Cách định khoản chi phí nhân công trực tiếp – Tài khoản 622

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, nguyên tắc kế toán tài khoản 622 là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý chi phí nhân công trực tiếp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách chi tiết về nguyên tắc kế toán tài khoản 622 và cách áp dụng chúng trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp.

1. Nguyên tắc kế toán tài khoản 622

1.1. Định nghĩa

Tài khoản 622 được dùng để phản ánh chi phí tiền lương, tiền công của nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông – lâm – ngư nghiệp, dịch vụ (ví dụ như giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch khách sạn, tư vấn…). Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm toàn bộ các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất tạo ra sản phẩm, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc, như tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn).

1.2. Loại trừ

Không được hạch toán tài khoản này vào những tài khoản phải trả về tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản lý, nhân viên bán hàng, hân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp.

1.3. Đối tượng áp dụng

Riêng với hoạt động xây lắp, không hạch toán tài khoản này khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương trả cho công nhân trực tiếp điều khiển xe, máy thi công, phục vụ máy thi công, khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BHTN tính trên quỹ lương phải trả công nhân trực tiếp của hoạt động xây lắp, điều khiển máy thi công, phục vụ máy thi công, nhân viên quản lý, nhân viên phân xưởng.

1.4. Ghi chú về tài khoản 622

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp được mở theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

1.5. Giới hạn

Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.

2. Định khoản chi phí nhân công trực tiếp

Định khoản chi phí nhân công trực tiếp là một phần quan trọng trong quá trình kế toán của một doanh nghiệp. Điều này giúp xác định và theo dõi các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến lao động của nhân viên trong quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến việc định khoản chi phí nhân công trực tiếp:

 1. Lương và Phí bảo hiểm xã hội: Chi phí lương và các khoản phí bảo hiểm xã hội như BHXH, BHYT, BHTN phải được ghi nhận riêng biệt. Mỗi nhân viên có một tài khoản riêng để ghi nhận chi phí lương và phí bảo hiểm xã hội của họ.
 2. Phần mềm kế toán: Chi phí liên quan đến việc sử dụng phần mềm kế toán để tính toán và theo dõi lương và các khoản phí khác cũng được xem xét là một phần của chi phí nhân công trực tiếp.
 3. Khoản phụ cấp: Nếu nhân viên được hưởng các khoản phụ cấp như cơm trưa, xăng xe, hoặc các khoản khác liên quan đến công việc, các khoản này cũng cần được ghi nhận tại đây.
 4. Tiền thưởng và phần thưởng: Nếu có bất kỳ khoản thưởng nào dành cho nhân viên trong quá trình làm việc, chúng cũng thuộc về danh mục này.
 5. Chi phí đào tạo: Nếu doanh nghiệp đầu tư vào việc đào tạo nhân viên, chi phí đào tạo này cũng được xem xét là một phần của chi phí nhân công trực tiếp.
 6. Chi phí y tế: Nếu công ty cung cấp dịch vụ y tế cho nhân viên, chi phí này cũng nên được ghi nhận tại đây.
 7. Các khoản khấu trừ thuế: Bất kỳ khoản khấu trừ thuế nào, chẳng hạn như thuế thu nhập cá nhân, cũng cần được xem xét trong khoản chi phí nhân công trực tiếp.

Công việc định khoản chi phí nhân công trực tiếp rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác trong quá trình kế toán và theo dõi chi phí lao động của doanh nghiệp. Việc này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định chi tiêu hợp lý và quản lý nguồn lực nhân công một cách hiệu quả.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 622

3.1. Bên Nợ

Chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của đơn vị. Bao gồm tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương theo quy định phát sinh trong kỳ kế toán.

3.2. Bên Có

Thực hiện kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào Bên Nợ tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang, Bên Nợ tài khoản 631 – Giá thành sản xuất, và Bên Nợ tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán. Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ và tài khoản cấp 2.

3.3. Kết Cấu của Tài Khoản 622:

 • Số Tài Khoản: Tài khoản 622 thường có một số định danh duy nhất để phân biệt với các tài khoản khác trong hệ thống ngân hàng.
 • Thời Hạn và Mức Tín Dụng: Có thể có các điều kiện về thời hạn và mức tín dụng cụ thể liên quan đến Tài khoản 622, phản ánh cam kết từ phía bên cung cấp vốn nước ngoài.
 • Loại Tiền Tệ: Thường được mở trong một loại tiền tệ cụ thể, phản ánh loại vốn và giao dịch quốc tế.

3.4 Nội Dung Phản Ánh:

 • Người Gửi/Nhận Tiền: Phản ánh thông tin về người hoặc tổ chức gửi hoặc nhận tiền qua tài khoản này. Điều này có thể là các tổ chức tài trợ quốc tế, ngân hàng hoặc các đối tác kinh doanh nước ngoài.
 • Mục Đích Giao Dịch: Mô tả rõ mục đích sử dụng vốn từ Tài khoản 622, có thể là đầu tư vào dự án cụ thể, thanh toán nợ nước ngoài, hoặc các hoạt động thương mại quốc tế.
 • Số Tiền Giao Dịch: Ghi chép số tiền được gửi hoặc nhận qua tài khoản này, đồng thời phản ánh các khoản phí và chi phí liên quan.

3.5 Quản lý và Báo Cáo:

 • Báo Cáo Tài Chính: Dữ liệu từ Tài khoản 622 thường được sử dụng trong quá trình báo cáo tài chính của tổ chức. Điều này cung cấp cái nhìn chi tiết về nguồn vốn nước ngoài và cách nó được quản lý.
 • Kiểm Soát Nội Dung: Quá trình kiểm soát và giám sát cần được thiết lập để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin trong Tài khoản 622.

Tổng cộng, Tài khoản 622 không chỉ là một công cụ quản lý tài chính quốc tế mà còn là nguồn thông tin quan trọng cho quyết định chiến lược và quản lý rủi ro trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

4. Định khoản tài khoản 622 một số giao dịch kinh tế chủ yếu

4.1. Ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp

Để ghi nhận số tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp của nhân công trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, doanh nghiệp cần dựa vào bảng lương và thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 334 – Phải trả người lao động

4.2. Tính BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và các khoản hỗ trợ khác

Để tính toán các khoản như BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn và các khoản hỗ trợ khác như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện của công nhân trên số tiền lương, tiền công phải trả theo quy định, doanh nghiệp thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

4.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép của nhân công trực tiếp

Khi trích trước tiền lương nghỉ phép của nhân công trực tiếp, doanh nghiệp thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 335 – Chi phí phải trả

4.4. Khi công nhân sản xuất thực tế đã nghỉ phép

Khi công nhân sản xuất thực tế đã nghỉ phép, cần phản ánh số phải trả về tiền lương nghỉ phép của công nhân bằng cách hạch toán như sau:

Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

Có TK 334 – Phải trả người lao động

4.5. Chi phí nhân công sử dụng cho hợp đồng hợp tác kinh doanh

Khi phát sinh chi phí nhân công trực tiếp cho hợp đồng hợp tác kinh doanh, cần dựa vào các chứng từ có liên quan và thực hiện hạch toán như sau:

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp (ghi rõ chi tiết cho từng hợp đồng).

Có TK 111, 112, 334…

Định kỳ, kế toán phải lập Bảng phân bổ chi phí chung và xuất hóa đơn GTGT để phân bổ chi phí nhân công trực tiếp sử dụng chung cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh cho các bên có liên quan:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (chi tiết cho từng bên có liên quan).

Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 3331 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp

4.6. Cuối kỳ

Cuối kỳ, kế toán cần tính và phân bổ, kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào Bên Nợ TK 154 hoặc Bên Nợ TK 632 theo đối tượng lập chi phí:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 631 – Giá thành sản xuất (phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (phần vượt trên mức bình thường)

Kết luận

Trên đây là những điểm quan trọng về nguyên tắc kế toán tài khoản chi phí nhân công trực tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Hiểu rõ và áp dụng chính xác nguyên tắc này trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp sẽ giúp quản lý chi phí hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan. Đối với các thông tin cụ thể hơn về cách tối ưu hóa tài khoản 622, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000