087.790.7790

Chuẩn mực kế toán số 23: các sự kiện phát sinh

Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

1. Chuẩn mực kế toán số 23: các sự kiện phát sinh

1.1. Chuẩn mực kế toán số 23 là gì ?

chuẩn mực kế toán số 23
chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã lập, đã được kiểm toán và đã được phát hành cho các bên sử dụng.

Mục đích của Chuẩn mực kế toán số 23

Mục đích của Chuẩn mực kế toán số 23 là quy định và hướng dẫn các trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính khi có những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, nhằm đảm bảo tính trung thực, khách quan và tin cậy của thông tin tài chính.

Phạm vi áp dụng của Chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các nguyên tắc kế toán về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán số 23 quy định các nguyên tắc kế toán về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm như sau:

 • Nguyên tắc ghi nhận sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm được ghi nhận vào báo cáo tài chính khi đáp ứng các điều kiện sau:

Sự kiện có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính.

Sự kiện có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

 • Nguyên tắc phân bổ sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm được phân bổ cho các kỳ kế toán có liên quan.

Trình bày các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán số 23 quy định các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm phải được trình bày trong báo cáo tài chính theo các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam. Cụ thể, các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm được trình bày trong thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Mô tả bản chất và thời điểm phát sinh của sự kiện.
 • Ước tính tác động của sự kiện đến báo cáo tài chính.

1.2. Các nguyên tắc và phương pháp Chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23 (VAS 23) là một chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định về Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Chuẩn mực này được ban hành bởi Bộ Tài chính Việt Nam vào năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.

Chuẩn mực VAS 23 bao gồm các nội dung chính sau:

 • Khái niệm và phạm vi áp dụng
 • Các trường hợp phải điều chỉnh báo cáo tài chính
 • Các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh báo cáo tài chính

Khái niệm và phạm vi áp dụng

Chuẩn mực VAS 23 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam lập và trình bày báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Các trường hợp phải điều chỉnh báo cáo tài chính

Chuẩn mực VAS 23 quy định rằng:

 • Doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính khi có các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm mà nếu biết được tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, doanh nghiệp sẽ điều chỉnh lại báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh báo cáo tài chính

Chuẩn mực VAS 23 quy định rằng:

 • Doanh nghiệp phải điều chỉnh báo cáo tài chính theo giá trị hợp lý của các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí,… tại ngày phát sinh sự kiện.
 • Doanh nghiệp phải trình bày rõ các thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong thuyết minh báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc và phương pháp kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong chuẩn mực VAS 23 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực và đầy đủ của báo cáo tài chính. Chuẩn mực này giúp doanh nghiệp xác định đúng giá trị của các khoản mục trong báo cáo tài chính, từ đó cung cấp cho người sử dụng thông tin đáng tin cậy về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số ý nghĩa cụ thể của các nguyên tắc và phương pháp kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong chuẩn mực VAS 23:

 • Giúp doanh nghiệp xác định đúng giá trị của các khoản mục trong báo cáo tài chính, từ đó đảm bảo tính trung thực và đầy đủ của báo cáo tài chính.
 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
 • Giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ và áp dụng đúng các nguyên tắc và phương pháp kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong chuẩn mực VAS 23 để có thể lập và trình bày báo cáo tài chính một cách phù hợp.

Dưới đây là một số khái niệm và định nghĩa quan trọng trong chuẩn mực VAS 23:

 • Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng trước ngày báo cáo tài chính được phát hành.
 • Giá trị hợp lý: Là giá trị mà một tài sản có thể được trao đổi, hoặc một khoản nợ phải trả có thể được thanh toán, giữa các bên có đầy đủ thông tin, có ý chí và có quyền tự do trao đổi trong một giao dịch thực tế.

2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 23: các sự kiện phát sinh

2.1. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, bao gồm:

 • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Các nguyên tắc ghi nhận các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Các phương pháp kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Trình bày các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán số 23 có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, bao gồm:

 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán số 23 cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách ghi nhận, phân loại, trình bày và lập báo cáo tài chính liên quan đến các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Việc áp dụng chuẩn mực này giúp đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác trong việc đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Tạo sự thống nhất trong việc ghi nhận và trình bày thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Chuẩn mực kế toán số 23 được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, giúp tạo sự thống nhất trong việc ghi nhận và trình bày thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Điều này giúp nâng cao tính so sánh của báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp.

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật

Ở nhiều quốc gia, việc áp dụng chuẩn mực kế toán số 23 là bắt buộc. Do đó, việc áp dụng chuẩn mực này giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

Cụ thể, ý nghĩa của chuẩn mực kế toán số 23 đối với doanh nghiệp được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Đối với nhà đầu tư và các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán số 23 giúp nhà đầu tư và các bên liên quan có được thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hoặc kinh doanh phù hợp.

Đối với doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán số 23 giúp doanh nghiệp:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán
 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
 • Tạo sự thống nhất trong việc ghi nhận và trình bày thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • Nâng cao tính so sánh của báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp

2.2. Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23 quy định và hướng dẫn việc ghi nhận, đánh giá, trình bày và thuyết minh thông tin về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Chuẩn mực này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh tế khác.

Chuẩn mực này không áp dụng cho các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng không cần điều chỉnh báo cáo tài chính, chẳng hạn như các sự kiện sau:

 • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng không liên quan đến kỳ kế toán đó.
 • Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Căn cứ vào phạm vi áp dụng, có thể thấy rằng chuẩn mực kế toán số 23 áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bất kể quy mô, hình thức sở hữu hay lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, chuẩn mực này không áp dụng cho các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm nhưng không cần điều chỉnh báo cáo tài chính.

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm được coi là cần điều chỉnh báo cáo tài chính khi chúng thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

 • Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có liên quan đến kỳ kế toán đó.
 • Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm được điều chỉnh báo cáo tài chính bằng cách ghi nhận các khoản mục tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí vào kỳ kế toán mà sự kiện đó phát sinh.

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh báo cáo tài chính được thuyết minh trong báo cáo tài chính theo các nội dung sau:

 • Mô tả bản chất của sự kiện.
 • Ước tính về tác động của sự kiện đối với tình hình tài chính, khả năng sinh lời và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

2.3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán số 23

Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm sử dụng một số thuật ngữ quan trọng, bao gồm:

 • Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính đã lập, đã được kiểm toán và đã được phát hành cho các bên sử dụng.
 • Sự kiện cần điều chỉnh báo cáo tài chính: Là những sự kiện có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính đã lập.
 • Sự kiện không cần điều chỉnh báo cáo tài chính: Là những sự kiện không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính đã lập.

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm có thể được chia thành hai loại chính là:

 • Sự kiện kinh tế: Là sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp phát sinh khoản lỗ do hỏa hoạn sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
 • Sự kiện tài chính: Là sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp phát hành trái phiếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Sự kiện cần điều chỉnh báo cáo tài chính

Sự kiện cần điều chỉnh báo cáo tài chính là những sự kiện có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính đã lập. Sự kiện này phải đáp ứng hai điều kiện sau:

 • Khả năng ảnh hưởng đáng kể: Sự kiện có khả năng làm cho báo cáo tài chính không phản ánh trung thực, khách quan và tin cậy tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Khả năng xác định được một cách đáng tin cậy: Sự kiện có thể được xác định một cách đáng tin cậy về bản chất, thời điểm phát sinh và giá trị.

Sự kiện không cần điều chỉnh báo cáo tài chính

Sự kiện không cần điều chỉnh báo cáo tài chính là những sự kiện không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính đã lập. Sự kiện này không đáp ứng một trong hai điều kiện sau

 • Khả năng ảnh hưởng đáng kể: Sự kiện không có khả năng làm cho báo cáo tài chính không phản ánh trung thực, khách quan và tin cậy tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.
 • Khả năng xác định được một cách đáng tin cậy: Sự kiện không thể được xác định một cách đáng tin cậy về bản chất, thời điểm phát sinh và giá trị.

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng