087.790.7790

Đọc báo cáo tài chính ở đâu ?

Bạn luôn thắc mắc Đọc báo cáo tài chính ở đâu  Đọc báo cáo tài chính là một kỹ năng quan trọng đối với nhiều đối tượng, bao gồm chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhân viên ngân hàng, và các nhà quản lý. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính của một doanh nghiệp, bao gồm các yếu tố như tài sản, nợ phải trả, thu nhập, chi phí, và lưu chuyển tiền tệ.Vậy Đọc báo cáo tài chính ở đâu ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

Đọc báo cáo tài chính ở đâu
Đọc báo cáo tài chính ở đâu

1. Đọc báo cáo tài chính ở đâu ? 

Đọc báo cáo tài chính ở đâu ? 
Đọc báo cáo tài chính ở đâu ?

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được công bố rộng rãi cho các bên liên quan. Do đó, bạn có thể đọc báo cáo tài chính của doanh nghiệp ở nhiều nơi, bao gồm:

 • Trên trang web của doanh nghiệp: Hầu hết các doanh nghiệp đều công bố báo cáo tài chính trên trang web của mình. Bạn có thể tìm thấy báo cáo tài chính bằng cách truy cập trang web của doanh nghiệp và tìm kiếm phần “Báo cáo tài chính”.
 • Trên các trang web của cơ quan nhà nước: Một số cơ quan nhà nước có trang web cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư của các tỉnh, thành phố có trang web cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tại địa phương.
 • Trên các trang web của các tổ chức tài chính: Các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm,… thường có trang web cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp mà họ cung cấp dịch vụ.
 • Trên các trang web của các công ty cung cấp dịch vụ phân tích tài chính: Các công ty cung cấp dịch vụ phân tích tài chính thường có trang web cung cấp thông tin về báo cáo tài chính của các doanh nghiệp.

2. Cách đọc báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính
Cách đọc báo cáo tài chính

Để đọc báo cáo tài chính, bạn cần nắm được các khái niệm cơ bản về kế toán, bao gồm:

 • Tài sản: Là những gì doanh nghiệp sở hữu và có thể sử dụng để tạo ra thu nhập hoặc phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nợ phải trả: Là những gì doanh nghiệp nợ phải trả cho các bên khác, bao gồm các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn.
 • Vốn chủ sở hữu: Là phần tài sản thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp.
 • Doanh thu: Là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán hoặc cung cấp cho khách hàng trong kỳ.
 • Chi phí: Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
 • Lợi nhuận: Là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong kỳ.

Sau khi nắm được các khái niệm cơ bản, bạn có thể bắt đầu đọc báo cáo tài chính theo các bước sau:

 • Xác định phạm vi thời gian của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính thường được lập theo kỳ, bao gồm kỳ tháng, kỳ quý, kỳ năm.
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo tài chính. Số liệu báo cáo tài chính phải được kiểm tra, đối chiếu kỹ lưỡng giữa các chỉ tiêu với nhau, giữa các kỳ với nhau, và với các thông tin khác liên quan.
 • Phân tích các chỉ tiêu báo cáo tài chính. Mỗi chỉ tiêu báo cáo tài chính đều có ý nghĩa riêng, do đó cần phân tích từng chỉ tiêu để hiểu rõ tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • So sánh các chỉ tiêu báo cáo tài chính giữa các kỳ. Việc so sánh các chỉ tiêu báo cáo tài chính giữa các kỳ sẽ giúp bạn đánh giá được sự biến động của tình hình tài chính doanh nghiệp.

Dưới đây là một số chỉ tiêu báo cáo tài chính thường được sử dụng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp:

 

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng vốn vay của doanh nghiệp.
 • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: Là chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ vòng quay tài sản: Là chỉ tiêu phản ánh tốc độ luân chuyển của tài sản của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ thanh toán khả thi: Là chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp.

Việc đọc và phân tích báo cáo tài chính là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà quản trị, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước. Để đọc và phân tích báo cáo tài chính một cách hiệu quả, bạn cần có kiến thức về kế toán và kinh tế.

3. Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính 

Báo cáo tài chính là một nguồn thông tin quan trọng giúp nhà quản lý, nhà đầu tư và các bên liên quan khác hiểu rõ hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có thể phân tích và đánh giá báo cáo tài chính một cách chính xác, cần lưu ý một số vấn đề sau:

Xác định mục đích đọc báo cáo tài chính

Trước khi đọc báo cáo tài chính, cần xác định rõ mục đích đọc là gì. Nếu là nhà quản lý, cần đọc báo cáo tài chính để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp. Nếu là nhà đầu tư, cần đọc báo cáo tài chính để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp, xác định mức độ rủi ro của khoản đầu tư và đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

So sánh báo cáo tài chính

Cần so sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp cùng ngành, cùng quy mô trong cùng thời kỳ để có được bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần so sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong các kỳ báo cáo khác nhau để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Hiểu rõ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Mỗi chỉ tiêu trên báo cáo tài chính có một ý nghĩa riêng. Do đó, cần hiểu rõ các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để có thể phân tích và đánh giá một cách chính xác.

Tìm hiểu các thông tin khác

Ngoài báo cáo tài chính, cần tìm hiểu các thông tin khác về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mô hình kinh doanh của doanh nghiệp
 • Tình hình cạnh tranh trong ngành
 • Tình hình kinh tế – xã hội của đất nước
 • Các yếu tố pháp lý có liên quan

Dưới đây là một số lưu ý cụ thể về từng loại báo cáo tài chính:

Bảng cân đối kế toán

Xem xét biến động của các khoản mục

Cần xem xét biến động của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán so với các kỳ báo cáo trước để đánh giá xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

So sánh các khoản mục với các doanh nghiệp cùng ngành

Cần so sánh các khoản mục trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành để có được bức tranh tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục

Cần kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, bao gồm:

 • Tính hợp lý về mặt số học
 • Tính hợp lý về mặt logic
 • Tính hợp lý về mặt kinh tế

Báo cáo kết quả kinh doanh

Xem xét xu hướng tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận

Cần xem xét xu hướng tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận so với các kỳ báo cáo trước để đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

So sánh doanh thu, lợi nhuận với các doanh nghiệp cùng ngành

Cần so sánh doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành để có được bức tranh tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục

Cần kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh, bao gồm:

 • Tính hợp lý về mặt số học
 • Tính hợp lý về mặt logic
 • Tính hợp lý về mặt kinh tế

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Xem xét khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp

Cần xem xét khả năng tạo ra tiền của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

So sánh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh với doanh thu

Cần so sánh dòng tiền từ hoạt động kinh doanh với doanh thu để đánh giá khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp.

Kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục

Cần kiểm tra tính hợp lý của các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm:

 • Tính hợp lý về mặt số học
 • Tính hợp lý về mặt logic
 • Tính hợp lý về mặt kinh tế

4. Ý nghĩa của việc đọc báo cáo tài chính

Việc phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng không chỉ với mỗi cá nhân:

 • Thông qua phân tích báo cáo, đối tác làm ăn sẽ biết được doanh nghiệp đang phát triển tốt hay xấu, dòng tiền của họ được tổ chức như thế nào, tính minh bạch ra sao. Với số liệu như vậy, doanh nghiệp đã và đang đi theo hướng phát triển hay suy thoái, liệu hoạt động kinh doanh hiện tại có triển vọng không. Từ đó, họ mới yên tâm và tin tưởng hợp tác với tổ chức.
 • Bản thân nhà đầu tư trước khi quyết định sở hữu cổ phiếu của công ty phải tìm hiểu và phân tích báo cáo tài chính. Vì trong báo cáo có phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh tại một khoảng thời gian cụ thể. Đồng thời thể hiện việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông. Nếu doanh nghiệp làm ăn tốt, cổ tức chi trả sẽ tăng theo thời gian, ngược lại tình hình bất ổn, làm ăn thua lỗ thì cổ đông sẽ là người chịu thiệt.
 • Thông qua phân tích báo cáo tài chính, chủ sở hữu đánh giá được tổng quan hoạt động doanh nghiệp, tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, phát hiện ra các sai sót trong dữ liệu, những bất ổn đang hiện diện trên các con số, có kê khai thiếu sót hay dư thừa không. Họ đưa ra kết luận rằng trong thời gian qua doanh nghiệp đang tăng trưởng hay suy giảm, có cần thay đổi chiến lược, kế hoạch không, nên chấm dứt hay tiếp tục hoạt động nào, bổ sung cái nào,… Từ đó giúp tổ chức được quản lý chặt chẽ, minh bạch và rõ ràng hơn.

Trên đây là một số thông tin về Đọc báo cáo tài chính ở đâu ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790