087.790.7790

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 421

Kế toán tài khoản 421 là một phần quan trọng trong lĩnh vực kế toán và tài chính của doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên tắc kế toán tài khoản 421, cách phân chia lợi nhuận, và những quy định cơ bản liên quan đến tài khoản này.

Mục Lục

1. Định nghĩa và mục đích của tài khoản 421

Tài khoản 421, còn được gọi là “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,” là một tài khoản quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Mục đích chính của tài khoản này là phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp và xem xét tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

2. Phân chia lợi nhuận và quản lý tài khoản 421

2.1. Phân chia lợi nhuận

Đầu tiên, việc phân chia lợi nhuận của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định rõ ràng và chính sách tài chính hiện hành. Điều này đảm bảo tính rành mạch và công bằng trong việc chia lợi nhuận cho các bên liên quan.

2.2. Hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp phải thực hiện hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính. Điều này bao gồm việc theo dõi từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp, bao gồm việc trích lập các quỹ, bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu, chia cổ tức và lợi nhuận cho các cổ đông, cũng như cho các nhà đầu tư.

2.3. Điều chỉnh hồi tố và thay đổi chính sách kế toán

Khi có sự thay đổi chính sách kế toán hoặc phát hiện sai sót trọng yếu từ các năm trước, doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm của tài khoản 421. Điều này đòi hỏi việc điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước” trên sổ kế toán và Bảng Cân đối kế toán theo quy định của chuẩn mực kế toán.

2.4. Giới hạn phân chia lợi nhuận cho công ty mẹ

Công ty mẹ không được phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo tính công bằng trong việc phân chia lợi nhuận và tránh ảnh hưởng của các khoản lãi do giao dịch mua giá rẻ.

3. Các yếu tố khác cần xem xét

Khi phân chia lợi nhuận, doanh nghiệp cần xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến luồng tiền và khả năng chi trả cổ tức và lợi nhuận của doanh nghiệp. Các yếu tố này có thể bao gồm:

 • Khoản lãi do đánh giá lại tài sản.
 • Các khoản mục phi tiền tệ khác.

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

1. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh

Khi tiến hành cuối kỳ kế toán và kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chúng ta sẽ ghi nhận lợi nhuận hoặc lỗ theo các trường hợp sau đây:

1.1 Trường hợp lãi

 • Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
 • Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)

Trong trường hợp doanh nghiệp có lãi, chúng ta sẽ ghi nhận lợi nhuận bằng cách nợ tài khoản 911 và có tài khoản 4212.

1.2 Trường hợp lỗ

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (4212)
 • Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Trong trường hợp doanh nghiệp ghi nhận lỗ, chúng ta sẽ ghi nhận lỗ bằng cách nợ tài khoản 4212 và có tài khoản 911.

2. Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức

Khi có quyết định hoặc thông báo trả cổ tức và lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu, chúng ta thực hiện như sau:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Khi thực hiện trả tiền cổ tức, chúng ta thực hiện ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)
 • Có các TK 111, 112,… (số tiền thực trả)

3. Trường hợp Công ty cổ phần trả cổ tức bằng cổ phiếu

Khi Công ty cổ phần quyết định trả cổ tức bằng cổ phiếu, chúng ta ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá)
 • Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá phát hành cao hơn mệnh giá, nếu có)

4. Các doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần

Khi các doanh nghiệp không phải là công ty cổ phần quyết định bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh, chúng ta ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu

5. Khi trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh

Khi doanh nghiệp quyết định trích quỹ từ kết quả hoạt động kinh doanh, chúng ta ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 414 – Quỹ đầu tư phát triển
 • Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 • Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

6. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Khi đầu năm tài chính, chúng ta kết chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước theo các trường hợp sau đây:

6.1 Trường hợp TK 4212 có số dư Có (lãi)

 • Nợ TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
 • Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

6.2 Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (lỗ)

 • Nợ TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
 • Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

7. Kế toán xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần

Trước khi doanh nghiệp chuyển 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, cần xử lý lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các khoản nợ phải trả như sau:

7.1 Kế toán xử lý các khoản nợ phải trả

Đối với các khoản nợ vay từ Ngân hàng thương mại Nhà nước và Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã quá hạn và do doanh nghiệp bị lỗ, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục để khoanh nợ, giãn nợ, xoá nợ lãi vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi có quyết định xoá nợ lãi vay, chúng ta ghi nhận như sau:

 • Nợ TK 335 – Chi phí phải trả (lãi vay được xóa)
 • Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí các kỳ trước nay được xóa)
 • Có TK 635 – Chi phí tài chính (phần lãi vay đã hạch toán vào chi phí tài chính trong kỳ này).

7.2 Kế toán khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước

Khi có chênh lệch giữa giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại thời điểm doanh nghiệp chuyển thành Công ty cổ phần so với giá trị thực tế, chúng ta ghi nhận như sau:

Trường hợp giá trị thực tế lớn hơn

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 3385 – Phải trả về cổ phần hóa

Trường hợp giá trị thực tế nhỏ hơn

 • Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)
 • Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Trường hợp chênh lệch giảm do nguyên nhân khách quan

Trong trường hợp có chênh lệch giảm do nguyên nhân khách quan, chúng ta thực hiện như sau:

 • Nợ TK 3385 – Phải trả về cổ phần hóa
 • Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

8. Kế toán chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn nhà nước

Tại thời điểm chính thức chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần, chúng ta kế toán chuyển toàn bộ số dư Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu như sau:

 • Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 • Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Điều này giúp xác định chính xác giá trị của công ty cổ phần và quyền sở hữu của các cổ đông.

Đây là một hướng dẫn chi tiết về cách kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu. Quá trình kế toán và ghi chép phải tuân theo các quy định và quy tắc của pháp luật kế toán Việt Nam để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

Kết luận

Tài khoản 421 – “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” là một yếu tố quan trọng trong kế toán tài chính của doanh nghiệp. Việc quản lý và phân chia lợi nhuận một cách hợp lý trong tài khoản này đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững và phát triển của doanh nghiệp. Hi vọng rằng thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đã giúp bạn hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán tài khoản 421 và cách thực hiện chúng trong hoạt động kinh doanh của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng