0764704929

Kế toán viên là gì? Công việc của một kế toán viên như nào?

Nghề kế toán là một nghề đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực. Các bạn kế toán viên là những người có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp, tổ chức. Vậy công việc của một kế toán viên là gì ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

Kế toán viên là gì? Công việc của một kế toán viên như nào?
Kế toán viên là gì? Công việc của một kế toán viên như nào?

1. Kế toán viên là gì ?

Kế toán viên là người hành nghề kế toán, công việc bao gồm việc tính toán, công bố hoặc cung cấp đảm bảo về thông tin tài chính giúp người quản lý, nhà đầu tư, cơ quan thuế và những người khác đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực.

Kế toán viên chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp các thông tin tài chính của một tổ chức, đảm bảo tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.

Công việc của kế toán viên bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

 • Thu thập thông tin: Thu thập thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong tổ chức, bao gồm các hóa đơn, chứng từ, sổ sách, báo cáo,…
 • Xử lý thông tin: Xử lý thông tin thu thập được theo các quy định kế toán, tài chính hiện hành.
 • Phân tích thông tin: Phân tích thông tin kế toán để đưa ra các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,…
 • Tổng hợp thông tin: Tổng hợp thông tin kế toán để phục vụ cho các mục đích khác nhau, như lập kế hoạch, ra quyết định,…

Kế toán viên đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hiệu quả của công tác tài chính của một tổ chức. Họ là những người cung cấp thông tin tài chính cần thiết cho các nhà quản lý, nhà đầu tư, cơ quan thuế,… để đưa ra các quyết định đúng đắn.

Để trở thành kế toán viên, cần có các yêu cầu sau:

 • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính – ngân hàng, kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kế toán.
 • Kỹ năng chuyên môn: Có kiến thức về các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, tài chính; có khả năng sử dụng các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
 • Kỹ năng mềm: Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình; có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có khả năng chịu áp lực công việc.

2. Phân loại các kế toán viên

Có nhiều cách để phân loại kế toán viên, tùy thuộc vào các tiêu chí khác nhau. Dưới đây là một số cách phân loại kế toán viên phổ biến:

Theo trình độ chuyên môn

Căn cứ theo trình độ chuyên môn, kế toán viên được phân thành các loại sau:

 • Kế toán viên sơ cấp: Là người có trình độ học vấn trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kế toán viên trung cấp: Là người có trình độ học vấn cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Kế toán viên cao cấp: Là người có trình độ học vấn đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan, có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên và có thời gian làm việc thực tế về kế toán ít nhất 3 năm.

Theo chức danh nghề nghiệp

Căn cứ theo chức danh nghề nghiệp, kế toán viên được phân thành các loại sau:

 • Kế toán viên: Là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán, có khả năng thực hiện các công việc kế toán cơ bản, góp phần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của thông tin kế toán.
 • Kế toán viên chính: Là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán cao hơn kế toán viên, có khả năng thực hiện các công việc kế toán phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế toán.
 • Kế toán trưởng: Là người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán cao nhất, có khả năng thực hiện các công việc kế toán phức tạp, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác kế toán của đơn vị.

Theo lĩnh vực hoạt động

Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động, kế toán viên được phân thành các loại sau:

 • Kế toán tài chính: Là người chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính của đơn vị, cung cấp thông tin tài chính cho các bên liên quan.
 • Kế toán quản trị: Là người chịu trách nhiệm thu thập, phân tích, xử lý thông tin kế toán để cung cấp cho nhà quản lý phục vụ công tác quản trị, điều hành.
 • Kế toán thuế: Là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc về thuế của đơn vị, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.
 • Kế toán ngân hàng: Là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc về kế toán ngân hàng, đảm bảo quản lý tài chính của ngân hàng.
 • Kế toán doanh nghiệp: Là người chịu trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán của doanh nghiệp, đảm bảo cung cấp thông tin tài chính cho các bên liên quan.

Theo cách thức ghi chép

Căn cứ theo cách thức ghi chép, kế toán viên được phân thành hai loại:

 • Kế toán đơn: Là phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng khoản mục.
 • Kế toán kép: Là phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo hai chiều: Nợ và Có.

Ngoài ra, kế toán viên còn có thể được phân loại theo các tiêu chí khác như:

 • Theo hình thức tổ chức kế toán: Kế toán viên trong doanh nghiệp, kế toán viên trong cơ quan nhà nước, kế toán viên trong các tổ chức, cá nhân khác.
 • Theo vị trí công tác: Kế toán viên tổng hợp, kế toán kho, kế toán bán hàng, kế toán tiền lương, kế toán thuế,…
 • Theo trình độ ngoại ngữ: Kế toán viên có trình độ ngoại ngữ, kế toán viên không có trình độ ngoại ngữ.

3. Công việc của một kế toán viên gồm những gì ?

Công việc của một kế toán viên bao gồm các công việc chính sau:

 • Thu thập thông tin kế toán: Kế toán viên cần thu thập tất cả các thông tin liên quan đến hoạt động kinh tế, tài chính của tổ chức, doanh nghiệp. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn như: chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính,…
 • Xử lý thông tin kế toán: Kế toán viên cần xử lý thông tin kế toán một cách chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Phân tích thông tin kế toán: Kế toán viên cần phân tích thông tin kế toán để đánh giá tình hình tài chính, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Tổng hợp thông tin kế toán: Kế toán viên cần tổng hợp thông tin kế toán thành các báo cáo tài chính để cung cấp cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán.

Ngoài ra, kế toán viên còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:

Tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp về các vấn đề tài chính, kế toán.

Giảng dạy, đào tạo nghiệp vụ kế toán cho cán bộ, nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp.

Tham gia các hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập.

Công việc của kế toán viên có thể được phân loại theo các lĩnh vực cụ thể như:

 • Kế toán tổng hợp: Kế toán tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thông tin kế toán của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán bán hàng: Kế toán bán hàng chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động bán hàng của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán mua hàng: Kế toán mua hàng chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động mua hàng của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán kho: Kế toán kho chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động nhập, xuất, tồn kho của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán tiền lương: Kế toán tiền lương chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động tính lương, thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán tài sản cố định: Kế toán tài sản cố định chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động mua sắm, sử dụng, khấu hao, thanh lý tài sản cố định của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán tài sản lưu động: Kế toán tài sản lưu động chịu trách nhiệm thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về hoạt động mua sắm, sử dụng, thanh toán các khoản tiền, khoản phải thu, khoản phải trả của tổ chức, doanh nghiệp.
 • Kế toán thuế: Kế toán thuế chịu trách nhiệm lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế cho tổ chức, doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt công việc của một kế toán viên, cần có các kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn: Kế toán viên cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, kiểm toán, tài chính, pháp luật,…
 • Kỹ năng mềm: Kế toán viên cần có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,…
 • Phẩm chất đạo đức: Kế toán viên cần có phẩm chất trung thực, khách quan, cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm.

4. Quy định về kế toán viên 

4.1. Trách nhiệm và nhiệm vụ của kế toán viên

Kế toán viên có trách nhiệm thực hiện các công việc kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm:

Tuân thủ pháp luật về kế toán

Kế toán viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm:

 • Luật Kế toán
 • Luật Kiểm toán độc lập
 • Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán

Thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định

Kế toán viên có trách nhiệm thực hiện công việc kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Quy định về kế toán
 • Chế độ kế toán
 • Chuẩn mực kế toán

Bảo vệ tài sản và lợi ích của đơn vị

Kế toán viên có trách nhiệm bảo vệ tài sản và lợi ích của đơn vị, bao gồm:

 • Phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, sai sót trong kế toán
 • Bảo quản tài liệu kế toán

Cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, trung thực, chính xác

Kế toán viên có trách nhiệm cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, trung thực, chính xác cho các đối tượng có liên quan, bao gồm:

 • Người quản lý
 • Người sử dụng thông tin kế toán
 • Cơ quan quản lý nhà nước

Chịu trách nhiệm về các sai sót trong công việc kế toán

Kế toán viên có trách nhiệm chịu trách nhiệm về các sai sót trong công việc kế toán do mình gây ra, bao gồm:

 • Sai sót về nghiệp vụ kế toán
 • Sai sót về tính toán
 • Sai sót về hồ sơ kế toán

Nhiệm vụ của kế toán viên

Kế toán viên có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Lập kế hoạch kế toán

Kế toán viên có nhiệm vụ lập kế hoạch kế toán, bao gồm:

 • Xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác kế toán
 • Xây dựng kế hoạch thực hiện các nghiệp vụ kế toán

Tổ chức thực hiện kế toán

Kế toán viên có nhiệm vụ tổ chức thực hiện kế toán, bao gồm:

 • Tổ chức thu thập, xử lý thông tin kế toán
 • Tổ chức ghi chép, lưu giữ sổ sách kế toán
 • Tổ chức lập báo cáo tài chính

Kiểm tra kế toán

Kế toán viên có nhiệm vụ kiểm tra kế toán, bao gồm:

 • Kiểm tra tính đầy đủ, trung thực, chính xác của thông tin kế toán
 • Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật về kế toán

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán

Kế toán viên có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, bao gồm:

 • Phân tích tình hình tài chính, kinh doanh của đơn vị
 • Tổng hợp số liệu kế toán phục vụ cho việc lập kế hoạch

Tham mưu, đề xuất các giải pháp về kế toán

Kế toán viên có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các giải pháp về kế toán, bao gồm:

 • Đề xuất các giải pháp cải tiến công tác kế toán
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán

4.2. Năng lực và trình độ của kế toán viên 

Năng lực của kế toán viên được hiểu là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của vị trí kế toán viên. Năng lực của kế toán viên bao gồm các yếu tố sau:

 • Kiến thức: Kiến thức của kế toán viên bao gồm kiến thức chung về kinh tế, pháp luật, quản lý nhà nước; kiến thức chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Kiến thức của kế toán viên cần được cập nhật thường xuyên để đáp ứng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật.
 • Kỹ năng: Kỹ năng của kế toán viên bao gồm kỹ năng thực hành kế toán, kiểm toán, tài chính; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán, kiểm toán, tài chính. Kỹ năng của kế toán viên cần được rèn luyện thường xuyên để nâng cao hiệu quả công việc.
 • Thái độ: Thái độ của kế toán viên cần trung thực, khách quan, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi, sáng tạo.

Trình độ của kế toán viên

Trình độ của kế toán viên được hiểu là mức độ đáp ứng các yêu cầu về học vấn, đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên. Trình độ của kế toán viên bao gồm các yếu tố sau:

 • Trình độ học vấn: Trình độ học vấn của kế toán viên được thể hiện qua bằng cấp, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng.
 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của kế toán viên được thể hiện qua khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên được quy định tại Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán viên được phân thành 04 ngạch, cụ thể như sau:

 • Ngạch kế toán viên cao cấp:

Trình độ đào tạo: Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

Chứng chỉ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 • Ngạch kế toán viên chính:

Trình độ đào tạo: Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc tương đương.

Chứng chỉ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 • Ngạch kế toán viên:

Trình độ đào tạo: Có bằng cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Chứng chỉ ngoại ngữ: Không yêu cầu.

Chứng chỉ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 • Ngạch kế toán viên trung cấp:

Trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Không yêu cầu.

5. Quyền hạn và yêu cầu của một kế toán viên 

 • Quyền hạn của kế toán viên

Kế toán viên có các quyền hạn sau:

 • Quyền được tiếp cận thông tin kế toán: Kế toán viên có quyền được tiếp cận tất cả các thông tin kế toán cần thiết cho công việc của mình.
 • Quyền được tham gia ý kiến: Kế toán viên có quyền được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác kế toán.
 • Quyền được bảo vệ quyền lợi: Kế toán viên có quyền được bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu của một kế toán viên

Kế toán viên cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kế toán viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc.
 • Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Kế toán viên cần có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.

Kỹ năng nghề nghiệp: Kế toán viên cần có các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho công việc, bao gồm:

 • Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin kế toán
 • Kỹ năng lập báo cáo tài chính
 • Kỹ năng kiểm soát tài chính
 • Kỹ năng tư vấn tài chính

Ngoài ra, kế toán viên cũng cần có các kỹ năng mềm như:

 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề

6. Mức lương quy định của kế toán viên

bảng lương kế toán 2024
bảng lương kế toán 2024

Trên đây là một số thông tin về Kế toán viên là gì? Công việc của một kế toán viên như nào?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929