0764704929

Chức năng của hệ thống kho bạc nhà nước là gì?

Kho bạc Nhà nước (KBNN) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), các quỹ tài chính nhà nước

1. Hệ thống kho bạc nhà nước 

Chức năng của hệ thống kho bạc nhà nước là gì?
Chức năng của hệ thống kho bạc nhà nước là gì?

1.1.  Kế toán kho bạc nhà nước là gì ?

Kế toán kho bạc nhà nước là một bộ phận trong hệ thống kế toán nhà nước, có nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán đối với các quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước được giao quản lý tại Kho bạc Nhà nước.

Kế toán kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, nhập, xuất các khoản tiền, giấy tờ có giá từ các cơ quan, đơn vị vào kho bạc nhà nước.
 • Cập nhật số dư, biến động tiền, giấy tờ có giá trong kho bạc nhà nước.
 • Lập phiếu thu, chi, báo cáo tài chính, thống kê kế toán theo quy định.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác kế toán.

Kế toán kho bạc nhà nước có vai trò quan trọng trong việc quản lý, theo dõi các quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước được giao quản lý tại Kho bạc Nhà nước. Kế toán kho bạc nhà nước giúp Kho bạc Nhà nước nắm được tình hình thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Để trở thành một kế toán kho bạc nhà nước giỏi, cần có những kỹ năng sau:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Khả năng tính toán nhanh chóng, chính xác.
 • Khả năng lập báo cáo rõ ràng, dễ hiểu.
 • Khả năng làm việc độc lập, cẩn thận, tỉ mỉ.
 • Khả năng giao tiếp tốt.

Nếu bạn đang quan tâm đến vị trí kế toán kho bạc nhà nước, có thể tham khảo các khóa học đào tạo kế toán kho bạc nhà nước để trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán kho bạc nhà nước cụ thể:

Tiếp nhận, kiểm tra, nhập, xuất các khoản tiền, giấy tờ có giá từ các cơ quan, đơn vị vào kho bạc nhà nước

Khi các khoản tiền, giấy tờ có giá được cơ quan, đơn vị nộp vào kho bạc nhà nước, kế toán kho bạc nhà nước cần thực hiện các công việc sau:

 • Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nộp tiền, nộp giấy tờ có giá.
 • Kiểm tra số lượng, giá trị tiền, giấy tờ có giá.
 • Lập phiếu nhập tiền, phiếu nhập giấy tờ có giá.

Cập nhật số dư, biến động tiền, giấy tờ có giá trong kho bạc nhà nước

Kế toán kho bạc nhà nước cần thường xuyên cập nhật số dư, biến động tiền, giấy tờ có giá trong kho bạc nhà nước để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Lập phiếu thu, chi, báo cáo tài chính, thống kê kế toán theo quy định

Phiếu thu, chi, báo cáo tài chính, thống kê kế toán là những chứng từ, báo cáo quan trọng trong việc quản lý các quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước được giao quản lý tại Kho bạc Nhà nước. Kế toán kho bạc nhà nước cần lập phiếu thu, chi, báo cáo tài chính, thống kê kế toán theo đúng quy định để đảm bảo tính hợp lệ của chứng từ, báo cáo.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công tác kế toán

Trong quá trình thực hiện công tác kế toán, có thể phát sinh một số vấn đề như tiền, giấy tờ có giá bị mất, hư hỏng,… Kế toán kho bạc nhà nước cần phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề này một cách hợp lý.

1.2. Vai trò của  kế toán kho bạc nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước (KBNN) là một bộ phận quan trọng trong hệ thống KBNN, có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành ngân sách nhà nước.

Vai trò của kế toán KBNN được thể hiện ở các khía cạnh sau:

 • Quản lý tài chính – ngân sách nhà nước: Kế toán KBNN có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ thu, chi ngân sách nhà nước một cách chính xác, kịp thời, trung thực, đầy đủ. Từ đó, đảm bảo tài chính – ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế toán KBNN có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế toán, ngân sách nhà nước trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của Chính phủ: Kế toán KBNN cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan quản lý nhà nước, giúp các cơ quan này đưa ra các quyết định quản lý, điều hành hiệu quả.
 • Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân: Kế toán KBNN cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, giúp các tổ chức, cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, kế toán KBNN có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 • Tiếp nhận, kiểm tra, ghi chép, phản ánh các chứng từ thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Kiểm soát, thanh toán các khoản thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.
 • Tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát tài chính – ngân sách nhà nước.
 • Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình, kế toán KBNN cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết như:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, ngân sách nhà nước: Kế toán KBNN cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, ngân sách nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán KBNN cần có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo để sử dụng các phần mềm kế toán, ngân sách nhà nước.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán KBNN cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong KBNN và các cơ quan quản lý nhà nước khác.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán KBNN cần có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

1.3. Nhiệm vụ của  kế toán kho bạc nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước là một vị trí quan trọng trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, chịu trách nhiệm thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Nhiệm vụ của kế toán Kho bạc Nhà nước được quy định tại Điều 13 Thông tư 179/2016/TT-BTC, cụ thể như sau:

Thu ngân sách nhà nước:

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước từ các nguồn thu theo quy định của pháp luật, bao gồm:

* Thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

* Thu tiền bán tài sản của Nhà nước.

* Thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước.

* Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác rừng, thu tiền bảo vệ và phát triển rừng.

* Thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện.

* Thu tiền cấp quyền hoạt động trên tần số vô tuyến điện.

* Thu tiền sử dụng hạ tầng đường sắt quốc gia.

* Thu tiền sử dụng dịch vụ công ích do Nhà nước cung cấp.

* Thu tiền từ hoạt động thương mại, dịch vụ của Kho bạc Nhà nước.

* Thu các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

Chi ngân sách nhà nước:

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định của pháp luật, bao gồm:

* Chi thường xuyên.

* Chi đầu tư phát triển.

* Chi trả nợ gốc, lãi vay.

* Chi viện trợ, hỗ trợ.

* Chi khác theo quy định của pháp luật.

Quản lý quỹ ngân sách nhà nước:

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, bao gồm:

* Theo dõi, kiểm tra, hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước.

* Quản lý, sử dụng các loại chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo kế toán.

* Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo quy định của pháp luật.

Cung cấp thông tin kế toán:

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ cung cấp thông tin kế toán cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, bao gồm:

* Cung cấp thông tin kế toán theo quy định của pháp luật.

* Cung cấp thông tin kế toán theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, kế toán Kho bạc Nhà nước còn có các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán Kho bạc Nhà nước cần có những kỹ năng sau:

Kỹ năng chuyên môn:

Kế toán Kho bạc Nhà nước cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, ngân sách nhà nước. Kiến thức này giúp kế toán Kho bạc Nhà nước thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác, hiệu quả.

Kỹ năng nghiệp vụ:

Kế toán Kho bạc Nhà nước cần có kỹ năng nghiệp vụ về thu, chi, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Kỹ năng này giúp kế toán Kho bạc Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

Kỹ năng tin học:

Kế toán Kho bạc Nhà nước cần có kỹ năng tin học văn phòng, sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, quản lý ngân sách nhà nước. Kỹ năng này giúp kế toán Kho bạc Nhà nước thực hiện các công việc của mình một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp:

Kế toán Kho bạc Nhà nước cần có kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp tốt với các bộ phận khác trong Kho bạc Nhà nước và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kỹ năng này giúp kế toán Kho bạc Nhà nước thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kỹ năng làm việc nhóm:

Kế toán Kho bạc Nhà nước thường xuyên phải làm việc trong môi trường nhóm, do đó cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt. Kỹ năng này giúp kế toán Kho bạc Nhà nước phối hợp tốt với các thành viên trong nhóm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Chức năng của  kế toán kho bạc nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước là bộ phận thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. Chức năng của kế toán Kho bạc Nhà nước bao gồm:

 • Thu thập, xử lý thông tin về ngân sách nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin về ngân sách nhà nước từ các nguồn như:

* Các báo cáo, quyết định, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngân sách nhà nước.

* Các chứng từ kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước.

* Các thông tin từ hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước.

Thông tin thu thập, xử lý được sử dụng để phục vụ cho các mục đích như:

* Theo dõi, kiểm tra tình hình thu, chi ngân sách nhà nước.

* Lập báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước.

* Cung cấp thông tin về ngân sách nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc kiểm tra, giám sát được thực hiện thông qua các hình thức như:

* Kiểm tra hồ sơ, chứng từ kế toán.

* Kiểm tra thực tế việc thu, chi ngân sách nhà nước.

* Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước.

Kết quả kiểm tra, giám sát được sử dụng để phát hiện sai sót, gian lận trong việc thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.

 • Hạch toán kế toán ngân sách nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ hạch toán kế toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Hạch toán kế toán ngân sách nhà nước là việc ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình thu, chi ngân sách nhà nước.

Hạch toán kế toán ngân sách nhà nước được thực hiện trên cơ sở các chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và các tài liệu khác có liên quan.

 • Lập báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước

Kế toán Kho bạc Nhà nước có nhiệm vụ lập báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước được lập định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

Báo cáo về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước được sử dụng để phục vụ cho các mục đích như:

* Báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước.

* Cung cấp thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 • Các nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, kế toán Kho bạc Nhà nước còn có thể thực hiện các nhiệm vụ khác như:

* Tham gia xây dựng, triển khai các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán ngân sách nhà nước.

* Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để 

Trên đây là một số thông tin về Chức năng của hệ thống kho bạc nhà nước là gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929