0764704929

công văn về vốn hóa chi phí lãi vay

Vốn hóa chi phí lãi vay là việc doanh nghiệp ghi nhận chi phí lãi vay liên quan trực tiếp đến việc mua sắm, xây dựng hoặc hình thành một tài sản cụ thể vào giá trị của tài sản đó. Vậy công văn của vốn chi phí lãi vay như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Chuẩn mực chi phí lãi vay 

công văn về vốn hóa chi phí lãi vay
công văn về vốn hóa chi phí lãi vay

Chuẩn mực chi phí lãi vay là một trong những chuẩn mực kế toán quan trọng, quy định về việc ghi nhận, phân bổ, trình bày chi phí lãi vay trong báo cáo tài chính.

Mục đích của chuẩn mực chi phí lãi vay

Chuẩn mực chi phí lãi vay có mục đích:

 • Quy định các nguyên tắc, phương pháp kế toán đối với chi phí lãi vay, đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ người sử dụng báo cáo tài chính hiểu được bản chất và tác động của chi phí lãi vay đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng của chuẩn mực chi phí lãi vay

Chuẩn mực chi phí lãi vay được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, tổ chức có phát sinh chi phí lãi vay.

Các khái niệm cơ bản

 • Chi phí lãi vay là chi phí phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn vay, bao gồm:
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay ngắn hạn, dài hạn.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ việc đi vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu, tín phiếu.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn vay nội bộ.

Tài sản có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai là tài sản có khả năng mang lại cho doanh nghiệp các khoản thu nhập trong tương lai, bao gồm:

 • Tài sản cố định hữu hình.
 • Tài sản cố định vô hình.
 • Tài sản dở dang dài hạn.
 • Tài sản tài chính.

Các nguyên tắc kế toán đối với chi phí lãi vay

Theo chuẩn mực chi phí lãi vay, chi phí lãi vay được ghi nhận như sau:

 • Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ trường hợp được vốn hóa.
 • Chi phí lãi vay được vốn hóa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Tài sản được đầu tư đang trong quá trình xây dựng, sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Có thể đo lường được một cách đáng tin cậy giá trị của tài sản đó tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.

Chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc đầu tư xây dựng, sản xuất tài sản đó.

Phương pháp phân bổ chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được phân bổ theo phương pháp đường thẳng, bắt đầu từ ngày phát sinh chi phí lãi vay đầu tiên cho đến ngày tài sản được đưa vào sử dụng.

Trình bày chi phí lãi vay trên báo cáo tài chính

Chi phí lãi vay được trình bày trên báo cáo tài chính như sau:

 • Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ được trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí lãi vay được vốn hóa được trình bày trong báo cáo tài chính như một phần của giá trị tài sản được đầu tư.

Một số lưu ý khi áp dụng chuẩn mực chi phí lãi vay

 • Khi vốn hóa chi phí lãi vay, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện để vốn hóa chi phí lãi vay theo quy định của chuẩn mực chi phí lãi vay.
 • Khi phân bổ chi phí lãi vay, doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp phân bổ phù hợp với thực tế phát sinh của chi phí lãi vay.
 • Khi trình bày chi phí lãi vay trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và trung thực, hợp lý.

2. Công văn về vốn chi phí lãi vay 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2023/CV-KDNK

V/v vốn hóa chi phí lãi vay

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

 • Các đơn vị thành viên
 • Các phòng/ban thuộc Tổng công ty

Tổng công ty Kho bạc Nhà nước (KBNN) hướng dẫn việc vốn hóa chi phí lãi vay như sau:

 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các đơn vị thành viên, các phòng/ban thuộc Tổng công ty.

 1. Phạm vi áp dụng

Việc vốn hóa chi phí lãi vay được áp dụng đối với các khoản chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang, tài sản đầu tư tài chính ngắn hạn.

 1. Nguyên tắc vốn hóa chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được vốn hóa vào giá trị của tài sản trong các trường hợp sau:

 • Chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay, nợ được sử dụng chung cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay, nợ được sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong thời gian chưa bán hoặc chưa thanh lý.

Để xác định chi phí lãi vay được vốn hóa, cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 

 • Mục đích sử dụng của khoản vay, nợ: Khoản vay, nợ được sử dụng trực tiếp cho việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay, nợ đó được vốn hóa.
 • Thời gian cần thiết để hoàn thành việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang: Chi phí lãi vay chỉ được vốn hóa trong thời gian cần thiết để hoàn thành việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang.
 • Tỷ lệ lãi suất của khoản vay, nợ: Tỷ lệ lãi suất của khoản vay, nợ được sử dụng để tính toán chi phí lãi vay được vốn hóa.
 1. Phương pháp vốn hóa chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được vốn hóa theo phương pháp đường thẳng, từ thời điểm bắt đầu phát sinh chi phí lãi vay cho đến thời điểm tài sản dở dang hoàn thành.

 1. Ví dụ minh họa

Công ty A mua một tài sản dở dang với giá 100 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của ngân hàng với lãi suất 10%/năm. Thời gian cần thiết để hoàn thành tài sản dở dang là 6 tháng.

Chi phí lãi vay phát sinh trong thời gian 6 tháng là:

100 tỷ đồng * 10% * 6/12 = 5 tỷ đồng

Do đó, chi phí lãi vay được vốn hóa vào giá trị của tài sản dở dang là 5 tỷ đồng.

 1. Trách nhiệm thực hiện
 • Các đơn vị thành viên, các phòng/ban thuộc Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện việc vốn hóa chi phí lãi vay theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng công ty.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện vốn hóa chi phí lãi vay của các đơn vị.

Tổng công ty Kho bạc Nhà nước thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT, P.KH-TC.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Như Trung

Trên đây là một số thông tin về công văn về vốn hóa chi phí lãi vay. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929