087.790.7790

Các câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

Kế toán thương mại dịch vụ là một lĩnh vực kế toán chuyên biệt, được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Vậy trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ như thế nào ? Hãy để bài viết dưới đây của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Các yêu cầu của trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

Các câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ
Các câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

Câu 1: Khi nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khi nào?

Khi hàng hóa đã được giao cho người mua và người mua đã thanh toán tiền hàng.

Khi hàng hóa đã được giao cho người mua nhưng người mua chưa thanh toán tiền hàng.

Khi hàng hóa đã được vận chuyển đến cảng đích.

Khi hàng hóa đã được thông quan và nhập kho.

Đáp án đúng: (B)

Giải thích:

Theo quy định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thương mại ghi nhận doanh thu bán hàng khi hàng hóa đã được giao cho người mua và người mua đã thanh toán tiền hàng.

Câu 2: Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp thương mại có thể sử dụng các phương pháp kế toán nào để xác định giá trị hàng tồn kho?

Phương pháp giá gốc.

Phương pháp giá bình quân gia quyền.

Phương pháp LIFO.

Phương pháp FIFO.

Đáp án đúng: (C), (D)

Giải thích:

Theo quy định của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thương mại có thể sử dụng các phương pháp kế toán sau để xác định giá trị hàng tồn kho:

 • Phương pháp giá gốc: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo giá mua thực tế của hàng hóa.
 • Phương pháp giá bình quân gia quyền: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo giá bình quân gia quyền của từng loại hàng hóa.
 • Phương pháp LIFO: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo giá của lô hàng nhập kho cuối cùng.
 • Phương pháp FIFO: Giá trị hàng tồn kho được xác định theo giá của lô hàng nhập kho đầu tiên.

Câu 3: Chi phí nào không được tính vào giá thành sản phẩm của doanh nghiệp thương mại?

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.

Chi phí nhân công trực tiếp.

Chi phí sản xuất chung.

Chi phí bán hàng.

Đáp án đúng: (D)

Giải thích:

Chi phí bán hàng là chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chi phí này không được tính vào giá thành sản phẩm mà được tính vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 4: Khoản thu nào không được ghi nhận là doanh thu bán hàng của doanh nghiệp thương mại?

 

Tiền bán hàng.

Tiền chiết khấu thương mại.

Tiền hoàn lại hàng bán.

Tiền bồi thường thiệt hại do lỗi của người bán.

Đáp án đúng: (C)

Giải thích:

Tiền hoàn lại hàng bán là khoản tiền mà người mua trả lại cho doanh nghiệp do lỗi của người bán. Khoản tiền này không được ghi nhận là doanh thu bán hàng mà được ghi nhận là khoản giảm trừ doanh thu.

Câu 5: Khoản chi nào không được ghi nhận là chi phí bán hàng của doanh nghiệp thương mại?

Chi phí hoa hồng bán hàng.

Chi phí vận chuyển hàng bán.

Chi phí quảng cáo, tiếp thị.

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định.

Đáp án đúng: (D)

Giải thích:

Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định là chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng tài sản cố định. Chi phí này không được ghi nhận là chi phí bán hàng mà được ghi nhận là chi phí sản xuất chung hoặc chi phí quản lý doanh nghiệp.

Câu 6: Công ty X mua hàng hóa của công ty Y theo giá bán chưa thuế GTGT là 100.000.000 đồng, thuế GTGT 10%. Công ty X đã trả tiền hàng cho công ty Y bằng tiền mặt. Trị giá thực tế của hàng hóa nhập kho là:

 1. 110.000.000 đồng
 2. 100.000.000 đồng
 3. 90.000.000 đồng
 4. 10.000.000 đồng

Đáp án:

Chọn đáp án A.

Giá trị thực tế của hàng hóa nhập kho là giá mua chưa thuế GTGT cộng với thuế GTGT.

Trị giá thực tế của hàng hóa nhập kho = 100.000.000 đồng + 100.000.000 đồng * 10/100 = 110.000.000 đồng

Câu 7: Công ty Z bán hàng hóa cho khách hàng theo giá bán chưa thuế GTGT là 120.000.000 đồng, chiết khấu thương mại 10%. Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt. Doanh thu bán hàng của công ty Z là:

 1. 118.000.000 đồng
 2. 120.000.000 đồng
 3. 129.600.000 đồng
 4. 132.000.000 đồng

Đáp án:

Chọn đáp án A.

Doanh thu bán hàng của công ty Z được tính theo giá bán chưa thuế GTGT trừ đi chiết khấu thương mại.

Doanh thu bán hàng = 120.000.000 đồng – 120.000.000 đồng * 10/100 = 118.000.000 đồng

Câu 8: Công ty A nhập khẩu hàng hóa theo giá CIF là 100.000 USD, thuế nhập khẩu 10%. Tỷ giá hối đoái ngày nhập khẩu là 23.000 đồng/USD. Trị giá thực tế của hàng hóa nhập kho là:

 1. 2.300.000.000 đồng
 2. 2.530.000.000 đồng
 3. 2.630.000.000 đồng
 4. 2.730.000.000 đồng

Đáp án:

Chọn đáp án B.

Trị giá thực tế của hàng hóa nhập kho được tính theo giá CIF cộng với thuế nhập khẩu.

Trị giá thực tế của hàng hóa nhập kho = 100.000 USD * 23.000 đồng/USD + 100.000 USD * 23.000 đồng/USD * 10/100 = 2.530.000.000 đồng

Câu 8: Công ty B nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa cho công ty C. Công ty B đã trả tiền hàng cho người bán là 100.000 USD, thuế nhập khẩu 10%. Công ty B đã nhận được tiền ủy thác của công ty C là 2.300.000.000 đồng. Tỷ giá hối đoái ngày nhập khẩu là 23.000 đồng/USD. Doanh thu bán hàng của công ty B là:

 1. 2.300.000.000 đồng
 2. 2.530.000.000 đồng
 3. 2.630.000.000 đồng
 4. 2.730.000.000 đồng

Đáp án:

Chọn đáp án B.

Doanh thu bán hàng của công ty B được tính theo giá CIF mà công ty B đã trả cho người bán.

Doanh thu bán hàng = 100.000 USD * 23.000 đồng/USD = 2.300.

2. Các câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ

Trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ là một dạng bài thi được sử dụng để đánh giá kiến thức của học viên về các quy định kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Trắc nghiệm thường bao gồm các câu hỏi về các chủ đề sau:

 • Khái niệm, bản chất, đặc điểm của kế toán thương mại dịch vụ
 • Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ
 • Các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ
 • Các phương pháp kế toán áp dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Để đáp ứng yêu cầu của trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ, học viên cần nắm vững các kiến thức về các chủ đề trên. Cụ thể, học viên cần hiểu được:

 • Khái niệm, bản chất, đặc điểm của kế toán thương mại dịch vụ
 • Kế toán thương mại dịch vụ là một phân nhánh của kế toán doanh nghiệp, chuyên nghiên cứu và hệ thống hóa các quy định, nguyên tắc, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ.
 • Doanh nghiệp thương mại dịch vụ là doanh nghiệp chuyên kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích sinh lời.
 • Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ
 • Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ là các quy định chung, bắt buộc phải tuân thủ khi thực hiện công tác kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ.

Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Nguyên tắc giá gốc
 • Nguyên tắc thận trọng
 • Nguyên tắc nhất quán
 • Nguyên tắc trọng yếu
 • Nguyên tắc hợp nhất
 • Nguyên tắc liên tục

Các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là các chỉ tiêu kế toán được dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

Các tài khoản kế toán sử dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Tài khoản tài sản
 • Tài khoản nợ phải trả
 • Tài khoản vốn chủ sở hữu
 • Tài khoản doanh thu
 • Tài khoản chi phí

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là những hoạt động kinh tế, tài chính có tác động đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Trả tiền mua hàng
 • Nhận tiền bán hàng
 • Chi phí sản xuất, kinh doanh
 • Doanh thu

Các phương pháp kế toán áp dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ

Các phương pháp kế toán áp dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ là các cách thức ghi chép, xử lý, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.

Các phương pháp kế toán áp dụng trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ bao gồm:

 • Phương pháp ghi sổ nhật ký chung
 • Phương pháp ghi sổ nhật ký chứng từ
 • Phương pháp ghi sổ nhật ký – sổ cái
 • Phương pháp kế toán máy

Để đạt kết quả tốt trong trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ, học viên cần luyện tập giải các câu hỏi trắc nghiệm thường gặp. Ngoài ra, học viên cũng cần tham khảo các tài liệu tham khảo về kế toán thương mại dịch vụ để củng cố kiến thức.

Dưới đây là một số tài liệu tham khảo về kế toán thương mại dịch vụ:

 • Kế toán thương mại dịch vụ của tác giả Nguyễn Văn Ngọc
 • Kế toán thương mại dịch vụ của tác giả Trần Thị Mùi
 • Kế toán thương mại dịch vụ của tác giả Nguyễn Thị Bích Thủy

Trên đây là một số thông tin về Các câu trắc nghiệm kế toán thương mại dịch vụ. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng