087.790.7790

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính (IAS 1) là một chuẩn mực quan trọng đối với các doanh nghiệp, quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp trình bày báo cáo tài chính.

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1 – Trình bày báo cáo tài chính

1.1.  Chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1: Trình bày báo cáo tài chính là gì ?

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1
          Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1

Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) 1: Trình bày báo cáo tài chính là một chuẩn mực kế toán quốc tế quy định về cấu trúc và nội dung của báo cáo tài chính. Chuẩn mực này được ban hành bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) vào năm 2007 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009.

Chuẩn mực IAS 1 quy định một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Chuẩn mục IAS 1 cũng quy định các yêu cầu về:

 • Tên và hình thức của báo cáo tài chính
 • Cách trình bày các khoản mục trong báo cáo tài chính
 • Sử dụng các thuật ngữ và khái niệm kế toán
 • Thông tin trọng yếu
 • Bù trừ
 • Tần suất báo cáo
 • Thông tin so sánh
 • Trình bày nhất quán

1.2. Các nguyên tắc và phương pháp chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính là một trong những chuẩn mực kế toán quốc tế quan trọng nhất, quy định các nguyên tắc và phương pháp kế toán trong việc trình bày báo cáo tài chính.

Các nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 quy định các nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính như sau:

 • Nguyên tắc trọng yếu: Các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính phải trọng yếu, nghĩa là có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc nhất quán: Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất quán giữa các kỳ kế toán, trừ khi có thay đổi cơ bản trong bản chất của hoạt động kinh doanh hoặc trong cách thức thực hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc so sánh: Các thông tin trong báo cáo tài chính phải được trình bày theo cách có thể so sánh giữa các kỳ kế toán và giữa các doanh nghiệp khác nhau.
 • Nguyên tắc toàn diện: Báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết để người sử dụng báo cáo tài chính có thể hiểu được tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các dòng tiền của doanh nghiệp.

Các phương pháp trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 quy định các phương pháp trình bày báo cáo tài chính như sau:

 • Trình bày theo dạng bảng: Là phương pháp trình bày báo cáo tài chính bằng cách sử dụng các bảng, biểu để trình bày các thông tin.
 • Trình bày theo dạng văn bản: Là phương pháp trình bày báo cáo tài chính bằng cách sử dụng văn bản để trình bày các thông tin.
 • Trình bày theo dạng đồ thị: Là phương pháp trình bày báo cáo tài chính bằng cách sử dụng đồ thị để trình bày các thông tin.

Trình bày báo cáo tài chính theo IAS 1

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được trình bày theo các yêu cầu của chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1. Cụ thể, báo cáo tài chính phải bao gồm các báo cáo sau:

 • Báo cáo tình hình tài chính: Báo cáo tình hình tài chính phải trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải trình bày dòng tiền của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày các thông tin bổ sung về các khoản mục trong báo cáo tài chính.

2. Hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1 – Trình bày báo cáo tài chính

2.1. Ý nghĩa của chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính là một chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB). Chuẩn mực này quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc trình bày báo cáo tài chính, bao gồm:

 • Cấu trúc của báo cáo tài chính
 • Cấu trúc của báo cáo tài 
 • Cấu trúc của báo cáo tài chính
 • Nội dung tối thiểu của báo cáo tài chính
 • Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, bao gồm:

 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách trình bày báo cáo tài chính. Việc áp dụng chuẩn mực này giúp đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và các bên liên quan khác trong việc đánh giá tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Tạo sự thống nhất trong việc trình bày báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 được áp dụng chung cho tất cả các doanh nghiệp, giúp tạo sự thống nhất trong việc trình bày báo cáo tài chính. Điều này giúp nâng cao tính so sánh của báo cáo tài chính giữa các doanh nghiệp.

 • Giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật

Ở nhiều quốc gia, việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 là bắt buộc. Do đó, việc áp dụng chuẩn mực này giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán.

Cụ thể, ý nghĩa của chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 đối với doanh nghiệp được thể hiện qua các khía cạnh sau:

Đối với nhà đầu tư và các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 giúp nhà đầu tư và các bên liên quan có được thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Thông tin này giúp nhà đầu tư và các bên liên quan đánh giá được tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh phù hợp.

Đối với doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 giúp doanh nghiệp:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán
 • Đảm bảo tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính
 • Tạo sự thống nhất trong việc trình bày báo cáo tài chính
 • Tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế

2.2. Phạm vi áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính (IAS 1) áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp đại chúng.

Cụ thể, chuẩn mực này áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp của các doanh nghiệp, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Chuẩn mực này không áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các tổ chức phi lợi nhuận, các đơn vị kế toán khu vực công và các đơn vị kế toán khác mà báo cáo tài chính của họ không được sử dụng cho mục đích ra quyết định kinh tế.

Chuẩn mực này cũng không áp dụng cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang trong quá trình thanh lý hoặc giải thể.

Việc tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 là một yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đảm bảo tính trung thực và khách quan của thông tin trong báo cáo tài chính, từ đó giúp người sử dụng báo cáo tài chính đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

2.3. Các thuật ngữ trong chuẩn mực kế toán quốc tế ias 1

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính (IAS 1) sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

 • Báo cáo tài chính: Là các báo cáo tài chính tổng hợp, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính tổng hợp: Là báo cáo tài chính bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng cân đối kế toán: Là báo cáo tài chính tóm tắt vị thế tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là báo cáo tài chính tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Là báo cáo tài chính tóm tắt các dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Là phần bổ sung cho báo cáo tài chính tổng hợp, cung cấp thông tin chi tiết về các khoản mục trên báo cáo tài chính.

Ngoài ra, chuẩn mực này còn sử dụng một số thuật ngữ và định nghĩa khác, bao gồm:

 • Nguyên tắc kế toán: Là các nguyên tắc cơ bản được sử dụng trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc nhất quán: Doanh nghiệp phải áp dụng một cách nhất quán các nguyên tắc kế toán trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính từ kỳ báo cáo này sang kỳ báo cáo khác, trừ khi có sự thay đổi do thay đổi chính sách kế toán.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Doanh nghiệp chỉ được bỏ qua các khoản mục không có tính trọng yếu trong báo cáo tài chính.
 • Nguyên tắc trọng lượng số lượng: Doanh nghiệp phải ghi nhận các khoản mục trên báo cáo tài chính theo giá trị hợp lý, trừ khi giá trị hợp lý không thể xác định được một cách đáng tin cậy.
 • Nguyên tắc thận trọng: Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính trên cơ sở thận trọng, tức là không được coi nhẹ bất kỳ khoản thu nhập hoặc lợi ích tiềm năng nào, cũng không được phóng đại bất kỳ khoản chi phí hoặc nghĩa vụ nào.
 • Nguyên tắc phân chia kỳ kế toán: Doanh nghiệp phải phân chia kỳ kế toán thành các kỳ kế toán nhỏ hơn để phản ánh trung thực và khách quan kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Trình bày theo bản chất: Doanh nghiệp phải trình bày các khoản mục trên báo cáo tài chính theo bản chất của các khoản mục đó, chứ không theo hình thức pháp lý của các khoản mục đó.
 • Trình bày theo thứ tự giảm dần về tính thanh khoản: Doanh nghiệp phải trình bày các khoản mục trên Bảng cân đối kế toán theo thứ tự giảm dần về tính thanh khoản.
 • Trình bày theo nguyên tắc so sánh: Doanh nghiệp phải trình bày các khoản mục trên báo cáo tài chính theo nguyên tắc so sánh, tức là phải so sánh các khoản mục trên báo cáo tài chính của kỳ hiện tại với các khoản mục tương ứng của kỳ trước.

Trên đây là một số thông tin về chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 1 – Trình bày báo cáo tài chính. Thông tin về các bên liên quan. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng