087.790.7790

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chuẩn mực kế toán

1.Hướng dẫn làm trắc nghiệm chuẩn mực kế toán 

Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chuẩn mực kế toán
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm chuẩn mực kế toán

Mục đích của trắc nghiệm

Trắc nghiệm chuẩn mực kế toán có đáp án được thiết kế nhằm kiểm tra kiến thức của học viên về các chuẩn mực kế toán. Trắc nghiệm bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có đáp án, được phân bố theo các chuẩn mực kế toán khác nhau.

Cách thức làm trắc nghiệm

Học viên làm trắc nghiệm theo thứ tự các câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 4 đáp án, trong đó chỉ có một đáp án đúng. Học viên cần chọn đáp án đúng và ghi vào phiếu trả lời.

Thời gian làm trắc nghiệm

Thời gian làm trắc nghiệm là 60 phút. Học viên cần hoàn thành trắc nghiệm trong thời gian quy định.

Hướng dẫn làm trắc nghiệm

Để làm tốt trắc nghiệm chuẩn mực kế toán, học viên cần lưu ý những điểm sau:

 • Học tập và nắm vững các chuẩn mực kế toán. Đây là điều kiện tiên quyết để học viên có thể làm tốt trắc nghiệm.
 • Đọc kỹ câu hỏi và các đáp án trước khi chọn đáp án.
 • Cẩn thận trong quá trình làm trắc nghiệm. Học viên cần chú ý điền đúng mã câu hỏi và đáp án vào phiếu trả lời.

Đáp án của trắc nghiệm

Đáp án của trắc nghiệm được cung cấp ở cuối bài thi. Học viên có thể đối chiếu đáp án của mình với đáp án của bài thi để kiểm tra kết quả.

Một số lưu ý khi làm trắc nghiệm

 • Học viên cần đọc kỹ câu hỏi và các đáp án trước khi chọn đáp án. Tránh trường hợp chọn đáp án mà không đọc kỹ câu hỏi hoặc các đáp án.
 • Học viên cần cẩn thận trong quá trình làm trắc nghiệm. Tránh trường hợp điền sai mã câu hỏi hoặc đáp án.
 • Học viên không nên bỏ qua câu hỏi nào. Nếu học viên không chắc chắn đáp án của một câu hỏi, học viên có thể bỏ qua câu hỏi đó và quay lại làm sau.

Chúc các bạn làm tốt trắc nghiệm!

2. Câu hỏi và đáp án cho trắc nghiệm Chuẩn mực kế toán 

Câu 1: Chuẩn mực kế toán là gì?

Là những quy định chung về việc ghi nhận, phân loại, trình bày và lập báo cáo tài chính

Là những quy định chung về việc ghi nhận, phân loại, trình bày và lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính trung thực và hợp lý

Là những quy định chung về việc ghi nhận, phân loại, trình bày và lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ

Đáp án: B

Câu 2: Phạm vi áp dụng của chuẩn mực kế toán là gì?

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ

Áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, ngành nghề, quy mô

Áp dụng cho các doanh nghiệp có lợi nhuận

Đáp án: A

Câu 3: Chuẩn mực kế toán được ban hành bởi cơ quan nào?

Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế

Tổng cục Hải quan

Đáp án: A

Câu 4: Chuẩn mực kế toán có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

Ngày 01 tháng 01 năm 2023

Ngày 01 tháng 01 năm 2024

Ngày 01 tháng 01 năm 2025

Đáp án: A

Câu 5: Chuẩn mực kế toán số 1: Chuẩn mực chung quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc kế toán

Các khái niệm cơ bản

Phạm vi áp dụng

Trách nhiệm của người lập báo cáo tài chính

Đáp án: D

Câu 6: Chuẩn mực kế toán số 2: Hàng tồn kho quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Các phương pháp kế toán hàng tồn kho

Giá trị hợp lý của hàng tồn kho

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng tồn kho

Đáp án: A

Câu 7: Chuẩn mực kế toán số 3: Tài sản cố định quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định

Các phương pháp kế toán tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

Thanh lý tài sản cố định

Đáp án: B

Câu 8: Chuẩn mực kế toán số 4: Tài sản cố định vô hình quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

Các phương pháp kế toán tài sản cố định vô hình

Khấu hao tài sản cố định vô hình

Thanh lý tài sản cố định vô hình

Đáp án: B

Câu 9: Chuẩn mực kế toán số 5: Tài sản dở dang dài hạn quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc ghi nhận tài sản dở dang dài hạn

Các phương pháp kế toán tài sản dở dang dài hạn

Thuế giá trị gia tăng đối với tài sản dở dang dài hạn

Trình bày tài sản dở dang dài hạn

Đáp án: A

Câu 10: Chuẩn mực kế toán số 6: Tài sản tài chính ngắn hạn quy định những nội dung gì?

Các nguyên tắc ghi nhận tài sản tài chính ngắn hạn

Các phương pháp kế toán tài sản tài chính ngắn hạn

Giá trị hợp lý của tài sản tài chính ngắn hạn

Thuế giá trị gia tăng đối với tài sản tài chính ngắn hạn

Đáp án: A

Câu 11: Chuẩn mực kế toán là gì?

 1. Là các quy tắc, chuẩn mực được thiết lập nhằm mục đích hướng dẫn và điều chỉnh hành vi của các cá nhân hành nghề kế toán, kiểm toán.
 2. Là các quy tắc, chuẩn mực được thiết lập nhằm mục đích hướng dẫn và điều chỉnh việc ghi nhận, đo lường, trình bày và phân tích thông tin kế toán.
 3. Là các quy tắc, chuẩn mực được thiết lập nhằm mục đích hướng dẫn và điều chỉnh việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
 4. Cả A, B và C đều đúng.

**Đáp án: **D

Câu 12: Chuẩn mực kế toán được chia thành mấy loại?

 1. 2 loại
 2. 3 loại
 3. 4 loại
 4. 5 loại

**Đáp án: **B

Câu 13: Các loại chuẩn mực kế toán là gì?

 1. Chuẩn mực chung, chuẩn mực ngành và chuẩn mực địa phương.
 2. Chuẩn mực chung và chuẩn mực ngành.
 3. Chuẩn mục chung và chuẩn mực địa phương.
 4. Cả A, B và C đều sai.

**Đáp án: **A

Câu 14: Chuẩn mực chung là gì?

 1. Là các chuẩn mực áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế.
 2. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp trong một ngành nghề cụ thể.
 3. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp tại một địa phương cụ thể.
 4. Cả A, B và C đều sai.

**Đáp án: **A

Câu 15: Chuẩn mực ngành là gì?

 1. Là các chuẩn mực áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế.
 2. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp trong một ngành nghề cụ thể.
 3. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp tại một địa phương cụ thể.
 4. Cả A, B và C đều sai.

**Đáp án: **B

Câu 16: Chuẩn mực địa phương là gì?

 1. Là các chuẩn mực áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh tế.
 2. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp trong một ngành nghề cụ thể.
 3. Là các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp tại một địa phương cụ thể.
 4. Cả A, B và C đều sai.

**Đáp án: **C

Câu 17: Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành được ban hành bởi cơ quan nào?

 1. Bộ Tài chính
 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 3. Bộ Khoa học và Công nghệ
 4. Cả A, B và C đều sai.

**Đáp án: **A

Câu 18: Chuẩn mực kế toán Việt Nam được ban hành lần đầu tiên vào năm nào?

 1. 1995
 2. 2000
 3. 2005
 4. 2010

**Đáp án: **A

Câu 19: Chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành được ban hành lần đầu tiên vào năm nào?

 1. 2022
 2. 2023
 3. 2024
 4. 2025

**Đáp án: **A

Câu 20: Tài sản cố định vô hình được ghi nhận là tài sản khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Doanh nghiệp có quyền kiểm soát tài sản đó.

Tài sản đó có khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai.

Giá trị của tài sản có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

Đáp án: Có

Câu 21: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, giá trị ghi nhận ban đầu của tài sản cố định vô hình là:

Giá mua hoặc giá trị hợp lý của tài sản khi được đưa vào sử dụng.

Giá mua hoặc giá trị hợp lý của tài sản cộng với các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa tài sản vào sử dụng.

Giá mua hoặc giá trị hợp lý của tài sản cộng với các chi phí trực tiếp liên quan đến việc đưa tài sản vào sử dụng, trừ đi các khoản giảm trừ.

Đáp án: B

Câu 22: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, các chi phí phát sinh sau khi tài sản cố định vô hình được đưa vào sử dụng, không làm tăng lợi ích kinh tế của tài sản đó được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Đáp án: Có

Câu 23: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, tài sản cố định vô hình được phân loại thành các nhóm sau:

Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc.

Quyền sử dụng bản quyền, quyền tác giả, quyền thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bí quyết kinh doanh, phần mềm máy tính.

Tài sản vô hình khác.

Đáp án: Có

Câu 24: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, tài sản cố định vô hình được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng, phương pháp phân bổ theo số dư giảm dần hoặc phương pháp khác.

Đáp án: Có

Câu 25: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi tài sản cố định vô hình bị tổn thất, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản tổn thất vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Đáp án: Có

Câu 26: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi tài sản cố định vô hình hết khấu hao, doanh nghiệp phải ghi giảm giá trị của tài sản.

Đáp án: Có

Câu 27: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh nghiệp phải lập bảng trích khấu hao tài sản cố định vô hình để theo dõi quá trình khấu hao của tài sản.

Đáp án: Có

Câu 28: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh nghiệp phải đánh giá lại giá trị của tài sản cố định vô hình định kỳ, ít nhất là một lần trong năm.

Đáp án: Có

Câu 29: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi giá trị của tài sản cố định vô hình được đánh giá lại tăng, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản chênh lệch tăng vào thu nhập khác.

Đáp án: Có

Câu 30: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, khi giá trị của tài sản cố định vô hình được đánh giá lại giảm, doanh nghiệp phải ghi nhận khoản chênh lệch giảm vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Đáp án: Có

Trên đây là một số thông tin về .Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng