Hướng dẫn định khoản chi phí bán hàng – tài khoản 641

Trong lĩnh vực kế toán và tài chính, việc quản lý chi phí bán hàng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về nguyên tắc kế toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng, đồng thời cung cấp thông tin về cấu trúc và nội dung của tài khoản này.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TÀI KHOẢN 641 – CHI PHÍ BÁN HÀNG

 • Chi phí bán hàng là khoản chi phí phản ánh các nghiệp vụ kinh tế thực tế phát sinh trong quá trình bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sản phẩm. Chi phí này bao gồm nhiều khoản, ví dụ như chi phí nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển sản phẩm, hoa hồng bán hàng, tiền kho bãi khi vận chuyển bán sản phẩm và nhiều khoản khác.
 • Các khoản chi phí bán hàng không được tính là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế, tuy nhiên, phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo chế độ kế toán. Những chi phí này chỉ được điều chỉnh vào chỉ tiêu B4 trong quyết toán thuế TNDN.
 • Tài khoản 641 được mở chi tiết theo từng nội dung chi phí, bao gồm chi phí nhân viên, vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài, và chi phí bằng tiền khác. Tùy theo đặc điểm kinh doanh của từng công ty, yêu cầu quản lý chi tiết từng ngành tài khoản 641 có thể được mở thêm một số nội dung chi phí. Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí bán hàng vào bên nợ xác định kết quả kinh doanh.

Nguyên tắc kế toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản liên quan đến tài khoản này:

 1. Xác định Chi phí Bán hàng:
  • Chi phí bán hàng là những chi phí phát sinh trực tiếp từ quá trình bán hàng và tiếp thị sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Điều này bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí nhân viên bán hàng, chi phí giao hàng và các chi phí khác liên quan đến việc tiếp thị và bán hàng.
 2. Phân loại Chi phí Bán hàng:
  • Chi phí bán hàng có thể được phân loại thành các khoản chi phí cố định và biến đổi.
  • Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi tùy thuộc vào mức độ hoạt động bán hàng, trong khi chi phí biến đổi thay đổi theo mức độ hoạt động.
 3. Ghi chép Chi phí Bán hàng:
  • Chi phí bán hàng được ghi chép vào tài khoản 641 trong sổ cái kế toán.
  • Các bút toán cần được thực hiện mỗi kỳ kế toán để phản ánh đầy đủ và chính xác về các chi phí bán hàng đã phát sinh.
 4. Kiểm soát Chi phí Bán hàng:
  • Doanh nghiệp cần thiết lập các biện pháp kiểm soát để đảm bảo rằng chi phí bán hàng được quản lý hiệu quả.
  • Quản lý và giám sát định kỳ các hoạt động bán hàng để đảm bảo rằng chi phí không vượt quá ngân sách được đặt ra.
 5. Liên kết với Kết quả kinh doanh:
  • Chi phí bán hàng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ròng của doanh nghiệp.
  • Việc hiểu rõ về chi phí bán hàng giúp quản lý đưa ra các quyết định chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.

Trong nền kinh tế ngày nay, việc áp dụng chính xác nguyên tắc kế toán tài khoản 641 – Chi phí bán hàng giúp doanh nghiệp duy trì sự cạnh tranh và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

2. QUY ĐỊNH KẾ CẤU VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN 641 – CHI PHÍ BÁN HÀNG

2.1 Kết cấu tài khoản 641 – Chi phí bán hàng:

Bên nợ:

Phản ánh các chi phí liên quan đến quá trình bán hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm trong kỳ.

Bên có:

Các khoản chi phí được giảm trong kỳ.

Kết chuyển tất cả chi phí bán hàng vào tài khoản 911 xác định kết quả kinh doanh.

Tài khoản 641: Chi phí bán hàng không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng là một trong những tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, nơi ghi chép các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng và tiếp thị sản phẩm dịch vụ. Dưới đây là mô tả về kết cấu của tài khoản này:

 1. Chi phí Quảng cáo và Tiếp thị (6411):
  • Bao gồm các chi phí liên quan đến quảng cáo sản phẩm, tiếp thị và quảng bá thương hiệu.
  • Các chi phí này có thể bao gồm quảng cáo truyền hình, radio, báo chí, marketing trực tuyến, chi phí cho các chiến dịch quảng bá, và các chi phí khác liên quan.
 2. Chi phí Bán hàng (6412):
  • Bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến quá trình bán hàng như lương nhân viên bán hàng, chi phí vận chuyển hàng hóa đến khách hàng, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng.
 3. Chi phí Xuất hóa đơn (6413):
  • Bao gồm các chi phí liên quan đến việc xuất hóa đơn cho khách hàng, bao gồm cả chi phí in ấn hóa đơn và các chi phí liên quan đến việc gửi hóa đơn đến khách hàng.
 4. Chi phí Bảo hiểm hàng hóa (6414):
  • Ghi chép các chi phí bảo hiểm liên quan đến hàng hóa trong quá trình vận chuyển và giao hàng đến khách hàng.
 5. Chi phí Quản lý kho (6415):
  • Ghi chép các chi phí liên quan đến quản lý và duy trì kho hàng, bao gồm cả chi phí cho hệ thống quản lý kho, chi phí bảo quản hàng hóa, và chi phí kiểm kê kho.
 6. Chi phí Đối tác thương mại (6416):
  • Bao gồm các chi phí liên quan đến việc hợp tác với các đối tác thương mại, bao gồm cả chi phí hợp đồng và các chi phí khác để duy trì mối quan hệ thương mại.

Những chi phí được ghi chép trong tài khoản 641 đóng góp vào việc tính toán giá thành sản phẩm và đồng thời là cơ sở để quản lý và đánh giá hiệu quả của các chiến lược bán hàng và tiếp thị. Điều này giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định thông tin, chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất bán hàng.

 1. Chi phí Thử nghiệm và Phân tích thị trường (6417):
  • Ghi chép các chi phí liên quan đến việc thực hiện các thử nghiệm sản phẩm và phân tích thị trường để đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 2. Chi phí Hỗ trợ kỹ thuật và Dịch vụ sau bán hàng (6418):
  • Bao gồm các chi phí liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ sau bán hàng, như bảo hành sản phẩm, sửa chữa, và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi họ mua sản phẩm.
 3. Chi phí Hội chợ và Triển lãm (6419):
  • Ghi chép các chi phí liên quan đến việc tham gia các hội chợ, triển lãm và sự kiện quảng bá để tăng cường sự hiện diện thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng.

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về chi phí liên quan đến việc tiếp thị và bán hàng, từ đó định hình chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa nguồn lực. Việc theo dõi và quản lý các khoản chi phí này đóng vai trò quan trọng trong quá trình đảm bảo sự cân bằng giữa chi phí và lợi nhuận, đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ được duy trì cao nhất.

6. Theo dõi và Đánh giá KPIs:

a. Tỷ lệ Chi phí Bán hàng/Doanh số bán hàng: Đánh giá mức độ hiệu quả của chiến lược bán hàng bằng cách theo dõi tỷ lệ chi phí bán hàng so với doanh số bán hàng. Mức thấp hơn thường tốt, nhưng cần cân nhắc để tránh ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.

b. Chi phí Bán hàng trên mỗi đơn hàng: Phân tích chi phí trung bình cho mỗi đơn hàng để đảm bảo rằng chi phí này đang được phân phối hiệu quả và không làm tăng giá thành quá mức.

7. Quản lý Điều chỉnh Giá thành Sản phẩm:

a. Phân tích giá thành sản phẩm: Đối với các doanh nghiệp sản xuất, liên kết chi phí bán hàng với giá thành sản phẩm để đảm bảo giá bán phản ánh đầy đủ chi phí sản xuất và bán hàng.

b. Quản lý biến động giá thành: Đối mặt với biến động giá về nguyên liệu và lao động, theo dõi và điều chỉnh giá thành để duy trì lợi nhuận.

8. Chính sách Giảm giá và Khuyến mãi:

a. Theo dõi chi phí giảm giá: Quản lý chi phí giảm giá và khuyến mãi để đảm bảo rằng chúng không gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận.

b. Đánh giá hiệu suất chiến lược khuyến mãi: Xác định hiệu suất của các chiến lược giảm giá và khuyến mãi bằng cách theo dõi tăng trưởng doanh số bán hàng và lợi nhuận tương ứng.

9. Nâng cao Quy trình Bán hàng:

a. Tối ưu hóa chuỗi cung ứng: Tìm kiếm cơ hội để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm thiểu thời gian vận chuyển để giảm chi phí liên quan.

b. Đào tạo và phát triển nhân sự: Đảm bảo nhân sự liên quan đến bán hàng được đào tạo và phát triển để nâng cao hiệu suất và giảm chi phí liên quan đến nhân công.

10. Đánh giá Đối tác Kinh doanh:

a. Lập danh sách đối tác và nhà cung cấp: Xác định và đánh giá đối tác cung ứng để đảm bảo sự hợp tác với những đối tác mang lại giá trị tốt nhất cho chi phí.

b. Thực hiện đánh giá định kỳ: Đánh giá hiệu suất của đối tác kinh doanh để xác định liệu mối quan hệ có thể được cải thiện hay không.

Tổng cộng, quản lý tài khoản 641 – Chi phí Bán hàng đòi hỏi sự chú ý đặc biệt và quản lý chiến lược. Bằng cách hiểu rõ và tối ưu hóa chi phí này, doanh nghiệp có thể đảm bảo sự hiệu quả và bền vững trong hoạt động kinh doanh của mình.

2.2 Nội dung phản ánh tài khoản 641 – Chi phí bán hàng:

Tài khoản 641 – Chi phí bán hàng bao gồm 7 tài khoản cấp 2, bao gồm:

Tài khoản 6411 – Chi phí nhân viên:

Phản ánh các khoản phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hóa, bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp.

Tài khoản 6412 – Chi phí vật liệu, bao bì:

Phản ánh các chi phí vật liệu, bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ. Bao gồm chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ…

Tài khoản 6413 – Chi phí dụng cụ, đồ dùng:

Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc.

Tài khoản 6414 – Chi phí khấu hao TSCĐ:

Phản ánh chi phí khấu hao tài sản ở bộ phận bán hàng, như phương tiện vận chuyển, kho chứa hàng, máy móc thiết bị phục vụ cho bộ phận bán hàng.

Tài khoản 6415 – Chi phí bảo hành:

Dùng để phản ánh khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

Tài khoản 6417 – Chi phí dịch vụ mua ngoài:

Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho việc bán hàng, như chi phí hoa hồng đại lý, thuê kho bãi, vận chuyển sản phẩm.

Tài khoản 6418 – Chi phí bằng tiền khác:

Phản ánh các chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng, như tiếp thị, quảng cáo, chi phí hội nghị, tiếp khách.

3. HƯỚNG DẪN CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 641 – CHI PHÍ BÁN HÀNG

 Tiền lương, tiền công, phụ cấp, trích bảo hiểm:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng;

Có TK 334: Tiền lương tiền công trả người lao động;

Có TK 3383: Bảo hiểm xã hội;

Có TK 3384: Bảo hiểm y tế;

Có TK 3386: Bảo hiểm thất nghiệp;

Có TK 3382: KPCĐ.

 Giá trị dụng cụ, vật liệu, hàng hóa phục vụ cho việc bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng;

Có các TK 152, 153, 242 (giá vốn công cụ dụng cụ, vật liệu mạng sử dụng).

 Trích TSCĐ khấu hao phục vụ bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng;

Có TK 214: Hao mòn TSCĐ.

 Chi phí điện, nước phục vụ cho bộ phận bán hàng:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng;

Nợ TK 133 – Tiền thuế GTGT;

Có TK 111, 112, 141, 331: Tổng tiền thanh toán.

 • Chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho bộ phận bán hàng:

Trường hợp sửa chữa TSCĐ phát sinh 1 lần có giá trị lớn và phân bổ nhiều kỳ:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước;

Nợ TK 133: Thuế GTGT phải nộp;

Có TK 112, 331: Tổng tiền thanh toán.

Hàng tháng phân bổ định kỳ:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng;

Có TK 242: Chi phí trả trước.

Trường hợp trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ:

Trích chi phí dự phòng, tập hợp chi phí chưa nghiệm thu trong kỳ:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng;

Có TK 335 – Chi phí phải trả;

Có TK 352 – Dự phòng phải trả.

Khi thực tế phát sinh chi phí sửa chữa TSCĐ:

Nợ các TK 335, 352;

Nợ TK 133 – Tiền thuế GTGT;

Có TK 331, 112, 152: Tổng số tiền thanh toán.

 • Chi phí bảo hành (BH) sản phẩm hàng hóa:

Trường hợp khách hàng mua hàng có kèm giấy bảo hành sửa chữa:

Nợ TK 6415: Chi phí bán hàng; Có TK 352: Dự phòng phải trả.

Cuối kỳ kế toán xác định số dự phòng phải trả về bảo hành, sửa chữa sản phẩm, hàng hóa:

Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập lớn hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm:

Nợ TK 6415: Chi phí bán hàng;

Có TK 352: Dự phòng phải trả.

Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập nhỏ hơn số dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả;

Có TK 6415 – Chi phí bán hàng.

 • Sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mãi, quảng cáo:

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hay sản xuất sản phẩm dùng để khuyến mại, quảng cáo:

Hàng hóa khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo điều kiện mua hàng:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng;

Có TK 155, 156: Giá vốn thành phẩm, hàng hóa.

Hàng hóa khuyến mại, quảng cáo có kèm theo điều kiện (như mua 1 sản phẩm tặng 1 sản phẩm cùng loại hoặc mua 2 sản phẩm cùng loại tặng 1 sản phẩm khác loại…) thì giá trị của sản phẩm khuyến mại, quảng cáo đưa vào chi phí giá vốn hàng bán.

Trường hợp doanh nghiệp nhận hàng hóa, sản phẩm khuyến mại, quảng cáo từ nhà cung cấp, nhà phân phối không phải trả tiền để khuyến mại cho khách hàng:

Khi nhận hàng khuyến mãi, quảng cáo, kế toán không ghi nhận vào hệ thống sổ sách của doanh nghiệp khoản hàng hóa khuyến mãi này, kế toán chỉ theo dõi chi tiết số lượng ngoài sổ kế toán và diễn giải trên thuyết minh BCTC hàng hóa nhận giữ hộ.

Khi hết chương trình khuyến mãi, quảng cáo, nếu hàng khuyến mại chưa dùng hết và nhà sản xuất không yêu cầu trả lại hàng khuyến mại thì kế toán ghi nhận vào thu nhập khác:

Nợ TK 156: Hàng hóa còn lại theo giá trị hợp lý;

Có TK 711: Thu nhập khác.

Hoa hồng bán hàng:

Nợ TK 641: Chi phí bán hàng;

Nợ TK 133: Thuế GTGT;

Có TK 331, 111, 112: Tổng số tiền phải thanh toán.

Nghiệp vụ khoản giảm chi phí bán hàng:

Nợ TK 112, 331: Tổng số tiền thanh toán;

Có TK 641: Chi phí bán hàng;

Có TK 133: Tiền thuế GTGT.

Kết chuyển chi phí cuối kỳ:

Nợ TK 911: Xác định KQHĐKD;

Có TK 641: Chi phí bán hàng.

Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000