087.790.7790

Các phương pháp tính giá trong kế toán là gì?

Phương pháp tính giá trong kế toán là phương pháp qui đổi hình thức biểu hiện của các đối tượng kế toán từ các thước đo khác nhau về một thước đo chung là thước đo tiền tệ để xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng cần tính giá theo những nguyên tắc nhất định. Vậy các phương pháp tính giá trong kế toán là gì?  Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Phương pháp tính giá trong kế toán là gì? 

Các phương pháp tính giá trong kế toán là gì?
Các phương pháp tính giá trong kế toán là gì?

Phương pháp tính giá trong kế toán là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán, bao gồm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. Phương pháp tính giá trong kế toán có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chính xác, trung thực về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Các phương pháp tính giá trong kế toán

Có nhiều phương pháp tính giá trong kế toán, có thể phân loại theo các tiêu chí khác nhau, bao gồm:

Phân loại theo thời điểm tính giá:

 • Phương pháp tính giá gốc: Phương pháp tính giá gốc là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá mua, giá thành sản xuất hoặc giá trị do các bên thỏa thuận tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
 • Phương pháp tính giá đích danh: Phương pháp tính giá đích danh là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá mua, giá thành sản xuất hoặc giá trị do các bên thỏa thuận đối với từng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ cụ thể.
 • Phương pháp tính giá bình quân: Phương pháp tính giá bình quân là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá trị bình quân của các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ có cùng tính chất, cùng loại.
 • Phương pháp tính giá LIFO: Phương pháp tính giá LIFO là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá trị của những loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào cuối cùng.
 • Phương pháp tính giá FIFO: Phương pháp tính giá FIFO là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá trị của những loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ mua vào đầu tiên.

Phân loại theo tính chất của các đối tượng kế toán:

 • Phương pháp tính giá tài sản: Phương pháp tính giá tài sản là phương pháp xác định giá trị của các loại tài sản của doanh nghiệp.
 • Phương pháp tính giá nguồn vốn: Phương pháp tính giá nguồn vốn là phương pháp xác định giá trị của các loại nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Phương pháp tính giá doanh thu: Phương pháp tính giá doanh thu là phương pháp xác định giá trị của các loại doanh thu của doanh nghiệp.
 • Phương pháp tính giá chi phí: Phương pháp tính giá chi phí là phương pháp xác định giá trị của các loại chi phí của doanh nghiệp.

Phân loại theo đặc điểm của từng loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính:

 • Phương pháp tính giá nhập kho: Phương pháp tính giá nhập kho là phương pháp xác định giá trị của hàng hóa, nguyên vật liệu, vật liệu,… nhập kho.
 • Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp tính giá xuất kho là phương pháp xác định giá trị của hàng hóa, nguyên vật liệu, vật liệu,… xuất kho.
 • Phương pháp tính giá thành sản phẩm: Phương pháp tính giá thành sản phẩm là phương pháp xác định giá trị của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ra.
 • Phương pháp tính giá thành dịch vụ: Phương pháp tính giá thành dịch vụ là phương pháp xác định giá trị của dịch vụ được cung cấp.

Lựa chọn phương pháp tính giá trong kế toán

Việc lựa chọn phương pháp tính giá trong kế toán cần căn cứ vào các yếu tố sau:

 • Tính chất của các đối tượng kế toán: Phương pháp tính giá cần phù hợp với tính chất của các đối tượng kế toán. Ví dụ, đối với tài sản cố định, phương pháp tính giá thường được sử dụng là phương pháp tính giá gốc hoặc phương pháp khấu hao.
 • Đặc điểm của từng loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính: Phương pháp tính giá cần phù hợp với đặc điểm của từng loại nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Ví dụ, đối với nghiệp vụ nhập kho hàng hóa, phương pháp tính giá thường được sử dụng là phương pháp tính giá đích danh hoặc phương pháp tính giá bình quân.
 • Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp: Phương pháp tính giá cần đáp ứng được yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp cần xác định chính xác lợi nhuận của từng sản phẩm, dịch vụ thì cần sử dụng phương pháp tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo phương pháp tính giá đích danh.

2. Đặc điểm phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán, bao gồm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,… Phương pháp tính giá có vai trò quan trọng trong việc phản ánh chính xác, trung thực và đầy đủ tình hình và sự biến động của các đối tượng kế toán.

Đặc điểm của phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán có những đặc điểm sau:

 • Phải dựa trên cơ sở khoa học

Phương pháp tính giá phải dựa trên các nguyên tắc, phương pháp kế toán và các quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán.

Phải phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng kế toán

Mỗi đối tượng kế toán có đặc điểm riêng, do đó phương pháp tính giá phải phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng kế toán. Điều này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin kế toán.

 • Phải đảm bảo tính thống nhất

Phương pháp tính giá phải được áp dụng thống nhất trong toàn bộ doanh nghiệp. Điều này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của thông tin kế toán.

Các phương pháp tính giá trong kế toán

Có nhiều phương pháp tính giá trong kế toán, tùy thuộc vào đặc điểm của từng đối tượng kế toán. Một số phương pháp tính giá phổ biến trong kế toán bao gồm:

 • Phương pháp tính giá gốc

Phương pháp tính giá gốc là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá mua thực tế hoặc giá sản xuất thực tế.

 • Phương pháp tính giá thị trường

Phương pháp tính giá thị trường là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá thị trường tại thời điểm ghi nhận.

 • Phương pháp tính giá ước tính

Phương pháp tính giá ước tính là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán dựa trên các ước tính, dự đoán.

 • Phương pháp tính giá danh nghĩa

Phương pháp tính giá danh nghĩa là phương pháp xác định giá trị của các đối tượng kế toán theo giá ghi sổ.

Việc lựa chọn phương pháp tính giá trong kế toán phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Đặc điểm của đối tượng kế toán
 • Tính chất của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
 • Yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

3. Ý nghĩa phương pháp tính giá trong kế toán

Phương pháp tính giá trong kế toán là một phương pháp kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để đo lường giá trị các đối tượng kế toán theo những nguyên tắc nhất định. Phương pháp tính giá có vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cụ thể, phương pháp tính giá có ý nghĩa như sau:

 • Xác định giá trị thực tế của tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp: Phương pháp tính giá là cơ sở để xác định giá trị thực tế của các đối tượng kế toán. Giá trị thực tế của tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận là cơ sở để doanh nghiệp lập báo cáo tài chính, phục vụ cho các đối tượng sử dụng kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật: Phương pháp tính giá là cơ sở để doanh nghiệp lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính là nguồn thông tin quan trọng cho các đối tượng sử dụng kế toán, bao gồm: chủ sở hữu, nhà đầu tư, các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác kinh doanh,…
 • Kiểm soát tài sản, nguồn vốn và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp: Phương pháp tính giá giúp doanh nghiệp kiểm soát tài sản, nguồn vốn và tình hình kinh doanh. Thông qua phương pháp tính giá, doanh nghiệp có thể phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận trong quá trình hạch toán kế toán.
 • Phục vụ cho việc quản trị, điều hành và ra quyết định kinh doanh: Phương pháp tính giá là cơ sở để doanh nghiệp phục vụ cho việc quản trị, điều hành và ra quyết định kinh doanh. Thông qua phương pháp tính giá, doanh nghiệp có thể đánh giá được tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp

Việc lựa chọn phương pháp tính giá phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như:

 • Đặc điểm của đối tượng cần tính giá
 • Mục đích của việc tính giá
 • Điều kiện thực tế của doanh nghiệp

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp kinh doanh sản xuất, có nhiều loại sản phẩm, thì nên sử dụng phương pháp tính giá theo hệ số hoặc phương pháp tính giá theo tỷ lệ. Nếu doanh nghiệp kinh doanh thương mại, có nhiều loại hàng hóa, vật tư, thì nên sử dụng phương pháp tính giá theo giá bình quân gia quyền hoặc phương pháp tính giá theo giá trung bình.

Trên đây là một số thông tin về Các phương pháp tính giá trong kế toán là gì? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng