Cách định khoản bán hàng thu tiền mặt

Hạch toán thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính và kế toán của một doanh nghiệp. Việc thực hiện hạch toán này một cách chính xác và đúng quy định sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, tránh việc vi phạm pháp luật, và tối ưu hóa quản lý tài chính. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu cụ thể quy trình hạch toán thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ như thế nào.

I. Hạch toán khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và thu ngay bằng tiền mặt

Khi bạn bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và nhận tiền mặt ngay tại chỗ từ khách hàng, quy trình hạch toán sẽ bao gồm các tài khoản sau:

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán): Đây là tài khoản để ghi nhận số tiền bạn nhận được từ khách hàng. Đây chính là khoản thu tiền từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế): Tài khoản này được sử dụng để ghi nhận doanh thu từ việc bán sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Điều quan trọng là bạn phải ghi nhận doanh thu theo giá chưa có thuế.
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Tài khoản này sẽ ghi nhận số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, bao gồm thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, và các khoản thuế khác.

Lưu ý rằng đối với các sản phẩm, hàng hóa, hoặc dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thuộc đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, bạn phải kế toán phản ánh doanh thu theo giá bán chưa có thuế. Các khoản thuế (gián thu) phải nộp cũng phải được ghi nhận riêng biệt theo từng loại ngay khi ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp).

Khi bạn bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ và nhận thanh toán ngay bằng tiền mặt, quá trình hạch toán sẽ được thực hiện theo các bước cơ bản sau đây:

1. Ghi nhận doanh thu:

 • Tài khoản: Doanh thu bán hàng hoặc Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 • Nợ (tăng): Ghi giá trị sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán.

2. Ghi nhận giảm hàng tồn kho (nếu áp dụng):

 • Tài khoản: Giảm trừ tồn kho (nếu bạn bán sản phẩm).
 • Nợ (giảm): Giảm giá trị của sản phẩm đã bán từ tồn kho.

3. Ghi nhận chi phí liên quan (nếu có):

 • Tài khoản: Chi phí hàng bán.
 • Nợ (tăng): Ghi giá trị chi phí liên quan đến việc bán hàng.

4. Ghi nhận thu ngay bằng tiền mặt:

 • Tài khoản: Tiền mặt hoặc Tài khoản ngân hàng (tùy thuộc vào phương thức thanh toán).
 • Nợ (tăng): Ghi giá trị tiền mặt hoặc số tiền chuyển khoản đã nhận được.

5. Kiểm tra cân đối tài khoản:

 • Đảm bảo tổng giá trị nợ bằng tổng giá trị có để đảm bảo cân đối tài khoản.

Lưu ý:

 • Bạn cần tuân thủ theo quy định của pháp luật và quy định kế toán hiện hành.
 • Nếu có thuế suất áp dụng, bạn cần tính và ghi nhận số tiền thuế theo quy định.
 • Hãy lưu giữ chứng từ và bảo quản chúng đúng cách để đáp ứng yêu cầu kiểm toán và theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Qua các bước trên, bạn đã hạch toán thành công quá trình bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu ngay bằng tiền mặt vào hệ thống kế toán của mình.

6. Ghi nhận giảm công nợ (nếu áp dụng):

 • Nếu khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, có thể giảm công nợ nếu trước đó khách hàng đã mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ trên nền tảng công nợ.
 • Tài khoản: Công nợ khách hàng.
 • Nợ (giảm): Giảm giá trị công nợ tương ứng với số tiền đã thanh toán.

7. Cân nhắc về chi phí giao dịch:

 • Nếu có chi phí liên quan đến giao dịch hoặc chuyển khoản tiền, hãy ghi nhận vào tài khoản Chi phí giao dịch.
 • Tài khoản: Chi phí giao dịch.
 • Nợ (tăng): Ghi giá trị chi phí liên quan đến việc nhận thanh toán.

8. Cập nhật sổ cái và bảng cân đối kế toán:

 • Ghi chép tất cả các thông tin trên vào sổ cái và bảng cân đối kế toán để theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp.

9. Xử lý các bước cuối cùng:

 • Làm rõ thông tin trong hóa đơn hoặc chứng từ bán hàng để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh: Thông tin về doanh thu, lợi nhuận, và các chỉ số tài chính liên quan nên được cập nhật trong báo cáo kết quả kinh doanh.

Lưu ý cuối cùng:

Hạch toán khi bán hàng và thu ngay bằng tiền mặt đòi hỏi sự chính xác và tỷ mỹ trong quá trình ghi chép. Việc duy trì hệ thống kế toán đúng cách giúp doanh nghiệp theo dõi tài chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và ra quyết định chiến lược.

II. Hạch toán khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chưa thu tiền

Khi bạn bán sản phẩm, hàng hóa, hoặc cung cấp dịch vụ mà chưa thu tiền ngay tại chỗ từ khách hàng, quy trình hạch toán sẽ như sau:

 • Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán): Tài khoản này ghi nhận số tiền bạn còn phải thu từ khách hàng sau khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế): Tài khoản này ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, và cũng phải ghi nhận theo giá chưa có thuế.
 • Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Tài khoản này ghi nhận số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, tương tự như trường hợp trước đó.

Khi bạn bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà chưa thu tiền, quy trình hạch toán sẽ phản ánh đầy đủ thông tin về giao dịch này trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Dưới đây là quy trình hạch toán cơ bản:

 1. Lập hóa đơn (Invoice):
  • Bước đầu tiên là lập hóa đơn cho khách hàng, ghi rõ thông tin về sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã cung cấp, giá trị của chúng và số tiền khách hàng phải thanh toán.
  • Thông thường, trên hóa đơn sẽ có mục “Hạn thanh toán” để xác định thời điểm khách hàng cần thanh toán.
 2. Ghi vào Sổ cái (General Ledger):
  • Hạch toán bán hàng chưa thu tiền bắt đầu từ việc ghi vào sổ cái. Bạn sẽ tăng một tài khoản doanh thu (ví dụ: Doanh thu bán hàng) để phản ánh giá trị của giao dịch.
 3. Tạo Mã số theo dõi (Tracking Code):
  • Đối với một số doanh nghiệp, việc sử dụng mã số theo dõi là quan trọng để theo dõi các giao dịch cụ thể, đặc biệt là khi chưa thu tiền. Bạn có thể sử dụng mã số hoặc mã khách hàng để theo dõi giao dịch này.
 4. Tăng Tài khoản Doanh thu:
  • Bạn sẽ tăng một tài khoản doanh thu (ví dụ: Doanh thu bán hàng) để phản ánh giá trị của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã bán.
 5. Tăng Tài khoản Nợ phải thu:
  • Tài khoản Nợ phải thu sẽ được tăng để ghi nhận số tiền mà khách hàng đang nợ, tức là giá trị của sản phẩm, hàng hóa hoặc dịch vụ đã cung cấp.
 6. Gửi Hóa đơn cho Khách hàng:
  • Hóa đơn cùng với thông điệp thanh toán sẽ được gửi đến khách hàng để họ biết về số tiền cần thanh toán và hạn chót thanh toán.

Lưu ý rằng, khi khách hàng thanh toán, bạn sẽ thực hiện hạch toán để giảm Tài khoản Nợ phải thu và tăng Tài khoản Tiền mặt hoặc Tài khoản Ngân hàng, phản ánh việc bạn đã thu được tiền từ khách hàng.

 1. Thanh toán từ Khách hàng:
  • Khi khách hàng thanh toán, bạn sẽ ghi nhận giao dịch này trong hệ thống kế toán. Tài khoản Nợ phải thu sẽ được giảm đi số tiền khách hàng thanh toán.
  • Đồng thời, bạn sẽ tăng Tài khoản Tiền mặt hoặc Tài khoản Ngân hàng để phản ánh việc bạn đã nhận được tiền thanh toán từ khách hàng.
 2. Kiểm tra và Cập nhật Sổ cái:
  • Sau khi thanh toán được nhận, bạn cần kiểm tra và cập nhật sổ cái để đảm bảo rằng các số liệu được ghi đúng và đầy đủ.
  • Thông tin về số tiền thanh toán và tình trạng các khoản phải thu sẽ được cập nhật đồng bộ.
 3. Hạch toán Thuế suất áp dụng (nếu có):
  • Nếu có các loại thuế như Thuế GTGT, bạn cần hạch toán để ghi nhận và thanh toán thuế theo quy định của pháp luật.
  • Tăng Tài khoản Thuế GTGT và tăng Tài khoản Nợ phải thu thuế để phản ánh nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
 1. Xử lý Nợ quá hạn (nếu có):
 • Nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn, doanh nghiệp cần xem xét chính sách xử lý nợ quá hạn. Có thể áp dụng các biện pháp như gửi thông báo nợ, áp dụng phí trễ hạn, hoặc thậm chí xem xét việc đưa nợ vào quỹ xấu nợ nếu tình trạng kéo dài.
 • Hạch toán trong trường hợp này thường liên quan đến việc tăng Tài khoản Nợ xấu nợ và giảm Tài khoản Nợ phải thu.
 1. Kiểm tra và Xác nhận thanh toán:
 • Khi khách hàng thanh toán, quan trọng là kiểm tra kỹ lưỡng thông tin của giao dịch và xác nhận rằng số tiền đã được nhận đúng theo hóa đơn và điều kiện thanh toán.
 1. Lập Bảng cân đối và Báo cáo tài chính:
 • Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp cần lập bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính. Các số liệu từ giao dịch bán hàng chưa thu tiền cần được tính toán và thể hiện đúng trong các bảng cân đối và báo cáo tài chính.
 1. Xác định Lãi/Lỗ:
 • Nếu áp dụng, doanh nghiệp cần xác định lãi hoặc lỗ từ giao dịch bán hàng chưa thu tiền bằng cách so sánh giữa doanh thu và chi phí liên quan.
 1. Lưu trữ Hóa đơn và Chứng từ:
 • Tất cả hóa đơn, chứng từ và văn bản liên quan đến giao dịch bán hàng chưa thu tiền cần được lưu trữ một cách cẩn thận để phục vụ mục đích kiểm toán và tuân thủ pháp luật.

Quy trình hạch toán khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ và chưa thu tiền đòi hỏi sự chính xác và chuẩn xác để đảm bảo rằng thông tin kế toán phản ánh đúng và đầy đủ về giao dịch kinh doanh của doanh nghiệp.

III. Hạch toán khi nhận được tiền từ khách hàng

Khi bạn nhận được tiền từ khách hàng sau khi đã ghi nhận doanh thu, quy trình hạch toán sẽ phụ thuộc vào cách bạn nhận tiền, bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng:

3.1. Nếu thu bằng tiền mặt

 • Nợ TK 111 – Tiền mặt (tổng giá thanh toán): Tài khoản này ghi nhận số tiền tiền mặt bạn nhận được từ khách hàng.
 • Có TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán): Tài khoản này trừ đi số tiền bạn đã nhận được từ khách hàng, bởi vì sau khi nhận tiền, bạn không còn phải thu nữa.

3.2. Nếu thu bằng tiền gửi ngân hàng

 • Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán): Tài khoản này ghi nhận số tiền bạn đã gửi vào tài khoản ngân hàng sau khi nhận tiền từ khách hàng.
 • Có TK 131 – Phải thu khách hàng (tổng giá thanh toán): Tài khoản này cũng giảm bớt số tiền bạn còn phải thu từ khách hàng sau khi đã nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Nắm vững quy trình hạch toán thu tiền từ bán hàng và cung cấp dịch vụ sẽ giúp bạn duy trì sự minh bạch trong quản lý tài chính doanh nghiệp. Hãy đảm bảo rằng bạn luôn tuân theo quy định của pháp luật và thực hiện kế toán một cách chính xác để tránh các vấn đề liên quan đến thuế và tài chính. Trên đây là thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ về kế toán, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và đáng tin cậy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000