087.790.7790

Các bước quy trình kế toán hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là một hệ thống các bước, quy định, thủ tục được áp dụng trong công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp

1. Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là gì?

Các bước quy trình kế toán hành chính sự nghiệp
Các bước quy trình kế toán hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp

Sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết các tài khoản kế toán: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản phát sinh, biến động của từng tài khoản kế toán.
 • Sổ tổng hợp các tài khoản kế toán: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản phát sinh, biến động của tất cả các tài khoản kế toán.

Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán hành chính sự nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh

Khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán hành chính sự nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Các chứng từ kế toán thường được sử dụng trong hành chính sự nghiệp bao gồm:

 • Hợp đồng lao động
 • Bảng lương
 • Hóa đơn GTGT
 • Phiếu chi
 • Phiếu thu

Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp ghi sổ kế toán theo đúng quy định.

Bước 3: Theo dõi, kiểm soát

Kế toán hành chính sự nghiệp cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh để đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin. Việc theo dõi, kiểm soát bao gồm các nội dung sau:

 • Kiểm tra, đối chiếu số dư các tài khoản kế toán trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Xác định các khoản chi phí phát sinh vượt dự toán và thực hiện các biện pháp xử lý.
 • Kiểm soát các khoản thu, chi của đơn vị.

Bước 4: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán hành chính sự nghiệp cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động tài chính
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp có một số đặc thù riêng, cần lưu ý như sau:

 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp có đặc thù là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do đó kế toán cần nắm vững các quy định về kế toán hành chính sự nghiệp để đảm bảo hạch toán chính xác, trung thực.
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp thường có nhiều khoản chi phí phát sinh, do đó kế toán cần thường xuyên theo dõi, kiểm soát các khoản chi phí phát sinh để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
 • Việc thực hiện đúng quy trình kế toán hành chính sự nghiệp sẽ giúp đơn vị đảm bảo tính chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin về tài chính.

Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán thường gặp trong hành chính sự nghiệp:

 • Thu tiền học phí, viện phí: Khi thu tiền học phí, viện phí, kế toán cần lập phiếu thu. Căn cứ vào phiếu thu, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Chi trả lương, thưởng, phụ cấp:** Khi chi trả lương, thưởng, phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên, kế toán cần lập phiếu chi. Căn cứ vào phiếu chi, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Mua sắm tài sản, vật tư:** Khi mua sắm tài sản, vật tư, kế toán cần lập phiếu nhập kho, hóa đơn GTGT và biên bản giao nhận hàng hóa. Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán ghi sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Chi phí khác:** Chi phí khác là khoản chi phí phát sinh ngoài các khoản chi phí nêu trên. Kế toán cần theo dõi, tính toán chi phí khác theo đúng quy định.

2. Vì sao cần quy trình kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp là một lĩnh vực kế toán chuyên biệt, được áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước

Kế toán hành chính sự nghiệp có vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính, chi phí, doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, chi phí, doanh thu, bao gồm:

* Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu

* Chi phí hoạt động, chi phí dự phòng, chi phí tài chính,…

* Doanh thu hoạt động, thu nhập khác

Thông tin về tình hình tài chính, chi phí, doanh thu được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của đơn vị

* Xác định giá thành dịch vụ sự nghiệp

* Đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị

 • Giảm thiểu rủi ro về tài chính, chi phí, doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, chi phí, doanh thu, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát tài sản, dẫn đến tình trạng thua lỗ, phá sản của đơn vị

* Gian lận, lừa đảo về tài chính, chi phí, doanh thu, dẫn đến thiệt hại tài chính cho đơn vị

* Các rủi ro khác về tài chính, chi phí, doanh thu như rủi ro biến động giá cả, rủi ro chất lượng,…

 • Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, chi phí, doanh thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến tài chính, chi phí, doanh thu, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt dòng tiền của đơn vị

* Giảm thiểu chi phí hoạt động

* Tăng cường khả năng kiểm soát tài chính, chi phí, 

3. Các bước trong quy trình kế toán hành chính sự nghiệp

Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Quy trình này giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính, kinh doanh.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình kế toán hành chính sự nghiệp:

 1. Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Bước đầu tiên trong quy trình kế toán hành chính sự nghiệp là tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh có thể bao gồm: thu phí, lệ phí, tiền cấp bù, chi phí hoạt động,…

 1. Lập chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là căn cứ ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán phải được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

 1. Xử lý kiểm tra chứng từ kế toán

Kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán trước khi ghi sổ kế toán.

 1. Ghi sổ kế toán

Ghi sổ kế toán là quá trình phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp vào các sổ kế toán. Sổ kế toán là công cụ giúp kế toán theo dõi, kiểm soát và quản lý tình hình tài chính, kinh doanh của đơn vị hành chính sự nghiệp.

 1. Thực hiện bút toán kế toán

Bút toán kế toán là việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán. Bút toán kế toán được thực hiện trên cơ sở các thông tin đã ghi chép trong sổ sách kế toán.

 1. Lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của quá trình kế toán. Báo cáo tài chính phản ánh tình hình tài chính, kinh doanh của đơn vị hành chính sự nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình kế toán hành chính sự nghiệp được thực hiện hiệu quả, các đơn vị hành chính sự nghiệp cần xây dựng quy trình kế toán hành chính sự nghiệp phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị. Quy trình kế toán hành chính sự nghiệp cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, các đơn vị hành chính sự nghiệp cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình kế toán hành chính sự nghiệp.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình kế toán hành chính sự nghiệp:

 • Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cần được ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ kế toán cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Việc xử lý kiểm tra chứng từ kế toán cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán.
 • Việc ghi sổ kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính trung thực, khách quan của thông tin kế toán.
 • Việc thực hiện bút toán kế toán cần được thực hiện chính xác, kịp thời để đảm bảo tính logic, liên tục của thông tin kế toán.
 • Báo cáo tài chính cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các tài khoản kế toán liên quan đến hoạt động hành chính sự nghiệp

 • TK 131 – Phải thu khách hàng
 • TK 331 – Phải trả cho người bán
 • TK 133 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
 • TK 138 – Phải thu khác
 • TK 228 – Chi phí trả trước ngắn hạn
 • TK 231 – Góp vốn liên doanh, liên kết
 • TK 242 – Chi phí trả trước dài hạn

Trên đây là một số thông tin về quy trình kế toán hành chính sự nghiệp. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng