Cách Hạch Toán Định Khoản Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định

Cách hạch toán thanh lý và nhượng bán tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Đây không chỉ là việc ghi nhận quy trình phức tạp mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ đi vào chi tiết quy trình này, đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng của việc quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả. Mời các bạn cùng tìm hiểu!

Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định
Cách Hạch Toán Thanh Lý, Nhượng Bán Tài Sản Cố Định

1.Thủ tục định khoản nhượng bán tài sản cố định

Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình dinh khoản nhượng bán tài sản cố định, doanh nghiệp cần thực hiện các bước và thủ tục sau:

1.1. Định giá tài sản cố định:

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nhượng bán nào, doanh nghiệp cần xác định giá trị thực tế của tài sản cố định được nhượng bán. Giá trị này có thể được xác định bằng cách tham khảo các thông tin thị trường hoặc thông qua các phương pháp định giá tài sản cố định như giá gốc, giá hợp lý thị trường, hoặc giá thuận buôn. Việc định giá tài sản cố định cần phải được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và công bằng.

1.2. Tính thuế thu nhập:

Sau khi đã xác định giá trị tài sản cố định, doanh nghiệp cần tính toán số thuế thu nhập phải nộp dựa trên lợi nhuận từ giao dịch nhượng bán tài sản. Các quy định về thuế thu nhập có thể thay đổi theo thời gian và cần phải tuân thủ đầy đủ. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về quy định thuế thu nhập hiện hành và sự tư vấn của chuyên gia thuế.

1.3. Báo cáo tài chính:

Sau khi giao dịch nhượng bán tài sản cố định đã hoàn thành và đã thực hiện dinh khoản, doanh nghiệp cần phản ánh giao dịch này trong báo cáo tài chính. Việc này đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác trong việc ghi nhận thông tin liên quan đến giao dịch, bao gồm giá trị tài sản, lợi nhuận, và thuế thu nhập. Báo cáo tài chính cần tuân theo quy định kế toán và được công bố theo quy định của cơ quan quản lý tài chính.

1.4. Phân loại tài sản:

Một phần quan trọng trong quy trình dinh khoản nhượng bán tài sản cố định là xác định liệu tài sản cố định được nhượng bán nên được phân loại là tài sản cố định hoặc tài sản không cố định. Phân loại tài sản đúng cách ảnh hưởng đến việc xác định giá trị tài sản trong báo cáo tài chính và thuế thu nhập. Nó cũng có tác động đến khả năng sử dụng tài sản trong tương lai và quyết định về việc tái đầu tư.

Tóm lại, thủ tục dinh khoản nhượng bán tài sản cố định đòi hỏi sự tỉ mỉ và tuân thủ đầy đủ các quy định kế toán và thuế thu nhập. Việc thực hiện đúng quy trình này giúp doanh nghiệp duy trì tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, và quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả trong quá trình phát triển kinh doanh.

2. Cách hạch toán bán tài sản cố định:

Cách hạch toán bán tài sản cố định phụ thuộc vào mục đích sử dụng tài sản sau khi bán:

2.1. Tài sản cố định bán cho hoạt động sản xuất, kinh doanh:

Phản ánh doanh thu từ việc bán tài sản cố định:

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

 • Nợ các tài khoản 111, 112, 131…
 • Có tài khoản 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)
 • Có tài khoản 711 – Thu nhập khác (Giá bán chưa bao gồm thuế GTGT).

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

 • Nợ các tài khoản 111, 112, 131…
 • Có tài khoản 711 – Thu nhập khác (Tổng giá trị thanh toán).

Ghi giảm giá trị tài sản cố định đã bán:

 • Nợ tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (2141) (Giá trị đã bị hao mòn)
 • Nợ tài khoản 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)
 • Có tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá).

Ghi nhận các chi phí phát sinh từ việc thanh lý và bán tài sản cố định:

 • Nợ tài khoản 811 – Chi phí khác
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
 • Có các tài khoản 111, 112, 141, 331,… (tổng giá trị thanh toán).

Ghi nhận số tiền thu được từ việc bán hồ sơ thầu liên quan đến việc thanh lý và bán tài sản cố định:

 • Nợ các tài khoản 111, 112, 138…
 • Có tài khoản 811 – Chi phí khác.

2.2. Tài sản cố định bán cho hoạt động sự nghiệp, dự án:

Ghi giảm giá trị tài sản cố định đã bán:

 • Có tài khoản 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định (Giá trị còn lại)
 • Nợ tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (Giá trị đã bị hao mòn)
 • Có tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá).

Ghi nhận số tiền thu, chi liên quan đến việc bán tài sản cố định hữu hình theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Tài sản cố định bán cho hoạt động văn hóa, phúc lợi:

Ghi giảm giá trị tài sản cố định đã bán:

 • Nợ tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (Giá trị còn lại)
 • Nợ tài khoản 214 – Hao mòn tài sản cố định (Giá trị đã bị hao mòn)
 • Có tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá).

Phản ánh doanh thu từ việc bán tài sản cố định:

 • Nợ các tài khoản 111, 112…
 • Có tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)
 • Có tài khoản 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).

Phản ánh số chi phát sinh từ việc bán tài sản cố định:

 • Nợ tài khoản 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)
 • Có các tài khoản 111, 112…

3. Tại sao đinh khoản nhượng bán tài sản cố định quan trọng?

3.1. Tác động đến hiệu suất tài chính:

Giao dịch nhượng bán tài sản cố định thường ảnh hưởng trực tiếp đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Việc định khoản một cách chính xác giúp xác định lãi/lỗ từ giao dịch, đồng thời còn liên quan đến các chỉ số quan trọng như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất sinh lời, và tỷ suất đòi hỏi vốn. Các chỉ số này quyết định đến sức kháng tài chính của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và vay vốn từ nguồn tài trợ bên ngoài.

3.2. Quản lý nguồn vốn:

Dinh khoản nhượng bán tài sản cố định cung cấp thông tin quan trọng về nguồn vốn của doanh nghiệp. Điều này giúp quản lý tài chính xác định tài sản cố định nào nên được bán hoặc giữ lại để tối ưu hóa sử dụng vốn. Nó còn giúp quyết định về việc cần phải tìm kiếm nguồn vốn bổ sung thông qua việc nhượng bán tài sản hoặc vay mượn để đảm bảo hoạt động doanh nghiệp không bị gián đoạn.

3.3. Tuân thủ quy định và tránh rủi ro pháp lý:

Việc dinh khoản nhượng bán tài sản cố định theo đúng quy định pháp luật Việt Nam là cực kỳ quan trọng để tránh rủi ro pháp lý. Các doanh nghiệp cần tuân thủ mọi quy định về thuế, kế toán, và tài chính để tránh bị phạt hoặc kiện tụng pháp lý. Dinh khoản đúng cách cũng đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ không gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư hoặc đối tác kinh doanh trong tương lai.

Tóm lại, đinh khoản nhượng bán tài sản cố định không chỉ là một phần quan trọng của quản lý tài chính mà còn có tác động lớn đến tài chính tổng thể của doanh nghiệp. Nó giúp doanh nghiệp quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ pháp luật, và xác định một chiến lược tài chính phù hợp để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Việc định khoản nhượng bán tài sản cố định là quan trọng vì nó đưa ra thông tin chi tiết về việc chuyển đổi tài sản sang dạng tiền mặt và ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là một số lý do:

 1. Hiệu suất tài sản:
  • Quá trình nhượng bán tài sản cố định giúp đánh giá hiệu suất của chúng trong doanh nghiệp. Nếu một tài sản không còn hiệu quả hoặc không còn cần thiết cho hoạt động kinh doanh, việc bán nó có thể tăng cường lợi nhuận và tạo nguồn vốn cho các dự án mới.
 2. Tăng khả năng thanh toán và vốn:
  • Nhượng bán tài sản cố định có thể cung cấp nguồn vốn ngắn hạn, giúp doanh nghiệp đối mặt với các nghị định thanh toán ngắn hạn hoặc có cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực có thu nhập cao hơn.
 3. Optimizing chi phí và cơ cấu cơ sở tài sản:
  • Việc loại bỏ tài sản không cần thiết giúp doanh nghiệp tối ưu hóa cơ cấu cơ sở tài sản, giảm chi phí quản lý và bảo dưỡng.
 4. Tái đầu tư:
  • Tiền thu được từ việc nhượng bán có thể được tái đầu tư vào các lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao hơn, đóng góp vào sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp.
 5. Nâng cao khả năng quản lý rủi ro:
  • Việc chuyển đổi tài sản thành tiền mặt giúp giảm rủi ro liên quan đến giá trị tài sản và thị trường.
 6. Đáng tin cậy tài chính:
  • Việc thực hiện đúng quy trình định khoản nhượng bán giúp tạo ra báo cáo tài chính đáng tin cậy và minh bạch, điều này quan trọng khi doanh nghiệp cần huy động vốn từ các đối tác, ngân hàng hoặc nhà đầu tư.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, cách hạch toán thanh lý và nhượng bán tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài sản của một doanh nghiệp. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và sự quan trọng của việc quản lý tài sản cố định một cách hiệu quả. Hãy áp dụng và thực hiện một cách chính xác để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định trong quản lý kinh doanh của bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000