087.790.7790

Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK

Báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK là báo cáo tài chính được lập để bổ sung cho báo cáo tài chính đã nộp cho cơ quan thuế. Báo cáo tài chính bổ sung được lập trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện sai sót trong báo cáo tài chính đã nộp hoặc có sự thay đổi về tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Vậy Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Báo cáo tài chính bổ sung là gì ?

Báo cáo tài chính bổ sung là gì ?
Báo cáo tài chính bổ sung là gì ?

Báo cáo tài chính bổ sung là báo cáo cung cấp thêm các thông tin tài chính ngoài báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp đã lập theo quy định để phục vụ cho quá trình lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán cấp trên.

Báo cáo tài chính bổ sung được lập bởi các đơn vị kế toán cấp dưới, bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Báo cáo tài chính bổ sung được lập nhằm mục đích:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Giải thích các khoản mục trên báo cáo tài chính hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.
 • Cung cấp thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính bổ sung được lập theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Các nội dung chủ yếu của báo cáo tài chính bổ sung bao gồm:

 • Thông tin chung: Thông tin về tên đơn vị kế toán, địa chỉ, mã số thuế,…
 • Bảng cân đối kế toán chi tiết: Bảng cân đối kế toán chi tiết cung cấp thông tin chi tiết về các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của đơn vị kế toán.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết cung cấp thông tin chi tiết về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của đơn vị kế toán.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chi tiết cung cấp thông tin chi tiết về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của đơn vị kế toán.
 • Các thông tin khác theo quy định: Các thông tin khác theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như thông tin về các khoản nợ phải trả dài hạn, thông tin về các khoản đầu tư dài hạn,…

2. Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK 

Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK 
Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK

Để lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK, kế toán cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK, kế toán cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm:

 • Báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế
 • Các thông tin bổ sung cần được trình bày trong báo cáo tài chính bổ sung

Bước 2: Đăng nhập vào HTKK

Kế toán đăng nhập vào HTKK bằng chữ ký số hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bước 3: Chọn chức năng lập báo cáo tài chính bổ sung

Trên màn hình chính của HTKK, kế toán chọn chức năng “Báo cáo tài chính” -> “Lập báo cáo tài chính bổ sung”.

Bước 4: Nhập thông tin doanh nghiệp

Kế toán nhập các thông tin về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mã số thuế
 • Tên doanh nghiệp
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Ngành nghề kinh doanh

Bước 5:Chọn kỳ tính thuế

Kế toán chọn kỳ tính thuế của báo cáo tài chính bổ sung cần lập.

Bước 6:Chọn tệp dữ liệu

Kế toán chọn tệp dữ liệu báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế.

Bước 7: Nhập các thông tin bổ sung

Kế toán nhập các thông tin bổ sung cần được trình bày trong báo cáo tài chính bổ sung.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước khi lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK, kế toán cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm:

 • Báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế: Báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế là cơ sở để lập báo cáo tài chính bổ sung.
 • Các thông tin bổ sung cần được trình bày trong báo cáo tài chính bổ sung: Các thông tin bổ sung cần được trình bày trong báo cáo tài chính bổ sung có thể bao gồm các thông tin sau:
 • Các sai sót đã được phát hiện sau khi nộp báo cáo tài chính
 • Các thay đổi về chính sách kế toán
 • Các sự kiện sau kỳ kế toán
 • Kế toán có thể lấy dữ liệu của báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế từ phần mềm kế toán đang sử dụng.

Bước 2: Đăng nhập vào HTKK

Kế toán đăng nhập vào HTKK bằng chữ ký số hoặc tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bước 3: Chọn chức năng lập báo cáo tài chính bổ sung

Trên màn hình chính của HTKK, kế toán chọn chức năng “Báo cáo tài chính” -> “Lập báo cáo tài chính bổ sung”.

Bước 4: Nhập thông tin doanh nghiệp

Kế toán nhập các thông tin về doanh nghiệp, bao gồm:

 • Mã số thuế
 • Tên doanh nghiệp
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Ngành nghề kinh doanh

Bước 5: Chọn kỳ tính thuế

Kế toán chọn kỳ tính thuế của báo cáo tài chính bổ sung cần lập.

Bước 6: Chọn tệp dữ liệu

Kế toán chọn tệp dữ liệu báo cáo tài chính đã được nộp cho cơ quan thuế.

Bước 7: Nhập các thông tin bổ sung

Kế toán nhập các thông tin bổ sung cần được trình bày trong báo cáo tài chính bổ sung.

Các thông tin bổ sung có thể được nhập vào các ô trống trên màn hình lập báo cáo tài chính bổ sung. Kế toán cũng có thể nhập các thông tin bổ sung dưới dạng tệp excel.

Kết quả

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, kế toán nhấn nút “Kết xuất” để kết xuất báo cáo tài chính bổ sung.

Lưu ý

 • Báo cáo tài chính bổ sung phải được lập và nộp cho cơ quan thuế trước ngày cuối cùng của kỳ tính thuế tiếp theo.
 • Báo cáo tài chính bổ sung phải được ký, đóng dấu bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

3. Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Cách lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phụ thuộc vào từng loại chỉ tiêu và chế độ kế toán áp dụng. Tuy nhiên, nhìn chung, có thể chia ra làm hai cách lập như sau:

Cách 1: Lập dựa trên số liệu trên sổ kế toán

Đây là cách lập phổ biến nhất, được áp dụng đối với hầu hết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Cách lập này dựa trên số liệu trên sổ kế toán để tính toán các chỉ tiêu.

Ví dụ:

 • Chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán được tính bằng tổng số dư Có của các tài khoản tài sản ngắn hạn trên sổ kế toán.
 • Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được tính bằng tổng giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ trừ đi giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ.

Cách 2: Lập dựa trên các công thức tính toán

Cách lập này được áp dụng đối với một số chỉ tiêu đặc thù, không thể lập dựa trên số liệu trên sổ kế toán. Cách lập này dựa trên các công thức tính toán đã được quy định trong chế độ kế toán.

Ví dụ:

 • Chỉ tiêu “Thuế thu nhập doanh nghiệp” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được tính bằng tổng doanh thu thuần trong kỳ trừ đi tổng chi phí trong kỳ và các khoản giảm trừ khác, nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Chỉ tiêu “Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu” trên bảng cân đối kế toán được tính bằng tổng số dư Nợ của các khoản nợ phải trả chia cho tổng số dư Vốn chủ sở hữu.

Dưới đây là một số lưu ý khi lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính:

Tuân thủ các quy định của pháp luật

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm:

 • Luật Kế toán
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp
 • Thông tư hướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chính

Tính toán chính xác

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cần được tính toán chính xác, đảm bảo phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp.

Trình bày rõ ràng, súc tích

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cần được trình bày rõ ràng, súc tích, dễ hiểu.

Cập nhật thông tin

Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính cần được cập nhật đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Cách lập báo cáo tài chính bổ sung trên HTKK. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng