0764704929

Các mẫu quy trình kế toán hiện nay

Quy trình kế toán là một chuỗi các bước được thực hiện để ghi nhận, xử lý và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp

1. Mẫu quy trình kế toán là gì?

Các mẫu quy trình kế toán hiện nay
Các mẫu quy trình kế toán hiện nay

Mẫu quy trình kế toán là một mô hình thể hiện các bước thực hiện kế toán trong một doanh nghiệp. Mẫu quy trình kế toán giúp kế toán viên dễ dàng nắm bắt các bước thực hiện kế toán, cũng như đảm bảo tính nhất quán trong quá trình thực hiện kế toán.

Mẫu quy trình kế toán thường bao gồm các bước sau:

 • Tiếp nhận thông tin: Kế toán viên tiếp nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, phân tích thông tin: Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để xác định tính hợp lý của thông tin.
 • Ghi chép thông tin: Kế toán viên ghi chép thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán.
 • Tổng hợp thông tin: Kế toán viên tổng hợp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để lập báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra, chỉnh lý thông tin: Kế toán viên kiểm tra, chỉnh lý thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
 • Mẫu quy trình kế toán có thể được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, các bước cơ bản của mẫu quy trình kế toán thường không thay đổi.

Dưới đây là một mẫu quy trình kế toán cụ thể:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin

Kế toán viên tiếp nhận thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp từ các nguồn sau:

 • Hóa đơn, chứng từ: Hóa đơn, chứng từ là các tài liệu quan trọng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Biên bản, hợp đồng: Biên bản, hợp đồng là các tài liệu thể hiện các thỏa thuận giữa doanh nghiệp với các đối tác.
 • Sổ sách kế toán: Sổ sách kế toán là các tài liệu ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá khứ.

Bước 2: Kiểm tra, phân tích thông tin

Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để xác định tính hợp lý của thông tin, bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ: Kế toán viên kiểm tra xem hóa đơn, chứng từ có được lập đầy đủ, đúng quy định hay không.
 • Kiểm tra tính hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán viên kiểm tra xem các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có phù hợp với quy định của pháp luật hay không.
 • Kiểm tra tính hợp lý của giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán viên kiểm tra xem giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có hợp lý hay không.

Bước 3: Ghi chép thông tin

Kế toán viên ghi chép thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 4: Tổng hợp thông tin

Kế toán viên tổng hợp thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 5: Kiểm tra, chỉnh lý thông tin

Kế toán viên kiểm tra, chỉnh lý thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

2. Vì sao cần quy trình kế toán 

Quy trình kế toán là một tập hợp các bước được thực hiện để thu thập, ghi chép, phân tích và trình bày thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Quy trình kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính chính xác và kịp thời cho các bên liên quan, bao gồm:

 • Chủ doanh nghiệp: Sử dụng thông tin tài chính để ra quyết định kinh doanh.
 • Các nhà đầu tư: Sử dụng thông tin tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đưa ra quyết định đầu tư.
 • Các nhà cung cấp: Sử dụng thông tin tài chính để đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Các cơ quan thuế: Sử dụng thông tin tài chính để xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Cụ thể, quy trình kế toán cần thiết vì những lý do sau:

 • Đảm bảo tính chính xác và trung thực của thông tin tài chính: Quy trình kế toán được thiết kế để đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ tài chính của doanh nghiệp được ghi chép đầy đủ, chính xác và trung thực. Điều này giúp các bên liên quan có thể tin tưởng vào thông tin tài chính của doanh nghiệp.
 • Tăng cường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Quy trình kế toán giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc thu thập, ghi chép, phân tích và trình bày thông tin tài chính. Ngoài ra, quy trình kế toán còn giúp doanh nghiệp phát hiện và khắc phục kịp thời các sai sót trong hoạt động tài chính.
 • Tuân thủ các quy định pháp luật: Quy trình kế toán cần tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, chẳng hạn như Luật Kế toán, Luật Thuế,… Điều này giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý.

Một quy trình kế toán hiệu quả cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Đầy đủ: Quy trình kế toán cần bao gồm tất cả các bước cần thiết để thu thập, ghi chép, phân tích và trình bày thông tin tài chính.
 • Cụ thể: Quy trình kế toán cần được quy định rõ ràng, cụ thể để người thực hiện có thể dễ dàng thực hiện.
 • Hiệu quả: Quy trình kế toán cần được thiết kế để đảm bảo hiệu quả về thời gian và chi phí.

3. Các bước trong quy trình kế toán 

Quy trình kế toán là một tập hợp các bước được thực hiện để thu thập, ghi chép, tổng hợp, phân tích và báo cáo thông tin tài chính của một doanh nghiệp. Quy trình kế toán bao gồm các bước sau:

 1. Thu thập thông tin

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán là thu thập thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Thông tin này có thể được thu thập từ các nguồn sau:

 • Các chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là những giấy tờ, tài liệu phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong kế toán bao gồm hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, v.v.
 • Các hệ thống thông tin kế toán: Các hệ thống thông tin kế toán có thể giúp tự động hóa việc thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, chẳng hạn như hệ thống ERP, hệ thống CRM, v.v.
 • Các cuộc khảo sát: Trong một số trường hợp, kế toán viên có thể cần thực hiện các cuộc khảo sát để thu thập thông tin về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 1. Ghi chép thông tin

Sau khi thu thập thông tin, kế toán viên cần ghi chép thông tin vào sổ kế toán. Sổ kế toán là hệ thống các bảng, sổ, thẻ được sử dụng để ghi chép, tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.

Có hai loại sổ kế toán chính:

 • Sổ kế toán tổng hợp: Sổ kế toán tổng hợp được sử dụng để tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo từng nhóm tài khoản.
 • Sổ kế toán chi tiết: Sổ kế toán chi tiết được sử dụng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo từng tài khoản.
 1. Hạch toán

Hạch toán là quá trình phân loại, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo từng tài khoản kế toán. Hạch toán được thực hiện trên cơ sở nguyên tắc kế toán và các quy định của pháp luật.

 1. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là hệ thống các bảng biểu, số liệu phản ánh tình hình tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở thông tin đã được thu thập, ghi chép và hạch toán trong quá trình kế toán.

Báo cáo tài chính bao gồm các loại sau:

 • Báo cáo tài chính tổng quát: Báo cáo tài chính tổng quát bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Báo cáo tài chính khác: Báo cáo tài chính khác bao gồm báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, v.v.
 1. Kiểm tra, giám sát

Kiểm tra, giám sát là quá trình đánh giá tính chính xác, trung thực của thông tin kế toán. Kiểm tra, giám sát có thể được thực hiện bởi kế toán viên, kiểm toán viên hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Kiểm tra, giám sát giúp đảm bảo tính trung thực, hợp lý của thông tin kế toán, từ đó giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác.

 1. Lưu trữ thông tin

Lưu trữ thông tin là quá trình bảo quản thông tin kế toán trong một thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số thông tin về Các mẫu quy trình kế toán hiện nay . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929