế như sau:

+ Đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu 3.3 phụ lục 3 của thông tư mới nhất hiện nay

+ Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư, quyết định thành lập cơ quan có thẩm quyền.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

+ Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người đứng tên trong đơn.

+ Giấy ủy quyền kèm theo giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền đi mua hóa đơn nếu có.

3. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
                                          ………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

            Kính gửi:………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn:…………………

1. Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………

2. Mã số thuế:………………………

3. Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế):………………

4. Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………

5. Số điện thoại liên hệ:…………

+ Cố định:……………………….

+ Di động:…………………….

6. Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế):……………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ):………………

8. Số lượng lao động:……………………………..

9. Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh

doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….

Số CMND người đi mua hóa đơn:……………………..

Ngày cấp:………………. Nơi cấp:…………… Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua:

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn, chứng từ để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT Loạihóa đơn, chứng từ Tồn đầukỳ trước Số lượng

mua kỳ

trước

Sử dụng trong kỳ Còncuối kỳ Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy Cộng
                     
                     

     Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ghi chú:

– Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên) 

4. Hướng dẫn khai mẫu đơn đề nghị mua hoá đơn

Cách ghi mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo mẫu 3.3 theo quy định của Thông tư mới nhất năm 2021

Phần I điền những thông tin của đối tượng đề nghị cần mua hóa đơn như sau:

Phần kính gửi thì ghi tên của chi cục thuế hoặc cục thuế nơi cá nhân, tổ chức đang có địa chỉ quản lý để đề nghị mua hóa đơn, chứng từ cần mua.

Ghi tên của tổ chức, cá nhân đề nghị mua hóa đơn

Trong phần

Tên tổ chức, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế)

Mã số thuế: Mã số thuế là một dãy số, chữ cái hoặc ký tự khác do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế dùng để quản lý thuế. Tại phần này thì cá nhân, tổ chức ghi mã số thuế thông thường là 10 số mà cơ quan thuế đã cấp cho cá nhân, tổ chức khi đề nghì mua hóa đơn, chứng từ

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế): Ghi là địa chỉ đăng ký trụ sở chính, đối với tổ chức; địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc địa chỉ nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.

Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế) Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Số điện thoại liên hệ: để thuận tiện trao đổi.

+ Cố định:………………………………………………………………………………………….

+ Di động:………………………………………………………………………………………….

Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế) Ghi tên của người đại diện ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ (ghi theo số đã góp đủ) ghi trên giấy tờ trên giấy chứng nhận kinh doanh

Số lượng lao động: Tổng số lao động hiện có trong doanh nghiệp

Tên người mua hóa đơn (Đối với hộ kinh doanh thì tên người mua hóa đơn là chủ hộ kinh doanh, trường hợp chủ hộ ủy quyền cho người khác thì phải kèm giấy ủy quyền)

Số CMND người đi mua hóa đơn: ghi thông tin cụ thể trên chứng minh thư về số, ngày cấp, nơi cấp.

Số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua: Theo nhu cầu của cá nhân, cơ quan tổ chức

Hướng dẫn kê khai phần II phần số lượng hóa đơn, chứng từ đề nghị mua

Nếu bên mua hóa đơn kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý thì trong mẫu đơn đề nghị mua bán hóa đơn thì cột tồn đầu kỳ trước là số hóa đơn chưa sử dung hết của quý liền trước quý, phát sinh mua hóa đơn.

Ví dụ nếu bên mua hóa đơn vào tháng 1/2020 vào quý 1 năm 2020 kỳ trước là quý 4 năm 2019 cho nên để điền được con số vào chỉ tiêu tồn đầu kỳ trước thì chính là chỉ tiêu tồn cuối kỳ của quý 3 năm 2019

Số lượng mua kỳ trước là số lương mua của quý 4 năm 2019. Nếu trong kỳ không phát sinh mua thêm hóa đơn điền là 0.

Sử dụng trong kỳ là số hóa đơn đã sử dụng trong quý 4 năm 2019. Trong kỳ phát sinh sử dụng bao nhiêu hóa đơn thì ghi theo số lượng đó. Có thể theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn teo quý 4 năm 2019.

5.Trách nhiệm của tổ chức, hộ, cá nhân được mua hóa đơn

Theo khoản 2 Điều 12, Thông tư 39/2014/TT-BTC thì tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng được mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành khi mua hoá đơn phải có đơn đề nghị mua hoá đơn, kèm theo các giấy tờ sau:

– Người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải xuất trình giấy CMND còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về giấy CMND.

– Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Trên đây là nội dung về Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC mà ACC cung cấp đến bạn đọc. hy vọng những thông tin trên có thể giúp cho quá trình đề nghị mua hóa đơn dễ dàng hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng