0764704929

Bảng kế toán kho theo thông tư 200 theo quy định

Kế toán kho là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp, có nhiệm vụ quản lý, theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ,… trong kho. 

1. Kế toán kho

Bảng kế toán kho theo thông tư 200 theo quy định
Bảng kế toán kho theo thông tư 200 theo quy định

1.1. Kế toán kho theo thông tư 200 là gì ?

Kế toán kho theo Thông tư 200 là việc hạch toán, theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong doanh nghiệp theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán kho phải thực hiện các nghiệp vụ kế toán sau:

Nhận hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm từ các nhà cung cấp: Khi nhận hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm từ các nhà cung cấp, kế toán kho phải thực hiện các công việc sau:

Lập phiếu nhập kho.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm.

Sắp xếp, bảo quản hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trong kho.

Xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm cho các bộ phận sử dụng: Khi xuất hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm cho các bộ phận sử dụng, kế toán kho phải thực hiện các công việc sau:

Lập phiếu xuất kho.

Kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm.

Theo dõi tình hình xuất kho.

Kiểm kê kho: Kế toán kho phải thực hiện kiểm kê kho định kỳ theo quy định. Khi kiểm kê kho, kế toán kho phải thực hiện các công việc sau:

Lập biên bản kiểm kê kho.

Đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm trên sổ sách với thực tế.

Xử lý các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm kê kho.

Lập báo cáo kho: Kế toán kho phải lập báo cáo kho theo định kỳ. Báo cáo kho phải phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm.

Ngoài ra, kế toán kho còn có thể thực hiện các công việc khác liên quan đến kho hàng, như:

 • Lập kế hoạch nhập, xuất, tồn kho hợp lý.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến kho hàng.

Để thực hiện tốt công việc kế toán kho theo Thông tư 200, kế toán kho cần nắm vững các quy định của Thông tư 200, đồng thời cần có kiến thức và kỹ năng về kế toán, quản lý kho hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi thực hiện kế toán kho theo Thông tư 200:

 • Cần lập đầy đủ, chính xác các chứng từ kế toán liên quan đến nhập, xuất, tồn kho.
 • Cần kiểm tra, đối chiếu số lượng, chất lượng hàng hóa, nguyên vật liệu, thành phẩm thường xuyên.
 • Cần thực hiện kiểm kê kho định kỳ theo quy định.
 • Cần lập báo cáo kho đầy đủ, chính xác.

1.2. Vai trò kế toán kho theo thông tư 200

Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán kho có vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Quản lý hàng hóa, vật tư: Kế toán kho có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra số lượng hàng hóa, vật tư nhập, xuất, tồn kho. Từ đó, đảm bảo số lượng hàng hóa, vật tư trong kho luôn đúng với thực tế.
 • Kiểm soát chất lượng hàng hóa: Kế toán kho có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hàng hóa, vật tư khi nhập kho. Từ đó, đảm bảo chất lượng hàng hóa, vật tư luôn đạt yêu cầu.
 • Hạn chế thất thoát hàng hóa: Kế toán kho có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập kho. Từ đó, hạn chế tình trạng thất thoát hàng hóa.
 • Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí: Kế toán kho có thể đề xuất các phương án quản lý kho hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Kế toán kho có trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về kế toán, thuế, hải quan trong hoạt động xuất, nhập kho.

Để đảm bảo thực hiện tốt vai trò của mình, kế toán kho cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết như:

 • Kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan: Kế toán kho cần có kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế, hải quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
 • Kỹ năng tin học văn phòng: Kế toán kho cần có kỹ năng tin học văn phòng thành thạo để sử dụng các phần mềm kế toán, quản lý kho.
 • Kỹ năng giao tiếp: Kế toán kho cần có kỹ năng giao tiếp tốt để phối hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm: Kế toán kho cần có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán kho có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận, kiểm tra, nhập kho nguyên vật liệu, hàng hóa:

Kiểm tra chất lượng, số lượng, chủng loại, quy cách, bao bì, nhãn mác của nguyên vật liệu, hàng hóa theo hợp đồng, chứng từ giao nhận.

Thực hiện các thủ tục nhập kho theo quy định của doanh nghiệp.

Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ nhập kho vào sổ kế toán.

Xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa:

Kiểm tra các chứng từ, lệnh xuất kho.

Thực hiện các thủ tục xuất kho theo quy định của doanh nghiệp.

Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ xuất kho vào sổ kế toán.

Kiểm kê kho hàng:

 • Thực hiện kiểm kê định kỳ, đột xuất theo quy định của doanh nghiệp.
 • So sánh số liệu kiểm kê với số liệu sổ kế toán, lập biên bản chênh lệch (nếu có).
 • Xử lý các chênh lệch phát hiện trong kiểm kê.

Bảo quản hàng hóa, vật tư trong kho:

 • Thực hiện các biện pháp bảo quản hàng hóa, vật tư trong kho theo quy định của doanh nghiệp.
 • Thực hiện các thủ tục bảo hiểm hàng hóa, vật tư trong kho.

Tính giá trị hàng hóa, vật tư trong kho:

 • Thực hiện các phương pháp tính giá trị hàng hóa, vật tư trong kho theo quy định của doanh nghiệp.
 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác giá trị hàng hóa, vật tư trong kho vào sổ kế toán.

Thủ tục thanh toán hàng hóa, vật tư:

 • Thực hiện các thủ tục thanh toán hàng hóa, vật tư theo quy định của doanh nghiệp.
 • Ghi chép, phản ánh kịp thời, chính xác các nghiệp vụ thanh toán hàng hóa, vật tư vào sổ kế toán.
 • Thống kê, báo cáo về tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa:
 • Thực hiện thống kê, báo cáo về tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, hàng hóa theo quy định của doanh nghiệp.

2. Bảng kế toán kho theo thông tư 200 theo quy định

Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán kho sử dụng các bảng kế toán sau:

 • Bảng kê hàng hóa, vật tư nhập kho: Bảng này dùng để ghi chép chi tiết các loại hàng hóa, vật tư nhập kho theo từng lần nhập, từng loại hàng hóa, vật tư, từng đơn vị tính, giá trị nhập, số lượng nhập,…
 • Bảng kê hàng hóa, vật tư xuất kho: Bảng này dùng để ghi chép chi tiết các loại hàng hóa, vật tư xuất kho theo từng lần xuất, từng loại hàng hóa, vật tư, từng đơn vị tính, giá trị xuất, số lượng xuất,…
 • Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng hóa, vật tư: Bảng này dùng để tổng hợp số lượng, giá trị nhập, xuất, tồn kho của từng loại hàng hóa, vật tư theo từng kỳ kế toán.
 • Bảng kiểm kê hàng hóa, vật tư: Bảng này dùng để kiểm kê thực tế số lượng, giá trị hàng hóa, vật tư tồn kho tại thời điểm kiểm kê.
 • Bảng phân bổ chi phí kho: Bảng này dùng để phân bổ chi phí kho cho từng loại hàng hóa, vật tư tồn kho.
 • Bảng tổng hợp chi phí kho: Bảng này dùng để tổng hợp chi phí kho theo từng kỳ kế toán.

Bên cạnh đó, kế toán kho có thể sử dụng thêm một số bảng kế toán khác để phục vụ cho công việc quản lý kho, chẳng hạn như:

 • Bảng theo dõi hàng hóa, vật tư hư hỏng, mất mát: Bảng này dùng để theo dõi chi tiết các loại hàng hóa, vật tư hư hỏng, mất mát theo từng lần hư hỏng, mất mát, nguyên nhân hư hỏng, mất mát,…
 • Bảng theo dõi hàng hóa, vật tư tồn kho lâu ngày: Bảng này dùng để theo dõi các loại hàng hóa, vật tư tồn kho lâu ngày, có nguy cơ hư hỏng, mất mát.
 • Bảng theo dõi hàng hóa, vật tư hết hạn sử dụng: Bảng này dùng để theo dõi các loại hàng hóa, vật tư hết hạn sử dụng, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Trên đây là một số thông tin về Bảng kế toán kho theo thông tư 200 theo quy định. Hy vọng với những thông tin ACC đã cung cấp sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc về vấn đề trên. Nếu bạn cần hỗ trợ hãy đừng ngần ngại mà liên hệ với Công ty Kế toán Kiểm toán ACC, để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng. ACC cam kết sẽ giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất về các dịch vụ mà mình cung cấp đến khách hàng. Chúng tôi luôn đồng hành pháp lý cùng bạn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  0764704929