087.790.7790

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn từng trường hợp

Thuế nhập khẩu là một loại thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam. Thuế nhập khẩu được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá trị hàng hóa nhập khẩu. Vậy cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn từng trường hợp như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Cơ sở pháp lý

Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn từng trường hợp
Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn từng trường hợp

Cơ sở pháp lý thuế nhập khẩu được hoàn được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 (Luật số 107/2016/QH13)
 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 02/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 • Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm tra sau thông quan, chính sách quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, thuế nhập khẩu được hoàn trong các trường hợp sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa nhập khẩu đã được giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật và được tái xuất khẩu trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.
 • Hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật và được xuất khẩu trở lại trong thời hạn 03 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Hàng hóa xuất khẩu phải là hàng hóa nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện;
 • Hàng hóa xuất khẩu phải được tái xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.
 • Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng sau đó được xác định là thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Để được hoàn thuế nhập khẩu, người nhập khẩu phải nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan. Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu bao gồm:

 • Tờ khai hải quan nhập khẩu theo mẫu quy định;
 • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu (nếu có);
 • Giấy chứng nhận tái xuất khẩu (nếu có);
 • Hóa đơn, chứng từ chứng minh hàng hóa nhập khẩu đã được tái xuất khẩu (nếu có);

Chứng từ chứng minh hàng hóa nhập khẩu đã được xác định là thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu hoặc giảm thuế nhập khẩu (nếu có).

Cơ quan hải quan có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu không hợp lệ, cơ quan hải quan phải thông báo cho người nhập khẩu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Người nhập khẩu có thể bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan hải quan.

Nếu hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu hợp lệ, cơ quan hải quan ra quyết định hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Quyết định hoàn thuế nhập khẩu phải được gửi cho người nhập khẩu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành.

Người nhập khẩu có trách nhiệm nộp thuế nhập khẩu được hoàn cho cơ quan hải quan theo quyết định hoàn thuế nhập khẩu. Thời hạn nộp thuế nhập khẩu được hoàn là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hoàn thuế nhập khẩu.

2. Cách hạch toán hoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, hàng hóa

Cách hạch toán hoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, hàng hóa

Hoàn thuế nhập khẩu là việc cơ quan hải quan hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế nhập khẩu đã nộp cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện được hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Kế toán hạch toán hoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, hàng hóa theo nguyên tắc sau:

 • Kế toán phải hạch toán khoản hoàn thuế nhập khẩu vào thu nhập khác.
 • Kế toán phải hạch toán khoản hoàn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nhận được quyết định hoàn thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan.

Cụ thể, kế toán hạch toán hoàn thuế nhập khẩu đối với vật tư, hàng hóa theo các bước sau:

Hạch toán khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 111, 112

Hạch toán khi nộp thuế nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ

Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu khi hàng hóa nhập khẩu được nhập kho:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)

Hạch toán khoản hoàn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nhận được quyết định hoàn thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan:

Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp khác (chi tiết thuế nhập khẩu hoàn)

Có TK 711 – Thu nhập khác

Ví dụ:

Doanh nghiệp X nhập khẩu một lô hàng hóa có giá trị 100 triệu đồng, thuế nhập khẩu 10%. Doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu và nhập kho hàng hóa. Sau đó, doanh nghiệp được cơ quan hải quan quyết định hoàn thuế nhập khẩu 5 triệu đồng.

Kế toán hạch toán như sau:

Khi phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 111, 112 (10 triệu đồng)

Khi nộp thuế nhập khẩu:

Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ (10 triệu đồng)

Hạch toán chi phí thuế nhập khẩu khi hàng hóa nhập khẩu được nhập kho:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (100 triệu đồng)

Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) (10 triệu đồng)

Có TK 156 – Hàng hóa (90 triệu đồng)

Hạch toán khoản hoàn thuế nhập khẩu khi doanh nghiệp nhận được quyết định hoàn thuế nhập khẩu của cơ quan hải quan:

Nợ TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp khác (chi tiết thuế nhập khẩu hoàn) (5 triệu đồng)

Có TK 711 – Thu nhập khác (5 triệu đồng)

Lưu ý:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không được hoàn thuế nhập khẩu, kế toán không hạch toán khoản hoàn thuế nhập khẩu.

3. Cách hạch toán hoàn thuế nhập khẩu với hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị

Theo quy định hiện hành, hoàn thuế nhập khẩu là việc cơ quan hải quan hoàn trả lại cho người nộp thuế một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định của pháp luật.

Hoàn thuế nhập khẩu với hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không thuộc quyền sở hữu của đơn vị, đơn vị được hoàn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế, giảm thuế hoặc không chịu thuế theo quy định của pháp luật.
 • Hàng hóa nhập khẩu được sử dụng cho mục đích phi sản xuất kinh doanh.
 • Đơn vị có đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Cách hạch toán hoàn thuế nhập khẩu với hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị

Tài khoản kế toán sử dụng để hạch toán hoàn thuế nhập khẩu với hàng hóa không thuộc quyền sở hữu của đơn vị là tài khoản 133 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước khác, có 2 tiểu khoản:

 • 1331 – Thuế giá trị gia tăng
 • 1338 – Thuế nhập khẩu

Hạch toán khi được cơ quan hải quan chấp nhận hoàn thuế nhập khẩu

 • Nợ TK 1338 – Thuế nhập khẩu
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Hạch toán khi nộp tiền hoàn thuế nhập khẩu vào ngân sách

 • **Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt**

Ví dụ

Doanh nghiệp ABC nhận ủy thác nhập khẩu hàng hóa cho công ty XYZ. Hàng hóa nhập khẩu là hàng miễn thuế.

Doanh nghiệp ABC đã nộp thuế nhập khẩu cho cơ quan hải quan là 10.000.000 đồng.

Doanh nghiệp ABC đã được cơ quan hải quan chấp nhận hoàn thuế nhập khẩu.

Hạch toán khi được cơ quan hải quan chấp nhận hoàn thuế nhập khẩu

 • Nợ TK 1338 – Thuế nhập khẩu
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 10.000.000

Hạch toán khi nộp tiền hoàn thuế nhập khẩu vào ngân sách

 • Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
 • Có TK 111 – Tiền mặt 10.000.000

Lưu ý

 • Trường hợp đơn vị được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật, thì đơn vị phải lập hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu theo quy định và nộp cho cơ quan hải quan.
 • Cơ quan hải quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu không hợp lệ, cơ quan hải quan phải thông báo cho đơn vị biết trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về Cách hạch toán thuế nhập khẩu được hoàn từng trường hợp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng