087.790.7790

Trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200 như thế nào ?

Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là hệ thống báo cáo tài chính được áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về hệ thống báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Vậy Trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200 như thế nào ? Hãy để bài viết này của ACC giúp bạn hiểu rõ hơn

Trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200 như thế nào
Trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200 như thế nào

1. Mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo hông tư 200
Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo hông tư 200

Theo Điều 97 Thông tư 200/2014/TT-BTC, mục đích của báo cáo tài chính theo Thông tư 200 là cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Cụ thể, báo cáo tài chính theo Thông tư 200 có các mục đích sau:

 • Cung cấp thông tin về tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, phản ánh khả năng thanh toán và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin về tình hình thu, chi tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, phản ánh khả năng tạo ra tiền và khả năng sử dụng tiền của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được lập theo các nguyên tắc kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Các báo cáo tài chính phải được lập trung thực, khách quan, đầy đủ và chính xác.

Báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi bởi các đối tượng sau:

 • Chủ doanh nghiệp: Báo cáo tài chính giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.
 • Cơ quan Nhà nước: Báo cáo tài chính giúp cơ quan Nhà nước giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế.
 • Các nhà đầu tư: Báo cáo tài chính giúp các nhà đầu tư đánh giá tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng sinh lời của doanh nghiệp, từ đó đưa ra quyết định đầu tư.
 • Các nhà cung cấp, khách hàng: Báo cáo tài chính giúp các nhà cung cấp, khách hàng đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định hợp tác kinh doanh.

2. Kỳ lập của báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo quy định tại Điều 98 Thông tư 200/2014/TT-BTC, kỳ lập báo cáo tài chính được quy định như sau:

 • Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán 2015.
 • Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.
 • Các doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch thì lập Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III và Báo cáo tài chính bán niên là báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12.
 • Các doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm tài chính khác thì lập Báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III và Báo cáo tài chính bán niên là báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 và ngày 30 tháng 9.

Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015 nếu doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch.

3. Cách trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Cách trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200
Cách trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được trình bày theo các nguyên tắc sau:

 • Tính trung thực và hợp lý

Báo cáo tài chính phải phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo.

 • Tính toàn diện

Báo cáo tài chính phải phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ kế toán của doanh nghiệp.

 • Tính so sánh

Báo cáo tài chính phải được trình bày theo một trình tự nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác để người đọc có thể so sánh và đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp trong các kỳ kế toán.

 • Tính trọng yếu

Báo cáo tài chính phải phản ánh đầy đủ các thông tin có ý nghĩa trọng yếu đối với người sử dụng báo cáo tài chính.

 • Tính kịp thời

Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày kịp thời để người sử dụng có thể sử dụng để đưa ra các quyết định kinh tế.

 • Tính dễ hiểu

Báo cáo tài chính phải được lập và trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu để người sử dụng có thể dễ dàng hiểu được nội dung của báo cáo tài chính.

Cách trình bày báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được quy định cụ thể tại Phụ lục II của Thông tư này. Theo đó, báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải được trình bày theo các nội dung sau:

Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp phải được trình bày rõ ràng, đầy đủ và chính xác.

Thời kỳ báo cáo

Thời kỳ báo cáo phải được xác định rõ ràng và thống nhất.

Nội dung báo cáo

Báo cáo tài chính phải bao gồm các báo cáo sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Ký tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Báo cáo tài chính phải được ký tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Dưới đây là cách trình bày chi tiết từng loại báo cáo tài chính:

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán phải được trình bày theo hai phần: tài sản và nguồn vốn. Tài sản được trình bày ở phía bên trái, nguồn vốn được trình bày ở phía bên phải.

Tài sản được phân loại theo tính chất kinh tế, thời gian sử dụng và khả năng thanh khoản. Nguồn vốn được phân loại theo nguồn hình thành.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phải được trình bày theo hai phần: doanh thu và chi phí. Doanh thu được trình bày ở phía bên trái, chi phí được trình bày ở phía bên phải.

Doanh thu được phân loại theo nội dung kinh tế. Chi phí được phân loại theo nội dung kinh tế và theo nguyên nhân phát sinh.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được trình bày theo ba phần: lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính.

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh được trình bày theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp gián tiếp. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư và lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính được trình bày theo phương pháp trực tiếp.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính phải giải trình chi tiết các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính phải bao gồm các nội dung sau:

 • Các chính sách kế toán được áp dụng trong kỳ
 • Các khoản mục của báo cáo tài chính
 • Các thông tin khác có liên quan đến báo cáo tài chính

Việc trình bày báo cáo tài chính theo đúng quy định của Thông tư 200 sẽ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và tăng cường khả năng cạnh tranh.

4. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi;  Thông tư 200 là gì?

Thông tư 200/2014/TT-BTC là văn bản hướng dẫn về lập và nộp báo cáo tài chính ban hành bởi Bộ Tài chính. Thông tư này quy định chi tiết về nội dung, hình thức và trình bày của báo cáo tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Câu hỏi: Các yêu cầu về hình thức và trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200?

Báo cáo tài chính phải được lập bằng tiếng Việt.

Báo cáo tài chính phải được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, và phù hợp với chuẩn mực kế toán.

Báo cáo tài chính phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Câu hỏi: Một số lưu ý khi trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200?

Cần cập nhật các quy định mới nhất về lập và nộp báo cáo tài chính.

Cần sử dụng các mẫu báo cáo tài chính theo quy định.

Cần đảm bảo tính chính xác và trung thực của các thông tin trong báo cáo tài chính.

Trên đây là một số thông tin về Trình bày báo cáo tài chính theo thông tư 200 như thế nào ? . Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790