087.790.7790

Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính, có vai trò cung cấp thông tin bổ sung, giải thích, làm rõ một số nội dung đã được trình bày trong Báo cáo tài chính. Vậy Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Nộp thuyết minh báo cáo tài chính ở đâu ?

Nộp thuyết minh báo cáo tài chính ở đâu ?
Nộp thuyết minh báo cáo tài chính ở đâu

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 200/2014/TT-BTC, doanh nghiệp nộp thuyết minh báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính là:

 • Đối với doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính theo niên độ kế toán, thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
 • Đối với doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính theo quý, thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.
 • Doanh nghiệp nộp thuyết minh báo cáo tài chính bằng bản giấy hoặc bản điện tử. Nếu nộp bản giấy, doanh nghiệp cần đóng dấu giáp lai từng tờ. Nếu nộp bản điện tử, doanh nghiệp cần gửi kèm theo bản giấy đã ký chữ ký số.

Hồ sơ nộp thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được ký chữ ký số.

Doanh nghiệp nộp thuyết minh báo cáo tài chính theo một trong các hình thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp.
 • Nộp qua đường bưu điện.
 • Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý các nội dung sau:

 • Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của pháp luật.
 • Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ đã được ký chữ ký số phải khớp với thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Hồ sơ nộp thuyết minh báo cáo tài chính phải được scan hoặc chụp lại và gửi kèm theo bản gốc.

2. Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính
Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính, bao gồm cả thuyết minh báo cáo tài chính, cho cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Thời hạn nộp thuyết minh báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp niêm yết: Nộp báo cáo tài chính cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kỳ kế toán quý.
 • Doanh nghiệp không niêm yết: Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm hoặc kỳ kế toán quý.

Cách thức nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Doanh nghiệp có thể nộp thuyết minh báo cáo tài chính theo một trong hai cách sau:

 • Nộp trực tiếp: Doanh nghiệp mang bản cứng thuyết minh báo cáo tài chính đến cơ quan có thẩm quyền nộp.
 • Nộp qua mạng: Doanh nghiệp nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ nộp thuyết minh báo cáo tài chính

Hồ sơ nộp thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm:

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước)

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

Cách thức lập thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và tài chính. Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin
 • Trình bày thuyết minh báo cáo tài chính một cách rõ ràng và dễ hiểu

3. Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm những gì?

Các tờ khai quyết toán thuế:

– Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bộ báo cáo tài chính

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bảng cân đối tài khoản

Phụ lục đi kèm:

– Thuyết minh BCTC

– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

Nội dung báo cáo tài chính

BCTC phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:

–  Tài sản

–  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

–  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác

–  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh

–  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

–  Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị

–  Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng  để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như:

– Chế độ kế toán áp dụng

–  Hình thức kế toán

–  Nguyên tắc ghi nhận,

–  Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho

–  Phương pháp trích khấu hao tài sản cố đinh

4. Kỳ lập báo cáo tài chính

–  Kỳ lập BCTC năm

Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

–  Kỳ lập BCTC giữa niên độ

Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

–  Kỳ lập BCTC khác

Các doanh nghiệp có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

5. Câu hỏi thường gặp

Nộp thiếu thuyết minh báo cáo tài chính có bị phạt không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, doanh nghiệp không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì sẽ bị phạt như sau:

Nội dung vi phạm Mức xử phạt
Lập không đầy đủ báo cáo tài chính theo quy định ( thiếu thuyết minh báo cáo tài chính) 10.000.000 đ – 20.000.000 đ
Nộp chậm báo cáo tài chính so với thời hạn quy định dưới 3 tháng 5.000.000 đ – 10.000.000 đ
Nộp chậm báo cáo tài chính so với thời hạn quy định trên 3 tháng 10.000.000 đ – 20.000.000 đ
Báo cáo tài chính sai sự thật hoặc số liệu trên các báo cáo tài chính không đồng nhất trong cùng kỳ kế toán 20.000.000 đ –  30.000.000 đ
Không nộp hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định 40.000.000 đ –  50.000.000 đ

Ai là người chuẩn bị các báo cáo tài chính cho những người sử dụng bên ngoài?

Theo như phân tích trên, người lập báo cáo tài chính là doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải có trách nhiệm điều hành việc lập báo cáo tài chính để gởi ra bên ngoài. Trên báo cáo tài chính có đầy đủ chữ ký, trong đó phải có chữ ký của giám đốc và con dấu. Giám đốc chịu trách nhiệm chính về báo cáo tài chính chứ không phải kế toán trưởng. Kế toán có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo các nguyên tắc, các quy định có liên quan.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

–  Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Ví dụ: Thời hạn bộ nộp BCTC năm 2014 chậm nhất sẽ là ngày 31/03/2015. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời gian nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.

–  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng