087.790.7790

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng? Báo cáo tài chính công ty xây dựng là một tập hợp các báo cáo tài chính được lập bởi các công ty xây dựng nhằm cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và tình hình tài sản của công ty cho các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế,…Vậy Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng như thế nào ? Hãy dể bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng
Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

1. Những yêu cầu khi làm báo cáo tài chính công ty xây dựng 

Những yêu cầu khi làm báo cáo tài chính công ty xây dựng 
Những yêu cầu khi làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Báo cáo tài chính công ty xây dựng là một tập hợp các thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của công ty xây dựng. Báo cáo này được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.

Tại Việt Nam, báo cáo tài chính công ty xây dựng được lập và trình bày theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định của Bộ Tài chính.

Công ty xây dựng có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật, bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán: Bảng này liệt kê tất cả tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty xây dựng tại một thời điểm nhất định.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Bảng này liệt kê tất cả doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty xây dựng trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Bảng này liệt kê tất cả các dòng tiền vào và ra của công ty xây dựng trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Bảng này cung cấp thêm thông tin về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

Ngoài các báo cáo tài chính bắt buộc nêu trên, công ty xây dựng có thể lập thêm các báo cáo tài chính khác theo nhu cầu quản lý của mình.

Yêu cầu khi làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Báo cáo tài chính công ty xây dựng phải được lập và trình bày theo các yêu cầu sau:

 • Tính chính xác: Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực và đầy đủ tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của công ty xây dựng.
 • Tính trung thực: Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày một cách khách quan, không thiên vị.
 • Tính hợp lệ: Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày theo đúng các chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật.
 • Tính đầy đủ: Báo cáo tài chính phải bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để cung cấp cho người sử dụng báo cáo tài chính một bức tranh toàn diện về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của công ty xây dựng.

Các bước lập báo cáo tài chính công ty xây dựng

Lập báo cáo tài chính công ty xây dựng bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập thông tin: Công ty xây dựng cần thu thập tất cả các thông tin cần thiết để lập báo cáo tài chính, bao gồm:
 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán.
 • Các tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty xây dựng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng trong kỳ kế toán.
 1. Xử lý thông tin: Công ty xây dựng cần xử lý các thông tin đã thu thập theo các nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực kế toán.
 2. Lập báo cáo tài chính: Công ty xây dựng cần lập báo cáo tài chính theo các mẫu biểu quy định.
 3. Kiểm tra báo cáo tài chính: Công ty xây dựng cần kiểm tra báo cáo tài chính để đảm bảo báo cáo tài chính được lập và trình bày một cách chính xác, trung thực và đầy đủ.
 4. Trình bày báo cáo tài chính: Công ty xây dựng cần trình bày báo cáo tài chính cho các đối tượng sử dụng theo quy định.

2. Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng
Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Báo cáo tài chính công ty xây dựng là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động và tình hình tài chính của công ty xây dựng tại một thời điểm nhất định. Báo cáo tài chính công ty xây dựng bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng

Để làm báo cáo tài chính công ty xây dựng, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thu thập thông tin

Trước khi bắt đầu làm báo cáo tài chính, bạn cần thu thập các thông tin về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, luồng tiền của công ty xây dựng trong một kỳ kế toán. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Sổ kế toán: Sổ kế toán là nguồn thông tin quan trọng nhất để làm báo cáo tài chính. Các sổ kế toán cần thu thập bao gồm: Sổ nhật ký chung, sổ nhật ký chi tiết, sổ cái, sổ tổng hợp, v.v.
 • Chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán. Các chứng từ cần thu thập bao gồm: Hóa đơn, chứng từ thu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, v.v.
 • Báo cáo quản trị: Báo cáo quản trị là các báo cáo được lập để phục vụ cho mục đích quản trị nội bộ của doanh nghiệp. Các báo cáo quản trị có thể được sử dụng để thu thập thông tin cho báo cáo tài chính.

Bước 2: Hạch toán

Sau khi thu thập thông tin, bạn cần thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ kế toán. Hạch toán là quá trình ghi nhận, xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán. Hạch toán giúp doanh nghiệp theo dõi, phân loại, tổng hợp và đánh giá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Bước 3: Tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Sau khi hạch toán, bạn cần tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính được tính toán dựa trên các thông tin được hạch toán trên sổ kế toán.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Sau khi tính toán các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, bạn cần lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính được lập theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

 • Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn của công ty xây dựng tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán bao gồm hai phần: Tài sản và Nguồn vốn.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của công ty xây dựng trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm các chỉ tiêu: Doanh thu thuần, Chi phí sản xuất, kinh doanh, Lợi nhuận gộp, Chi phí tài chính, Chi phí bán hàng, Chi phí quản lý doanh nghiệp, Lợi nhuận trước thuế, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Lợi nhuận sau thuế.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tổng hợp tình hình luồng tiền của công ty xây dựng trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm ba loại lưu chuyển tiền: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là báo cáo giải trình thêm về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các nội dung như:

 • Tóm tắt chính sách kế toán áp dụng
 • Giải thích và thuyết minh các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác không được trình bày trên báo cáo tài chính

Trên đây là một số thông tin về Hướng dẫn cách làm báo cáo tài chính công ty xây dựng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng