Cách hạch toán tài khoản 242 – Tài khoản Chi phí trả trước

Trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp, việc hạch toán đúng và hiệu quả là điều vô cùng quan trọng. Trong đó, Tài khoản 242 – Chi Phí Trả Trước đóng vai trò quan trọng trong việc ghi chép các khoản chi phí trả trước của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về cách hạch toán tài khoản này và tại sao nó quan trọng,mời bạn cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC  khám phá chi tiết trong bài viết này.

Cách hạch toán tài khoản 242 - Tài khoản Chi phí trả trước
Cách hạch toán tài khoản 242 – Tài khoản Chi phí trả trước

1. Tài Khoản 242 Tài khoản Chi phí trả trước  Là Gì?

Tài khoản 242 là một tài khoản trong hệ thống kế toán được sử dụng để ghi nhận các chi phí trả trước của doanh nghiệp. Chi phí trả trước là những khoản thanh toán mà doanh nghiệp đã chi trước cho dịch vụ hoặc hàng hóa mà nó sẽ nhận được trong tương lai. Tài khoản 242 có vai trò quan trọng trong việc theo dõi và quản lý các khoản chi phí này.

Khi doanh nghiệp chi trả trước cho các dịch vụ hoặc hàng hóa, nó chưa nhận được chúng ngay lập tức. Thay vào đó, nó sẽ nhận được chúng trong các kỳ kế toán sau này. Để phản ánh đúng tình hình tài chính, doanh nghiệp sử dụng tài khoản 242 để ghi nhận số tiền đã chi trước này.

Việc sử dụng tài khoản 242 giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong việc quản lý tài chính. Nó cho phép họ xác định rõ ràng những chi phí nào đã được thanh toán trước và sẽ được phân bổ ra các kỳ kế toán sau này. Khi hàng hóa hoặc dịch vụ được nhận, doanh nghiệp sẽ chuyển số tiền từ tài khoản 242 sang các tài khoản chi phí tương ứng để phản ánh chi phí thực tế.

Tóm lại, tài khoản 242 là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý chi phí trả trước, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình ghi nhận các giao dịch tài chính.

Tài khoản 242 giúp doanh nghiệp giữ cho sổ sách của mình được tổ chức và rõ ràng. Khi một khoản thanh toán trước được thực hiện, thông tin chi tiết về giao dịch được ghi chính xác trong tài khoản này, bao gồm ngày thanh toán, đối tượng nhận thanh toán, và mô tả chi tiết về dịch vụ hoặc hàng hóa liên quan.

Trong quá trình chu kỳ kế toán, khi doanh nghiệp nhận được dịch vụ hoặc hàng hóa tương ứng với chi phí trả trước, họ thực hiện việc chuyển giá trị từ tài khoản 242 sang tài khoản chi phí cụ thể. Điều này giúp phản ánh chính xác chi phí đã phát sinh trong kỳ đó, đồng thời giảm số tiền còn lại trong tài khoản 242.

Sử dụng tài khoản 242 cũng hỗ trợ trong việc theo dõi và đánh giá tình trạng tài chính của doanh nghiệp. Các báo cáo tài chính, như bảng cân đối kế toán, sẽ thể hiện rõ ràng các khoản chi phí trả trước và cách chúng được xử lý trong quá trình kế toán.

Nói chung, tài khoản 242 đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính doanh nghiệp và đảm bảo tính minh bạch trong ghi nhận các giao dịch chi phí trả trước. Điều này giúp doanh nghiệp duy trì kiểm soát tốt hơn về nguồn lực tài chính và đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho việc ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro.

Xem thêm: Để biết thêm chi tiết về Dịch vụ, mời bạn đọc tham khảo bài viết Dịch vụ Kế toán tại Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC

2. Cách hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu liên quan đến Tài khoản 242 – Tài khoản Chi phí trả trước

2.1. Khoản chi phí trả trước phát sinh phải phân bổ nhiều kỳ

Khi một khoản chi phí trả trước phát sinh, việc hạch toán đúng cách là rất quan trọng. Dưới đây là cách hạch toán chi phí này:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước phát sinh.
 • Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có).
 • Có các TK 111, 112, 153, 331, 334, 338…

Sau đó, chúng ta phải thực hiện việc phân bổ chi phí này vào các tài khoản tương ứng trong kỳ:

 • Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
 • Nợ TK 635: Chi phí tài chính.
 • Nợ TK 641: Chi phí bán hàng.
 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước trong kỳ.

2.2. Thuê cơ sở hạ tầng, thuê tài sản cố định theo phương thức thuê hoạt động và phục vụ sản xuất kinh doanh nhiều kỳ

Khi doanh nghiệp thuê cơ sở hạ tầng hoặc tài sản cố định theo phương thức thuê hoạt động và sử dụng chúng trong nhiều kỳ, việc hạch toán cũng phải tuân theo quy tắc. Dưới đây là cách hạch toán:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (thuê cơ sở, tài sản…).
 • Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có).
 • Có TK 111, 112: Thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.

Lưu ý: Nếu thuế GTGT không được khấu trừ thì cộng vào chi phí trả trước.

Sau đó, chúng ta phải định kỳ phân bổ chi phí này:

 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.3. Công cụ, dụng cụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều kỳ

Khi có công cụ và dụng cụ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và chúng được sử dụng trong nhiều kỳ, chúng ta phải hạch toán như sau:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (chi phí công cụ, dụng cụ xuất…).
 • Có TK 153: Xuất dùng kho công cụ dụng cụ.

Sau đó, phải định kỳ tiến hành phân bổ giá trị của công cụ, dụng cụ, bao bì, đồ dùng cho thuê đã xuất kho theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định chi phí phải phân bổ mỗi kỳ có thể là thời gian sử dụng mà công cụ, dụng cụ, bao bì, đồ dùng cho thuê tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Khi phân bổ, chúng ta phải thực hiện hạch toán như sau:

 • Nợ TK 154, 641, 642: Hạch toán vào khoản chi phí theo mục đích sử dụng.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.4. Mua tài sản và bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp

Khi doanh nghiệp mua tài sản cố định hoặc bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp và sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc để nắm giữ chờ tăng giá hoặc cho thuê hoạt động, việc hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 211, 213, 217 (nguyên giá tài sản ghi theo giá mua trả tiền ngay).
 • Nợ TK 133: Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có).
 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (khoản lãi trả chậm số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) giá mua trả tiền ngay trừ (-) thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (nếu có)).
 • Có TK 331: Phải trả cho bên bán (tổng giá trị thanh toán).
 • Khi tiến hành thanh toán tiền cho người bán, kế toán ghi:
 • Nợ TK 331: Phải trả cho bên bán (tổng giá trị thanh toán).
 • Có các TK 111, 112: Tổng số tiền phải trả thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Định kỳ, khoản trả chậm, trả góp tính vào chi phí doanh nghiệp, kế toán ghi:

 • Nợ TK 635: Chi phí tài chính.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.5. Chi phí sửa chữa tài sản cố định lớn

Trường hợp chi phí sửa chữa tài sản cố định lớn và doanh nghiệp không trích trước vào chi phí sửa chữa, việc hạch toán như sau:

Khi hoàn thành công việc sửa chữa, kế toán kết chuyển khoản chi phí sửa chữa TSCĐ vào tài khoản chi phí trả trước:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước.
 • Có TK 241: Xây dựng dở dang (2413).

Sau đó, định kỳ, tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ:

 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.6. Trả trước lãi khi đi vay

Khi doanh nghiệp trả trước tiền lãi vay, việc hạch toán như sau:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước.
 • Có TK 111, 112.

Định kỳ, khi phân bổ tiền lãi vay theo số phải trả cho từng kỳ vào chi phí tài chính hoặc vốn hoá tính vào giá trị của tài sản dở dang, việc hạch toán như sau:

 • Nợ TK 635: Chi phí tài chính (chi phí đi vay ghi vào chi phí hoạt động SXKD trong kỳ).
 • Nợ TK 241: Xây dựng dở dang (nếu khoản chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang).
 • Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung (nếu khoản chi phí đi vay được vốn hoá vào giá trị tài sản đang sản xuất dở dang).
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.7. Phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vốn

Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo mệnh giá để huy động vốn và trả trước lãi trái phiếu ngay khi phát hành, việc hạch toán như sau:

Tại thời điểm phát hành, ghi:

 • Nợ các TK 111, 112: Tổng tiền thu về.
 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (lãi trái phiếu trả trước).
 • Có TK 34311: Mệnh giá của trái phiếu.

Định kỳ, phân bổ lãi trái phiếu trả trước cho từng kỳ đi vay:

 • Nợ TK 635: Chi phí tài chính (nếu có tính vào chi phí tài chính trong kỳ).
 • Nợ TK 241: Xây dựng dở dang (nếu được vốn hóa vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng cơ bản dở dang).
 • Nợ TK 627: Chi phí sản xuất chung (được vốn hóa vào giá trị tài sản sản xuất dở dang).
 • Có TK 242: Chi phí trả trước (chi tiết khoản lãi trái phiếu trả trước) (số lãi trái phiếu phân bổ trong kỳ).

2.8. Hợp nhất kinh doanh không dẫn đến mối quan hệ công ty mẹ, công ty con (mua tài sản thuần)

Khi việc hợp nhất kinh doanh không tạo ra mối quan hệ công ty mẹ và công ty con, và việc mua tài sản thuần diễn ra bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền, việc hạch toán như sau:

 • Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217… (ghi nhận theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua).
 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (chi tiết về lợi thế thương mại).
 • Có các TK 331, 3411… (ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu).
 • Có các TK 111, 112, 121 (tổng số tiền hoặc các khoản tương đương tiền bên mua đã thanh toán).

Nếu việc mua, bán khi hợp nhất kinh doanh được thực hiện bằng việc bên mua phát hành cổ phiếu, việc hạch toán như sau:

Nợ các TK 131, 138, 152, 153, 155, 156, 211, 213, 217… (ghi nhận theo giá trị hợp lý của các tài sản đã mua).

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước (chi tiết về lợi thế thương mại).
 • Nợ TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành nhỏ hơn mệnh giá).
 • Có TK 4111: Vốn góp của chủ sở hữu (theo mệnh giá).
 • Có các TK 331, 3411… (ghi nhận theo giá trị hợp lý của các khoản nợ phải trả và nợ tiềm tàng phải gánh chịu).
 • Có TK 4112: Thặng dư vốn cổ phần (giá phát hành lớn hơn mệnh giá).

2.9. Số lỗ chênh lệch tỷ giá các doanh nghiệp

Khi có số lỗ chênh lệch tỷ giá, chúng ta cần kết chuyển toàn bộ số lỗ này từ tài khoản 242 sang tài khoản 635 để xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ:

 • Nợ TK 635: Chi phí tài chính.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

2.10. Kiểm kê tài sản và tiền thuê đất trả trước

Khi kiểm kê tài sản và tiền thuê đất trả trước để xác định giá trị doanh nghiệp, việc hạch toán như sau:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước.
 • Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

2.11. Giá trị thực tế của vốn nhà nước lớn hơn giá trị ghi sổ

Khi giá trị thực tế của vốn nhà nước lớn hơn giá trị ghi sổ, việc hạch toán như sau:

 • Nợ TK 242: Chi phí trả trước.
 • Có TK 411: Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

2.12. Phát sinh lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Trong trường hợp phát sinh lợi thế kinh doanh khi cổ phần hóa doanh nghiệp, việc hạch toán như sau:

 • Nợ TK 642: Chi phí quản lý.
 • Có TK 242: Chi phí trả trước.

3. Vai Trò Quan Trọng của Tài Khoản 242

Tài khoản 242 đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán của một doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc quản lý và kiểm soát các nguồn vốn. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của tài khoản này:

 1. Quản lý Nguồn Cấp Vốn: Tài khoản 242 chủ yếu được sử dụng để ghi nhận các nguồn cấp vốn từ các bên ngoại, như vay mượn từ ngân hàng hoặc các hình thức tài trợ khác. Thông qua việc theo dõi số liệu tài khoản 242, doanh nghiệp có thể đánh giá được mức độ phụ thuộc vào nguồn cấp vốn ngoại vi và lập kế hoạch tài chính phù hợp.
 2. Kiểm Soát Nợ Phải Trả: Tài khoản 242 không chỉ giúp ghi nhận số tiền đã nhận được từ các nguồn vốn bên ngoại mà còn giúp kiểm soát nợ phải trả. Việc theo dõi nợ phải trả này giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch trong quản lý tài chính và tránh được các vấn đề liên quan đến nợ xấu.
 3. Đánh Giá Năng Lực Tài Chính: Số liệu từ tài khoản 242 cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp. Sự linh hoạt trong việc quản lý nguồn cấp vốn ngoại vi có thể ảnh hưởng đến khả năng đầu tư, mở rộng kinh doanh và thậm chí là tồn tại của doanh nghiệp.
 4. Quản lý Chi Phí Tài Chính: Tài khoản 242 giúp doanh nghiệp theo dõi chi phí liên quan đến việc có được nguồn vốn bên ngoại. Điều này bao gồm cả lãi suất, phí và các chi phí khác liên quan đến việc sử dụng vốn từ các nguồn ngoại vi.
 5. Báo Cáo Tài Chính: Thông tin từ tài khoản 242 đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị các báo cáo tài chính. Báo cáo này không chỉ mang lại cái nhìn toàn diện về nguồn vốn mà còn hỗ trợ quyết định chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp.

Tóm lại, tài khoản 242 không chỉ là một phần trong hệ thống kế toán mà còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp quản lý và kiểm soát nguồn vốn, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định chiến lược về tài chính.

 1. Theo Dõi Hiệu Suất Tài Chính: Sử dụng tài khoản 242, doanh nghiệp có thể theo dõi hiệu suất tài chính của các nguồn vốn bên ngoại. Điều này bao gồm cả việc đánh giá lãi suất trả cho các khoản vay và so sánh nó với lợi nhuận đầu tư để đảm bảo rằng chi phí vốn là hợp lý và mang lại giá trị tốt nhất cho doanh nghiệp.
 2. Dự Trữ Nguyên Vật Liệu Tài Chính: Tài khoản 242 giúp doanh nghiệp dự trữ nguyên vật liệu tài chính để đối mặt với các tình huống khẩn cấp hoặc thay đổi không lường trước được. Các dự trữ này có thể giúp đảm bảo tính ổn định và linh hoạt trong quản lý tài chính, đặc biệt là trong thời kỳ khó khăn.
 3. Hỗ Trợ Trong Quá Trình Đàm Phán Với Bên Ngoại: Khi doanh nghiệp cần thêm nguồn vốn hoặc tái cấu trúc các điều khoản tài chính, tài khoản 242 là nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ trong quá trình đàm phán với bên ngoại. Nó cung cấp dữ liệu cụ thể về tình hình tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.
 4. Phản Ánh Trạng Thái Tài Chính Hiện Tại và Tương Lai: Số liệu từ tài khoản 242 không chỉ phản ánh trạng thái tài chính hiện tại mà còn dự báo về tương lai. Điều này giúp doanh nghiệp xác định liệu họ cần điều chỉnh chiến lược tài chính hay không, dựa trên khả năng và rủi ro từ các nguồn vốn bên ngoại.
 5. Đảm Bảo Tuân Thủ Luật Pháp: Tài khoản 242 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến nguồn cấp vốn bên ngoại. Thông qua việc theo dõi và báo cáo đúng cách, doanh nghiệp giữ cho mình ở trong khuôn khổ pháp lý.

Tổng cộng, tài khoản 242 không chỉ là một công cụ kế toán mà còn là một nguồn thông tin quan trọng để hỗ trợ quản lý tài chính và định hình chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

4. Kết cấu và nội dung của Tài khoản 242 – Tài khoản Chi phí trả trước là gì?

Bên Nợ
Đây là nơi ghi chép tất cả các khoản chi phí trả trước mà doanh nghiệp đã phát sinh trong kỳ. Điều này bao gồm các khoản tiền đã chi trước cho các dự án hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ nhận trong tương lai. Ví dụ, bạn có thể đã thanh toán tiền đặt hàng một lô hàng từ nhà cung cấp, nhưng hàng vẫn chưa được giao đến bạn. Khi bạn thực hiện thanh toán đó, số tiền này sẽ được ghi vào phần “Bên Nợ” của Tài khoản 242

Bên Có
Ở phần này, chúng ta nói về các khoản chi phí trả trước mà đã tính vào chi phí sản xuất và kinh doanh trong kỳ. Điều này có nghĩa là bạn đã chi trả trước cho một dự án hoặc dịch vụ và đã sử dụng chúng trong kỳ hiện tại. Ví dụ, bạn đã trả tiền cho việc mua một số nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm trong tháng này. Khi bạn thực hiện chi trả đó, số tiền này sẽ được ghi vào phần “Bên Có” của Tài khoản 242.

Số dư bên Nợ: Sự cân nhắc quan trọng
Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về “Số dư bên Nợ.” Đây là phần quan trọng mà bạn cần theo dõi.
Số dư bên Nợ cho chúng ta biết về các khoản chi phí trả trước chưa tính vào chi phí sản xuất và kinh doanh trong kỳ. Điều này có thể xảy ra khi bạn đã chi tiền trước cho một dự án hoặc dịch vụ, nhưng chưa sử dụng chúng trong kỳ hiện tại. Số tiền này vẫn được coi là “đang chờ sử dụng,” và bạn cần theo dõi chúng để đảm bảo rằng chúng sẽ được tính vào chi phí một cách chính xác khi cần thiết.

 1. Kết cấu của Tài khoản 242:
  • Mã số: 242
  • Tên đầy đủ: Tài khoản Chi phí trả trước
  • Loại tài khoản: Tài khoản nợ
 2. Nội dung của Tài khoản 242:
  • Ghi chú về mục đích: Tài khoản 242 được sử dụng để ghi nhận số tiền đã được chi trả trước để phục vụ cho các chi phí và dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ nhận trong thời kỳ sau này.
  • Điều kiện ghi nhận: Số tiền chi trả trước được ghi nhận khi doanh nghiệp đã thanh toán một khoản tiền nào đó liên quan đến chi phí hoặc dịch vụ mà họ sẽ sử dụng trong tương lai.
  • Hạn mức thời gian: Thông thường, chi phí trả trước sẽ được chuyển sang tài khoản chi phí hoặc tài khoản doanh thu khi dịch vụ được cung cấp hoặc chi phí được chấm dứt.
 3. Ví dụ cụ thể:
  • Giả sử một công ty đã thanh toán trước tiền thuê một văn phòng cho 6 tháng. Số tiền thanh toán sẽ được ghi nhận trong Tài khoản 242. Khi mỗi tháng trôi qua, phần tương ứng của chi phí trả trước sẽ được chuyển sang tài khoản chi phí thuê văn phòng.
 4. Quản lý tài khoản:
  • Doanh nghiệp cần theo dõi và quản lý Tài khoản 242 một cách chặt chẽ để đảm bảo rằng mọi khoản thanh toán trước được ghi chính xác và được xử lý đúng cách khi dịch vụ hoặc chi phí liên quan được cung cấp.

Tóm lại, Tài khoản 242 là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp ghi nhận và theo dõi các chi phí đã được thanh toán trước, đặt nền móng cho quản lý tài chính hiệu quả.

Qua bài viết trên của Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC, cách hạch toán tài khoản 242 – Tài khoản Chi phí trả trước là một phần quan trọng của quá trình kế toán để đảm bảo sự rõ ràng và chính xác trong việc ghi nhận các khoản chi phí đã trả trước. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000