087.790.7790

Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo Thông tư 200, báo cáo tài chính là tập hợp các thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp được trình bày theo khuôn khổ và chuẩn mực kế toán, nhằm cung cấp thông tin cho các bên quan tâm về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Vậy Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Cách lập báo cáo tài chính có yêu cầu và nguyên tắc theo Thông tư 200 là gì?

Cách lập báo cáo tài chính có yêu cầu và nguyên tắc theo Thông tư 200 là gì?
Cách lập báo cáo tài chính có yêu cầu và nguyên tắc theo Thông tư 200 là gì?

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính được lập theo các yêu cầu và nguyên tắc sau:

Yêu cầu

 • Báo cáo tài chính phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời và trung thực.
 • Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định khác của pháp luật.
 • Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu và có thể so sánh được với các kỳ kế toán trước.

Nguyên tắc

 • Nguyên tắc bản chất kinh tế quan trọng hơn hình thức pháp lý: Báo cáo tài chính phải phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện kinh tế hơn là hình thức pháp lý của các giao dịch và sự kiện kinh tế đó.
 • Nguyên tắc thận trọng: Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, kế toán phải thận trọng, không được khuếch đại hoặc che giấu các thông tin.
 • Nguyên tắc nhất quán: Kế toán phải áp dụng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và chính sách kế toán nhất quán trong suốt kỳ kế toán và giữa các kỳ kế toán.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Chỉ những thông tin có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính mới được coi là thông tin trọng yếu.
 • Nguyên tắc toàn diện: Báo cáo tài chính phải phản ánh toàn bộ các giao dịch và sự kiện kinh tế đã xảy ra trong kỳ kế toán.

Quy trình lập báo cáo tài chính

Quy trình lập báo cáo tài chính bao gồm các bước sau:

 • Thu thập thông tin: Thu thập thông tin từ các nguồn như sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo kế toán nội bộ,…
 • Xử lý thông tin: Xử lý thông tin theo các nguyên tắc kế toán và chuẩn mực kế toán.
 • Trình bày thông tin: Trình bày thông tin theo các mẫu biểu báo cáo tài chính quy định.

Các loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính bao gồm các loại sau:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng cân đối kế toán cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của đơn vị kế toán trong một kỳ kế toán.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của đơn vị kế toán trong một kỳ kế toán.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Thời hạn nộp báo cáo tài chính thường là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thủ tục nộp báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính được nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý khi lập báo cáo tài chính

 • Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định khác của pháp luật.
 • Báo cáo tài chính phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời và trung thực.
 • Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu và có thể so sánh được với các kỳ kế toán trước.

2. Những quy định liên quan về cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp là văn bản pháp lý quy định chi tiết về cách lập báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình, quy mô, ngành nghề kinh doanh.

Theo Thông tư 200, báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm các loại báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Yêu cầu chung về lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phải được lập theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan. Báo cáo tài chính phải được lập đầy đủ, chính xác, trung thực, phản ánh trung thực tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền tệ của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng quát về tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 200.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 200.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng quát về tình hình luân chuyển tiền tệ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 200.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là phần giải thích, bổ sung thông tin cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư 200.

Các quy định cụ thể về cách lập báo cáo tài chính

Các quy định cụ thể về cách lập báo cáo tài chính được quy định chi tiết tại các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Kế toán. Một số quy định cụ thể về cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm:

Về cách lập bảng cân đối kế toán:

 • Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán được trình bày theo thứ tự tài sản, nguồn vốn.
 • Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán được tính toán theo các công thức quy định tại Thông tư 200.

Về cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

 • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày theo thứ tự doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
 • Các chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được tính toán theo các công thức quy định tại Thông tư 200.

Về cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp.
 • Các chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được tính toán theo các công thức quy định tại Thông tư 200.

Về cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính:

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính phải trình bày các thông tin sau:
 • Tóm tắt chính sách kế toán được áp dụng
 • Thông tin bổ sung về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác có liên quan đến tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền tệ của doanh nghiệp

3. Các bước lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Các bước lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Các bước lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, các bước lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp được quy định như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin

Bước đầu tiên là thu thập thông tin từ các nguồn sau:

 • Sổ kế toán
 • Sổ chi tiết
 • Bảng tổng hợp chi tiết
 • Chứng từ kế toán
 • Báo cáo tài chính kỳ trước
 • Các thông tin khác có liên quan

Bước 2: Kiểm tra, đối chiếu thông tin

Sau khi thu thập thông tin, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin để đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin.

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được tính toán dựa trên số liệu thu thập được từ các bước trên.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được lập theo đúng khuôn mẫu, nguyên tắc và phương pháp quy định trong chế độ kế toán.

Bước 5: Kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính cần được kiểm tra, soát xét bởi người có đủ năng lực hành vi dân sự và có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Bước 6: Ký và đóng dấu báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được ký và đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 7: Nộp báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính phải được nộp cho cơ quan thuế và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Lưu ý

 • Các bước lập báo cáo tài chính nêu trên chỉ mang tính chất chung. Tùy từng loại báo cáo tài chính và chế độ kế toán áp dụng, có thể có những quy định cụ thể khác.
 • Doanh nghiệp cần có quy trình lập báo cáo tài chính cụ thể để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính được thực hiện một cách khoa học và hiệu quả.

Trên đây là một số thông tin về Cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng