087.790.7790

Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ?

Vốn điều lệ của công ty hợp danh có thể được góp bằng tiền, tài sản có giá trị khác hoặc dịch vụ. Vậy Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Vốn điều lệ của công ty hợp danh là gì ?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ của công ty hợp danh là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Vốn điều lệ của công ty hợp danh có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quy mô hoạt động của công ty và là căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.

Cụ thể, vốn điều lệ của công ty hợp danh có các ý nghĩa sau:

 • Là cơ sở để xác định phạm vi kinh doanh của công ty. Công ty hợp danh chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề mà công ty đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong công ty. Tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong công ty hợp danh quyết định tỷ lệ phần lợi ích và phần chịu trách nhiệm của từng thành viên trong công ty.
 • Là cơ sở để xác định số lượng thành viên hợp danh của công ty. Theo quy định của pháp luật, công ty hợp danh có tối thiểu 2 thành viên hợp danh.
Vốn điều lệ của công ty hợp danh là gì ?
Vốn điều lệ của công ty hợp danh là gì ?

2. Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ?

Theo quy định tại Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ. Việc giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên hợp danh và ít nhất 65% số thành viên góp vốn.

Công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ bằng cách:

 • Khai trừ thành viên góp vốn khỏi công ty.
 • Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Cụ thể, thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh.
 • Biên bản họp của các thành viên hợp danh và thành viên góp vốn thông qua việc giảm vốn điều lệ.
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc của các thành viên hợp danh về việc giảm vốn điều lệ.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh đối với trường hợp giảm vốn điều lệ thông qua việc khai trừ thành viên góp vốn khỏi công ty hoặc chấm dứt tư cách thành viên hợp danh.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ của công ty hợp danh được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới cho công ty.

Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ?
Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ?

3. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty hợp danh

3.1. Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh

Theo quy định tại Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh ký (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Nghị quyết, Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phải có các nội dung chính sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax, thư điện tử.
 • Nội dung thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên.
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nghị quyết, Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh phải có các nội dung chính sau:

 • Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.
 • Nội dung thay đổi: Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên.
 • Họ, tên, chữ ký của các thành viên tham dự họp hội đồng thành viên.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty hợp danh đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh là 200.000 đồng.

Lưu ý:

 • Trường hợp tăng vốn điều lệ, công ty hợp danh phải thực hiện thủ tục góp đủ và đúng hạn phần vốn góp tăng thêm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty hợp danh phải thực hiện thủ tục chào mua lại phần vốn góp của các thành viên có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3.2. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết

Nơi nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính phụ thuộc vào thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể, hồ sơ được nộp tại:

 • Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.
 • Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.
 • Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện.
 • Ủy ban nhân dân cấp xã đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thời hạn giải quyết

 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
 • Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính có thể được rút ngắn hoặc kéo dài theo quy định của pháp luật.

Ví dụ

 • Hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thời hạn giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai. Thời hạn giải quyết là trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì thời hạn giải quyết được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, hoàn thiện.

Lưu ý

Khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, người nộp hồ sơ cần kiểm tra kỹ thông tin trên hồ sơ, đảm bảo hồ sơ hợp lệ, đầy đủ giấy tờ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

4. Điều kiện để có thể thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, công ty hợp danh có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

 • Tăng vốn điều lệ: Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ thông qua việc tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.
 • Giảm vốn điều lệ: Công ty hợp danh có thể giảm vốn điều lệ thông qua việc giảm tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên hợp danh hoặc giảm số thành viên hợp danh.

Để có thể thay đổi vốn điều lệ, công ty hợp danh cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Việc thay đổi vốn điều lệ phải được Hội đồng thành viên thông qua theo nguyên tắc đa số.
 • Trường hợp việc góp vốn, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của công ty hợp danh thì phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
 • Trường hợp giảm vốn điều lệ, công ty hợp danh phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên quyết định thay đổi vốn điều lệ
 • Hồ sơ chứng minh việc góp vốn của các thành viên (nếu có)
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ)
 • Hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cụ thể, trình tự thay đổi vốn điều lệ của công ty hợp danh như sau:

 • Hội đồng thành viên thông qua quyết định thay đổi vốn điều lệ.
 • Công ty hợp danh thực hiện góp vốn hoặc mua lại phần vốn góp của các thành viên (nếu có).
 • Công ty hợp danh nộp hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hợp danh.

Trên đây là một số thông tin về Công ty hợp danh có được giảm vốn điều lệ hay không ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng