087.790.7790

Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào ?

Đọc báo cáo tài chính là một kỹ năng quan trọng cần thiết cho các nhà đầu tư, ngân hàng và các bên liên quan khác. Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp hoặc ngân hàng. Vậy Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn để này thông qua bào viết dưới đây 

1. Thủ thuật khi đọc báo cáo tài chính là gì?

Thủ thuật khi đọc báo cáo tài chính là gì?
Thủ thuật khi đọc báo cáo tài chính là gì?

Dưới đây là một số thủ thuật khi đọc báo cáo tài chính:

 • Đọc hiểu các khái niệm cơ bản: Trước khi bắt đầu đọc báo cáo tài chính, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản như: tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.
 • So sánh các số liệu: Để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, bạn cần so sánh các số liệu trên báo cáo tài chính với các số liệu của kỳ trước, của ngành hoặc của thị trường.

Phân tích các chỉ tiêu tài chính: Có nhiều chỉ tiêu tài chính khác nhau mà bạn có thể sử dụng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu tài chính phổ biến bao gồm:

 • Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE)
 • Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)
 • Tỷ suất khả năng thanh toán ngắn hạn
 • Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn

Xem xét các thông tin bổ sung: Báo cáo tài chính thường bao gồm các thông tin bổ sung như thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, v.v. Những thông tin này có thể cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau khi đọc báo cáo tài chính:

 • Báo cáo tài chính chỉ là một nguồn thông tin, bạn cần kết hợp với các nguồn thông tin khác như báo chí, tin tức, v.v. để có được bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính có thể bị làm đẹp bởi các doanh nghiệp, bạn cần có sự hiểu biết nhất định để phát hiện ra những thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính.

2. Nguyên tắc đọc báo cáo tài chính

Để đọc và hiểu báo cáo tài chính một cách hiệu quả, cần nắm được các nguyên tắc sau:

 • Nguyên tắc toàn diện

Theo nguyên tắc này, tất cả các thông tin có liên quan đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp đều phải được trình bày đầy đủ trên báo cáo tài chính.

 • Nguyên tắc trọng yếu

Theo nguyên tắc này, chỉ những thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính mới được coi là thông tin trọng yếu và phải được trình bày trên báo cáo tài chính.

 • Nguyên tắc nhất quán

Theo nguyên tắc này, các doanh nghiệp phải áp dụng một phương pháp kế toán nhất quán cho các nghiệp vụ kinh tế, tài chính tương tự trong kỳ kế toán và các kỳ kế toán tiếp theo, trừ khi có sự thay đổi cơ bản trong phương pháp kế toán đó.

 • Nguyên tắc thận trọng

Theo nguyên tắc này, khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải thận trọng cân nhắc tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc trình bày trung thực và khách quan tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp.

 • Nguyên tắc hiện hành

Theo nguyên tắc này, các thông tin trên báo cáo tài chính phải được trình bày theo giá trị hiện hành tại thời điểm lập báo cáo.

 • Nguyên tắc phân biệt giữa vốn và thu nhập

Theo nguyên tắc này, trên báo cáo tài chính, vốn và thu nhập phải được phân biệt rõ ràng.

 • Nguyên tắc tính liên tục

Theo nguyên tắc này, giả định rằng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần và sẽ không có ý định hoặc buộc phải ngừng hoạt động, thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động.

Ngoài các nguyên tắc trên, khi đọc báo cáo tài chính, cần lưu ý một số điểm sau:

 • Tìm hiểu về doanh nghiệp

Trước khi đọc báo cáo tài chính, cần tìm hiểu về doanh nghiệp, bao gồm ngành nghề kinh doanh, quy mô hoạt động, tình hình cạnh tranh,… Điều này sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn về bản chất của các số liệu trên báo cáo tài chính.

 • So sánh các số liệu

Để đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, cần so sánh các số liệu trên báo cáo tài chính với các kỳ báo cáo trước đó, với các doanh nghiệp cùng ngành nghề,…

 • Phân tích các chỉ tiêu tài chính

Trên báo cáo tài chính, có rất nhiều chỉ tiêu tài chính khác nhau. Để hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ tiêu tài chính, cần phân tích các chỉ tiêu tài chính này theo các nhóm tương ứng.

Ví dụ, các chỉ tiêu tài chính về khả năng thanh toán phản ánh khả năng của doanh nghiệp đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn. Các chỉ tiêu tài chính về khả năng sinh lời phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.

 • Tìm hiểu các thông tin bổ sung

Ngoài các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính, doanh nghiệp thường cung cấp thêm các thông tin bổ sung trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính. Các thông tin bổ sung này có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về các số liệu trên báo cáo tài chính.

3. Cách đọc báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính
Cách đọc báo cáo tài chính

Để đọc báo cáo tài chính, trước tiên bạn cần hiểu cấu trúc và nội dung của các báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính thường bao gồm ba báo cáo chính:

 • Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần: tài sản và nguồn vốn. Tài sản thể hiện những gì doanh nghiệp sở hữu, còn nguồn vốn thể hiện nguồn gốc hình thành tài sản. 
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được chia thành hai phần: doanh thu và chi phí. Doanh thu là số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động kinh doanh, còn chi phí là số tiền doanh nghiệp bỏ ra để tạo ra doanh thu. 
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình luồng tiền vào và luồng tiền ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính. 

Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể bao gồm các báo cáo bổ sung như: thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán. Thuyết minh báo cáo tài chính giải trình chi tiết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Báo cáo quản trị cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ góc độ của nhà quản lý. Báo cáo kiểm toán là ý kiến của kiểm toán viên độc lập về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

Sau khi hiểu cấu trúc và nội dung của các báo cáo tài chính, bạn có thể bắt đầu đọc báo cáo tài chính. Khi đọc báo cáo tài chính, bạn cần lưu ý các nội dung sau:

 • Tỷ lệ tài chính là một công cụ quan trọng để phân tích báo cáo tài chính. Tỷ lệ tài chính là phép so sánh giữa hai hoặc nhiều chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Tỷ lệ tài chính giúp bạn đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 • Thay đổi của các chỉ tiêu cũng là một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi đọc báo cáo tài chính. Sự thay đổi của các chỉ tiêu có thể cho thấy những thay đổi về tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • So sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành cũng là một cách hiệu quả để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Việc so sánh báo cáo tài chính giúp bạn xác định vị trí của doanh nghiệp so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.

Cách đọc báo cáo tài chính có thể được tóm tắt như sau:

 • Hiểu cấu trúc và nội dung của các báo cáo tài chính.
 • Lưu ý các nội dung quan trọng khi đọc báo cáo tài chính.
 • Sử dụng các tỷ lệ tài chính để phân tích báo cáo tài chính.
 • So sánh báo cáo tài chính của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành.

4. Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Lưu ý khi đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư, khách hàng, người quản lý,… đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Để đọc báo cáo tài chính hiệu quả, cần nắm được các lưu ý sau:

Chuẩn bị kiến thức nền tảng: Để đọc hiểu báo cáo tài chính, cần có kiến thức nền tảng về kế toán, tài chính, kinh doanh.

So sánh với các kỳ trước: Đọc báo cáo tài chính cần so sánh với các kỳ trước để thấy được sự thay đổi của các chỉ tiêu tài chính.

So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành: Đọc báo cáo tài chính cần so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành để có cái nhìn tổng quan hơn.

Chú ý đến các chỉ tiêu tài chính quan trọng: Có một số chỉ tiêu tài chính quan trọng cần chú ý khi đọc báo cáo tài chính, chẳng hạn như:

 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ này cho thấy mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào nợ vay. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao cho thấy doanh nghiệp đang sử dụng nhiều nợ vay, có thể tiềm ẩn rủi ro tài chính.
 • Doanh thu: Doanh thu là thước đo hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh thu tăng trưởng cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận là số tiền mà doanh nghiệp thu được sau khi trừ đi chi phí. Lợi nhuận tăng trưởng cho thấy doanh nghiệp đang tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
 • Dòng tiền thuần: Dòng tiền thuần là thước đo khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp. Dòng tiền thuần dương cho thấy doanh nghiệp có khả năng tạo ra tiền mặt.

Tìm hiểu các thông tin bổ sung: Ngoài các thông tin trong báo cáo tài chính, cần tìm hiểu thêm các thông tin bổ sung khác, chẳng hạn như:

 • Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp: Ngành nghề kinh doanh có ảnh hưởng lớn đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh có thể tác động đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Các rủi ro tiềm ẩn: Cần chú ý đến các rủi ro tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Trên đây là một số thông tin về Cách đọc báo cáo tài chính như thế nào ?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng