0764704929

Các bước quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết

Kế toán công nợ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi các khoản phải thu, phải trả của doanh nghiệp.

1. Kế toán công nợ

Các bước quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết
Các bước quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết

1.1 Kế toán công nợ là gì?

Kế toán công nợ là một bộ phận của kế toán, chịu trách nhiệm ghi nhận, theo dõi, quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp. Các khoản công nợ bao gồm:

 • Công nợ phải thu: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải thu của khách hàng, bao gồm cả khoản tiền bán hàng, tiền cung cấp dịch vụ, tiền ứng trước của khách hàng,…
 • Công nợ phải trả: Là các khoản tiền mà doanh nghiệp còn phải trả cho người bán, bao gồm cả khoản tiền mua hàng, tiền thuê nhà, tiền lương, bảo hiểm,…

Kế toán công nợ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính sẽ không thể cung cấp thông tin chính xác về tình hình tài chính của doanh nghiệp nếu không có thông tin về các khoản công nợ.

Công việc của kế toán công nợ bao gồm các nội dung chính sau:

Thu thập thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ bao gồm:

 • Hóa đơn, chứng từ
 • Biên bản, hợp đồng
 • Sổ sách kế toán

Kiểm tra, phân tích thông tin: Kế toán viên kiểm tra, phân tích thông tin về các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ để xác định tính hợp lý của thông tin, bao gồm các nội dung sau:

 • Tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ
 • Tính hợp lý của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Tính hợp lý của giá trị các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ: Kế toán viên ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến công nợ vào sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật.

Theo dõi, quản lý các khoản công nợ: Kế toán viên theo dõi, quản lý các khoản công nợ để đảm bảo các khoản công nợ được thu hồi hoặc thanh toán đúng hạn.

Lập báo cáo về tình hình công nợ: Kế toán viên lập báo cáo về tình hình công nợ để cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các đối tượng có liên quan.

Để thực hiện tốt công việc kế toán công nợ, kế toán viên cần có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về kế toán, cũng như kinh nghiệm thực tế. Kế toán viên cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện công việc kế toán công nợ:

 • Thường xuyên cập nhật thông tin: Kế toán viên cần thường xuyên cập nhật thông tin về các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo thực hiện công việc một cách chính xác và đầy đủ.
 • Kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ: Kế toán viên cần kiểm tra, phân tích thông tin chặt chẽ để phát hiện các sai sót hoặc gian lận.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán viên cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… để đảm bảo tính hợp pháp của các nghiệp vụ kế toán.
 • Sử dụng công nghệ thông tin: Kế toán viên có thể sử dụng các phần mềm kế toán để hỗ trợ công việc, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

1.2. Các loại kế toán công nợ

Kế toán công nợ là một lĩnh vực của kế toán liên quan đến việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản nợ của doanh nghiệp. Có hai loại kế toán công nợ chính, đó là kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả.

Kế toán công nợ phải thu là việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp sẽ thu được từ khách hàng, đối tác. Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, cho vay,…

Kế toán công nợ phải trả là việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản tiền mà doanh nghiệp phải trả cho các nhà cung cấp, người lao động, cơ quan thuế,… Các khoản tiền này có thể phát sinh từ các hoạt động mua hàng, sử dụng dịch vụ, trả lương, nộp thuế,…

Các công việc của kế toán công nợ

Nhìn chung, kế toán công nợ có các công việc chính sau:

Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ có thể bao gồm:

 • Bán hàng, cung cấp dịch vụ
 • Mua hàng, sử dụng dịch vụ
 • Cho vay, nhận vay
 • Trả lương, thưởng, phúc lợi
 • Nộp thuế, phí, lệ phí

Kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Kế toán công nợ cần kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo rằng các khoản công nợ được ghi chép đầy đủ, chính xác và trung thực.

Tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ: Kế toán công nợ cần tổng hợp và báo cáo tình hình công nợ của doanh nghiệp theo định kỳ, bao gồm:

 • Số dư đầu kỳ
 • Các khoản công nợ phát sinh trong kỳ
 • Các khoản công nợ đã thanh toán trong kỳ
 • Số dư cuối kỳ

Các lưu ý khi thực hiện kế toán công nợ

Để thực hiện kế toán công nợ hiệu quả, kế toán viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thực hiện đúng quy trình kế toán: Kế toán viên cần thực hiện đúng quy trình kế toán công nợ đã được quy định tại doanh nghiệp.
 • Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu: Kế toán viên cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu các khoản công nợ với các chứng từ gốc để đảm bảo tính chính xác.
 • Sử dụng các phần mềm kế toán: Sử dụng các phần mềm kế toán có thể giúp kế toán viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ.

1.3. Vai trò của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có vai trò quản lý các khoản công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp. Kế toán công nợ có vai trò quan trọng trong việc:

 • Quản lý các khoản công nợ: Kế toán công nợ chịu trách nhiệm theo dõi, ghi chép các khoản công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Kế toán công nợ cần đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các khoản công nợ, từ đó giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các khoản công nợ và tránh các rủi ro phát sinh.
 • Lập báo cáo tài chính: Kế toán công nợ chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính liên quan đến công nợ, chẳng hạn như bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính này cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, trong đó có các khoản công nợ.
 • Cung cấp thông tin cho các nhà quản lý: Kế toán công nợ cung cấp thông tin về các khoản công nợ cho các nhà quản lý để phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh. Thông tin về công nợ giúp các nhà quản lý đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp, xác định các khoản công nợ cần thu hồi hoặc thanh toán, từ đó có kế hoạch kinh doanh phù hợp.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Kế toán công nợ cần tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế,… liên quan đến công nợ. Việc tuân thủ các quy định của pháp luật giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý, đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra thuận lợi.

1.4. Nhiệm vụ của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người chịu trách nhiệm ghi chép, theo dõi và quản lý các khoản công nợ của doanh nghiệp, bao gồm cả nợ phải thu và nợ phải trả. Nhiệm vụ của kế toán công nợ có thể được chia thành hai nhóm chính:

Nhiệm vụ liên quan đến nợ phải thu:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến nợ phải thu, chẳng hạn như hóa đơn bán hàng, phiếu thu tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, đôn đốc thu hồi nợ.
 • Cập nhật số dư nợ phải thu trên sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo về tình hình nợ phải thu.

Nhiệm vụ liên quan đến nợ phải trả:

 • Thu thập, kiểm tra và nhập liệu các chứng từ liên quan đến nợ phải trả, chẳng hạn như hóa đơn mua hàng, phiếu chi tiền,…
 • Theo dõi tình hình thanh toán cho nhà cung cấp, đối tác.
 • Cập nhật số dư nợ phải trả trên sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo về tình hình nợ phải trả.

Ngoài ra, kế toán công nợ cũng có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác như:

 • Tham gia kiểm kê hàng tồn kho.
 • Lập báo cáo tài chính.
 • Hỗ trợ kế toán trưởng trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán công nợ cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Kỹ năng kế toán: Kế toán công nợ cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, đặc biệt là kế toán tài chính và kế toán quản trị.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán công nợ cần thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và Word.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán công nợ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể trao đổi thông tin với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xử lý tình huống: Kế toán công nợ cần có khả năng xử lý tình huống linh hoạt để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

2. Công việc cần làm của kế toán công nợ

Kế toán công nợ là người đảm nhận các công việc kế toán về quản lý các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả. Việc kiểm soát tốt hoạt động công nợ sẽ góp phần giúp doanh nghiệp hoạt động một cách trơn tru.

Công việc của kế toán công nợ có thể được chia thành hai nhóm chính:

Kế toán công nợ phải thu:

 • Hạch toán chi tiết cho từng khoản nợ phải thu cũng như những lần thanh toán.
 • Thực hiện đôn đốc và thu hồi nợ nhanh chóng để tránh tình trạng doanh nghiệp bị chiếm vốn hoặc nợ xấu.
 • Lập báo cáo công nợ phải thu, phân tích tình hình công nợ phải thu, đề xuất các giải pháp thu hồi nợ hiệu quả.

Kế toán công nợ phải trả:

 • Theo dõi, cập nhật các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, đối tác, người lao động,…
 • Thực hiện thanh toán các khoản nợ phải trả đúng hạn, đúng quy định.
 • Lập báo cáo công nợ phải trả, phân tích tình hình công nợ phải trả, đề xuất các giải pháp thanh toán nợ hiệu quả.

Ngoài ra, kế toán công nợ còn có thể thực hiện các công việc khác như:

 • Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho các nghiệp vụ công nợ.
 • Tham gia phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để xử lý các vấn đề liên quan đến công nợ.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc ra quyết định về các vấn đề liên quan đến công nợ.

Để thực hiện tốt công việc của mình, kế toán công nợ cần có những kỹ năng sau:

 • Kỹ năng chuyên môn về kế toán, tài chính.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
 • Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.

3. Các bước quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết 

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết là một quy trình quan trọng trong quản lý công nợ của doanh nghiệp. Quy trình này giúp đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin công nợ, đồng thời giúp phòng ngừa rủi ro sai sót, gian lận.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết bao gồm các bước sau:

 1. Lập chứng từ

Chứng từ là cơ sở để ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ. Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình lập chứng từ công nợ chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin trên chứng từ.

Chứng từ công nợ thường được lập bởi bộ phận bán hàng, mua hàng, kho,… sau đó chuyển cho kế toán công nợ để kiểm tra và xử lý tiếp theo.

 1. Kiểm tra chứng từ

Kế toán công nợ có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của chứng từ trước khi hạch toán. Các nội dung cần kiểm tra bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, đối tác
 • Nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ
 • Ngày, tháng, năm lập chứng từ
 • Chữ ký của người lập chứng từ
 1. Hạch toán công nợ

Sau khi kiểm tra chứng từ hợp lệ, kế toán công nợ sẽ tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công nợ. Việc hạch toán công nợ cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực của báo cáo tài chính.

 1. Lưu trữ chứng từ

Chứng từ kế toán công nợ phải được lưu trữ cẩn thận, khoa học để đảm bảo tính an toàn và dễ dàng truy xuất khi cần thiết.

Để quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ rõ ràng, chặt chẽ, phù hợp với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy trình luân chuyển chứng từ và cách thức xử lý chứng từ.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ.

Trên đây là một số thông tin về Các bước quy trình luân chuyển chứng từ kế toán công nợ chi tiết  .Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929