Định khoản nhận vốn góp liên doanh liên kết tài khoản 411

Hạch toán nhận góp vốn liên doanh là một quy trình quan trọng trong kinh doanh đòi hỏi sự chính xác và hiểu biết về các quy định pháp lý. Khi thực hiện đúng quy trình này, doanh nghiệp có thể tận dụng các lợi ích và cơ hội mà góp vốn liên doanh mang lại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu một cách chi tiết về hạch toán nhận góp vốn liên doanh và những lợi ích quan trọng mà nó mang lại cho doanh nghiệp.

Mục Lục

1. Vốn góp liên doanh liên kết là gì?

Vốn góp liên doanh liên kết (hay còn gọi là “vốn góp chung” hoặc “vốn góp cổ đông”) là một khái niệm trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Đây là tình hình khi hai hoặc nhiều tổ chức hoặc cá nhân đồng lòng đầu tư vốn vào một dự án kinh doanh hoặc một công ty cụ thể để chia sẻ rủi ro, trách nhiệm, và lợi nhuận.

Trong mối quan hệ liên doanh liên kết, các bên thường đóng góp vốn tài chính, kiến thức, nguồn lực, hoặc công sức của họ để phát triển và quản lý dự án hoặc công ty chung. Lợi nhuận sau cùng được chia sẻ theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng liên doanh.

Đây là một cách để giảm rủi ro và tận dụng sự kết hợp của các nguồn lực và kiến thức từ các đối tác khác nhau để đạt được mục tiêu kinh doanh chung.

2. Lợi ích và cơ hội từ việc nhận góp vốn liên doanh

Nhận góp vốn liên doanh mang lại lợi ích tài chính

Nhận góp vốn liên doanh là một cơ hội quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Bằng việc kết hợp tài chính và nguồn lực của hai hoặc nhiều đối tác sẽ mang lại nhiều lợi ích như sau:

 • Chia sẻ rủi ro và gánh nặng tài chính giữa các đối tác. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ tài chính và tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định hơn.
 • Mang lại cơ hội truy cập vào nguồn lực và kiến thức từ các đối tác. Các doanh nghiệp có thể chia sẻ công nghệ, quy trình kinh doanh hoặc thậm chí là quyền sở hữu trí tuệ, giúp tạo điều kiện cho sự phát triển và nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp.
 • Có cơ hội mở rộng thị trường và tăng cường quan hệ. Bằng cách hợp tác với các doanh nghiệp uy tín trong một thị trường mới, các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế cạnh tranh và tiếp cận khách hàng mới một cách hiệu quả.
 • Mang đến lợi ích trong việc chia sẻ trách nhiệm xã hội và bảo vệ hợp pháp. Các đối tác có thể cùng nhau thực hiện các cam kết xã hội, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện theo đúng quy định.

3. Hạch toán nhận góp vốn liên doanh và liên kết bằng tài sản

Trong trường hợp nhà đầu tư quyết định mua lại phần vốn góp tại công ty liên doanh hoặc liên kết, quy trình hạch toán bao gồm:

3.1. Giao dịch bằng tiền hoặc tương đương tiền:

Nếu giao dịch này được thực hiện bằng tiền hoặc tương đương tiền, quy trình hạch toán gồm:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
 • Có các tài khoản 111, 112, 121,… (tuỳ theo cơ cấu tài khoản của doanh nghiệp)

3.2. Giao dịch bằng phát hành cổ phiếu:

Trong trường hợp giao dịch này bằng cách phát hành cổ phiếu, quy trình hạch toán sẽ phụ thuộc vào giá phát hành so với mệnh giá cổ phiếu:

a. Giá phát hành lớn hơn mệnh giá cổ phiếu:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá trị hợp lý và mệnh giá cổ phiếu).

b. Giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá cổ phiếu:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý).
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá trị hợp lý và mệnh giá cổ phiếu).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).

c. Có chi phí phát hành cổ phiếu:

 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần.
 • Có các tài khoản 111, 112,… (tuỳ thuộc vào loại chi phí).

3.3. Giao dịch bằng tài sản phi tiền tệ:

a. Trong trường hợp giao dịch bằng tài sản cố định (TSCĐ):

 • Nợ tài khoản 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi).
 • Nợ tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ (nếu có, để phản ánh giá trị hao mòn).
 • Có tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá, để ghi nhận giá trị ban đầu của TSCĐ).

b. Giao dịch bằng sản phẩm, hàng hoá, hoặc xuất kho sản phẩm, hàng hoá:

 • Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Có các tài khoản 155, 156,… (tùy thuộc vào loại sản phẩm, hàng hoá) để ghi nhận giá trị của sản phẩm, hàng hoá đưa đi trao đổi.

3.4. Giao dịch bằng phát hành trái phiếu:

Trong trường hợp thanh toán bằng trái phiếu, quy trình hạch toán sẽ phụ thuộc vào loại trái phiếu và điều kiện thanh toán:

a. Thanh toán bằng trái phiếu theo mệnh giá:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý).
 • Có tài khoản 34311 – Mệnh giá trái phiếu (đại diện cho giá trị gốc của trái phiếu).

b. Thanh toán bằng trái phiếu có chiết khấu:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý).
 • Nợ tài khoản 34312 – Chiết khấu trái phiếu (đại diện cho phần chiết khấu được áp dụng).
 • Có tài khoản 34311 – Mệnh giá trái phiếu (đại diện cho giá trị gốc của trái phiếu).

c. Thanh toán bằng trái phiếu có phụ trội:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (theo giá trị hợp lý).
 • Có tài khoản 34311 – Mệnh giá trái phiếu.
 • Có tài khoản 34313 – Phụ trội trái phiếu (phần phụ trội).

3.5. Kế toán chi phí liên quan đến việc mua lại vốn góp:

Trong quá trình đầu tư vào công ty liên doanh hoặc liên kết, có thể phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp như chi phí tư vấn pháp lý, thẩm định giá và các chi phí khác. Trong quy trình hạch toán, các chi phí này sẽ được ghi nhận:

 • Nợ tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
 • Có các tài khoản 111, 112, 331,… (tuỳ thuộc vào loại chi phí) để phản ánh các chi phí tương ứng.

3.6. Kế toán chi phí liên quan trong quá trình hoạt động góp vốn:

Trong quá trình hoạt động góp vốn liên doanh, liên kết, có thể phát sinh các khoản chi phí liên quan trong kỳ. Các chi phí này bao gồm lãi tiền vay để góp vốn và các chi phí khác. Quy trình hạch toán cho các khoản chi phí này gồm:

 • Nợ tài khoản 635 – Chi phí tài chính.
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
 • Có các tài khoản 111, 112, 152,… (tùy thuộc vào loại chi phí và mục đích sử dụng).

3.7. Kế toán cổ tức và lợi nhuận được chia:

Khi nhận được cổ tức hoặc lợi nhuận được chia bằng tiền từ công ty liên doanh hoặc liên kết, quy trình hạch toán bao gồm:

 • Nợ tài khoản 138 – Phải thu khác (hoặc tài khoản 1388 tùy theo cách sắp xếp tài khoản của doanh nghiệp).
 • Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

3.8. Kế toán thanh lý và nhượng bán khoản đầu tư vào công ty liên doanh hoặc liên kết:

a. Thanh lý hoặc bán vốn góp:

 • Nợ các tài khoản 111, 112, 131, 152, 153, 156, 211, 213,…
 • Nợ tài khoản 228 – Đầu tư khác (nếu không có ảnh hưởng đáng kể).
 • Nợ tài khoản 635 – Chi phí tài chính (nếu có lỗ).
 • Có tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
 • Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (nếu có lãi).

b. Kế toán chi phí liên quan đến thanh lý hoặc bán vốn góp:

 • Nợ tài khoản 635 – Chi phí tài chính.
 • Nợ tài khoản 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
 • Có các tài khoản 111, 112, 331,…

3.9. Kế toán đầu tư thêm để công ty liên doanh, liên kết trở thành công ty con và nắm quyền kiểm soát:

 • Nợ tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con.
 • Có các tài khoản 111, 112,…
 • Có tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

3.10. Kế toán vốn góp liên doanh bằng quyền sử dụng đất do Nhà nước giao:

a. Nhận quyền sử dụng đất:

 • Ghi nợ vào tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.
 • Ghi có vào tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (chi tiết vốn Nhà nước).

b. Trả lại quyền sử dụng đất:

 • Nợ tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Có tài khoản 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết.

c. Nhận tài sản khác ngoài quyền sử dụng đất:

 • Nợ các tài khoản 111, 112,… (tùy thuộc vào loại tài sản nhận được).
 • Có tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính.

3.11. Kế toán giao dịch mua bán giữa bên tham gia liên doanh và công ty liên doanh:

Kế toán cho các giao dịch mua bán giữa bên tham gia liên doanh và công ty liên doanh phản ánh như giao dịch đối với khách hàng thông thường, trừ khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu.

Kết luận

Qua bài viết của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, nhận góp vốn liên doanh là một phần quan trọng của chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp. Việc thực hiện đúng quy trình hạch toán giúp đảm bảo tính chính xác trong tài chính doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật và tận dụng tối đa các lợi ích và cơ hội mà hợp tác với các đối tác mang lại. Nắm vững quy trình kế toán liên quan đến góp vốn liên doanh là điều quan trọng đối với sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000