087.790.7790

Các bước quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

1. Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là gì?

Các bước quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu
Các bước quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là quy trình ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Quy trình này được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở sổ sách kế toán nguyên vật liệu

Sổ sách kế toán nguyên vật liệu bao gồm các loại sổ sau:

 • Sổ chi tiết nguyên vật liệu: Sổ này dùng để ghi chép chi tiết các khoản nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu.
 • Sổ tổng hợp nguyên vật liệu: Sổ này dùng để tổng hợp các khoản nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu.
 • Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán nguyên vật liệu theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Ghi nhận nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu

Khi phát sinh nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu, kế toán cần thực hiện các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán thường được sử dụng trong nghiệp vụ nhập nguyên vật liệu bao gồm:
 • Phiếu nhập kho
 • Hóa đơn GTGT
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo đúng quy định.

Bước 3: Ghi nhận nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu

Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu, kế toán cần thực hiện các bước sau:

 • Lập chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là căn cứ để ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán thường được sử dụng trong nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu bao gồm:
 • Phiếu xuất kho
 • Hóa đơn GTGT
 • Biên bản giao nhận hàng hóa
 • Ghi sổ kế toán: Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo đúng quy định.

Bước 4: Ghi nhận nghiệp vụ định kỳ

Cuối kỳ kế toán, kế toán cần thực hiện các nghiệp vụ định kỳ sau:

 • Tính giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được xác định theo một trong các phương pháp sau:
 • Phương pháp giá gốc: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo giá gốc của nguyên vật liệu mua vào.
 • Phương pháp bình quân gia quyền: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo giá bình quân gia quyền của từng loại nguyên vật liệu.
 • Phương pháp giá đích danh: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được tính theo giá mua thực tế của từng loại nguyên vật liệu có thể xác định được.
 • Kết chuyển giá trị nguyên vật liệu xuất dùng: Giá trị nguyên vật liệu xuất dùng được kết chuyển vào tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán.
 • Kết chuyển giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ: Giá trị nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ được kết chuyển vào tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu.

Bước 5: Lập báo cáo tài chính

Cuối kỳ kế toán, kế toán cần lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu có một số lưu ý sau:

 • Kế toán cần lập chứng từ kế toán đầy đủ, đúng thủ tục, đúng mẫu theo quy định của pháp luật.
 • Kế toán cần ghi sổ kế toán chính xác, trung thực, kịp thời.
 • Kế toán cần thường xuyên kiểm tra, đối chiếu số dư nguyên vật liệu trên sổ sách kế toán với thực tế.
 • Kế toán cần thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu để đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

2. Vì sao cần quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu

Nguyên vật liệu là một trong những tài sản quan trọng của doanh nghiệp, có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, dịch vụ và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, việc ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là một công việc quan trọng và cần thiết.

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là một hệ thống các quy định, hướng dẫn, thủ tục, biểu mẫu,… được áp dụng để ghi nhận, theo dõi, kiểm soát và báo cáo về tình hình nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Quy trình này có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về nguyên vật liệu

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp ghi nhận, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu, bao gồm: số lượng, giá trị, chủng loại, tình trạng,… Thông tin về nguyên vật liệu được cung cấp một cách chính xác, đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp có cơ sở để:

* Lập báo cáo tài chính trung thực, phản ánh đúng tình hình tài chính của doanh nghiệp

* Xác định chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

* Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

 • Giảm thiểu rủi ro về nguyên vật liệu

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ nguyên vật liệu, từ đó giảm thiểu các rủi ro như:

* Thất thoát nguyên vật liệu, dẫn đến chi phí sản xuất tăng, giá thành sản phẩm, dịch vụ tăng, lợi nhuận giảm

* Gian lận, lừa đảo về nguyên vật liệu, dẫn đến thiệt hại tài chính cho doanh nghiệp

* Các rủi ro khác về nguyên vật liệu như rủi ro biến động giá cả, rủi ro chất lượng,…

 • Nâng cao hiệu quả quản lý nguyên vật liệu

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các hoạt động liên quan đến nguyên vật liệu, chẳng hạn như:

* Quản lý tốt hàng tồn kho nguyên vật liệu

* Giảm thiểu chi phí mua nguyên vật liệu

* Tăng cường khả năng kiểm soát nguyên vật liệu

Tóm lại, quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý nguyên vật liệu hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu phù hợp với đặc điểm kinh doanh của mình.

Để xây dựng quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu hiệu quả, doanh nghiệp cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Phù hợp với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp
 • Đảm bảo tính khoa học, logic
 • Hiệu quả và tiết kiệm chi phí
 • Được cập nhật thường xuyên theo quy định của pháp luật

Dưới đây là một số nội dung cơ bản của quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu:

 • Kế toán nhập kho nguyên vật liệu: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu, bao gồm: số lượng, giá trị, chủng loại, nguồn gốc,…
 • Kế toán xuất kho nguyên vật liệu: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu, bao gồm: số lượng, giá trị, chủng loại, mục đích sử dụng,…
 • Kế toán tồn kho nguyên vật liệu: Là quá trình ghi nhận, theo dõi, kiểm soát số lượng, giá trị, chủng loại, tình trạng của nguyên vật liệu tồn kho.

3. Các bước trong quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu

Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu là một chuỗi các bước được thực hiện nhằm ghi nhận, theo dõi, kiểm soát các khoản nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Quy trình này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý nguyên vật liệu.

Dưới đây là các bước chính trong quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu:

 1. Nhập kho nguyên vật liệu

Khi có khoản nhập kho nguyên vật liệu, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số lượng, giá trị nguyên vật liệu nhập kho với hóa đơn, chứng từ nhập kho. Sau đó, kế toán lập phiếu nhập kho để ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu nhập kho.

 1. Xuất kho nguyên vật liệu

Khi có khoản xuất kho nguyên vật liệu, kế toán cần tiến hành kiểm tra, đối chiếu số lượng, giá trị nguyên vật liệu xuất kho với phiếu xuất kho, lệnh sản xuất, phiếu giao hàng,… Sau đó, kế toán lập phiếu xuất kho để ghi nhận số lượng, giá trị nguyên vật liệu xuất kho.

 1. Tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho

Giá trị nguyên vật liệu xuất kho được xác định theo một trong các phương pháp sau:

 • Phương pháp FIFO: Xuất kho theo nguyên vật liệu nhập trước, xuất trước.
 • Phương pháp LIFO: Xuất kho theo nguyên vật liệu nhập sau, xuất sau.
 • Phương pháp bình quân gia quyền: Xuất kho theo giá trị bình quân gia quyền của nguyên vật liệu tồn kho.
 1. Ghi sổ kế toán nguyên vật liệu

Trên cơ sở số liệu nhập, xuất kho nguyên vật liệu, kế toán tiến hành ghi sổ kế toán nguyên vật liệu. Sổ kế toán nguyên vật liệu bao gồm các sổ như: sổ chi tiết nguyên vật liệu, sổ tổng hợp nguyên vật liệu.

 1. Kiểm tra số dư nguyên vật liệu

Kế toán cần thường xuyên kiểm tra số dư nguyên vật liệu tại kho để đảm bảo số dư nguyên vật liệu thực tế khớp với số dư nguyên vật liệu ghi sổ.

 1. Lập báo cáo nguyên vật liệu

Báo cáo nguyên vật liệu là báo cáo tài chính phản ánh tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 1. Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán

Chứng từ, sổ sách kế toán nguyên vật liệu cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng khác.

Để đảm bảo quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu được thực hiện hiệu quả, doanh nghiệp cần xây dựng quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp. Quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu cần được cụ thể hóa thành các quy định, hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu và dễ thực hiện.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần trang bị cho đội ngũ kế toán có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng để thực hiện tốt quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu:

 • Số lượng, giá trị nguyên vật liệu nhập, xuất kho cần được kiểm tra, đối chiếu chính xác, kịp thời.
 • Giá trị nguyên vật liệu xuất kho cần được xác định đúng quy định.
 • Số liệu ghi sổ kế toán nguyên vật liệu cần được ghi chép chính xác, kịp thời.
 • Số dư nguyên vật liệu thực tế cần được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo khớp với số dư nguyên vật liệu ghi sổ.
 • Báo cáo nguyên vật liệu cần được lập đầy đủ, chính xác, kịp thời.
 • Chứng từ, sổ sách kế toán nguyên vật liệu cần được lưu trữ đầy đủ, đúng quy định.

Trên đây là một số thông tin về quy trình ghi sổ kế toán nguyên vật liệu. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
 • Không có sản phẩm trong giỏ hàng