Câu hỏi và bài tập Nguyên lý kế toán

Nguyên lý kế toán là nền tảng quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Chúng định rõ cách ghi chép, báo cáo và quản lý thông tin tài chính. Trong bài viết này, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cùng bạn thảo luận về câu hỏi và bài tập liên quan đến nguyên lý kế toán để giúp bạn hiểu rõ và áp dụng chúng một cách hiệu quả. Hãy cùng khám phá!

Câu hỏi Nguyên lý kế toán

Câu hỏi 1: Kế toán là gì?

Lời giải

Kế toán là một hệ thống thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế, tài chính của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Thông tin kế toán được sử dụng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Quản lý nội bộ: Thông tin kế toán được sử dụng để hỗ trợ cho việc ra quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Báo cáo cho các bên liên quan: Thông tin kế toán được sử dụng để báo cáo cho các bên liên quan, bao gồm chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…
 • Nghiên cứu và phân tích: Thông tin kế toán được sử dụng để nghiên cứu và phân tích tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.

Câu hỏi 2: Mục đích của kế toán là gì?

Lời giải

Mục đích của kế toán là cung cấp thông tin có liên quan, đáng tin cậy và kịp thời cho người sử dụng. Thông tin kế toán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Liên quan: Thông tin kế toán phải liên quan đến các hoạt động kinh tế, tài chính của doanh nghiệp.
 • Đáng tin cậy: Thông tin kế toán phải được lập trên cơ sở các bằng chứng, số liệu đáng tin cậy.
 • Kịp thời: Thông tin kế toán phải được cung cấp kịp thời để phục vụ cho việc ra quyết định.

Câu hỏi 3: Các đối tượng kế toán là gì?

Lời giải

Các đối tượng kế toán bao gồm:

 • Tài sản: Tài sản là những gì doanh nghiệp có, được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh và có giá trị kinh tế.
 • Nợ phải trả: Nợ phải trả là những khoản mà doanh nghiệp phải trả cho các đối tượng khác trong quá trình sản xuất kinh doanh.
 • Vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu là số vốn mà chủ sở hữu bỏ ra để thành lập doanh nghiệp hoặc huy động từ các nguồn khác.
 • Doanh thu: Doanh thu là số tiền mà doanh nghiệp thu được từ các hoạt động kinh doanh.
 • Chi phí: Chi phí là số tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện các hoạt động kinh doanh.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.

Câu hỏi 4: Các nguyên tắc kế toán là gì?

Lời giải

Các nguyên tắc kế toán là những quy tắc cơ bản được áp dụng trong quá trình ghi chép, xử lý và trình bày thông tin kế toán. Các nguyên tắc kế toán bao gồm:

 • Nguyên tắc nhất quán: Các doanh nghiệp phải áp dụng các nguyên tắc kế toán nhất quán trong suốt kỳ kế toán và giữa các kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc thận trọng: Doanh nghiệp phải lập và trình bày thông tin kế toán một cách thận trọng, tránh phóng đại thu nhập và lợi nhuận, đồng thời không che giấu các khoản lỗ và rủi ro.
 • Nguyên tắc giá gốc: Tài sản được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm giá mua, chi phí vận chuyển, chi phí lắp đặt,…
 • Nguyên tắc phù hợp: Doanh thu được ghi nhận trong kỳ khi phát sinh, chi phí được ghi nhận trong kỳ khi phát sinh hoặc được phân bổ cho các kỳ tương ứng.
 • Nguyên tắc dồn tích: Doanh thu và chi phí được ghi nhận trong kỳ kế toán mà chúng phát sinh, bất kể khi nào tiền được thu hoặc chi.
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận: Lợi nhuận được phân chia theo tỷ lệ vốn góp của các chủ sở hữu.

Câu hỏi 5: Công thức tính giá vốn hàng bán là gì?

Lời giải

Giá vốn hàng bán = Giá mua hàng hóa + Chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản + Chi phí thu mua + Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua hàng hóa.

Câu hỏi 6: Công thức tính lợi nhuận gộp là gì?

Lời giải

Lợi nhuận gộp = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ – Giá vốn hàng bán.

Câu hỏi 7: Công thức tính lợi nhuận trước thuế là gì?

Lời giải

Lợi nhuận trước thuế = Lợi nhuận gộp – Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Câu hỏi 8: Công thức tính lợi nhuận sau thuế là gì?

Lời giải

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bài tập Nguyên lý kế toán

Bài tập 1

Công ty TNHH ABC mua một chiếc xe tải với giá 500 triệu đồng, nguyên giá TSCĐ. Thời gian khấu hao là 5 năm, phương pháp khấu hao là đường thẳng. Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

Lời giải

 • Ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 111 – Tiền mặt

 • Ngày 31/12/2023:

Nợ TK 622 – Chi phí khấu hao TSCĐ

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Bài tập 2

Công ty TNHH ABC mua một chiếc xe tải với giá 500 triệu đồng, nguyên giá TSCĐ. Thời gian khấu hao là 5 năm, phương pháp khấu hao là đường thẳng.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lời giải

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Ngày 01/01/2023:

Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình

Có TK 111 – Tiền mặt

 • Giá trị khấu hao hàng tháng của xe tải là:

500.000.000 đồng / 5 năm * 1/12 = 71.428,57 đồng

Nguyên lý kế toán là nền tảng quan trọng cho mọi hoạt động kế toán. Bằng việc hiểu và áp dụng các nguyên lý này, bạn có thể đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin tài chính, giúp doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ quy định. Hãy luôn tìm hiểu và thực hành để trở thành một chuyên gia kế toán đáng tin cậy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000