0764704929

chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định là gì ?

Theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 16 “Tài sản cố định”, chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng, sản xuất tài sản cố định được vốn hóa là một bộ phận của chi phí đầu tư xây dựng, sản xuất tài sản cố định. Vậy chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định như thế nào ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định như thế nào ?

chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định là gì ?
chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định là gì ?

Chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định là chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình xây dựng, sản xuất tài sản cố định được vốn hóa vào giá trị của tài sản đó.

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay, chi phí lãi vay được vốn hóa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Tài sản được đầu tư đang trong quá trình xây dựng, sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có khả năng tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Có thể đo lường được một cách đáng tin cậy giá trị của tài sản đó tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.

Chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc đầu tư xây dựng, sản xuất tài sản đó.

Vốn hóa chi phí lãi vay được thực hiện theo phương pháp đường thẳng, bắt đầu từ ngày phát sinh chi phí lãi vay đầu tiên cho đến ngày tài sản được đưa vào sử dụng.

Ví dụ: Công ty ABC vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà máy. Chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình xây dựng nhà máy được vốn hóa vào giá trị của nhà máy. Khi nhà máy được đưa vào sử dụng, chi phí lãi vay được vốn hóa sẽ được phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán tương ứng với thời gian sử dụng của nhà máy.

Việc vốn hóa chi phí lãi vay có tác động làm tăng giá trị của tài sản, từ đó làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc vốn hóa chi phí lãi vay chỉ được thực hiện trong phạm vi hợp lý, phù hợp với thực tế phát sinh của chi phí lãi vay.

Dưới đây là một số lưu ý khi vốn hóa chi phí lãi vay:

 • Khi vốn hóa chi phí lãi vay, doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện để vốn hóa chi phí lãi vay theo quy định của chuẩn mực chi phí lãi vay.
 • Khi phân bổ chi phí lãi vay, doanh nghiệp cần sử dụng phương pháp phân bổ phù hợp với thực tế phát sinh của chi phí lãi vay.
 • Khi trình bày chi phí lãi vay trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần đảm bảo tính rõ ràng, dễ hiểu và trung thực, hợp lý.

2. Văn bản chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định 

Số: 01/2023/CV-KDNK

V/v chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2023

Kính gửi:

 • Các đơn vị thành viên
 • Các phòng/ban thuộc Tổng công ty

Tổng công ty Kho bạc Nhà nước (KBNN) hướng dẫn việc chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định như sau:

 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các đơn vị thành viên, các phòng/ban thuộc Tổng công ty.

 1. Phạm vi áp dụng

Việc chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định được áp dụng đối với các khoản chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định.

 1. Nguyên tắc chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định

Chi phí lãi vay được vốn hóa vào giá trị của tài sản trong các trường hợp sau:

 • Chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp từ việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay, nợ được sử dụng chung cho nhiều mục đích, trong đó có mục đích mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định.
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ các khoản vay, nợ được sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong thời gian chưa bán hoặc chưa thanh lý.

Để xác định chi phí lãi vay được vốn hóa, cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Mục đích sử dụng của khoản vay, nợ: Khoản vay, nợ được sử dụng trực tiếp cho việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định thì chi phí lãi vay phát sinh từ khoản vay, nợ đó được vốn hóa.
 • Thời gian cần thiết để hoàn thành việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định: Chi phí lãi vay chỉ được vốn hóa trong thời gian cần thiết để hoàn thành việc mua sắm, xây dựng hoặc sản xuất tài sản cố định.
 • Tỷ lệ lãi suất của khoản vay, nợ: Tỷ lệ lãi suất của khoản vay, nợ được sử dụng để tính toán chi phí lãi vay được vốn hóa.
 1. Phương pháp chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định

Chi phí lãi vay được vốn hóa theo phương pháp đường thẳng, từ thời điểm bắt đầu phát sinh chi phí lãi vay cho đến thời điểm tài sản cố định hoàn thành.

 1. Ví dụ minh họa

Công ty A mua một tài sản cố định với giá 100 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của ngân hàng với lãi suất 10%/năm. Thời gian cần thiết để hoàn thành tài sản cố định là 6 tháng.

Chi phí lãi vay phát sinh trong thời gian 6 tháng là:

100 tỷ đồng * 10% * 6/12 = 5 tỷ đồng

Do đó, chi phí lãi vay được vốn hóa vào giá trị của tài sản cố định là 5 tỷ đồng.

 1. Trách nhiệm thực hiện
 • Các đơn vị thành viên, các phòng/ban thuộc Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện việc chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng công ty.
 • Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định của các đơn vị.

Tổng công ty Kho bạc Nhà nước thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT, P.KH-TC.

Giám đốc

(Đã ký)

Nguyễn Như Trung

3. Hạch toán chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định 

Quy định

Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 “Tài sản cố định”, chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định chỉ được vốn hóa khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Tài sản cố định được mua sắm, xây dựng, sản xuất và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn ghi nhận là tài sản cố định theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 11 “Tài sản cố định hữu hình” và Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 13 “Tài sản cố định vô hình”.
 • Chi phí lãi vay phát sinh trực tiếp liên quan đến việc mua sắm, xây dựng, sản xuất tài sản cố định.
 • Tài sản cố định được hoàn thành trong vòng 12 tháng kể từ ngày bắt đầu phát sinh chi phí lãi vay.

Hạch toán

Khi chi phí lãi vay đủ điều kiện để vốn hóa, kế toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 334 – Phải trả người lao động

Khi tài sản cố định hoàn thành, kế toán ghi nhận như sau:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (hoặc 242 – Tài sản cố định vô hình)

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang

Ví dụ

Công ty A mua một máy móc trị giá 100 triệu đồng, thời gian dự kiến hoàn thành là 6 tháng. Chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình xây dựng là 10 triệu đồng.

Kế toán ghi nhận như sau:

Tháng 1:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: 10 triệu đồng

Có TK 334 – Phải trả người lao động: 10 triệu đồng

Tháng 7:

Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình: 110 triệu đồng

Có TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: 110 triệu đồng

Lưu ý

 • Chi phí lãi vay được vốn hóa phải được theo dõi riêng biệt và được trình bày trong báo cáo tài chính theo quy định.
 • Trường hợp chi phí lãi vay không được vốn hóa, kế toán ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ.

Phân biệt chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định và chi phí lãi vay thông thường

Chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định và chi phí lãi vay thông thường đều là những khoản chi phí lãi vay phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, hai loại chi phí này có những điểm khác biệt sau:

Đặc điểm Chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định Chi phí lãi vay thông thường
Đối tượng chịu chi phí Tài sản cố định Hoạt động sản xuất, kinh doanh
Điều kiện vốn hóa Đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 16 Không có điều kiện vốn hóa
Cách thức hạch toán Được vốn hóa vào giá trị của tài sản cố định Ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ
Trình bày trên báo cáo tài chính Được trình bày riêng biệt trên báo cáo tài chính Được trình bày chung với các khoản chi phí tài chính khác trên báo cáo tài chính

Trên đây là một số thông tin về chi phí lãi vay hình thành tài sản cố định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929