087.790.7790

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính File Excel

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của báo cáo tài chính, được dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể. Vậy Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính File Excel như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Nộp thuyết minh báo cáo tài chính bằng file gì ?

Nộp thuyết minh báo cáo tài chính bằng file gì ?
Nộp thuyết minh báo cáo tài chính bằng file gì ?

Theo quy định của Tổng cục Thuế, thuyết minh báo cáo tài chính được nộp qua mạng dưới dạng phụ lục đính kèm. File thuyết minh báo cáo tài chính có thể được lập trên các định dạng file như Excel, Word, PDF.

Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc kiểm tra, Tổng cục Thuế khuyến nghị các doanh nghiệp nên lập file thuyết minh báo cáo tài chính trên phần mềm HTKK của Tổng cục Thuế. Phần mềm HTKK có hỗ trợ lập các mẫu biểu báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Để nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Truy cập vào trang web của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 2. Đăng nhập vào hệ thống bằng mã số thuế và chữ ký số điện tử.
 3. Chọn mục “Báo cáo tài chính”.
 4. Chọn mục “Gửi phụ lục”.
 5. Chọn file thuyết minh báo cáo tài chính đã lập.
 6. Ký điện tử.
 7. Nhập mã PIN.
 8. Nộp tờ khai.

Sau khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin trên tờ khai để đảm bảo chính xác. Nếu có sai sót, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo quy định.

Dưới đây là một số lưu ý khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng:

 • File thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo đúng mẫu biểu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.
 • File thuyết minh báo cáo tài chính phải được ký điện tử bởi người có thẩm quyền của doanh nghiệp.
 • File thuyết minh báo cáo tài chính phải được nộp đúng hạn theo quy định của pháp luật.

Việc nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời đảm bảo tính chính xác, kịp thời của báo cáo tài chính.

2. Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel

Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel
Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel

Để nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel, doanh nghiệp cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào hệ thống eTax

Doanh nghiệp có thể đăng nhập vào hệ thống eTax bằng chữ ký số hoặc tài khoản ngân hàng.

 1. Chọn mục “Nộp tờ khai, báo cáo thuế”
 2. Chọn loại tờ khai/báo cáo thuế “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”
 3. Chọn kỳ tính thuế
 4. Chọn nút “Thêm phụ lục”
 5. Chọn tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel
 6. Nhập mã pin của chữ ký số
 7. Nhấn nút “Nộp”

Sau khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nộp hồ sơ thành công.

Lưu ý:

 • Tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel cần được lưu với định dạng *.xlsx.
 • Tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel cần được đặt tên theo mẫu “Báo cáo tài chính năm 2023.xlsx”.
 • Tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel cần được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống eTax

Để đăng nhập vào hệ thống eTax, doanh nghiệp cần có chữ ký số hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Đăng nhập hệ thống eTax bằng chữ ký số:

 • Truy cập vào website của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 • Nhấp vào nút “Đăng nhập”.
 • Chọn mục “Doanh nghiệp”.
 • Nhập mã số thuế, mã pin của chữ ký số.
 • Nhấp vào nút “Đăng nhập”.

Đăng nhập hệ thống eTax bằng tài khoản ngân hàng:

 • Truy cập vào website của Tổng cục Thuế: https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 • Nhấp vào nút “Đăng nhập”.
 • Chọn mục “Doanh nghiệp”.
 • Nhập mã số thuế, mã PIN của tài khoản ngân hàng.
 • Nhấp vào nút “Đăng nhập”.

Bước 2: Chọn mục “Nộp tờ khai, báo cáo thuế”

Sau khi đăng nhập thành công, doanh nghiệp chọn mục “Nộp tờ khai, báo cáo thuế” trên thanh menu.

Bước 3: Chọn loại tờ khai/báo cáo thuế “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính”

Doanh nghiệp chọn loại tờ khai/báo cáo thuế “Bảng thuyết minh báo cáo tài chính” trong danh sách các loại tờ khai, báo cáo thuế.

Bước 4: Chọn kỳ tính thuế

Doanh nghiệp chọn kỳ tính thuế của thuyết minh báo cáo tài chính cần nộp.

Bước 5: Chọn nút “Thêm phụ lục”

Doanh nghiệp chọn nút “Thêm phụ lục” để thêm tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel.

Bước 6: Chọn tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel

Doanh nghiệp chọn tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel đã được chuẩn bị trước đó.

Bước 7: Nhập mã pin của chữ ký số

Doanh nghiệp nhập mã pin của chữ ký số để ký số lên tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel.

Bước 8: Nhấn nút “Nộp”

Doanh nghiệp nhấn nút “Nộp” để nộp tệp thuyết minh báo cáo tài chính file excel.

Sau khi nộp thuyết minh báo cáo tài chính file excel, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo nộp hồ sơ thành công.

3. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính file word

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 200

 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trình bày ngắn gọn về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp.
 • Thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Các đối thủ cạnh tranh chính của doanh nghiệp.
 • Các rủi ro chính mà doanh nghiệp phải đối mặt.
 1. Các chính sách kế toán áp dụng

Trình bày các chính sách kế toán trọng yếu của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chính sách kế toán về giá gốc.
 • Chính sách kế toán về khấu hao tài sản cố định.
 • Chính sách kế toán về dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 • Chính sách kế toán về chi phí trả trước.
 • Chính sách kế toán về dự phòng tổn thất tài sản.
 • Chính sách kế toán về thuế thu nhập doanh nghiệp.

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên báo cáo tài chính

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên bảng cân đối kế toán:

 • Tình hình biến động tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ.
 • Tình hình phân bổ tài sản theo mục đích sử dụng.
 • Tình hình phân bổ nợ phải trả theo thời hạn thanh toán.
 • Tình hình phân bổ vốn chủ sở hữu theo nguồn hình thành.
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
 • Chi tiết các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Chi tiết các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Chi tiết các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng đối tượng khách hàng của doanh nghiệp.

Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Chi tiết các khoản thu nhập và chi phí bằng tiền của doanh nghiệp.
 • Chi tiết các khoản đầu tư và thu hồi vốn bằng tiền của doanh nghiệp.
 • Chi tiết các khoản vay và trả nợ bằng tiền của doanh nghiệp.
 1. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính

Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

Các nguyên nhân làm cho thông tin trên báo cáo tài chính không thể so sánh được với thông tin trên báo cáo tài chính của kỳ trước.

Các giải pháp đã được áp dụng để đảm bảo khả năng so sánh thông tin trên báo cáo tài chính.

 1. Các thông tin khác

Trình bày các thông tin khác có liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Các thông tin về các bên có liên quan của doanh nghiệp.
 • Các thông tin về các khoản nợ tiềm tàng của doanh nghiệp.
 • Các thông tin về các khoản dự phòng của doanh nghiệp.

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Thông tư 133

 1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trình bày ngắn gọn về đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp.
 • Thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Các đối thủ cạnh tranh chính của doanh nghiệp.
 • Các rủi ro chính mà doanh nghiệp phải đối mặt.
 1. Các chính sách kế toán áp dụng

Trình bày các chính sách kế toán trọng yếu của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Chính sách kế toán về giá gốc.
 • Chính sách kế toán về khấu hao tài sản cố định.
 • Chính sách kế toán về dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 • Chính sách kế toán về chi phí trả trước.
 • Chính sách kế toán về dự phòng tổn thất tài sản.

III. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trên báo cáo tài chính

 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên bảng cân đối kế toán:
 • Tình hình biến động tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ.
 • Tình hình phân bổ tài sản theo mục đích sử dụng.
 • Tình hình phân bổ nợ phải trả theo thời hạn thanh toán.
 • Tình hình phân bổ vốn chủ sở hữu theo nguồn hình thành.
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

4. Cách nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính

Cách nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng

Để nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 • Chuẩn bị báo cáo tài chính file XML.
 • Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử (nộp thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng).
 • Thực hiện tra cứu tờ khai.
 • Chọn Báo cáo tài chính để tra cứu tờ khai.
 • Xem kết quả, gửi đính kèm phụ lục.
 • Ký điện tử -> Nhập mã Pin -> Nộp Tờ khai.

Các bước chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị báo cáo tài chính file XML

Báo cáo tài chính file XML là file báo cáo tài chính được định dạng theo quy định của Bộ Tài chính. Bạn có thể tạo file XML báo cáo tài chính bằng phần mềm kế toán hoặc tải file XML mẫu từ website của Bộ Tài chính.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử

Để đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử, bạn cần có tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Bạn có thể đăng ký tài khoản trên website của Tổng cục Thuế.

Bước 3: Thực hiện tra cứu tờ khai

Sau khi đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử, bạn thực hiện tra cứu tờ khai bằng cách chọn mục “Tờ khai”.

Bước 4: Chọn Báo cáo tài chính để tra cứu tờ khai

Tại mục “Tờ khai”, bạn chọn “Báo cáo tài chính”.

Bước 5: Xem kết quả, gửi đính kèm phụ lục

Sau khi tra cứu tờ khai báo cáo tài chính, bạn sẽ thấy kết quả tra cứu. Tại đây, bạn chọn cột “Gửi phụ lục”.

Bước 6: Ký điện tử -> Nhập mã Pin -> Nộp Tờ khai

Để gửi phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính, bạn cần ký điện tử bằng chữ ký số. Sau khi ký điện tử, bạn nhập mã Pin và nộp tờ khai.

Lưu ý

 • Bạn cần nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính cùng với báo cáo tài chính.
 • Thời hạn nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

Thủ tục nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua đường bưu điện

Ngoài cách nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua mạng, bạn cũng có thể nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua đường bưu điện.

Để nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua đường bưu điện, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Báo cáo tài chính.
 • Phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Giấy đề nghị nộp hồ sơ khai thuế.

Bạn gửi hồ sơ khai thuế qua đường bưu điện đến địa chỉ Cục Thuế nơi doanh nghiệp của bạn đang đóng trụ sở.

Thời hạn nộp phụ lục thuyết minh báo cáo tài chính qua đường bưu điện là chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Cách nộp thuyết minh báo cáo tài chính File Excel . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng