087.790.7790

Bút toán điều chỉnh cách hạch toán sau khi quyết toán thuế

Các khoản chênh lệch tạm thời phát sinh trong kỳ kế toán sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về thuế. Các khoản chênh lệch vĩnh viễn phát sinh trong kỳ kế toán sẽ được ghi nhận vào kết quả kinh doanh của năm phát sinh. Vậy hạch toán sau khi quyết toán thuế như thế nào ? Hãy để bài viết dưới đây của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Sau khi quyết toán thuế có được điều chỉnh hay không ?

Bút toán điều chỉnh cách hạch toán sau khi quyết toán thuế
Bút toán điều chỉnh cách hạch toán sau khi quyết toán thuế

Có, sau khi quyết toán thuế có thể được điều chỉnh. Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 156/2020/TT-BTC, người nộp thuế có thể đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Có sai sót, nhầm lẫn trong hồ sơ khai thuế
 • Có phát sinh bổ sung hồ sơ khai thuế
 • Có phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế phát sinh trong kỳ tính thuế quyết toán
 • Có quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế
 • Có quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan thuế
 • Có quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế của cơ quan thuế

Điều kiện điều chỉnh quyết toán thuế

Để được điều chỉnh quyết toán thuế, người nộp thuế cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đúng thời hạn quyết toán thuế
 • Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế đầy đủ, hợp lệ
 • Có giải trình cụ thể về lý do đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp điều chỉnh
 • Bản giải trình về lý do đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế
 • Các chứng từ, tài liệu chứng minh cho việc điều chỉnh quyết toán thuế

Trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết toán thuế

Để điều chỉnh quyết toán thuế, người nộp thuế thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

 • Lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế
 • Nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế cho cơ quan thuế
 • Cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ đề nghị điều chỉnh quyết toán thuế
 • Cơ quan thuế ra quyết định điều chỉnh quyết toán thuế

Thời hạn điều chỉnh quyết toán thuế

Thời hạn điều chỉnh quyết toán thuế được quy định như sau:

 • Đối với quyết toán thuế năm: Trong thời hạn 5 năm kể từ ngày kết thúc năm dương lịch
 • Đối với quyết toán thuế quý: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày kết thúc quý

2. Những nguyên tắc khi quyết toán thuế 

Quyết toán thuế là việc xác định số thuế phải nộp hoặc số thuế được hoàn trả của một kỳ tính thuế. Quyết toán thuế là nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời trong việc quyết toán thuế, người nộp thuế cần lưu ý những nguyên tắc sau:

 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế là căn cứ để cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp hoặc số thuế được hoàn trả của người nộp thuế. Do đó, người nộp thuế cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

 • Kê khai chính xác, trung thực các thông tin trên hồ sơ quyết toán thuế

Thông tin trên hồ sơ quyết toán thuế phải chính xác, trung thực, phản ánh đúng thực tế phát sinh của người nộp thuế. Các thông tin kê khai trên hồ sơ quyết toán thuế phải có đầy đủ các chứng từ, tài liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế được quy định cụ thể đối với từng loại thuế. Người nộp thuế cần nộp hồ sơ quyết toán thuế đúng thời hạn theo quy định để tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế

Người nộp thuế cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế trong quá trình quyết toán thuế. Các hành vi vi phạm pháp luật về thuế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý khi quyết toán thuế

Ngoài những nguyên tắc trên, người nộp thuế cần lưu ý một số vấn đề sau khi quyết toán thuế:

 • Cần kiểm tra kỹ lại hồ sơ quyết toán thuế trước khi nộp cho cơ quan thuế

Việc kiểm tra kỹ lại hồ sơ quyết toán thuế sẽ giúp người nộp thuế phát hiện kịp thời những sai sót, thiếu sót để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung.

 • Cần lưu giữ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định

Hồ sơ quyết toán thuế là tài liệu quan trọng để người nộp thuế đối chiếu, giải trình với cơ quan thuế khi cần thiết. Do đó, người nộp thuế cần lưu giữ hồ sơ quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

 • Cần sử dụng dịch vụ kế toán uy tín để hỗ trợ trong việc quyết toán thuế

Đối với các doanh nghiệp, việc quyết toán thuế là một công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Do đó, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ kế toán uy tín để hỗ trợ trong việc quyết toán thuế, giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời trong việc quyết toán thuế.

3. Hạch toán sau khi quyết toán thuế như thế nào ?

Hạch toán sau khi quyết toán thuế là việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế sau khi doanh nghiệp đã thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế. Hạch toán sau khi quyết toán thuế có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán sau khi quyết toán thuế một cách chính xác và kịp thời.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế sau khi quyết toán thuế bao gồm:

 • Kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Kết chuyển thuế GTGT
 • Kết chuyển thuế TNCN
 • Kết chuyển các khoản thuế khác

Hạch toán kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp sau khi đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng quý hoặc từng năm. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp theo các bước sau:

Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng quý hoặc từng năm – Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm.

Hạch toán kết chuyển thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Nợ TK 3333: Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 • Có TK 883: Lợi nhuận sau thuế.

Hạch toán kết chuyển thuế GTGT

Thuế GTGT là khoản thuế phải nộp của doanh nghiệp khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp thực hiện hạch toán kết chuyển thuế GTGT theo các bước sau:

Xác định số thuế GTGT phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Hạch toán kết chuyển thuế GTGT:

 • Nợ TK 3331: Số thuế GTGT phải nộp.
 • Có TK 133: Số thuế GTGT được khấu trừ.

Hạch toán kết chuyển thuế TNCN

Thuế TNCN là khoản thuế phải nộp của cá nhân khi nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng,… Doanh nghiệp thực hiện hạch toán kết chuyển thuế TNCN theo các bước sau:

 1. Xác định số thuế TNCN phải nộp:

Số thuế TNCN phải nộp = Tổng số tiền thuế TNCN phải khấu trừ – Số tiền thuế TNCN đã khấu trừ.

 1. Hạch toán kết chuyển thuế TNCN:
 • Nợ TK 3335: Số thuế TNCN phải nộp.
 • Có TK 3334: Số thuế TNCN đã khấu trừ.

Hạch toán kết chuyển các khoản thuế khác

Các khoản thuế khác bao gồm các loại thuế như thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất,… Doanh nghiệp thực hiện hạch toán kết chuyển các khoản thuế khác theo các bước sau:

 1. Xác định số thuế phải nộp:

Số thuế phải nộp = Tổng số tiền thuế phải nộp – Số tiền thuế đã nộp.

 1. Hạch toán kết chuyển các khoản thuế khác:
 • Nợ TK 333: Số thuế phải nộp.
 • Có TK 133: Số thuế đã nộp.

Một số lưu ý khi hạch toán sau khi quyết toán thuế

 • Doanh nghiệp cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng từ liên quan đến việc hạch toán sau khi quyết toán thuế để phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp cần thực hiện hạch toán sau khi quyết toán thuế một cách kịp thời để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Trên đây là một số thông tin về Bút toán điều chỉnh cách hạch toán sau khi quyết toán thuế . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng