087.790.7790

Thực hiện chuẩn mực kế toán số 27 đúng cách

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ quy định và hướng dẫn việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

1. Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán số 27
Chuẩn mực kế toán số 27

1.1. Chuẩn mực kế toán số 27 là gì ?

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ là chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định và hướng dẫn việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ.

Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính được lập trong thời gian giữa hai kỳ kế toán năm. Báo cáo tài chính giữa niên độ cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp tại một thời điểm trong năm.

Mục đích của Chuẩn mực kế toán số 27

Mục đích của Chuẩn mực kế toán số 27 là quy định và hướng dẫn việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ, nhằm cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp tại một thời điểm trong năm.

Phạm vi áp dụng của Chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các khái niệm và định nghĩa trong Chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27 đưa ra các khái niệm và định nghĩa sau:

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Là báo cáo tài chính được lập trong thời gian giữa hai kỳ kế toán năm.
 • Niên độ tài chính: Là khoảng thời gian 12 tháng liên tiếp được sử dụng làm cơ sở để lập báo cáo tài chính.
 • Kỳ kế toán năm: Là một năm tài chính hoặc một phần của một năm tài chính.

1.2. Các nguyên tắc và phương pháp Chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27 (VAS 27) là một chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định về Báo cáo tài chính giữa niên độ. Chuẩn mực này được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam vào năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.

Chuẩn mực VAS 27 bao gồm các nội dung chính sau:

 • Khái niệm và phạm vi áp dụng
 • Các nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ

Khái niệm và phạm vi áp dụng

Chuẩn mực VAS 27 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực VAS 27 quy định rằng:

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ phải được lập trên cơ sở kế toán dồn tích và phải phản ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ phải bao gồm các báo cáo sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ

Doanh nghiệp phải trình bày rõ các thông tin về báo cáo tài chính giữa niên độ trong báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Kết cấu và nội dung của từng báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Số lượng và giá trị của từng khoản mục báo cáo tài chính giữa niên độ

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán báo cáo tài chính giữa niên độ trong chuẩn mực VAS 27 có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời cho người sử dụng về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ý nghĩa cụ thể của các nguyên tắc và phương pháp kế toán báo cáo tài chính giữa niên độ trong chuẩn mực VAS 27:

 • Giúp người sử dụng đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp một cách kịp thời.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ và áp dụng đúng các nguyên tắc và phương pháp kế toán báo cáo tài chính giữa niên độ trong chuẩn mực VAS 27 để có thể lập và trình bày báo cáo tài chính một cách phù hợp.

Dưới đây là một số khái niệm và định nghĩa quan trọng trong chuẩn mực VAS 27:

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Là báo cáo tài chính được lập cho một kỳ kế toán giữa hai kỳ kế toán năm.
 • Kế toán dồn tích: Là phương pháp kế toán theo đó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán được ghi nhận vào tài khoản kế toán và được tổng hợp vào báo cáo tài chính trên cơ sở nguyên tắc dồn tích, không phân biệt thời điểm thực tế thanh toán tiền.

2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

2.1. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính hợp nhất quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất, bao gồm:

 • Các khái niệm cơ bản
 • Các nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Các phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất
 • Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Chuẩn mực kế toán số 27 có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, bao gồm:

 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của một tập đoàn bao gồm công ty mẹ và các công ty con. Chuẩn mực kế toán số 27 cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách lập báo cáo tài chính hợp nhất, giúp đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

 • Tạo sự thống nhất trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Chuẩn mực kế toán số 27 được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, giúp tạo sự thống nhất trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Điều này giúp nâng cao tính so sánh của báo cáo tài chính hợp nhất giữa các doanh nghiệp.

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật

Ở nhiều quốc gia, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán số 27 là bắt buộc. Do đó, việc áp dụng chuẩn mực này giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

Cụ thể, ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 27 đối với doanh nghiệp được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Đối với nhà đầu tư và các bên liên quan

Báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp thông tin đầy đủ và toàn diện về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của tập đoàn. Nhà đầu tư và các bên liên quan có thể sử dụng thông tin này để đánh giá hiệu quả hoạt động của tập đoàn, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hoặc kinh doanh phù hợp.

Đối với doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất giúp doanh nghiệp:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán
 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
 • Tạo sự thống nhất trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất
 • Nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Tóm lại, chuẩn mực kế toán số 27 là một chuẩn mực quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Việc áp dụng chuẩn mực này giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, tạo sự thống nhất trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 27:

 • Chuẩn mực kế toán số 27 quy định các khái niệm cơ bản về báo cáo tài chính hợp nhất, chẳng hạn như công ty mẹ, công ty con, kiểm soát, v.v. Việc hiểu rõ các khái niệm này giúp doanh nghiệp xác định các công ty cần được hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Chuẩn mực kế toán số 27 quy định các nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất, chẳng hạn như nguyên tắc phù hợp, nguyên tắc thận trọng, nguyên tắc trọng yếu, v.v. Việc áp dụng các nguyên tắc này giúp doanh nghiệp lập báo cáo tài chính hợp nhất một cách chính xác và đầy đủ.
 • Chuẩn mực kế toán số 27 quy định các phương pháp lập báo cáo tài chính hợp nhất, chẳng hạn như phương pháp vốn chủ sở hữu, phương pháp giá gốc, v.v. Việc lựa chọn phương pháp phù hợp giúp doanh nghiệp lập báo cáo tài chính hợp nhất một cách thuận tiện và hiệu quả.
 • Chuẩn mực kế toán số 27 quy định cách trình bày báo cáo tài chính hợp nhất, chẳng hạn như các chỉ tiêu bắt buộc, thứ tự trình bày, v.v. Việc trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo đúng quy định giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư và các bên liên quan.

2.2. Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27 quy định và hướng dẫn việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ của doanh nghiệp.

Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh tế khác.

Tuy nhiên, chuẩn mực này không áp dụng cho các doanh nghiệp sau:

 • Các doanh nghiệp chỉ có một kỳ kế toán trong năm.
 • Các doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào phạm vi áp dụng, có thể thấy rằng chuẩn mực kế toán số 27 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, hình thức sở hữu hay lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, chuẩn mực này không áp dụng cho các doanh nghiệp chỉ có một kỳ kế toán trong năm và các doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính được lập cho một phần kỳ kế toán, thường là 6 tháng đầu năm hoặc 3 tháng đầu năm. Báo cáo này cung cấp thông tin về tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể trong kỳ kế toán.

Chuẩn mực kế toán số 27 quy định cụ thể về các nội dung sau:

 • Phạm vi áp dụng
 • Nội dung tối thiểu của báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Nguyên tắc kế toán và đánh giá áp dụng cho báo cáo tài chính giữa niên độ
 • Trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực này quy định báo cáo tài chính giữa niên độ phải bao gồm các nội dung sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

2.3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 27

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ sử dụng một số thuật ngữ quan trọng, bao gồm:

 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Là báo cáo tài chính được lập trong thời gian giữa hai kỳ kế toán năm.
 • Niên độ tài chính: Là khoảng thời gian 12 tháng liên tiếp được sử dụng làm cơ sở để lập báo cáo tài chính.
 • Kỳ kế toán năm: Là một năm tài chính hoặc một phần của một năm tài chính.

Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính được lập trong thời gian giữa hai kỳ kế toán năm. Báo cáo tài chính giữa niên độ cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp tại một thời điểm trong năm.

Niên độ tài chính

Niên độ tài chính là khoảng thời gian 12 tháng liên tiếp được sử dụng làm cơ sở để lập báo cáo tài chính. Niên độ tài chính có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày nào trong năm, nhưng phải kết thúc vào cùng một ngày trong năm tiếp theo.

Kỳ kế toán năm

Kỳ kế toán năm là một năm tài chính hoặc một phần của một năm tài chính. Kỳ kế toán năm thường được sử dụng để lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

Ngoài ra, chuẩn mực kế toán số 27 còn sử dụng một số thuật ngữ khác, như:

 • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền: Là tiền mặt, các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng và các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng chuyển đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng và không có rủi ro đáng kể về thay đổi giá trị.
 • Lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế: Là lợi nhuận hoặc lỗ sau khi đã trừ tất cả các khoản thu nhập và chi phí, bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chênh lệch tỷ giá hối đoái: Là chênh lệch giữa giá trị tiền tệ của một khoản mục được ghi nhận theo hai loại tiền tệ khác nhau.
 • Khoản dự phòng: Là khoản mục tài sản được ghi nhận để dự phòng cho các khoản chi phí hoặc tổn thất có thể phát sinh trong tương lai.

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng