0764704929

Các bước quy trình kế toán vật tư đúng cách

Kế toán vật tư là một phần quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp và kiểm tra tình hình vật tư của doanh nghiệp

1. Quy trình kế toán vật tư là gì?

Các bước quy trình kế toán vật tư đúng cách
Các bước quy trình kế toán vật tư đúng cách

Quy trình kế toán vật tư là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư trong doanh nghiệp. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán vật tư

Sổ sách kế toán vật tư bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết vật tư: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản nhập, xuất, tồn vật tư.
 • Sổ tổng hợp vật tư: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản nhập, xuất, tồn vật tư.
 • Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán vật tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến vật tư, kế toán vật tư cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong kế toán vật tư bao gồm:

 • Phiếu nhập kho
 • Phiếu xuất kho
 • Phiếu thu tiền vật tư
 • Phiếu chi tiền vật tư

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán vật tư ghi sổ kế toán theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát

Kế toán vật tư cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu số dư vật tư trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Xác định các khoản hao hụt vật tư.
 • Kiểm soát các khoản công nợ phải thu, phải trả liên quan đến vật tư.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán vật tư cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình kế toán vật tư có một số đặc thù riêng, cần lưu ý như sau:

 • Vật tư là một loại tài sản có giá trị lớn, do đó kế toán vật tư cần nắm vững các quy định về kế toán vật tư để đảm bảo hạch toán chính xác, trung thực.
 • Kế toán vật tư cần thường xuyên kiểm tra, kiểm kê vật tư để đảm bảo tính an toàn, tránh thất thoát.
 • Việc thực hiện đúng quy trình kế toán vật tư sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về vật tư, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán thường gặp trong kế toán vật tư:

 • Nhập vật tư: Khi nhập vật tư, kế toán vật tư cần lập phiếu nhập kho. Căn cứ vào phiếu nhập kho, kế toán vật tư ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Xuất vật tư:** Khi xuất vật tư, kế toán vật tư cần lập phiếu xuất kho. Căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán vật tư ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Hao hụt vật tư:** Khi phát hiện vật tư bị hao hụt, kế toán vật tư cần lập biên bản xác định nguyên nhân hao hụt. Căn cứ vào biên bản xác định nguyên nhân hao hụt, kế toán vật tư ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Công nợ phải thu, phải trả liên quan đến vật tư:** Kế toán vật tư cần theo dõi, tính toán các khoản công nợ phải thu, phải trả liên quan đến vật tư theo đúng quy định.

2. Vì sao cần quy trình kế toán vật tư

Vật tư là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, việc kế toán vật tư là một công việc quan trọng và cần thiết.

Quy trình kế toán vật tư là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình vật tư của doanh nghiệp. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình vật tư của doanh nghiệp

Quy trình kế toán vật tư giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình vật tư, bao gồm:

* Số lượng, giá trị, chủng loại, tình trạng của vật tư

* Lịch sử nhập, xuất, tồn kho của vật tư

* Chi phí mua, sử dụng vật tư

Thông tin về tình hình vật tư được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình vật tư của doanh nghiệp

* Xác định mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

* Đánh giá hiệu quả sử dụng vật tư của doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro về vật tư của doanh nghiệp

Quy trình kế toán vật tư giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ tình hình vật tư, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát vật tư, dẫn đến tình trạng thua lỗ, phá sản của doanh nghiệp

* Gian lận, lừa đảo về vật tư, dẫn đến thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp

* Các rủi ro khác về vật tư như rủi ro biến động giá cả, rủi ro chất lượng,…

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư của doanh nghiệp

Quy trình kế toán vật tư giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến vật tư, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt hàng tồn kho

* Giảm thiểu chi phí mua, sử dụng vật tư

* Tăng cường khả năng kiểm soát vật tư

Tóm lại, quy trình kế toán vật tư là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý vật tư hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng quy trình kế toán vật tư phù hợp với đặc điểm hoạt động của mình.

Để xây dựng quy trình kế toán vật tư hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình kế toán vật tư:

 • Kế toán nhập kho vật tư: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ nhập kho vật tư
 • Kế toán xuất kho vật tư: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ xuất kho vật tư
 • Kế toán tồn kho vật tư: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát số lượng, giá trị, chủng loại, tình trạng của vật tư tồn kho
 • Kế toán chi phí vật tư: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí mua, sử dụng vật tư

3. Các bước trong quy trình kế toán vật tư

Quy trình kế toán vật tư là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư trong hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý vật tư.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình kế toán vật tư:

 1. Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán vật tư là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể bao gồm:

 • Nhập vật tư
 • Xuất vật tư
 • Thừa, thiếu vật tư
 1. Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Xử lý kiểm tra chứng từ kế toán

Kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ kế toán.

 1. Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp vào các sổ kế toán. Sổ kế toán là công cụ giúp kế toán theo dõi, kiểm soát và quản lý tình hình vật tư của doanh nghiệp.

 1. Thực hiện bút toán kế toán

Bút toán kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán. Bút toán kế toán được thực hiện trên cơ sở các thông tin đã ghi chép trong sổ sách kế toán.

 1. Lập báo cáo vật tư

Báo cáo vật tư là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán vật tư. Báo cáo vật tư phản ánh tình hình vật tư của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình kế toán vật tư được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình kế toán vật tư phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình kế toán vật tư cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình kế toán vật tư.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán vật tư:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vật tư cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ kế toán liên quan đến vật tư cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Việc xử lý kiểm tra chứng từ kế toán liên quan đến vật tư cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Việc ghi sổ kế toán liên quan đến vật tư cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.
 • Việc thực hiện bút toán kế toán liên quan đến vật tư cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính logic, liên tục của thông tin kế toán.
 • Báo cáo vật tư cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến vật tư cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động vật tư

 • TK 152 – Nguyên vật liệu
 • TK 153 – Công cụ dụng cụ
 • TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • TK 155 – Thành phẩm
 • TK 156 – Hàng hóa
 • TK 331 – Phải trả cho người bán
 • TK 131 – Phải thu khách hàng
 • TK 111 – Tiền mặt
 • TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán vật tư. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929