Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong lĩnh vực kế toán và tài chính doanh nghiệp, việc hạch toán tài khoản 411 là một phần quan trọng giúp ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu. Đây là một quy trình phức tạp nhưng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán tài khoản 411 và tầm quan trọng của nó, chúng ta sẽ khám phá chi tiết trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC.

Cách hạch toán tài khoản 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu
Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu là gì?

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu là một phần quan trọng của hệ thống kế toán doanh nghiệp. Tài khoản này ghi nhận số tiền mà các chủ sở hữu đã đầu tư vào doanh nghiệp. Điều này bao gồm cả vốn góp ban đầu và các khoản đầu tư bổ sung sau này. Tài khoản 411 thể hiện cam kết tài chính của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp và có ảnh hưởng lớn đến việc quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty.

Tài khoản 411 là một tài khoản trong hệ thống kế toán, thường được sử dụng để ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu vào doanh nghiệp. Tài khoản này phản ánh số tiền mà chủ sở hữu đã đầu tư để sở hữu và duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu bao gồm tất cả các nguồn gốc tài chính mà họ đã cung cấp cho doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm tiền mặt, tài sản, hoặc các giá trị không dễ dàng đo lường như sự lao động, kiến thức, và kinh nghiệm của chủ sở hữu trong lĩnh vực kinh doanh.

Ghi chú trong tài khoản 411 thường được sử dụng để theo dõi các biến động trong vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các giao dịch như việc chủ sở hữu gửi thêm vốn, rút vốn, hoặc nhận lợi nhuận từ doanh nghiệp đều được ghi chép để bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Tài khoản 411 đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị ròng của doanh nghiệp, cũng như trong quá trình đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của nó. Nó cũng là một phần quan trọng của bảng cân đối kế toán, giúp hiểu rõ hơn về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp và mức độ phụ thuộc vào vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu chủ yếu được tạo ra khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động. Lúc này, chủ sở hữu thường đóng góp vốn bằng cách chuyển nhượng tài sản, tiền mặt, hoặc cả hai vào doanh nghiệp để tạo nên một cơ sở vững chắc cho hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình phát triển, tài khoản 411 có thể trải qua những biến động do các sự kiện như phát hành cổ phiếu mới, thu nhập lợi nhuận, hoặc các biến động khác trong cấu trúc vốn. Nếu doanh nghiệp có lợi nhuận, một phần của lợi nhuận này có thể được chủ sở hữu giữ lại trong doanh nghiệp và được ghi nhận trong tài khoản 411. Ngược lại, nếu doanh nghiệp gặp thua lỗ, chủ sở hữu có thể quyết định chuyển thêm vốn vào để duy trì hoạt động.

Ngoài ra, việc quản lý tốt tài khoản 411 còn đặt ra yêu cầu về tính minh bạch và báo cáo tài chính đúng đắn. Thông qua tài khoản này, cơ quan quản lý, cổ đông và các bên liên quan có thể theo dõi và đánh giá mức độ cam kết và đóng góp của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp.

Tóm lại, tài khoản 411 là một công cụ quan trọng trong hệ thống kế toán doanh nghiệp, giúp theo dõi và quản lý vốn đầu tư của chủ sở hữu, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính và sức khỏe kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

2. Cách hạch toán tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

2.1. Khi Thực Nhận Vốn Góp Của Các Chủ Sở Hữu

a) Nhận Vốn Góp Bằng Tiền

Khi chúng ta nhận vốn góp bằng tiền, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

 • Nợ các tài khoản 111, 112 (nếu nhận vốn góp bằng tiền).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

b) Nhận Vốn Góp Bằng Cổ Phiếu, Trái Phiếu, Các Khoản Đầu Tư Khác

Nếu vốn góp được thực hiện bằng cổ phiếu, trái phiếu hoặc các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 121, 128, 228 (nếu nhận vốn góp bằng cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp khác).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

c) Nhận Vốn Góp Bằng Hàng Tồn Kho

Nếu vốn góp được thực hiện bằng hàng tồn kho, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 152, 155, 156 (nếu nhận vốn góp bằng hàng tồn kho).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

d) Nhận Vốn Góp Bằng TSCĐ, BĐSĐT

Nếu vốn góp được thực hiện bằng Tài Sản Cố Định (TSCĐ) hoặc Bất Động Sản Đầu Tư (BĐSĐT), bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 211, 213, 217, 241 (nếu nhận vốn góp bằng TSCĐ, BĐSĐT).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

e) Chuyển Vay, Nợ Phải Trả Thành Vốn Góp

Trường hợp chuyển vay và nợ phải trả được chuyển thành vốn góp, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 331, 338, 341 (nếu chuyển vay, nợ phải trả thành vốn góp).
 • Có các tài khoản 4112, 4118 (chênh lệch giữa giá trị tài sản, nợ phải trả được chuyển thành vốn nhỏ hơn giá trị phần vốn được tính là vốn góp của chủ sở hữu).

f) Chênh Lệch Giữa Giá Trị Tài Sản

Nếu có chênh lệch giữa giá trị tài sản, nợ phải trả được chuyển thành vốn lớn hơn giá trị phần vốn được tính là vốn góp của chủ sở hữu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có các tài khoản 4112, 4118 (chênh lệch giữa giá trị tài sản, nợ phải trả được chuyển thành vốn lớn hơn giá trị phần vốn được tính là vốn góp của chủ sở hữu).

2.2. Trường Hợp Công Ty Cổ Phần Phát Hành Cổ Phiếu Huy Động Vốn Từ Cổ Đông

a) Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu Với Giá Mệnh Giá

Khi nhận tiền mua cổ phiếu của các cổ đông với giá phát hành theo mệnh giá cổ phiếu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 111, 112 (mệnh giá).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá).

Công ty cổ phần cần ghi nhận chi tiết về mệnh giá cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết trên tài khoản 41111 và mệnh giá cổ phiếu ưu đãi trên tài khoản 41112.

b) Nhận Tiền Mua Cổ Phiếu Với Chênh Lệch Giữa Giá Phát Hành Và Mệnh Giá

Khi nhận tiền mua cổ phiếu của các cổ đông có chênh lệch giữa giá phát hành và mệnh giá cổ phiếu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 111,112 (giá phát hành).
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành < mệnh giá).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (mệnh giá).
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành > mệnh giá).

c) Chi Phí Trực Tiếp Liên Quan Đến Việc Phát Hành Cổ Phiếu

Các chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cần được ghi nhận như sau:

 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần.
 • Có các tài khoản 111, 112.

Với những quy tắc kế toán cơ bản như trên, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thực hiện kế toán cổ phiếu trong doanh nghiệp của mình. Hãy luôn tuân thủ Luật Kế Toán Việt Nam và thực hiện kế toán một cách chính xác để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả cho công ty của bạn.

Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ Kế toán, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC.

2.3. Trường Hợp Công Ty Cổ Phần Phát Hành Cổ Phiếu Từ Các Nguồn Thuộc Vốn Chủ Sở Hữu

Trong trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu, kế toán sẽ thực hiện như sau:

a) Từ Nguồn Thặng Dư Vốn Cổ Phần

Nếu công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần.
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

b) Từ Nguồn Quỹ Đầu Tư Phát Triển

Nếu công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 414 – Quỹ đầu tư phát triển.
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

c) Từ Nguồn Lợi Nhuận Sau Thuế Chưa Phân Phối

Nếu công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (trả cổ tức bằng cổ phiếu), bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

2.4. Trường Hợp Công Ty Cổ Phần Phát Hành Cổ Phiếu Để Đầu Tư Vào Doanh Nghiệp Khác

a) Giá Phát Hành Cổ Phiếu Lớn Hơn Mệnh Giá

Nếu giá phát hành cổ phiếu lớn hơn mệnh giá, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con.
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

b) Giá Phát Hành Cổ Phiếu Nhỏ Hơn Mệnh Giá

Nếu giá phát hành cổ phiếu nhỏ hơn mệnh giá, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con.
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

2.5. Trường Hợp Công Ty Cổ Phần Được Phát Hành Cổ Phiếu Thưởng

Khi công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ khen thưởng để tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 3531 – Quỹ khen thưởng.
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành < mệnh giá).
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành > mệnh giá).

2.6. Kế Toán Cổ Phiếu Quỹ

a) Khi Mua Cổ Phiếu Quỹ

Khi mua cổ phiếu quỹ, kế toán phản ánh theo giá thực tế mua, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ.
 • Có các tài khoản 111, 112.

b) Khi Tái Phát Hành Cổ Phiếu Quỹ

Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 111,112 (giá tái phát hành).
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành nhỏ hơn giá ghi sổ).
 • Có tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ (theo giá ghi sổ).
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành lớn hơn giá ghi sổ cổ phiếu quỹ).

c) Khi Công Ty Cổ Phần Huỷ Bỏ Cổ Phiếu Quỹ

Khi công ty cổ phần huỷ bỏ cổ phiếu quỹ, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).
 • Nợ tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại lớn hơn mệnh giá).
 • Có tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ (theo giá ghi sổ).
 • Có tài khoản 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại nhỏ hơn mệnh giá).

2.7. Khi Doanh Nghiệp Bổ Sung Vốn Điều Lệ Từ Các Nguồn Vốn Hợp Pháp Khác

Trường hợp doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn vốn hợp pháp khác, doanh nghiệp phải kết chuyển sang Vốn đầu tư của chủ sở hữu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ các tài khoản 412, 414, 418, 421, 441.
 • Có tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

2.8. Khi Công Trình Xây Dựng Cơ Bản Đã Hoàn Thành

Khi công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn đầu tư Xây Dựng Cơ Bản (XDCB) đã hoàn thành hoặc công việc mua sắm Tài Sản Cố Định (TSCĐ) đã xong đưa vào sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyết toán vốn đầu tư được duyệt, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB.
 • Có tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.

2.9. Khi Nhận Được Quà Biếu, Tặng, Tài Trợ

Khi doanh nghiệp nhận được quà biếu, tặng, tài trợ và cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ghi tăng vốn Nhà nước, bạn cần thực hiện như sau:

Nợ các tài khoản 111, 112, 153, 211…

Có tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

Các trường hợp khác mà cơ quan có thẩm quyền không yêu cầu ghi tăng vốn Nhà nước thì phản ánh quà biếu, tặng, tài trợ vào thu nhập khác.

2.10. Khi Hoàn Trả Vốn Góp Cho Các Chủ Sở Hữu

Khi hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111, 4112).
 • Có các tài khoản 111, 112.

2.11. Khi Trả Lại Vốn Góp Cho Chủ Sở Hữu

a) Trả Lại Vốn Góp Bằng Tiền, Hàng Tồn Kho, Tài Sản

Khi trả lại vốn góp bằng tiền, hàng tồn kho, tài sản, bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu.
 • Có các tài khoản 111, 112, 152, 155, 156… (giá trị ghi sổ).

b) Trả Lại Vốn Góp Bằng TSCĐ

Khi trả lại vốn góp bằng Tài Sản Cố Định (TSCĐ), bạn cần thực hiện như sau:

 • Nợ tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
 • Nợ tài khoản 214 – Hao mòn TSCĐ.
 • Có các tài khoản 211, 213.

Phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản trả cho chủ sở hữu và phần vốn góp của họ cần được phản ánh vào tài khoản 4118 – Chênh lệch đánh giá lại Tài Sản Cố Định (TSCĐ).

Với những kiến thức về kế toán cổ phiếu và các vị trí liên quan, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về quá trình kế toán cổ phiếu và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh của họ. Điều này sẽ giúp họ quản lý tài chính hiệu quả hơn và đáp ứng được các yêu cầu của luật pháp kế toán.

3. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Bên Nợ

 • Bên Nợ phản ánh các điều làm giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu. Điều này có thể xảy ra với các công ty vì nhiều lý do khác nhau:
 • Hoàn trả vốn góp cho các chủ sở hữu vốn: Khi công ty trả lại tiền cho các cổ đông, điều này dẫn đến giảm vốn đầu tư.
 • Phát hành cổ phiếu thấp hơn mệnh giá: Nếu công ty phát hành cổ phiếu với giá thấp hơn mệnh giá, sự khác biệt sẽ được ghi nhận ở Bên Nợ.
 • Giải thể, chấm dứt hoạt động doanh nghiệp: Khi một công ty ngừng hoạt động, vốn đầu tư của chủ sở hữu sẽ bị giảm.
 • Bù lỗ kinh doanh theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Nếu công ty phải bù lỗ kinh doanh, điều này cũng sẽ làm giảm vốn đầu tư.
 • Hủy bỏ cổ phiếu quỹ (đối với công ty cổ phần): Khi công ty hủy bỏ cổ phiếu quỹ, điều này cũng ảnh hưởng đến Bên Nợ.

Bên Có

 • Bên Có phản ánh sự tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu. Điều này có thể xảy ra trong nhiều tình huống:
 • Các chủ sở hữu góp vốn: Khi cổ đông góp thêm tiền vào công ty, điều này dẫn đến tăng vốn đầu tư.
 • Bổ sung vốn từ lợi nhuận kinh doanh, từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu: Nếu công ty có lợi nhuận hoặc có các quỹ thặng dư, vốn đầu tư sẽ tăng.
 • Phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá: Nếu công ty phát hành cổ phiếu với giá cao hơn mệnh giá, sự khác biệt sẽ được ghi nhận ở Bên Có.
 • Giá trị quà tặng, biếu, tài trợ (sau khi trừ các khoản thuế phải nộp) được phép ghi tăng Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo quyết định của cấp có thẩm quyền: Nếu công ty nhận được giá trị từ quà tặng, biếu tặng hoặc tài trợ, điều này cũng sẽ tăng vốn đầu tư.

Số dư ở Bên Có đại diện cho số vốn đầu tư của chủ sở hữu hiện tại trong doanh nghiệp.

Tài Khoản Cấp 2 của Tài Khoản 411

Ngoài Tài khoản 411 chính, còn có ba (03) tài khoản cấp 2 liên quan đến vốn đầu tư của chủ sở hữu. Hãy xem xét chúng một cách cụ thể:

– Tài Khoản 4111 – Vốn Góp của Chủ Sở Hữu

Tài Khoản 4111 phản ánh số tiền vốn thực sự mà chủ sở hữu đã đầu tư theo Điều lệ công ty hoặc các quy định khác. Đối với các công ty cổ phần, số tiền góp vào tài khoản này sẽ phụ thuộc vào mệnh giá cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc Tài Khoản 4111 – Vốn Góp của Chủ Sở Hữu tại công ty cổ phần có thể theo dõi chi tiết về cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

– Tài Khoản 4112 – Thặng Dư Vốn Cổ Phần

Tài Khoản 4112 phản ánh phần chênh lệch giữa giá phát hành cổ phiếu và mệnh giá của chúng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các công ty cổ phần. Tài Khoản này có thể có số dư ở Bên Có hoặc Bên Nợ, tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

– Tài Khoản 4118 – Vốn Khác

Tài Khoản 4118 phản ánh số vốn kinh doanh được hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh hoặc từ các nguồn khác nhau như tặng, biếu tặng, tài trợ, hoặc đánh giá lại tài sản. Điều này cũng phụ thuộc vào quyết định của cấp có thẩm quyền và có thể dẫn đến tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Như vậy, Tài khoản 411 và các tài khoản cấp 2 của nó là một phần quan trọng trong kế toán công ty và giúp theo dõi vốn đầu tư của chủ sở hữu một cách chi tiết. Hiểu rõ về chúng có thể giúp quản lý tài chính công ty hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định có kiến thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000