087.790.7790

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán theo quy định

Phương pháp kiểm tra số liệu kế toán là những biện pháp, thủ tục được sử dụng để đánh giá tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán. Vậy các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán theo quy định như thế nào ? Hãy cùng ACC tìm hiểu về vấn đề này thông qua bài viết dưới đây 

1. Tại sao cần kiểm tra số liệu kế toán ?

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán theo quy định
Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán theo quy định

Kiểm tra số liệu kế toán là việc thực hiện kiểm tra, đối chiếu các số liệu kế toán với các chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính để đảm bảo tính chính xác, trung thực của các số liệu này.

Cần kiểm tra số liệu kế toán vì các lý do sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán: Thông tin kế toán là cơ sở để các bên liên quan, bao gồm chủ sở hữu, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước,… đưa ra quyết định. Do đó, cần đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán để các quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở thực tế.
 • Phát hiện và xử lý sai sót, gian lận kế toán: Sai sót, gian lận kế toán có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp, bao gồm: làm sai lệch kết quả kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp,… Do đó, cần kiểm tra số liệu kế toán để phát hiện và xử lý kịp thời sai sót, gian lận kế toán.
 • Nâng cao hiệu quả công tác kế toán: Kiểm tra số liệu kế toán giúp phát hiện những điểm yếu, hạn chế trong công tác kế toán, từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác kế toán.

Các nội dung kiểm tra số liệu kế toán

Kiểm tra số liệu kế toán bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán, do đó cần kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán để đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được phản ánh trên sổ kế toán là chính xác, hợp pháp.
 • Kiểm tra tính hợp lý của sổ sách kế toán: Sổ sách kế toán là nơi ghi chép, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Do đó, cần kiểm tra tính hợp lý của sổ sách kế toán để đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế, tài chính được ghi chép đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 • Kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán. Do đó, cần kiểm tra tính chính xác của báo cáo tài chính để đảm bảo các thông tin trên báo cáo tài chính là chính xác, trung thực.

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Có nhiều phương pháp kiểm tra số liệu kế toán, bao gồm:

 • Kiểm tra trực tiếp: Kiểm tra trực tiếp là phương pháp kiểm tra bằng cách đối chiếu các số liệu kế toán với các chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra gián tiếp: Kiểm tra gián tiếp là phương pháp kiểm tra bằng cách so sánh các số liệu kế toán với các tiêu chuẩn, định mức, thông lệ kinh doanh,…
 • Kiểm tra bằng máy tính: Kiểm tra bằng máy tính là phương pháp kiểm tra bằng cách sử dụng các phần mềm kế toán để thực hiện việc kiểm tra số liệu kế toán.

2. Quy trình kiểm tra số liệu kế toán 

Quy trình kiểm tra số liệu kế toán là một quy trình quan trọng trong công tác kế toán, nhằm đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán. Quy trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm tra

Bước đầu tiên là lập kế hoạch kiểm tra, xác định phạm vi, nội dung và thời gian kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra cần được lập cụ thể, rõ ràng, phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp.

Bước 2: Thu thập thông tin

Tiếp theo, cần thu thập thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Chứng từ kế toán
 • Sổ kế toán
 • Báo cáo kế toán
 • Thông tin từ các bên liên quan

Bước 3: Phân tích, đánh giá thông tin

Sau khi thu thập thông tin, cần tiến hành phân tích, đánh giá thông tin để phát hiện các sai sót, gian lận. Việc phân tích, đánh giá thông tin cần được thực hiện một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, sử dụng các phương pháp kiểm tra phù hợp.

Bước 4: Kết luận kiểm tra

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thông tin, cần đưa ra kết luận kiểm tra. Kết luận kiểm tra cần được ghi chép rõ ràng, đầy đủ, có căn cứ.

Bước 5: Xử lý kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra cần được xử lý kịp thời, đúng quy định. Các sai sót, gian lận phát hiện được cần được điều chỉnh, khắc phục.

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Có nhiều phương pháp kiểm tra số liệu kế toán, tùy thuộc vào mục đích kiểm tra và đặc điểm của từng doanh nghiệp. Một số phương pháp kiểm tra số liệu kế toán phổ biến bao gồm:

 • Kiểm tra trực tiếp

Kiểm tra trực tiếp là phương pháp kiểm tra bằng cách xem xét, kiểm tra trực tiếp các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán.

 • Kiểm tra chéo

Kiểm tra chéo là phương pháp kiểm tra bằng cách đối chiếu, so sánh số liệu của các tài khoản, nội dung kinh tế, thời kỳ, địa điểm,…

 • Kiểm tra định kỳ

Kiểm tra định kỳ là phương pháp kiểm tra được thực hiện theo định kỳ, thường là hàng tháng, hàng quý, hàng năm.

 • Kiểm tra đột xuất

Kiểm tra đột xuất là phương pháp kiểm tra được thực hiện đột xuất, khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, quy định hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Vai trò của quy trình kiểm tra số liệu kế toán

Quy trình kiểm tra số liệu kế toán có vai trò quan trọng trong công tác kế toán, cụ thể như sau:

 • Đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán

Quy trình kiểm tra số liệu kế toán giúp phát hiện kịp thời các sai sót, gian lận trong quá trình ghi chép, xử lý thông tin kế toán. Điều này đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin kế toán, đáp ứng được các yêu cầu của quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

 • Giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Thông tin kế toán chính xác, trung thực và đầy đủ là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

 • Phòng ngừa gian lận, vi phạm pháp luật

Quy trình kiểm tra số liệu kế toán giúp phát hiện kịp thời các dấu hiệu gian lận, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Điều này giúp phòng ngừa và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp và các bên liên quan.

3. Phương pháp kiểm tra số liệu kế toán

Phương pháp kiểm tra số liệu kế toán là các phương pháp, kỹ thuật được sử dụng để đánh giá tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của số liệu kế toán. Kiểm tra số liệu kế toán là một hoạt động quan trọng trong công tác kế toán, nhằm đảm bảo chất lượng thông tin kế toán, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng.

Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán có thể được phân loại thành các nhóm sau:

Phương pháp kiểm tra nội bộ: Đây là phương pháp kiểm tra được thực hiện bởi các nhân viên kế toán trong doanh nghiệp. Phương pháp kiểm tra nội bộ bao gồm các phương pháp sau:

 • Kiểm tra chéo: Phương pháp này được thực hiện bằng cách đối chiếu số liệu của các tài khoản kế toán có liên quan với nhau.
 • Kiểm tra hệ thống: Phương pháp này được thực hiện bằng cách kiểm tra hệ thống kế toán của doanh nghiệp, bao gồm: hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ,…
 • Kiểm tra thực tế: Phương pháp này được thực hiện bằng cách kiểm tra các tài sản, nguồn vốn và các nghiệp vụ kinh tế, tài chính thực tế của doanh nghiệp.

Phương pháp kiểm tra độc lập: Đây là phương pháp kiểm tra được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức độc lập với doanh nghiệp. Phương pháp kiểm tra độc lập bao gồm các phương pháp sau:

 • Kiểm toán độc lập: Đây là phương pháp kiểm tra được thực hiện bởi các công ty kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập được thực hiện theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra thuế: Đây là phương pháp kiểm tra được thực hiện bởi cơ quan thuế. Kiểm tra thuế nhằm đảm bảo doanh nghiệp thực hiện đúng nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Các bước kiểm tra số liệu kế toán

Quá trình kiểm tra số liệu kế toán thường bao gồm các bước sau:

Lập kế hoạch kiểm tra: Kế hoạch kiểm tra là tài liệu quan trọng, giúp định hướng cho quá trình kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra cần xác định rõ mục tiêu kiểm tra, phạm vi kiểm tra, phương pháp kiểm tra, thời gian kiểm tra,…

Thực hiện kiểm tra: Thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã lập.

Lập báo cáo kiểm tra: Báo cáo kiểm tra là tài liệu tổng hợp kết quả kiểm tra. Báo cáo kiểm tra cần nêu rõ mục tiêu kiểm tra, phạm vi kiểm tra, kết quả kiểm tra, các sai sót phát hiện, kiến nghị khắc phục sai sót.

Ý nghĩa của kiểm tra số liệu kế toán

Kiểm tra số liệu kế toán có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thông tin kế toán, đáp ứng yêu cầu của các đối tượng sử dụng. Cụ thể, kiểm tra số liệu kế toán có các ý nghĩa sau:

 • Đảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán: Kiểm tra số liệu kế toán giúp phát hiện và khắc phục các sai sót trong quá trình ghi chép, tính toán, xử lý thông tin kế toán.
 • Đảm bảo tính đầy đủ của thông tin kế toán: Kiểm tra số liệu kế toán giúp phát hiện và bổ sung các thông tin kế toán bị thiếu sót.
 • Đảm bảo tính kịp thời của thông tin kế toán: Kiểm tra số liệu kế toán giúp đảm bảo thông tin kế toán được cung cấp kịp thời cho các đối tượng sử dụng.

Trên đây là một số thông tin về Các phương pháp kiểm tra số liệu kế toán theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790