087.790.7790

Các bước quy trình kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là một lĩnh vực kế toán chuyên biệt, phục vụ cho hoạt động của các ngân hàng thương mại.

1. Quy trình kế toán ngân hàng là gì?

Các bước quy trình kế toán ngân hàng
Các bước quy trình kế toán ngân hàng

Quy trình kế toán ngân hàng là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của ngân hàng. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán ngân hàng

Sổ sách kế toán ngân hàng bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết các tài khoản kế toán: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản phát sinh, biến động của từng tài khoản kế toán.
 • Sổ tổng hợp các tài khoản kế toán: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản phát sinh, biến động của tất cả các tài khoản kế toán.
 • Ngân hàng cần mở sổ sách kế toán ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán ngân hàng cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong ngân hàng bao gồm:

 • Phiếu thu tiền
 • Phiếu chi tiền
 • Ủy nhiệm thu
 • Ủy nhiệm chi
 • Giấy báo Nợ
 • Giấy báo Có *…

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ngân hàng ghi sổ kế toán theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát

Kế toán ngân hàng cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu số dư các tài khoản kế toán trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Xác định các khoản thu, chi của ngân hàng.
 • Kiểm soát các khoản nợ xấu, rủi ro tín dụng.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán ngân hàng cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình kế toán ngân hàng có một số đặc thù riêng, cần lưu ý như sau:

 • Ngân hàng là một tổ chức tài chính, do đó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng có nhiều đặc thù riêng, cần được hạch toán theo đúng quy định của pháp luật.
 • Ngân hàng là một tổ chức có tính rủi ro cao, do đó kế toán ngân hàng cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các khoản nợ xấu, rủi ro tín dụng để đảm bảo an toàn tài chính của ngân hàng.
 • Việc thực hiện đúng quy trình kế toán ngân hàng sẽ giúp ngân hàng đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về tài chính, từ đó giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán thường gặp trong ngân hàng:

 • Thu tiền gửi: Khi thu tiền gửi từ khách hàng, kế toán ngân hàng cần lập phiếu thu tiền. Căn cứ vào phiếu thu tiền, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Cho vay: Khi cho vay cho khách hàng, kế toán ngân hàng cần lập hợp đồng tín dụng, phiếu chi tiền. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Thu lãi: Khi thu lãi từ các khoản tiền gửi, cho vay, kế toán ngân hàng cần lập phiếu thu lãi. Căn cứ vào phiếu thu lãi, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Chi phí hoạt động: Kế toán ngân hàng cần theo dõi, tính toán các khoản chi phí hoạt động của ngân hàng theo đúng quy định.

2. Vì sao cần quy trình kế toán ngân hàng

Ngân hàng là một tổ chức tài chính trung gian, hoạt động chủ yếu là huy động vốn và cho vay vốn. Do đó, kế toán ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Quy trình kế toán ngân hàng là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Quy trình kế toán ngân hàng giúp ngân hàng ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động, bao gồm:

* Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu

* Chi phí hoạt động, chi phí dự phòng, chi phí tài chính,…

* Doanh thu hoạt động, thu nhập khác

* Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản,…

Thông tin về tình hình tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp ngân hàng có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của ngân hàng

* Xác định mức độ rủi ro của ngân hàng

* Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng

 • Giảm thiểu rủi ro của ngân hàng

Quy trình kế toán ngân hàng giúp ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, rủi ro, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát tài sản, dẫn đến tình trạng thua lỗ, phá sản của ngân hàng

* Gian lận, lừa đảo về tài chính, rủi ro, dẫn đến thiệt hại tài chính cho ngân hàng

* Các rủi ro khác về tài chính, rủi ro như rủi ro biến động giá cả, rủi ro chất lượng,…

 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng

Quy trình kế toán ngân hàng giúp ngân hàng tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến tài chính, rủi ro, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt dòng tiền của ngân hàng

* Giảm thiểu chi phí hoạt động

* Tăng cường khả năng kiểm soát tài chính, rủi ro

Tóm lại, quy trình kế toán ngân hàng là một công cụ quan trọng giúp ngân hàng quản lý tài chính, rủi ro và hiệu quả hoạt động hiệu quả, từ đó nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của ngân hàng. Ngân hàng cần xây dựng và áp dụng quy trình kế toán ngân hàng phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của mình.

Để xây dựng quy trình kế toán ngân hàng hiệu quả, ngân hàng cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với quy mô, đặc điểm hoạt động của ngân hàng
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình kế toán ngân hàng:

 • Kế toán tiền gửi: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản tiền gửi của khách hàng
 • Kế toán cho vay: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản cho vay của ngân hàng
 • Kế toán thanh toán: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản thanh toán của ngân hàng
 • Kế toán đầu tư: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản đầu tư của ngân hàng
 • Kế toán hạch toán nội bộ: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ hạch toán nội bộ của ngân hàng

3. Các bước trong quy trình kế toán ngân hàng

Quy trình kế toán ngân hàng là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của các ngân hàng. Quy trình này giúp các ngân hàng đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính, kinh doanh.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình kế toán ngân hàng:

 1. Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán ngân hàng là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể bao gồm: huy động vốn, cho vay, thanh toán, dịch vụ ngân hàng,…

 1. Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Xử lý kiểm tra chứng từ kế toán

Kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ kế toán.

 1. Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong ngân hàng vào các sổ kế toán. Sổ kế toán là công cụ giúp kế toán theo dõi, kiểm soát và quản lý tình hình tài chính, kinh doanh của ngân hàng.

 1. Thực hiện bút toán kế toán

Bút toán kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán. Bút toán kế toán được thực hiện trên cơ sở các thông tin đã ghi chép trong sổ sách kế toán.

 1. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của ngân hàng tại một thời điểm nhất định.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình kế toán ngân hàng được thực hiện hiệu quả, các ngân hàng cần xây dựng quy trình kế toán ngân hàng phù hợp với đặc điểm hoạt động của ngân hàng. Quy trình kế toán ngân hàng cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, các ngân hàng cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình kế toán ngân hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán ngân hàng:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ kế toán cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Việc xử lý kiểm tra chứng từ kế toán cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Việc ghi sổ kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.
 • Việc thực hiện bút toán kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính logic, liên tục của thông tin kế toán.
 • Báo cáo tài chính cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động ngân hàng

 • TK 111 – Tiền mặt
 • TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
 • TK 131 – Phải thu khách hàng
 • TK 138 – Phải thu khác
 • TK 331 – Phải trả cho người bán
 • TK 411 – Vay ngắn hạn
 • TK 412 – Vay dài hạn
 • TK 421 – Nợ cho khách hàng
 • TK 431 – Nợ cho người bán
 • TK 511 – Doanh thu cho vay
 • TK 512 – Doanh thu dịch vụ
 • TK 515 – Doanh thu khác

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán ngân hàng. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng