Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338, hay còn gọi là “Phải trả, phải nộp khác,” là một phần quan trọng trong lĩnh vực kế toán. Nó không chỉ là một số mà còn là một cơ sở quan trọng để ghi nhận các khoản phải trả hoặc phải nộp mà không thể phân loại vào các tài khoản khác. Trong bài viết này của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, chúng tôi sẽ cùng bạn khám phá cách hạch toán tài khoản này một cách cụ thể và dễ hiểu.

Cách hạch toán tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác
Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Mục Lục

1. Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản 338 thực sự là một phần không thể thiếu trong hệ thống kế toán của một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Nó không chỉ là một số mà còn là một cơ sở quan trọng để ghi nhận các khoản phải trả hoặc phải nộp mà không thể phân loại vào các tài khoản khác.

“Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp” là một loại tài khoản trong hệ thống kế toán được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền mà doanh nghiệp hoặc cá nhân phải thanh toán hoặc nộp trong tương lai. Đây là một phần quan trọng của quá trình quản lý tài chính và kế toán, giúp theo dõi và kiểm soát các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính.

 1. Phải Trả (Debit):
  • Trong tài khoản 338, phần “Phải trả” ghi nhận các khoản mà doanh nghiệp cần thanh toán trong tương lai.
  • Điều này có thể bao gồm các khoản nợ với nhà cung cấp, các khoản vay ngân hàng, hoặc các khoản nợ khác đối với bên ngoại.
 2. Phải Nộp (Credit):
  • Phần “Phải nộp” của tài khoản 338 ghi nhận các khoản mà doanh nghiệp hoặc cá nhân cần nộp trong tương lai.
  • Điều này có thể là các khoản thuế phải nộp, các khoản vay cần trả góp, hoặc các nghĩa vụ tài chính khác.
 3. Quản lý Tài Chính Hiệu Quả:
  • Sử dụng tài khoản 338 giúp doanh nghiệp duy trì sự rõ ràng về tình trạng tài chính của mình, đảm bảo rằng các khoản phải trả và phải nộp được theo dõi đúng cách.
  • Quản lý tài khoản này một cách chặt chẽ giúp tránh những rủi ro về tài chính và đảm bảo tính đồng nhất trong quy trình thanh toán và thu nợ.
 4. Liên Kết với Các Tài Khoản Khác:
  • Tài khoản 338 thường được liên kết với các tài khoản khác trong hệ thống kế toán, như tài khoản ngân hàng, tài khoản nợ phải trả, hoặc tài khoản thuế.
  • Việc liên kết này giúp xác định mối quan hệ giữa các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác nhau.

Tổng cộng, tài khoản 338 là một công cụ quan trọng trong quá trình quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp duy trì sự ổn định và minh bạch trong việc thanh toán và thu nợ.

2. Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

2.1. Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết TK 3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết)

Tài sản thừa chờ giải quyết là những tài sản thừa không rõ xuất xứ và nguyên nhân, phải chờ quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền.

2.1.1. Khi phát hiện tài sản thừa

Khi phát hiện tài sản thừa, chưa xác định được nguyên nhân và phải chờ giải quyết, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 111, 112 (số tiền mặt thực tế thừa quỹ; tiền gửi ngân hàng lệch so với sổ phụ ngân hàng chưa rõ nguyên nhân).
 • Nợ các TK 152, 153, 156, 211 (theo giá trị hợp lý).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

2.1.2. Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền

Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).
 • Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (đối với tài sản thừa không xác định được nguyên nhân hoặc không tìm được chủ sở hữu, bổ sung nguồn vốn CSH).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (phải trả lại tài sản nhưng chưa trả).
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán (quyết định mua tiếp số hàng thừa).
 • Có các TK 111, 152, 153, … (quyết định trả lại cho chủ tài sản).
 • Có TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (đối với tài sản thừa không xác định được nguyên nhân hoặc không tìm được chủ sở hữu, ghi giảm chi phí).
 • Có TK 711 – Thu nhập khác (đối với tài sản thừa không xác định được nguyên nhân hoặc không tìm được chủ sở hữu, ghi nhận vào thu nhập TS thừa).

2.2. Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết các TK 3382, 3383, 3384, 3385, 3388 (BHTNLĐ))

2.2.1. Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

Khi trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 154 (631), 241, 642 (số tính vào chi phí SXKD).
 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số trừ vào lương người lao động).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).

2.2.2. Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ

 • Khi nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, chúng ta hạch toán như sau:
 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382, 3383, 3384, 3385, 3388).
 • Có các TK 111, 112,…

2.3. Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ)

2.3.1. Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài

Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược của đơn vị hoặc cá nhân bên ngoài, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 111, 112.
 • Có TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ (chi tiết cho từng khách hàng).

2.3.2. Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng

Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng bằng tiền Việt Nam, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ (chi tiết cho từng khách hàng).
 • Có các TK 111, 112.

2.3.3. Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng bằng tiền nước ngoài

Khi hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược cho khách hàng bằng tiền nước ngoài, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3386 – Nhận ký cược, ký quỹ (chi tiết cho từng khách hàng).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3386).

2.4. Cách hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác (Chi tiết TK 3387 – Phải thu thuế, phí, lệ phí và TK 3389 – Phải thu nợ, cho vay nợ, đầu tư khác)

2.4.1. Khi phát sinh thuế, phí, lệ phí

Khi phát sinh thuế, phí, lệ phí phải thu, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 333, 335, 337 (số tiền thuế phải nộp theo quy định).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3387).

2.4.2. Khi nộp thuế, phí, lệ phí

Khi nộp thuế, phí, lệ phí đã kê khai, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3387).
 • Có các TK 111, 112 (số tiền nộp thực tế).

2.4.3. Khi phát sinh phải thu nợ, cho vay nợ, đầu tư khác

Khi phát sinh phải thu nợ, cho vay nợ, đầu tư khác, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 112, 113 (số tiền phải thu theo thỏa thuận).
 • Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).

2.4.4. Khi thu nợ, cho vay nợ, đầu tư khác

Khi thu nợ, cho vay nợ, đầu tư khác, chúng ta hạch toán như sau:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).
 • Có các TK 112, 113 (số tiền thu về thực tế).

3. Mục Đích Chính của Tài Khoản 338

Mục đích chính của Tài khoản 338 là tạo ra một nơi tập trung để ghi nhận các khoản nợ hoặc các khoản phải trả mà không phù hợp với các tài khoản chi tiết khác. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình quản lý kế toán và theo dõi các khoản nợ hoặc các khoản phải trả này một cách hiệu quả.

Tài Khoản 338 là một phần quan trọng trong hệ thống tài khoản ngân hàng, với nhiều mục đích chính đáng chú ý. Dưới đây là mô tả về những mục đích quan trọng của Tài Khoản 338:

 1. Lưu Trữ Tiền và Tiết Kiệm:
  • Một trong những mục đích chính của Tài Khoản 338 là cung cấp một nơi an toàn để lưu trữ tiền với tính năng tiết kiệm. Người sử dụng có thể gửi tiền vào tài khoản này để bảo vệ tài sản và tích lũy tiền dự trữ.
 2. Thanh Toán Giao Dịch Hàng Ngày:
  • Tài Khoản 338 cũng chủ yếu sử dụng để thực hiện các giao dịch hàng ngày, như thanh toán hóa đơn, mua sắm, và chuyển khoản. Điều này giúp người dùng tiện lợi hóa quá trình quản lý tài chính cá nhân.
 3. Nhận Lương và Thu Nhập:
  • Nhiều người sử dụng Tài Khoản 338 để nhận lương và thu nhập từ công việc hoặc các nguồn khác. Tài khoản này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi các dòng tiền vào từ các nguồn thu nhập.
 4. Tiện Ích Ngân Hàng Trực Tuyến:
  • Tài Khoản 338 thường được kết hợp với các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, cung cấp khả năng kiểm soát tài chính từ xa, xem thông tin giao dịch, và thực hiện các thao tác khác một cách thuận tiện.
 5. Tiết Kiệm và Đầu Tư:
  • Người dùng có thể sử dụng Tài Khoản 338 để tham gia các chương trình tiết kiệm và đầu tư mà ngân hàng cung cấp, tạo cơ hội tăng cường giá trị tài chính theo thời gian.

Tóm lại, Tài Khoản 338 không chỉ đóng vai trò là nơi lưu trữ tiền mà còn là công cụ quan trọng hỗ trợ người dùng trong quản lý tài chính và thực hiện các giao dịch ngân hàng hàng ngày.

4. Khi Nào Sử Dụng Tài Khoản 338?

Các trường hợp phải sử dụng Tài khoản 338 thường bao gồm các khoản nợ hoặc các khoản phải trả đặc biệt, không thường xuyên hoặc không rơi vào các danh mục tài khoản tiêu chuẩn. Điều này có thể bao gồm các khoản phải trả cho các dự án đặc biệt, các khoản nợ với các bên thứ ba, hoặc các khoản nộp tiền cho các mục đích cụ thể khác nhau.

Khi sử dụng Tài khoản 338, quản lý kế toán cần đảm bảo rằng các giao dịch được ghi nhận một cách chính xác và minh bạch. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì sự hiệu quả trong quản lý tài chính và đảm bảo tuân thủ các quy định kế toán và thuế.

Tài khoản 338 là một trong những loại tài khoản ngân hàng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số tình huống khi bạn nên sử dụng tài khoản này:

 1. Chuyển khoản nhanh chóng:
  • Khi bạn cần chuyển tiền một cách nhanh chóng từ tài khoản của mình sang tài khoản khác, tài khoản 338 là một lựa chọn thuận tiện. Việc này thường áp dụng cho các giao dịch cần được thực hiện ngay lập tức, như thanh toán hóa đơn hoặc ứng lương.
 2. Thanh toán qua internet:
  • Nếu bạn thường xuyên thực hiện thanh toán trực tuyến hoặc mua sắm qua mạng, tài khoản 338 có thể được sử dụng để liên kết với các dịch vụ thanh toán điện tử, giúp bạn dễ dàng quản lý tài chính trực tuyến.
 3. Tiết kiệm và đầu tư:
  • Tài khoản 338 cũng có thể được sử dụng để tiết kiệm và đầu tư. Bạn có thể chuyển số tiền còn dư từ tài khoản chi tiêu vào tài khoản tiết kiệm để nhận lãi suất hoặc đầu tư vào các sản phẩm tài chính khác.
 4. Nhận lương và thu nhập:
  • Nếu bạn là người lao động, tài khoản 338 có thể là tài khoản mà bạn nhận lương và các khoản thu nhập khác. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý tình hình tài chính cá nhân.
 5. Quản lý chi tiêu hàng ngày:
  • Tài khoản 338 cũng phù hợp cho việc quản lý chi tiêu hàng ngày. Bạn có thể sử dụng thẻ ATM hoặc thẻ ghi nợ liên kết để thanh toán mua sắm và rút tiền mặt một cách tiện lợi.

Lưu ý rằng, trước khi mở tài khoản 338 hoặc sử dụng nó trong bất kỳ tình huống nào, bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia tài chính để đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu và nhu cầu của bạn.

5. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài Khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Bên Nợ: Những Khoản Phải Trả, Phải Nộp

 • Kết Chuyển Giá Trị Tài Sản Thừa
 • Kinh Phí Công Đoàn
 • BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ
 • Doanh Thu Chưa Thực Hiện
 • Số Phân Bổ Khoản Chênh Lệch
 • Hoàn Trả Tiền Nhận Ký Cược, Ký Quỹ
 • Các Khoản Đã Trả Và Đã Nộp Khác

Bên Có: Những Khoản Cần Nhận

Chuyển sang phần Bên Có, đây là những khoản tiền và tài sản mà doanh nghiệp cần nhận.

 • Giá Trị Tài Sản Thừa Chờ Xử Lý
 • Trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ
 • Các Khoản Thanh Toán Với Công Nhân Viên
 • Số BHXH Đã Chi Trả Công Nhân Viên
 • Doanh Thu Chưa Thực Hiện
 • Số Chênh Lệch Giữa Giá Bán Trả Chậm
 • Vật Tư, Hàng Hóa Vay, Mượn
 • Các Khoản Thu Hộ Đơn Vị Khác

Số Dư Bên Có: Phản Ánh Tình Hình Tài Chính

Số Dư Bên Có phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp. Điều này bao gồm:

 • BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ Đã Trích Chưa Nộp
 • Giá Trị Tài Sản Phát Hiện Thừa
 • Các Khoản Còn Phải Trả, Còn Phải Nộp Khác
 • Số Tiền Nhận Ký Cược, Ký Quỹ Chưa Trả

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

Nói chung, việc hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác đòi hỏi sự chú ý đối với các quy định và biểu mẫu liên quan, đặc biệt là khi phát sinh các giao dịch liên quan đến các tài khoản con chi tiết. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định kế toán, doanh nghiệp cần hợp nhất và tổng hợp thông tin kế toán thường xuyên và có hệ thống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000