Hệ thống báo cáo kiểm toán nhà nước chi tiết 2023

Kiểm toán nhà nước vừa hoàn thành việc triển khai Hệ thống Công Khai Báo Cáo Kiểm Toán, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp thông tin kiểm toán đến Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử. Đây là một sáng kiến quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, đối trọng, và hiệu quả trong công tác kiểm toán, phục vụ lợi ích của cả xã hội.

1. Hệ thống báo cáo kiểm toán nhà nước là gì?

Hệ thống Báo Cáo Kiểm Toán Nhà Nước (BCN) là một cơ chế quản lý và công khai thông tin liên quan đến việc kiểm toán các hoạt động và tài chính của các cơ quan, tổ chức, và doanh nghiệp thuộc phạm vi kiểm toán của Kiểm Toán Nhà Nước. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính minh bạch và đối trọng trong công tác kiểm toán ở Việt Nam.

Hệ thống BCN giúp quản lý và cung cấp thông tin kết quả kiểm toán một cách hiệu quả và tiện lợi thông qua hình thức điện tử. Cụ thể, hệ thống này cung cấp thông tin về các cuộc kiểm toán được thực hiện, kết quả kiểm toán, và các Báo Cáo Kiểm Toán tương ứng. Người dùng có thể tìm kiếm thông tin kiểm toán theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm năm kiểm toán, đầu mối kiểm toán, và lĩnh vực kiểm toán.

Hệ thống BCN cũng hỗ trợ quản trị tài khoản, cho phép cấp tài khoản quản trị để thay đổi phân quyền khai thác thông tin kiểm toán cho các đại biểu Quốc hội và các thành viên liên quan. Điều này giúp đảm bảo tính bảo mật và quản lý thông tin kiểm toán một cách hiệu quả.

Mục tiêu của Hệ thống Báo Cáo Kiểm Toán Nhà Nước là đảm bảo rằng thông tin kiểm toán được cung cấp một cách minh bạch và đối trọng, đồng thời đảm bảo tính kịp thời và tiện lợi cho các cơ quan, tổ chức, và cá nhân quan tâm đến kết quả kiểm toán tại Việt Nam.

2. Chính Thức Triển Khai từ Ngày 22/5/2023

Hệ thống Công Khai Báo Cáo Kiểm Toán của Kiểm Toán Nhà Nước đã được triển khai chính thức từ ngày 22/5/2023. Đây là một bước quan trọng trong việc đáp ứng Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, trong đó Quốc hội đã giao cho Kiểm Toán Nhà Nước nhiệm vụ “Tăng cường và đa dạng các hình thức công khai thông tin kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật, đảm bảo cung cấp các thông tin kết quả kiểm toán trên trang thông tin điện tử của Kiểm Toán Nhà Nước. Cung cấp đầy đủ các Báo Cáo Kiểm Toán đến Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử.”

3. Chức năng của hệ thống báo cáo kiểm toán nhà nước

  • Cung Cấp Thông Tin Nhanh Chóng và Tường Minh: Hệ thống cung cấp trang chủ với các thông tin quan trọng như tổng số cuộc kiểm toán trong năm, tổng số Báo Cáo Kiểm Toán đã phát hành trong năm và danh sách 10 Báo Cáo Kiểm Toán mới nhất. Điều này giúp người dùng truy cập thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • Tìm Kiếm và Quản Lý Linh Hoạt: Hệ thống cho phép người dùng tìm kiếm thông tin kiểm toán theo nhiều tiêu chí khác nhau như năm, đầu mối, và lĩnh vực kiểm toán. Điều này giúp tối ưu hóa quá trình tìm kiếm và truy cập thông tin theo nhu cầu cụ thể. Hệ thống cũng cho phép tìm kiếm theo các thông tin đã quấn, lý ở trên và tìm kiếm theo nội dung trong Báo Cáo Kiểm Toán.
  • Quản Trị Tài Khoản Hiệu Quả: Để đảm bảo tính bảo mật và quản lý hiệu quả, Kiểm Toán Nhà Nước đã cấp tài khoản quản trị cho Vụ Tin Học – Văn Phòng Quốc Hội theo Công văn số 792/VPQH-VTH. Điều này giúp Kiểm Toán Nhà Nước thay đổi phân quyền khai thác Báo Cáo Kiểm Toán cho các thành viên Quốc hội, đồng thời theo dõi và quản lý các tài khoản được cấp cho đại biểu Quốc hội.
  • Cung Cấp Báo Cáo Kiểm Toán Kịp Thời: Hệ thống đảm bảo rằng Báo Cáo Kiểm Toán được cập nhật một cách kịp thời. Đối với các cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2023, Kiểm Toán Nhà Nước sẽ đăng tải các Báo Cáo Kiểm Toán lên Hệ thống chậm nhất 30 ngày sau ngày phát hành Báo Cáo Kiểm Toán. Điều này đảm bảo rằng thông tin kiểm toán luôn sẵn sàng cho người dùng.

4. Quá Trình Cung Cấp Báo Cáo Kiểm Toán

Năm 2022

Đối với các cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2022, Kiểm Toán Nhà Nước đã đăng tải các Báo Cáo Kiểm Toán (dưới dạng file PDF) lên Hệ thống để phục vụ việc khai thác của đại biểu Quốc hội. Điều này giúp đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi trong việc truy cập thông tin kiểm toán.

Năm 2023

Đối với các cuộc kiểm toán thực hiện trong năm 2023, Kiểm Toán Nhà Nước sẽ đăng tải các Báo Cáo Kiểm Toán lên Hệ thống chậm nhất 30 ngày sau ngày phát hành Báo Cáo Kiểm Toán. Điều này đảm bảo rằng thông tin kiểm toán luôn được cập nhật và truy cập một cách kịp thời.
Được biết, Hệ thống sẽ được chính thức triển khai theo địa chỉ truy cập: https://congkhaibckt.sav.gov.vn từ ngày 22/5/2023.

Kết Luận

Hệ thống Công Khai Báo Cáo Kiểm Toán của Kiểm Toán Nhà Nước là một sáng kiến quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch, đối trọng, và hiệu quả trong công tác kiểm toán. Nó giúp đáp ứng nhiệm vụ được giao bởi Quốc hội và đảm bảo rằng thông tin kiểm toán luôn sẵn sàng cho Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội theo hình thức điện tử. Trên đây là những thông tin từ Kế toán Kiểm toán Thuế ACC cung cấp đến bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0922.869.000