0764704929

Bút toán kết chuyển tiếng anh là gì?

Bút toán kết chuyển tiếng anh là gì? Bút toán kết chuyển là một phần quan trọng trong bút toán, giúp kế toán giải thích rõ mục đích của bút toán và các số liệu được ghi chép trên bút toán. Vậy bút toán kết chuyển trong tiếng anh là gì ? Bài viết dưới đây của ACC sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn 

1. Bút toán kết chuyển trong tiếng anh là gì ?

Bút toán kết chuyển tiếng anh là gì?
Bút toán kết chuyển tiếng anh là gì?

Bút toán kết chuyển trong tiếng Anh được gọi là closing entry. Đây là bút toán được thực hiện vào cuối kỳ kế toán, nhằm mục đích kết chuyển các khoản lãi, lỗ, doanh thu, chi phí,… từ các tài khoản tạm thời sang các tài khoản cố định. Bút toán kết chuyển giúp đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các số liệu kế toán, phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.

Cụ thể, bút toán kết chuyển được chia thành hai loại chính:

 • Bút toán kết chuyển lãi, lỗ: Là bút toán được thực hiện để kết chuyển lãi, lỗ từ tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối” sang tài khoản “Lợi nhuận sau thuế” hoặc “Lỗ sau thuế”.
 • Bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí: Là bút toán được thực hiện để kết chuyển doanh thu, chi phí từ các tài khoản tạm thời sang các tài khoản cố định.

Ví dụ, tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán, doanh nghiệp ABC có số dư cuối kỳ của tài khoản “Doanh thu bán hàng” là 100 triệu đồng, số dư cuối kỳ của tài khoản “Chi phí bán hàng” là 50 triệu đồng. Khi đó, kế toán sẽ thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí như sau:

 • Nợ: Tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối” (100 – 50) = 50 triệu đồng
 • Có: Tài khoản “Doanh thu bán hàng” (100 triệu đồng)
 • Có: Tài khoản “Chi phí bán hàng” (50 triệu đồng)

Bút toán này sẽ giúp kết chuyển số dư của tài khoản “Doanh thu bán hàng” và tài khoản “Chi phí bán hàng” sang tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối”. Sau khi thực hiện bút toán này, tài khoản “Doanh thu bán hàng” và tài khoản “Chi phí bán hàng” sẽ có số dư 0 đồng.

2. Bút toán điều chỉnh: Adjusting Journal Entries

Bút toán điều chỉnh là một quá trình điều chỉnh vào cuối mỗi kỳ kế toán cần được thực hiện nhằm bảo đảm xác định và đo lường đầy đủ doanh thu, chi phí và chuẩn bị cho các tài khoản sẵn sàng cho báo cáo tài chính.

Bút toán điều chỉnh có thể được chia thành hai loại chính:

 • Bút toán điều chỉnh do sai sót là các bút toán được thực hiện để điều chỉnh các sai sót đã phát hiện trong quá trình ghi chép kế toán. Các sai sót này có thể là do sai sót kỹ thuật, sai sót về nghiệp vụ hoặc sai sót do gian lận.
 • Bút toán điều chỉnh do các nghiệp vụ kinh tế chưa được phản ánh đầy đủ là các bút toán được thực hiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong kỳ kế toán nhưng chưa được ghi nhận đầy đủ vào sổ sách kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế này có thể bao gồm:

Chi phí trả trước

Khấu hao tài sản cố định

Chi phí dồn tích/chi phí phải trả

Doanh thu dồn tích

Doanh thu chưa thực hiện

Bút toán điều chỉnh được thực hiện theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí theo nguyên tắc dồn tích, tức là doanh thu và chi phí được ghi nhận vào kỳ kế toán mà chúng phát sinh, bất kể khi nào tiền mặt được thu hoặc chi. Nguyên tắc này giúp đảm bảo tính trung thực và khách quan của báo cáo tài chính.

Ví dụ về bút toán điều chỉnh:

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước

Cuối kỳ kế toán, kế toán cần thực hiện bút toán điều chỉnh chi phí trả trước để phân bổ chi phí trả trước đó vào chi phí sản xuất kinh doanh của kỳ kế toán.

Ví dụ, doanh nghiệp A mua bảo hiểm tài sản cố định cho 1 năm với giá 12 triệu đồng. Doanh nghiệp đã thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm ngay trong kỳ kế toán đầu tiên. Theo nguyên tắc dồn tích, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận chi phí bảo hiểm trong kỳ kế toán đầu tiên là 1/12 * 12 triệu đồng = 1 triệu đồng. Phần chi phí bảo hiểm còn lại 11 triệu đồng sẽ được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của các kỳ kế toán tiếp theo.

Bút toán điều chỉnh chi phí trả trước trong trường hợp này như sau:

 • Nợ TK 642 – Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Bút toán điều chỉnh khấu hao tài sản cố định

Kết thúc mỗi kỳ kế toán, kế toán cần thực hiện bút toán điều chỉnh khấu hao tài sản cố định để ghi nhận chi phí khấu hao tài sản cố định của kỳ kế toán.

Ví dụ, doanh nghiệp B mua một chiếc ô tô tải với giá 1 tỷ đồng. Thời gian sử dụng hữu ích của chiếc ô tô tải là 10 năm. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng để khấu hao tài sản cố định. Theo phương pháp này, giá trị khấu hao của tài sản cố định mỗi năm sẽ là:

Giá trị khấu hao = Giá trị tài sản cố định / Thời gian sử dụng hữu ích

Giá trị khấu hao = 1 tỷ đồng / 10 năm = 100 triệu đồng/năm

Vậy, bút toán điều chỉnh khấu hao tài sản cố định trong trường hợp này như sau:

 • Nợ TK 623 – Chi phí khấu hao tài sản cố định
 • Có TK 214 – Hao mòn tài sản cố định

Bút toán điều chỉnh là một công việc quan trọng trong kế toán. Việc thực hiện bút toán điều chỉnh đúng cách sẽ giúp đảm bảo tính trung thực và khách quan của báo cáo tài chính.

3. Bút toán kết chuyển: Transaction entry

Bút toán kết chuyển là bút toán được lập vào cuối kỳ kế toán để kết chuyển các khoản mục tài khoản từ tài khoản chi tiết sang tài khoản tổng hợp, hoặc từ tài khoản tạm thời sang tài khoản kết chuyển. Bút toán kết chuyển có vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính và cung cấp thông tin cho nhà quản lý.

Các loại bút toán kết chuyển

Có thể phân loại bút toán kết chuyển thành các loại sau:

Bút toán kết chuyển cuối kỳ

Bút toán kết chuyển cuối kỳ là bút toán được lập vào cuối kỳ kế toán để kết chuyển các khoản mục tài khoản từ tài khoản chi tiết sang tài khoản tổng hợp, hoặc từ tài khoản tạm thời sang tài khoản kết chuyển.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ thường được lập như sau:

 • Bút toán kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Bút toán kết chuyển chi phí bán hàng, quản lý
 • Bút toán kết chuyển doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ
 • Bút toán kết chuyển lãi lỗ

Bút toán kết chuyển đầu kỳ

Bút toán kết chuyển đầu kỳ là bút toán được lập vào đầu kỳ kế toán mới để kết chuyển các khoản mục tài khoản từ tài khoản tổng hợp sang tài khoản chi tiết.

Các bút toán kết chuyển đầu kỳ thường được lập như sau:

 • Bút toán kết chuyển lãi lỗ
 • Bút toán kết chuyển dự phòng
 • Bút toán kết chuyển các khoản mục tài sản cố định
 • Bút toán kết chuyển các khoản mục hàng tồn kho

Bút toán kết chuyển tạm thời

Bút toán kết chuyển tạm thời là bút toán được lập trong kỳ kế toán để kết chuyển các khoản mục tài khoản từ tài khoản tạm thời sang tài khoản kết chuyển.

Các bút toán kết chuyển tạm thời thường được lập như sau:

 • Bút toán kết chuyển thuế GTGT
 • Bút toán kết chuyển thuế TNDN
 • Bút toán kết chuyển các khoản mục thu nhập khác
 • Bút toán kết chuyển các khoản mục chi phí khác

Cách lập bút toán kết chuyển

Cách lập bút toán kết chuyển được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Theo đó, bút toán kết chuyển được lập theo nguyên tắc sau:

Tên bút toán

Tên bút toán kết chuyển phải thể hiện rõ nội dung của bút toán.

Nợ, có

Cột nợ của bút toán kết chuyển ghi số tiền của tài khoản được kết chuyển sang. Cột có của bút toán kết chuyển ghi số tiền của tài khoản kết chuyển từ.

Mục lục tài khoản

Mục lục tài khoản của bút toán kết chuyển phải ghi rõ mã số và tên của tài khoản được kết chuyển sang và tài khoản kết chuyển từ.

Lý do

Lý do của bút toán kết chuyển phải ghi rõ nội dung của bút toán.

Dưới đây là ví dụ về cách lập bút toán kết chuyển:

Ví dụ 1: Bút toán kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Tại ngày 31/12/2023, Công ty A có số dư cuối kỳ của tài khoản 154 là 100 triệu đồng.

Bút toán kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang như sau:

Nợ TK 911 – Chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

100.000.000

Ví dụ 2: Bút toán kết chuyển lãi lỗ

Tại ngày 31/12/2023, Công ty A có lãi sau thuế là 10 triệu đồng.

Bút toán kết chuyển lãi lỗ như sau:

Nợ TK 911 – Chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.000.000

4. Một số thuật ngữ tiếng anh về bút toán kết chuyển kinh doanh

Dưới đây là một số thuật ngữ tiếng Anh về bút toán kết chuyển:

Closing entries – Bút toán kết chuyển
Adjusting entries – Bút toán điều chỉnh
Post-closing trial balance – Bảng cân đối kế toán sau khi kết chuyển

Closing entries là các bút toán được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán để kết chuyển các khoản mục trên bảng cân đối kế toán (gồm tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu) sang bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận).

Adjusting entries là các bút toán được thực hiện vào cuối mỗi kỳ kế toán để điều chỉnh các khoản mục trên bảng cân đối kế toán cho phù hợp với thực tế.

Post-closing trial balance là bảng cân đối kế toán được lập sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển. Bảng cân đối kế toán này chỉ bao gồm các khoản mục trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, còn có một số thuật ngữ tiếng Anh khác liên quan đến bút toán kết chuyển như:

Closing process – Quá trình kết chuyển
Closing date – Ngày kết chuyển
Closing procedures – Thủ tục kết chuyển

Trên đây là một số thông tin về Bút toán kết chuyển tiếng anh là gì?. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929