Đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành kế toán chi tiết 2023

Trong bối cảnh này, Đề tài tốt nghiệp ngành kế toán năm 2023 của chúng tôi sẽ tập trung vào một chủ đề quan trọng và độc đáo để đóng góp cho sự phát triển của ngành này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập đến các khía cạnh quan trọng của chủ đề chúng tôi đã lựa chọn, và chúng tôi hy vọng rằng nghiên cứu của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ một số vấn đề quan trọng trong lĩnh vực kế toán.Cùng công ty kế toán kiểm toán thuế ACC tìm hiểu đề tài khoá luận tốt nghiệp ngành kế toán chi tiết 2023 nhé!

1. Đề tài thuộc chuyên ngành kế toán doanh nghiệp:

1.1 Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán tài chính:

 • Phân tích và đánh giá hệ thống kế toán tài chính tại một công ty cụ thể.
 • Kiểm toán và đánh giá hiệu suất của các phương pháp kế toán tiền và các khoản phải thu.
 • Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu suất tài chính và sự phát triển của công ty.
 • So sánh và đánh giá kết quả kế toán với các chuẩn mực quốc tế hoặc quy định pháp luật.

1.2 Đề tài khóa luận tốt nghiệp kế toán quản trị:

 • Nghiên cứu và đánh giá cách công ty quản lý chi phí và dự toán chi phí.
 • Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng sản xuất và lợi nhuận.
 • Xây dựng hệ thống quản lý chi phí và đánh giá hiệu quả kinh doanh tại một doanh nghiệp cụ thể.
 • Đánh giá trách nhiệm quản lý và quy trình đánh giá hiệu suất tại một công ty.

1.3 Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin kế toán:

 • Nghiên cứu và phân tích chu trình kế toán tại một công ty dưới điều kiện sử dụng công nghệ thông tin.
 • Đánh giá hiệu quả của phần mềm kế toán đang sử dụng và đề xuất cải tiến.
 • Xem xét quy trình lựa chọn, triển khai và sử dụng phần mềm kế toán trong công ty.
 • Nghiên cứu về hệ thống ERP và ứng dụng tại một công ty cụ thể.

1.4 Đề tài về kiểm soát nội bộ:

 • Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ và hiệu quả của hệ thống kế toán trong điều kiện sử dụng công nghệ thông tin.
 • Đánh giá tính kiểm soát của phần mềm kế toán và đề xuất cải tiến.
 • Phân tích và đánh giá tính năng kiểm soát hệ thống của phần mềm ERP.
 • Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại một đơn vị hành chính sự nghiệp.

2. Đề tài thuộc chuyên ngành kế toán công:

 • Tổ chức công tác kế toán ngân sách tại một đơn vị.
 • Kiểm toán khoản mục tiền tại một cơ quan.
 • Kế toán vật tư và hàng tồn kho tại một tổ chức.
 • Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại một đơn vị.
 • Kế toán sản phẩm và hàng hóa tại một cơ quan.
 • Kế toán tài sản cố định tại một tổ chức.
 • Kế toán các khoản thanh toán trong một đơn vị.
 • Kế toán các khoản đầu tư tài chính tại một cơ quan.
 • Kế toán công nợ tại một đơn vị.
 • Kế toán khoản phí và lệ phí được khấu trừ tại một cơ quan.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kinh doanh.
 • Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách tại một đơn vị.

3. Đề tài thuộc chuyên ngành kiểm toán:

 • Kiểm toán hàng tồn kho tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán tài sản cố định tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán doanh thu và các khoản phải thu tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán nợ phải trả tại một công ty kiểm toán.
 • Đánh giá phần mềm kế toán đang được sử dụng tại một công ty kiểm toán.
 • Tổ chức hồ sơ kiểm toán tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại một công ty kiểm toán.
 • Quy trình đánh giá rủi ro tại một công ty kiểm toán.

4. Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin kế toán (tiếp tục): Nhóm 4: Đề tài liên quan đến ERP:

 • Tìm hiểu và đánh giá hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) tại một công ty kiểm toán hoặc doanh nghiệp.
 • Phân tích quy trình triển khai ERP và đề xuất cải tiến cho sự hiệu quả và tính hữu ích hơn.
 • So sánh việc triển khai ERP với các chuẩn mực và quy định kế toán.

5. Đề tài thuộc chuyên ngành kiểm toán (tiếp tục): Nhóm 4: Chuyên biệt hóa đối tượng kiểm toán:

 • Kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán ngân hàng tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán dự án xây dựng tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản tại một công ty kiểm toán.
 • Kiểm toán các tổ chức không vì mục đích lợi nhuận hoặc cơ quan hành chính sự nghiệp (bệnh viện, trường học…) tại một công ty kiểm toán.

5: Kiểm soát nội bộ (tiếp tục):

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ… của ngân hàng.
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình doanh thu, chi phí, tiền lương, sản xuất… của doanh nghiệp XYZ.
 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động thu viện phí, quản lý thuốc… tại bệnh viện.

6: Kiểm toán nội bộ, kiểm toán hoạt động (tiếp tục):

 • Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ và quy trình kiểm toán các hoạt động cụ thể tại một đơn vị.
 • Xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ hiệu quả tại một doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Kiểm toán các khoản thu và chi tại một cơ quan.
 • Đánh giá hiệu suất kiểm toán nội bộ và đề xuất cải tiến cho quy trình kiểm toán.
 • Kế toán doanh nghiệp trong ngữ cảnh kinh doanh quốc tế: Nghiên cứu cách thức và quy trình kế toán cho doanh nghiệp hoạt động quốc tế, bao gồm xử lý tiền tệ, thỏa thuận thuế quốc tế và kế toán theo các chuẩn mực quốc tế.
 • Kế toán và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu: Đánh giá cách mà biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đến kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, cùng với việc đề xuất các biện pháp kế toán để thích nghi với thách thức này.
 • Kế toán xã hội: Nghiên cứu cách mà doanh nghiệp thực hiện kế toán với mục tiêu xã hội và báo cáo về tầm ảnh hưởng xã hội của hoạt động kinh doanh của họ.

7. Đề tài khóa luận tốt nghiệp cho chuyên ngành kế toán công:

 • Tối ưu hóa quản lý tài sản công tại một đơn vị tài chính công.
 • Kiểm toán ngân sách nhà nước: Nghiên cứu quy trình kiểm toán ngân sách và đề xuất cách tối ưu hóa hiệu suất kiểm toán ngân sách.
 • Kế toán vùng nông thôn và nông nghiệp: Đánh giá quy trình kế toán cho các hoạt động nông nghiệp và xã hội ở vùng nông thôn và đề xuất các biện pháp cải tiến.

8. Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin kế toán (tiếp tục): Nhóm 5: Đề tài liên quan đến hệ thống thông tin kế toán (ERP):

 • Đánh giá hiệu suất của hệ thống ERP sau triển khai tại một doanh nghiệp và đề xuất cải tiến.
 • Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị trong hệ thống ERP tại một công ty.
 • Đánh giá tích hợp giữa hệ thống ERP và các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc khai phá dữ liệu (data analytics).

9. Đề tài thuộc chuyên ngành kiểm toán (tiếp tục): Nhóm 5: Kiểm soát nội bộ:

 • Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng, đầu tư, ngân quỹ tại một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 • Kiểm soát nội bộ đối với quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng tại một doanh nghiệp sản xuất.
 • Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại một tổ chức chính trị xã hội hoặc bệnh viện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000