087.790.7790

Mẫu bìa sổ sách kế toán 2024 theo thông tư 133 và 200

Bạn đang tìm kiếm mẫu bìa sổ sách kế toán 2024 theo thông tư 133 và 200? Bạn muốn sở hữu hệ thống sổ sách chuyên nghiệp, đầy đủ và tuân thủ đúng quy định? Chính trước nhu cầu đó, Công ty Kế toán Kiểm toán Thuế ACC sẽ cung cấp cho bạn về khái niệm, mẫu ảnh bìa và các lưu ý về sổ sách kế toán cho bạn. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Mẫu bìa sổ sách kế toán 2024 theo thông tư 133 và 200
Mẫu bìa sổ sách kế toán 2024 theo thông tư 133 và 200

1. Sổ sách kế toán là gì?

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 24 Luật Kế toán năm 2015 quy định về sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán. Số kế toán sẽ bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

– Sổ kế toán tổng hợp là loại sổ được dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng thời kỳ kế toán, từng niên độ kế toán, quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ; Cùng với đó, sổ kế toán tổng hợp còn dùng để phản ánh tổng hợp tình hình tài chính, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp. Sổ kế toán tổng hợp sẽ là căn cứ để hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp.

– Sổ kế toán chi tiết là giấy tờ được sử dụng để ghi chép các nghiệp vụ phát sinh trong quá trình thực hiện công việc của mình. Các số liệu được ghi trên sổ kế oán chi tiết sẽ cung cấp các thông tin về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí của doanh nghiệp,… sẽ giúp cho kế toán của doanh nghiệp đó quản lý đươc các loại chi phí chưa được phản ánh trên sổ. Số kế toán chi tiết sẽ được lập để theo dõi chi tiết các tài chính kế toán trong quá trình thực hiện nghiệp vụ của kế toán; trong sổ kế toán chi tiết sẽ có nhiều chi tiết, nghiệp vụ khác nhau.

Trên thực tế, sổ kế toán sẽ cần phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khoá sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang và đóng dấu giáp lai. Cũng căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật Kế toán năm 2015 có quy định đơn vị kế toán là các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định có lập báo cáo tài chính. Các đơn vị, cơ quan, tổ chức đó bao gồm: Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước các cấp; Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước; Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách Nhà nước; Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước; Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán; và doanh nghiệp đó phải thực hiện các quy định về sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cũng được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán riêng nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch và đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát và dễ dàng đối chiếu.

Tùy vào từng đặc điểm hoạt động và cách quản lý thì doanh nghiệp sẽ tự xây dựng hình thức ghi sổ sách kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời và dễ dàng kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu. Người giữ và ghi sổ sách kế toán phải tuân theo quy định tại Điều 123 Thông tư số 200/2014/TT-BTC vì trách nhiệm của người giữ sổ và ghi sổ sách kế toán. Sổ sách kế toán phải được quản lý chặt trễ và phân công rõ ràng trách nhiệm cá nhân giữ và ghi sổ. Sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó sẽ phải chịu trách nhiệm về việc ghi trong sổ và việc giữ sổ trong suốt thời gian dùng sổ. Khi có thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ sách kế toán, kế toán trưởng phải có trách nhiệm tổ chức việc bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán với nhân viên cũ và nhân viên mới, lập thành biên bản và biên bản bàn giao phải được kế toán trưởng ký xác nhận.

2. Nội dung trong sổ sách kế toán

Sổ sách kế toán phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Luật Kế toán năm 2015 quy định có các nội dung cụ thể sau:

– Ngày, tháng, năm ghi sổ;

– Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

– Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

– Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

– Số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

Pháp luật cũng có quy định về việc mở sổ, ghi sổ, khoá sổ và lưu trữ sổ kế toán. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán; Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, ẽo ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán; Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của của nghiệp vụ kinh tế và tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ sách kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở số đến khi khóa sổ.

Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách dòng. trong trường hợp ghi không hết Trang phải gạch chéo phần không ghi; khi hi hết Trang phải cộng số liệu tổng cộng của Trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp. Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Đơn vị kế toán được ghi sổ bằng phương tiện điện tử. Trong trường hợp đơn vị kế toán ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử và in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm thì đưa vào lưu trữ. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ số kế toán trên các phương tiện điện tử thì phải đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin dữ liệu, phải bảo đảm chắc chịu được chán thì hạ lưu trữ.

3. Mục đích của việc sử dụng sổ sách kế toán

Theo quy định tại Thông tư số 133/2016/TT-BTC quy định về việc lựa chọn sổ sách kế toán. Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán kể cả số cái hay sổ nhật ký đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc); doanh nghiệp phải tuân thủ theo quy định của luật kế toán và các văn bản hướng dẫn. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu mẫu số ba thì kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng và dễ kiểm tra, kiểm soát. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ sách kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát và dễ đối chiếu. Trong trường hợp con tự xây dựng biểu mẫu sổ sách kế toán thì doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty mình. Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý thì doanh nghiệp sẽ tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo các thông tin.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành thì sổ kế toán dùng để ghi chép hệ thống, lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế và tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện các quy định về số kế toán theo pháp luật. Sổ sách kế toán cũng chỉ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kinh tế đó.

4. Mẫu Bìa sổ sách kế toán

Trong file Excel, mẫu bìa sổ sách kế toán là tổng hợp các file khác nhau như: mẫu bìa chứng từ thu chi; mẫu biểu sổ sách kế toán; mẫu bìa sổ cái; mẫu bìa sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ; mẫu bìa sổ nhật ký chung; mẫu bìa sổ đăng ký chứng từ ghi sổ giùm cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ;….. cụ thể, dưới đây là một vài mẫu bìa sổ sách kế toán file excel và file word mà công ty Luật Minh Khuê muốn gửi tới quý khách hàng tham khảo:

Mẫu bìa sổ sách kế toán 2023 File Word, Excel thông tư 200, 133

Mẫu bìa sổ sách kế toán 2023 File Word, Excel thông tư 200, 133

Mẫu bìa sổ sách kế toán 2023 File Word, Excel thông tư 200, 133

5. Lưu ý khi thiết kế bìa sổ sách kế toán

Để thiết kế bìa sổ sách kế toán đẹp, chuyên nghiệp và tuân thủ theo quy định, bạn cần lưu ý những điểm sau:

Nội dung:

Tên đơn vị: Tên đầy đủ của doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh.

Tên sổ sách: Tên đầy đủ của sổ sách kế toán (ví dụ: Sổ nhật ký chung, Sổ cái,…).

Kỳ kế toán: Kỳ kế toán mà sổ sách được sử dụng (ví dụ: Quý 1/2024, Năm 2024,…).

Mẫu số: Mẫu số của sổ sách theo quy định của Thông tư 133 hoặc 200.

Năm áp dụng: Năm áp dụng mẫu sổ sách (ví dụ: 2024).

Phông chữ:

Sử dụng phông chữ dễ đọc, phổ biến như Arial, Times New Roman, Calibri,…

Chọn kích thước phông chữ phù hợp, không quá to hoặc quá nhỏ.

Màu sắc:

Sử dụng màu sắc trang nhã, chuyên nghiệp như xanh dương, xanh lá, đen,…

Tránh sử dụng quá nhiều màu sắc gây rối mắt.

Bố cục:

Bố cục cân đối, khoa học, dễ nhìn.

Các thông tin được sắp xếp hợp lý, rõ ràng.

Chất liệu:

Sử dụng chất liệu giấy dày dặn, bền đẹp.

Có thể cán bóng hoặc cán mờ để tăng độ bền cho bìa sổ sách.

Trên đây là một số thông tin về mẫu bìa sổ sách kế toán 2024 theo thông tư 133 và 200. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790
0
YOUR CART
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng