087.790.7790

Hệ thống và quy định chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc (PRC GAAP) là hệ thống các quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán làm nền tảng chung cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc là gì?

1. Khái niệm về chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc
Chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc (PRC GAAP) là hệ thống các quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán làm nền tảng chung cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Trung Quốc (ACPA), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Bắc Kinh, Trung Quốc. ACPA được thành lập với mục tiêu xây dựng một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất, toàn diện và rõ ràng cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

2. Các loại của Chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Các chuẩn mực kế toán Trung Quốc được chia thành hai loại chính:

 • Chuẩn mực kế toán chung

Chuẩn mực kế toán chung là những quy định, hướng dẫn chung về kế toán, được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp. Chuẩn mực kế toán chung bao gồm các nội dung sau:

* Chuẩn mực kế toán chung (ASBE): quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán chung cần được áp dụng trong lập và trình bày báo cáo tài chính.

* Chuẩn mực lập và trình bày báo cáo tài chính (ACCF): quy định các yêu cầu cụ thể về việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

 • Chuẩn mực kế toán cụ thể

Chuẩn mực kế toán cụ thể là những quy định, hướng dẫn về kế toán đối với một loại tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, hoặc sự kiện kinh tế cụ thể. Chuẩn mực kế toán cụ thể bao gồm các nội dung sau:

* Chuẩn mực kế toán cụ thể (ASBE): quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán cụ thể cần được áp dụng trong lập và trình bày báo cáo tài chính đối với một loại tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, hoặc sự kiện kinh tế cụ thể.

Chuẩn mực kế toán chung

Chuẩn mực kế toán chung của Trung Quốc bao gồm các nội dung sau:

 • ASBE 1: Nguyên tắc kế toán
 • ASBE 2: Chuẩn mực kế toán tài chính
 • ASBE 3: Chuẩn mực kế toán kế toán quản trị
 • ASBE 4: Chuẩn mực kế toán báo cáo tài chính
 • ASBE 5: Chuẩn mực kế toán thuế

Chuẩn mực kế toán cụ thể

Chuẩn mực kế toán cụ thể của Trung Quốc bao gồm các nội dung sau:

 • ASBE 6: Tài sản cố định
 • ASBE 7: Tài sản vô hình
 • ASBE 8: Đầu tư
 • ASBE 9: Tài sản tài chính
 • ASBE 10: Nợ phải trả
 • ASBE 11: Vốn chủ sở hữu
 • ASBE 12: Doanh thu
 • ASBE 13: Chi phí
 • ASBE 14: Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • ASBE 15: Lợi nhuận chưa phân phối
 • ASBE 16: Biến động trong vốn chủ sở hữu
 • ASBE 17: Báo cáo tài chính hợp nhất
 • ASBE 18: Báo cáo tài chính riêng lẻ
 • ASBE 19: Báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con
 • ASBE 20: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có vốn góp của nước ngoài
 • ASBE 21: Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • ASBE 22: Báo cáo tài chính của các tổ chức tài chính
 • ASBE 23: Báo cáo tài chính của các tổ chức phi lợi nhuận
 • ASBE 24: Báo cáo tài chính của các tổ chức công cộng

3. Vai trò của chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc (PRC GAAP) là hệ thống các quy định, hướng dẫn về các nguyên tắc, phương pháp kế toán làm nền tảng chung cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc trong việc ghi chép và trình bày hệ thống báo cáo tài chính.

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Trung Quốc (ACPA), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Bắc Kinh, Trung Quốc. ACPA được thành lập với mục tiêu xây dựng một hệ thống chuẩn mực kế toán thống nhất, toàn diện và rõ ràng cho các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính thống nhất, minh bạch và so sánh được của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Việc áp dụng chuẩn mực kế toán Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tăng cường tính minh bạch và tin cậy của báo cáo tài chính, giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác có thể đưa ra các quyết định đầu tư và kinh doanh chính xác hơn.
 • Tạo thuận lợi cho việc giao dịch, sáp nhập, mua bán giữa các doanh nghiệp ở Trung Quốc.
 • Giảm chi phí cho doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường chứng khoán và huy động vốn từ nước ngoài.

Vai trò của chuẩn mực kế toán Trung Quốc đối với các doanh nghiệp

 • Tăng cường tính minh bạch và tin cậy của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Trung Quốc sẽ cung cấp thông tin trung thực, khách quan và đáng tin cậy về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Điều này giúp các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên liên quan khác có thể đưa ra các quyết định đầu tư và kinh doanh chính xác hơn.

 • Tạo thuận lợi cho việc giao dịch, sáp nhập, mua bán giữa các doanh nghiệp ở Trung Quốc

Khi các doanh nghiệp sử dụng chung một hệ thống chuẩn mực kế toán, việc so sánh, đối chiếu báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Điều này giúp tạo thuận lợi cho việc giao dịch, sáp nhập, mua bán giữa các doanh nghiệp ở Trung Quốc.

 • Giảm chi phí cho doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường chứng khoán và huy động vốn từ nước ngoài

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán Trung Quốc sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho việc lập báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính và huy động vốn từ nước ngoài.

Vai trò của chuẩn mực kế toán Trung Quốc đối với nền kinh tế

 • Chuẩn mực kế toán Trung Quốc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở Trung Quốc, tạo thuận lợi cho việc giao thương, đầu tư, sáp nhập và mua bán giữa các doanh nghiệp ở Trung Quốc. Chuẩn mực kế toán Trung Quốc cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của thị trường tài chính, giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư chính xác hơn.

4. Lịch sử phát triển của chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc (PRC GAAP) được bắt đầu xây dựng từ năm 1949, sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ban đầu, chuẩn mực kế toán Trung Quốc được dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán của Liên Xô.

Từ năm 1978, Trung Quốc bắt đầu thực hiện cải cách kinh tế, mở cửa cho nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã bắt đầu tiến hành cải cách hệ thống chuẩn mực kế toán để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Năm 1985, Trung Quốc thành lập Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Trung Quốc (ACPA) để chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành chuẩn mực kế toán.

Năm 1992, Trung Quốc đã ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công ty (GAS), áp dụng cho các doanh nghiệp lớn, bao gồm các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Năm 2006, Trung Quốc đã công bố kế hoạch chuyển đổi sang chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS). Theo kế hoạch này, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sang IFRS vào năm 2020.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi gặp nhiều khó khăn và thách thức. Do đó, Trung Quốc đã quyết định lùi thời hạn hoàn thành việc chuyển đổi sang IFRS sang năm 2025.

Hiện nay, chuẩn mực kế toán Trung Quốc đang được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp ở Trung Quốc, bao gồm cả các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Các giai đoạn phát triển của chuẩn mực kế toán Trung Quốc

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc đã trải qua 4 giai đoạn phát triển chính, bao gồm:

 • Giai đoạn 1 (1949-1978): Chuẩn mực kế toán Trung Quốc được dựa trên hệ thống chuẩn mực kế toán của Liên Xô.
 • Giai đoạn 2 (1978-1992): Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải cách hệ thống chuẩn mực kế toán để phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
 • Giai đoạn 3 (1992-2025): Trung Quốc đã ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán công ty (GAS) và kế hoạch chuyển đổi sang IFRS.
 • Giai đoạn 4 (2025-nay): Trung Quốc dự kiến sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sang IFRS.

5. Sự tương đồng và khác biệt giữa chuẩn mực kế toán Trung Quốc và Quốc Tế

Tương đồng giữa Chuẩn mực kế toán Trung Quốc và Chuẩn mực kế toán Quốc tế

Chuẩn mực kế toán Trung Quốc được xây dựng dựa trên nền tảng của Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS/IFRS). Tuy nhiên, vẫn có một số điểm khác biệt giữa hai hệ thống chuẩn mực này.

Một số điểm khác biệt chính giữa Chuẩn mực kế toán Trung Quốc và Chuẩn mực kế toán Quốc tế bao gồm:

 • Chuẩn mực kế toán Trung Quốc có một số chuẩn mực cụ thể bổ sung cho Chuẩn mực kế toán Quốc tế, chẳng hạn như ASBE 24: Báo cáo tài chính của các tổ chức công cộng.
 • Chuẩn mực kế toán Trung Quốc có một số quy định cụ thể hơn so với Chuẩn mực kế toán Quốc tế, chẳng hạn như ASBE 1: Nguyên tắc kế toán.
 • Chuẩn mực kế toán Trung Quốc có một số quy định khác biệt so với Chuẩn mực kế toán Quốc

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán Trung Quốc. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng