0764704929

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo quy định nhà nước

Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam.

Cách hạch toán thuế nhà thầu theo quy định nhà nước

1. Hạch toán thuế nhà thầu

1.1. Hạch toán thuế nhà thầu là gì ?

Hạch toán thuế nhà thầu là quá trình ghi chép, theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế nhà thầu theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế. Hạch toán thuế nhà thầu giúp doanh nghiệp xác định đúng và đầy đủ số thuế nhà thầu phải nộp, đồng thời phục vụ cho việc quản lý và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

Hạch toán thuế nhà thầu bao gồm các nội dung chính sau:

 • Hạch toán doanh thu tính thuế nhà thầu: Doanh thu tính thuế nhà thầu được ghi nhận theo giá trị hợp đồng, chưa bao gồm thuế GTGT và thuế TNDN.
 • Hạch toán thuế GTGT nhà thầu: Thuế GTGT nhà thầu được ghi nhận theo số thuế GTGT phải nộp trên doanh thu tính thuế nhà thầu.
 • Hạch toán thuế TNDN nhà thầu: Thuế TNDN nhà thầu được ghi nhận theo số thuế TNDN phải nộp trên doanh thu tính thuế nhà thầu.
 • Hạch toán thuế nhà thầu được thực hiện theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp ấn định tỷ lệ, tùy theo hình thức hợp đồng nhà thầu.

Phương pháp khấu trừ

Phương pháp khấu trừ áp dụng đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có đăng ký kinh doanh và thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo phương pháp này, doanh nghiệp nhận dịch vụ từ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Phương pháp ấn định tỷ lệ

Phương pháp ấn định tỷ lệ áp dụng đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không đáp ứng các điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ.

1.2. Xác định doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu

Doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu được xác định theo giá trị hợp đồng giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài. Trường hợp hợp đồng không quy định giá trị hợp đồng thì doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu được xác định theo giá thị trường tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu bao gồm các khoản thu nhập sau:

 • Tiền thanh toán cho nhà thầu
 • Các khoản tiền khác mà nhà thầu nhận được từ bên Việt Nam liên quan đến hợp đồng nhà thầu

Các khoản thu nhập không được tính vào doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu bao gồm:

Các khoản tiền mà nhà thầu nhận được từ bên Việt Nam để thực hiện dịch vụ cho bên thứ ba

Các khoản tiền mà nhà thầu nhận được để bù đắp chi phí

Các khoản tiền mà nhà thầu nhận được để thực hiện nghĩa vụ tài chính

Ví dụ: Công ty A tại Việt Nam ký hợp đồng với Công ty B tại Mỹ để thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng dự án với giá trị hợp đồng là 100.000 USD. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty B có trả cho Công ty A 10.000 USD để bù đắp chi phí. Doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu của Công ty A là 100.000 USD – 10.000 USD = 90.000 USD.

Doanh thu tính hạch toán thuế nhà thầu được sử dụng để xác định số thuế nhà thầu phải nộp. Thuế nhà thầu được tính theo công thức sau:

Thuế nhà thầu = Doanh thu tính thuế nhà thầu * Thuế suất thuế nhà thầu

Trong đó:

 • Doanh thu tính thuế nhà thầu: Là doanh thu được xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư 103/2014/TT-BTC.
 • Thuế suất thuế nhà thầu: Là thuế suất được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

1.3. Thời hạn nộp hạch toán thuế nhà thầu

Thời hạn nộp hạch toán thuế nhà thầu được quy định tại Điều 32 Thông tư 103/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:

 • Đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh, thì thời hạn nộp hạch toán thuế nhà thầu là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân kinh doanh, thì thời hạn nộp hạch toán thuế nhà thầu là 10 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế được xác định như sau:

Đối với hợp đồng trọn gói:

 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT là ngày ký hợp đồng.
 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN là ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá, khối lượng:

 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT là ngày thanh toán tiền theo hợp đồng.
 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN là ngày nhận được tiền theo hợp đồng.

Đối với hợp đồng thuê dịch vụ:

 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT là ngày thanh toán tiền thuê dịch vụ.
 • Ngày phát sinh nghĩa vụ thuế TNDN là ngày nhận được tiền thuê dịch vụ.

2. Các trường hợp không phải nộp hạch toán thuế nhà thầu

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các trường hợp không phải nộp hạch toán thuế nhà thầu bao gồm:

 • Hợp đồng nhà thầu xây dựng, lắp đặt có giá trị dưới 100 triệu đồng.
 • Hợp đồng nhà thầu xây dựng, lắp đặt có thời gian thực hiện dưới 12 tháng thì doanh thu tính thuế là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh hợp đồng.
 • Nhà thầu nước ngoài không đăng ký và kê khai nộp thuế nhà thầu mà Cơ quan thuế Việt Nam sẽ kê khai và nộp thuế theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu tính thuế với tỷ lệ được ấn định dựa trên tình hình hoạt động của nhà thầu nước ngoài.

Ngoài ra, các trường hợp sau đây cũng không phải nộp hạch toán thuế nhà thầu:

 

 • Hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật có giá trị dưới 100 triệu đồng.
 • Hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật có thời gian thực hiện dưới 12 tháng thì doanh thu tính thuế là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh hợp đồng.
 • Hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật mà nhà thầu nước ngoài cung cấp cho các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 • Hợp đồng nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật mà nhà thầu nước ngoài cung cấp cho các tổ chức, cá nhân không có phát sinh hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

3. Cách tính hạch toán thuế nhà thầu

Cách tính hạch toán thuế nhà thầu phụ thuộc vào phương pháp áp dụng. Đối với phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp nhận dịch vụ từ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài phải thực hiện khấu trừ thuế nhà thầu theo quy định và nộp thuế nhà thầu thay cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Cách tính thuế nhà thầu theo phương pháp khấu trừ

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 103/2014/TT-BTC, thuế nhà thầu theo phương pháp khấu trừ được xác định như sau:

Thuế nhà thầu = Doanh thu tính thuế nhà thầu * Thuế suất thuế GTGT * Thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Doanh thu tính thuế nhà thầu được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 103/2014/TT-BTC.

Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Thuế suất thuế TNDN là 20%.

Để tính hạch toán thuế cho nhà thầu, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 1. Xác định Thu Nhập Tính Thuế:
  • Tính tổng thu nhập của nhà thầu từ các hợp đồng xây dựng và dịch vụ.
  • Bao gồm cả giá trị thực hiện công việc và bất kỳ khoản phụ cấp, chiết khấu hay khoản thanh toán khác.
 2. Loại Bỏ Các Khoản Chi Phí Liên Quan Đến Thuế:
  • Loại bỏ các khoản chi phí được chấp nhận từ thu nhập tính thuế, như chi phí vận chuyển, chi phí quản lý dự án, và các khoản khấu trừ khác.
 3. Tính Thuế Tính Thuế TNCN (Thuế Thu Nhập Cá Nhân):
  • Sử dụng biểu thuế TNCN để xác định mức thuế phải nộp. Điều này bao gồm việc áp dụng các bậc thuế và các quy định cụ thể về tính thuế theo luật thuế.
 4. Tính Thuế VAT (nếu áp dụng):
  • Nếu nhà thầu chịu thuế VAT, tính toán số tiền thuế VAT dựa trên tỷ lệ thuế và giá trị thêm gia tăng của các dịch vụ hoặc hàng hóa.
 5. Kiểm Tra Các Quy Định Đặc Biệt:
  • Kiểm tra xem có các quy định đặc biệt nào áp dụng cho ngành xây dựng không, có thể có các quy định riêng về thuế.
 6. Theo Dõi Các Thay Đổi Thuế:
  • Luôn cập nhật với các thay đổi về thuế để đảm bảo rằng bạn đang áp dụng các quy định mới nhất.
 7. Báo Cáo Thuế:
  • Chuẩn bị và nộp báo cáo thuế đúng hạn theo quy định của cơ quan thuế. Đảm bảo rằng mọi giấy tờ và thông tin liên quan đã được kiểm tra kỹ lưỡng.

Nhớ rằng quy trình tính hạch toán thuế có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định thuế cụ thể của từng quốc gia và khu vực. Đề xuất tìm kiếm sự tư vấn chính xác từ chuyên gia thuế hoặc cơ quan thuế địa phương để đảm bảo rằng bạn đã hiểu và tuân thủ đúng các quy định.

 1. Giữ Bản Gốc Các Chứng Từ Liên Quan:
  • Quan trọng nhất là giữ bản gốc hoặc bản sao chứng từ liên quan đến thu nhập và chi phí. Điều này bao gồm hóa đơn, hợp đồng, và bất kỳ tài liệu nào có thể được yêu cầu bởi cơ quan thuế trong quá trình kiểm tra hoặc thanh tra thuế.
 2. Kiểm Soát Công Nợ và Công Nữớc:
  • Đối với các dự án xây dựng dài hạn, quản lý công nợ và công nữớc là quan trọng để đảm bảo rằng thu nhập và chi phí được ghi nhận đúng thời điểm và theo đúng quy tắc kế toán.
 3. Tối Ưu Hóa Chi Phí Thuế:
  • Nghiên cứu cách tối ưu hóa chi phí thuế, như sử dụng các khoản khấu trừ và lợi ích thuế mà luật thuế cung cấp cho ngành xây dựng.
 4. Chuẩn Bị cho Kiểm Tra Thuế:
  • Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ kiểm tra hoặc thanh tra thuế nào bằng cách duy trì hệ thống tài liệu đầy đủ và chính xác.
 5. Tư Vấn Chuyên Gia Thuế:
  • Nếu cần, hãy tham khảo ý kiến của một chuyên gia thuế để đảm bảo rằng bạn đang thực hiện hạch toán thuế đúng cách và tối ưu nhất cho tình hình cụ thể của bạn.
 6. Tính Các Chi Phí và Thu Nhập Chuyển Giao:
  • Khi có chuyển giao thu nhập hoặc chi phí giữa các dự án hoặc giai đoạn, hãy tính toán và ghi nhận chúng đúng cách theo quy tắc kế toán.
 7. Đối Phó với Các Thay Đổi Thuế:
  • Luôn theo dõi các thay đổi về luật thuế và điều chỉnh quy trình hạch toán của bạn để đáp ứng những thay đổi này.
 8. Đàm Phán Hợp Đồng Thông Minh:
  • Trong quá trình đàm phán hợp đồng mới, hãy xem xét các điều khoản liên quan đến thuế để đảm bảo rằng bạn không gặp phải các vấn đề không mong muốn trong quá trình thực hiện dự án.

Nhớ rằng, việc tính hạch toán thuế là một quy trình phức tạp và cần sự chú ý đặc biệt. Luôn giữ các bản gốc và tài liệu liên quan để có thể chứng minh và bảo vệ các quyết định kế toán của bạn khi cần thiết.

Trên đây là một số thông tin về hạch toán thuế nhà thầu. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929