087.790.7790

Các bước quy trình kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là quá trình ghi chép, phân loại và báo cáo thông tin tài chính của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

1. Quy trình kế toán xây dựng là gì?

Các bước quy trình kế toán xây dựng
Các bước quy trình kế toán xây dựng

Quy trình kế toán xây dựng là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình xây dựng công trình. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán xây dựng

Sổ sách kế toán xây dựng bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết công trình: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản chi phí, doanh thu, thu nhập của từng công trình.
 • Sổ tổng hợp công trình: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản chi phí, doanh thu, thu nhập của tất cả các công trình.
 • Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán xây dựng cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong xây dựng bao gồm:

 • Hợp đồng xây dựng
 • Biên bản nghiệm thu khối lượng công trình
 • Hóa đơn GTGT
 • Phiếu chi
 • Phiếu thu

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán xây dựng ghi sổ kế toán theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát

Kế toán xây dựng cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu số dư công trình trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Xác định các khoản chi phí phát sinh vượt dự toán và thực hiện các biện pháp xử lý.
 • Kiểm soát các khoản thu, chi của công trình.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán xây dựng cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình kế toán xây dựng có một số đặc thù riêng, cần lưu ý như sau:

 • Xây dựng là một ngành nghề đặc thù, có nhiều loại chi phí phát sinh, do đó kế toán cần nắm vững các quy định về kế toán xây dựng để đảm bảo hạch toán chính xác, trung thực.
 • Các công trình xây dựng thường có thời gian thực hiện dài, do đó kế toán cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh để đảm bảo dự toán.
 • Việc thực hiện đúng quy trình kế toán xây dựng sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về xây dựng.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán thường gặp trong xây dựng:

 • Nhập nguyên vật liệu, vật tư xây dựng: Khi nhập nguyên vật liệu, vật tư xây dựng, kế toán cần lập phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT và biên bản giao nhận hàng hóa. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Xuất nguyên vật liệu, vật tư xây dựng: Khi xuất nguyên vật liệu, vật tư xây dựng để phục vụ cho thi công công trình, kế toán cần lập phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT và biên bản giao nhận hàng hóa. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Chi phí nhân công: Chi phí nhân công là một khoản chi phí lớn trong xây dựng. Kế toán cần theo dõi, tính toán chi phí nhân công theo đúng quy định.
 • Chi phí máy móc, thiết bị: Chi phí máy móc, thiết bị là khoản chi phí phát sinh khi sử dụng máy móc, thiết bị trong thi công công trình. Kế toán cần theo dõi, tính toán chi phí máy móc, thiết bị theo đúng quy định.
 • Chi phí khác: Chi phí khác là khoản chi phí phát sinh ngoài các khoản chi phí nêu trên. Kế toán cần theo dõi, tính toán chi phí khác theo đúng quy định.

2. Vì sao cần quy trình kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là một lĩnh vực kế toán chuyên biệt, được áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Kế toán xây dựng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp xây dựng.

Quy trình kế toán xây dựng là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp xây dựng. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp xây dựng

Quy trình kế toán xây dựng giúp doanh nghiệp xây dựng ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, chi phí, doanh thu, bao gồm:

* Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu

* Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy móc, thiết bị, chi phí trực tiếp, chi phí chung,…

* Doanh thu xây dựng, doanh thu khác

Thông tin về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp

* Xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ xây dựng

* Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro về tài chính, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp xây dựng

Quy trình kế toán xây dựng giúp doanh nghiệp xây dựng kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, chi phí, doanh thu, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát tài sản, dẫn đến tình trạng thua lỗ, phá sản của doanh nghiệp

* Gian lận, lừa đảo về tài chính, chi phí, doanh thu, dẫn đến thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp

* Các rủi ro khác về tài chính, chi phí, doanh thu như rủi ro biến động giá cả, rủi ro chất lượng,…

 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, chi phí, doanh thu của doanh nghiệp xây dựng

Quy trình kế toán xây dựng giúp doanh nghiệp xây dựng tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến tài chính, chi phí, doanh thu, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt dòng tiền của doanh nghiệp

* Giảm thiểu chi phí xây dựng

* Tăng cường khả năng kiểm soát tài chính, chi phí, doanh thu

Tóm lại, quy trình kế toán xây dựng là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng quản lý tài chính, chi phí, doanh thu hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp xây dựng cần xây dựng và áp dụng quy trình kế toán xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình.

Để xây dựng quy trình kế toán xây dựng hiệu quả, doanh nghiệp xây dựng cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình kế toán xây dựng:

 • Kế toán dự toán xây dựng: Là quá trình lập, điều chỉnh, theo dõi, kiểm soát dự toán xây dựng
 • Kế toán chi phí xây dựng: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh trong quá trình xây dựng
 • Kế toán giá thành xây dựng: Là quá trình xác định giá thành sản phẩm, dịch vụ xây dựng
 • Kế toán doanh thu xây dựng: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản doanh thu phát sinh từ hoạt động xây dựng

3. Các bước trong quy trình kế toán xây dựng

Quy trình kế toán xây dựng là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động xây dựng của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính, kinh doanh.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình kế toán xây dựng:

 1. Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán xây dựng là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể bao gồm: mua nguyên vật liệu, mua thiết bị, lao động xây dựng, chi phí khác,…

 1. Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Xử lý kiểm tra chứng từ kế toán

Kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ kế toán.

 1. Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp vào các sổ kế toán. Sổ kế toán là công cụ giúp kế toán theo dõi, kiểm soát và quản lý tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp.

 1. Thực hiện bút toán kế toán

Bút toán kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán. Bút toán kế toán được thực hiện trên cơ sở các thông tin đã ghi chép trong sổ sách kế toán.

 1. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình kế toán xây dựng được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kế toán xây dựng phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình kế toán xây dựng cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình kế toán xây dựng.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán xây dựng:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ kế toán cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Việc xử lý kiểm tra chứng từ kế toán cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Việc ghi sổ kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.
 • Việc thực hiện bút toán kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính logic, liên tục của thông tin kế toán.
 • Báo cáo tài chính cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động xây dựng

 • TK 152 – Nguyên vật liệu
 • TK 153 – Công cụ dụng cụ
 • TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • TK 155 – Thành phẩm
 • TK 156 – Hàng hóa
 • TK 331 – Phải trả cho người bán
 • TK 131 – Phải thu khách hàng
 • TK 111 – Tiền mặt
 • TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
 • TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • TK 623

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán xây dựng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng