087.790.7790

Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán là một khía cạnh quan trọng trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đo lường, xử lý và truyền đạt thông tin tài chính và phi tài chính về các thực thể kinh tế. Bài viết này sẽ tập trung vào sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC, một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Cùng Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC tìm hiểu nhé!

mẫu sổ cái tài khoản 511 theo Thông tư 200
mẫu sổ cái tài khoản 511 theo Thông tư 200

1. Đối tượng áp dụng

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và quản lý của mình.

Đối tượng áp dụng Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTCcác tổ chức kinh tế nhà nước, tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ và các đơn vị kinh tế khác. Cụ thể, đối tượng này bao gồm:

 • Các tổ chức kinh tế nhà nước: Bao gồm các tổ chức trực thuộc Chính phủ, các đơn vị quản lý nhà nước, các cơ quan chức năng và các đơn vị khác do Nhà nước sở hữu hoặc quản lý.
 • Các tổ chức tài chính: Bao gồm các ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác có hoạt động liên quan đến tiền tệ và tài chính.
 • Tổ chức tín dụng: Bao gồm các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính như ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và các tổ chức tín dụng khác.
 • Doanh nghiệp: Bao gồm các công ty, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức kinh doanh khác.
 • Cơ sở sản xuất và dịch vụ: Bao gồm các công ty sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở dịch vụ khác.
 • Các đơn vị kinh tế khác: Bao gồm các tổ chức và đơn vị kinh tế khác không thuộc vào các danh mục trên, như các tổ chức xã hội, các tổ chức phi lợi nhuận và các đơn vị kinh tế khác.

Đối với các đối tượng này, việc áp dụng Mẫu sổ cái tài khoản 511 là bắt buộc theo quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC để quản lý và ghi nhận các khoản tiền, tài sản và nghĩa vụ tài chính liên quan đến tài khoản 511 theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200

Đơn vị:……………………Địa chỉ:………………….. Mẫu số S03b-DN(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTCNgày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm…

Tên tài khoản …………..      

  Số hiệu………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải Nhật ký chung Số hiệu Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Trang sổ STT dòng TKđối ứng Nợ
A B C D E G H 1 2
– Số dư đầu năm– Số phát sinh trong tháng
 

 

 

– Cộng số phát sinh tháng– Số dư cuối tháng– Cộng luỹ kế từ đầu quý

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

– Ngày mở sổ:…

Sổ cái tài khoản 511 – Tiền gửi ngân hàng:

Ngày ghi sổ Diễn giải Nợ (VND) Có (VND) Số chứng từ Số hiệu chứng từ
01/01/2023 Mở sổ 100,000,000 MSK001
05/01/2023 Tiền lãi 2,000,000 CTK002 LH-001
10/01/2023 Rút tiền 10,000,000 CTK003
15/01/2023 Tiền gửi 5,000,000 CTK004

Trong bảng trên:

 • “Ngày ghi sổ” là ngày mà giao dịch được thực hiện và ghi vào sổ cái.
 • “Diễn giải” là mô tả ngắn gọn về mục đích của giao dịch (ví dụ: Mở sổ, Tiền lãi, Rút tiền, Tiền gửi).
 • “Nợ” và “Có” là số tiền nợ và số tiền có liên quan đến mỗi giao dịch.
 • “Số chứng từ” và “Số hiệu chứng từ” là thông tin liên quan đến chứng từ gốc của giao dịch (ví dụ: Số chứng từ kế toán, Số hóa đơn).

Lưu ý: Đối với mỗi loại tài khoản và doanh nghiệp cụ thể, bạn có thể cần điều chỉnh cấu trúc và thông tin trong sổ cái để phản ánh đúng giao dịch cụ thể của bạn và tuân thủ theo quy định của Thông tư 200.

Sổ cái tài khoản 511 – Tiền gửi ngân hàng (Tiếp theo):

Ngày ghi sổ Diễn giải Nợ (VND) Có (VND) Số chứng từ Số hiệu chứng từ
20/01/2023 Chuyển khoản 8,000,000 CTK005 CK-001
25/01/2023 Tiền lãi 1,500,000 CTK006 LH-002
02/02/2023 Rút tiền 7,000,000 CTK007
10/02/2023 Tiền gửi 4,000,000 CTK008

Ghi chú:

 1. Chuyển khoản (20/01/2023): Ghi chú việc chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang một tài khoản khác. Số chứng từ CK-001 là số chứng từ chuyển khoản liên quan.
 2. Tiền lãi (25/01/2023): Ghi chú về số tiền lãi nhận được từ ngân hàng trong kỳ ghi sổ. Số chứng từ LH-002 là số chứng từ liên quan đến khoản lãi.
 3. Rút tiền (02/02/2023): Ghi chú về việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng. CTK007 là số chứng từ liên quan đến việc rút tiền.
 4. Tiền gửi (10/02/2023): Ghi chú về việc gửi thêm tiền vào tài khoản ngân hàng. CTK008 là số chứng từ liên quan.

Lưu ý rằng các giao dịch và thông tin trong sổ cái phải được điều chỉnh theo thực tế của doanh nghiệp và quy định cụ thể của Thông tư 200. Đồng thời, việc duy trì sổ cái đúng cách là quan trọng để bảo đảm tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

3. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này chỉ hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

Phạm vi điều chỉnh Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về quản lý tài chính trong hệ thống kế toán của tổ chức. Dưới đây là phạm vi điều chỉnh Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo quy định của thông tư này:

 • Quản lý tiền mặt và tương đương tiền mặt: Mẫu sổ cái tài khoản 511 được áp dụng để ghi nhận, kiểm soát và quản lý các khoản tiền mặt, tương đương tiền mặt, và các khoản tài sản dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt như cổ phiếu, chứng khoán, và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Điều này giúp đối tượng đảm bảo có đủ tiền mặt để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khi cần.
 • Ghi nhận giao dịch tài chính liên quan đến tài khoản 511: Mẫu sổ cái tài khoản 511 được sử dụng để ghi nhận các giao dịch tài chính như thu tiền, chi tiền, gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, rút tiền từ tài khoản ngân hàng, và các giao dịch tài chính khác liên quan đến tiền mặt và tương đương tiền mặt.
 • Kiểm tra và rà soát: Đối tượng cần thực hiện kiểm tra và rà soát định kỳ các thông tin trong Mẫu sổ cái tài khoản 511 để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Điều này bao gồm việc kiểm tra số dư cuối kỳ với số dư trong sổ cái tài khoản 511, xác minh các giao dịch và các chứng từ tài chính liên quan đến tiền mặt, và điều chỉnh bất kỳ sai sót nào nếu có.
 • Báo cáo tài chính: Thông tin trong Mẫu sổ cái tài khoản 511 được sử dụng để lập báo cáo tài chính của tổ chức, bao gồm báo cáo lươnqgs dài và báo cáo lợi nhuận và lỗ lãi. Việc quản lý tài khoản 511 một cách chính xác là quan trọng để đảm bảo tính trung thực và minh bạch trong báo cáo tài chính.

Phạm vi điều chỉnh Mẫu sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC đặc tả những nguyên tắc quản lý và ghi nhận tiền mặt và tương đương tiền mặt, giúp đối tượng duy trì sự hiệu quả và minh bạch trong quản lý tài chính của họ.

4. Cách ghi sổ nhật ký chung theo Thông tư 200

Kết cấu sổ Nhật ký chung đã được quy định thống nhất theo mẫu trong Thông tư này, bao gồm:

 • Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
 • Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán.
 • Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.
 • Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung.
 • Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ và Có theo định khoản kế toán.
 • Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.
 • Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Sổ cái có số trang, và cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

5. Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ

Sổ Cái là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực kế toán, được sử dụng để ghi chép và theo dõi các giao dịch kinh tế và tài chính của doanh nghiệp trong suốt một niên độ kế toán. Đây là một phần quan trọng của hệ thống kế toán của doanh nghiệp và có cấu trúc và phương pháp ghi như sau:

 • Cột A: Ngày và tháng ghi sổ – Trong cột này, bạn ghi lại ngày và tháng mà giao dịch kế toán được thực hiện và ghi vào sổ cái.
 • Cột B và C: Số hiệu và ngày, tháng lập chứng từ – Trong các cột này, bạn ghi số hiệu của chứng từ kế toán liên quan đến giao dịch và ngày, tháng mà chứng từ được lập.
 • Cột D: Tóm tắt nội dung nghiệp vụ – Trong cột này, bạn tóm tắt ngắn gọn nội dung của giao dịch kế toán phát sinh, giúp bạn hiểu rõ về mục đích của giao dịch.
 • Cột E: Số trang của sổ Nhật ký chung – Trong cột này, bạn ghi số trang của sổ Nhật ký chung mà đã ghi lại chi tiết về giao dịch này.
 • Cột G: Số dòng của sổ Nhật ký chung – Trong cột này, bạn ghi số dòng tương ứng trong sổ Nhật ký chung để có thể tra cứu chi tiết về giao dịch.
 • Cột H: Số hiệu của các tài khoản đối ứng – Trong cột này, bạn ghi số hiệu của các tài khoản kế toán đối ứng liên quan đến giao dịch. Thường là tài khoản ghi Nợ trước và tài khoản ghi Có sau.
 • Cột 1 và 2: Số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có – Trong cột này, bạn ghi số tiền liên quan đến giao dịch, đặc biệt là số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản kế toán.

Đầu tháng, bạn ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, bạn tính tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có, từ đó tính ra số dư cuối kỳ. Số dư cuối kỳ này sẽ được sử dụng để làm căn cứ để lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.

Sổ Cái là một công cụ quan trọng để theo dõi tài chính và kế toán của doanh nghiệp, và việc duy trì và ghi chép chính xác trong sổ cái rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

6. Lưu ý lập sổ cái tài khoản 511 

Lưu ý lập sổ cái là một phần quan trọng trong quá trình kế toán của một doanh nghiệp. Dưới đây là một số hướng dẫn để đảm bảo việc lập sổ cái diễn ra chính xác và hiệu quả:

 • Ghi chính xác và đầy đủ thông tin: Đảm bảo rằng tất cả các thông tin trên sổ cái được ghi chính xác và đầy đủ. Số liệu sai lệch có thể gây ra rắc rối trong quá trình tính toán và kiểm tra sau này.
 • Ghi rõ ràng và ngắn gọn: Diễn giải nghiệp vụ kinh tế phải rõ ràng và ngắn gọn. Điều này giúp dễ dàng hiểu và kiểm tra sau này.
 • Cột Số Hiệu: Sử dụng cột Số Hiệu để ghi số phiếu, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho và các tài khoản kế toán liên quan.
 • Cột Ngày, Tháng Ghi Sổ: Ghi ngày hạch toán, tức là ngày ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh lên sổ nhật ký chung.
 • Cột STT Dòng: Ghi số thứ tự dòng của nhật ký chung để dễ dàng xác định nghiệp vụ.
 • Cột Số Hiệu TK Đối Ứng: Ghi các tài khoản kế toán đối ứng được sử dụng để hạch toán nghiệp vụ kinh tế. Hãy tuân theo nguyên tắc TK Nợ ghi trước, TK Có ghi sau.
 • Cột Nợ và Có: Ghi giá trị bằng tiền của các tài khoản kế toán bên Nợ và Có. Đảm bảo tổng số Nợ bằng tổng số Có.
 • Kiểm tra và cân đối: Định kỳ (cuối tháng, cuối quý, cuối năm), cộng tổng số liệu trên Sổ Cái và lập Bảng cân đối số phát sinh. Đảm bảo khớp đúng và trùng khớp với số liệu trên sổ nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt.
 • Lập Báo cáo tài chính: Sử dụng số liệu trên Sổ Cái để lập các Báo cáo tài chính, bao gồm Bảng cân đối số phát sinh.
 • Theo dõi mua hàng hóa: Khi mua hàng hóa, ghi rõ thông tin về loại hàng, người cung cấp và trạng thái thanh toán (đã thanh toán hay chưa).
 • Sử dụng sổ Nhật ký đặc biệt (nếu có): Đối với các sổ Nhật ký đặc biệt, ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ liên quan và tổng hợp số liệu theo định kỳ.

Lưu ý rằng việc lập sổ cái là một quy trình quan trọng trong kế toán và yêu cầu sự cẩn thận và chuẩn mực. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Sổ cái tài khoản 511 theo thông tư 200/2014/TT-BTC là một phần quan trọng của quá trình kế toán trong doanh nghiệp. Điều này giúp doanh nghiệp duyệt xét và kiểm tra nghiệp vụ kinh tế, tài chính của mình một cách cẩn thận để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định liên quan. Trên đây là những thông tin mà Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần sự hỗ trợ hoặc tư vấn về kế toán, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi tại ACC để có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng